Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 16 juni 2014 (20.15 uur)

Datum: 16-06-2014 Tijd: 20:15 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 16 juni 2014 (20.15 uur)

Datum: 16-06-2014
Tijd: 20:15 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1.Opening
2.Informatie over spreekrecht burgers
3.Vaststellen definitieve agenda
4.Vaststellen verslag commissie MDV 6 mei 2014
5.Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden ( Regio e.d. ) en over strategische projecten
6.Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Beens)
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2013. De jaarrekening wordt in alle drie commissies geagendeerd, zodat elke commissie aan de raad kan adviseren over voor de commissie relevante onderdelen.
7. Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)
Het college rapporteert tweemaal per jaar over de lopende begroting. Deze eerste bestuursrapportage wordt in alle drie commissies geagendeerd, zodat elke commissie aan de raad kan adviseren over voor de commissie relevante onderdelen.
8.Raadsvoorstel wijzigen verordening materiele financiele gelijkstelling scholen (Wolterink)
Door aanpassing van de verordening wordt het mogelijk een bezuiniging (op de dislocatietoeslag) waartoe de raad heeft besloten te effectueren. Daarnaast stelt het college voor nog twee voorzieningen af te schaffen.
9.Raadsvoorstel vaststellen nieuwe overlegverordening lokaal onderwijsbeleid (Wolterink)
Het college stelt voor de overlegverordening lokaal onderwijsbeleid te actualiseren en te vereenvoudigen.
10.Cultuurnota 2014-2017 (opinierend; Cornelissen)
Met de cultuurnota beoogt het college vast te leggen waar de gemeente, met inbreng vanuit de culturele en welzijnsinstellingen en het onderwijs, de komende jaren naar toe wil als het gaat om kunst en cultuur en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft en neemt.
11.Voortgangsrapportage pilot integrale toegang sociaal domein (agendering ovv CDA)
Dit onderwerp wordt op verzoek van het CDA geagendeerd. In bijgaande motivering vindt u informatie over de reden van agendering.
12.Actiepuntenlijst
13.Rondvraag
14.Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:

a.Regionale afspraken BJZO
c.Verslag werkgroep onderwijshuisvesting d.d. 21-5-2014
b.Wijkgericht werken met buurtbudgetten
d.Begroting 2014 Stichting ROOS
f.Modernisering dienstverleningsmodel Stadsbank Oost Nederland
g.Inkoop maatwerkvoorzieningen (Wmo 2015 en de Jeugdwet) alle leeftijden
h.Inzet medewerkers afstand tot arbeidsmarkt

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous