Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 17 mei 2016 (20.30)

Datum: 17-05-2016 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 17 mei 2016 (20.30)

Datum: 17-05-2016
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 4 april 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Jaarrekening 2015, begroting 2017-2020 en raadsbrief SOWECO (opiniërend; Tijhof)

Toelichting griffier:

  1. het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2015 van SOWECO en het (voorlopige) voorstel tot uitkering van een dividend aan de aangesloten gemeenten en spreekt zijn waardering uit over het door SOWECO behaalde resultaat;
  2. het college heeft een concept-zienswijze opgesteld over de concept-begroting 2017, de meerjarenraming 2017-2020 en de raadsbrief Omvorming  SOWECO (het strategisch perspectief voor ontwikkeling SOWECO NV naar een maatschappelijke onderneming);   
  3. de raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening wordt advies gevraagd over deze concept-zienswijze;
  4. voorgesteld wordt daarna de zienswijze via het agendapunt ingekomen stukken voor te leggen aan de gemeenteraad (2 juni 2016).
  5. voorgesteld wordt voorts - na besluitvorming door de raad-  de zienswijze voor 15 juni te sturen aan het DB van SOWECO.
7Raadsvoorstel instemmen met de Visienota jeugd- en jongerenwerk (Tijhof)

Toelichting griffier:

Op 4 juni 2015 heeft de raad de visienota jeugd- en jongerenwerk terugverwezen naar het college. In de bijbehorende motie heeft de raad  kaders aangegeven voor een nieuwe visienota. In de afgelopen periode is in overleg met de organisaties voor jeugd- en jongerenwerk gewerkt aan een nieuwe visienota voor het jeugd- en jongerenwerk met inachtneming van deze kaders. Raads- en commissieleden zijn op 11 februari 2016 in een informatieve bijeenkomst bijgepraat over de voortgang van deze overleggen en de denkrichtingen waarlangs de visienota zal worden opgesteld. De uiteindelijke visienota ligt nu ter besluitvorming voor.

Naast de middelen die direct voor het jeugd- en jongerenwerk beschikbaar zijn (totaal € 466.000,--), is er ook in de Kadernota 2016-2019 een budget van € 23.000,- opgenomen onder de noemer “inzet organisaties voor decentralisatie en participatie 2016”. Het college gaat onderzoeken of het mogelijk is ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk een beroep te doen op (een gedeelte van) dit budget om zodoende (een gedeelte van) de bezuinigingstaakstelling bij de organisaties terug te kunnen draaien.

8Actiepuntenlijst
9Rondvraag
10Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV 17 mei 2016


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aAntidiscriminatievoorziening Rijssen-Holten: Rapportage discriminatieklachten 2015 + Preventie en voorlichting 2016-2017
bJaarverslag 2014 en begroting 2016 Stichting ROOS
cDerde lokaal tussenvoorziening Brekeldschool

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous