Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 18 januari 2016 (20.30 uur)

Datum: 18-01-2016 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 18 januari 2016 (20.30 uur)

Datum: 18-01-2016
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 7 december 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Pilot ' 'Bekostiging voorziening aangepast leerlingenvervoer aan ouders' (opiniërend; Tijhof)

Op 11 januari 2016 heeft er een informatiemoment plaatsgevonden voor ouders die gebruik maken van aangepast leerlingenvervoer. Nu de ouders zijn geïnformeerd is het niet-openbare karakter van het collegebesluit en het plan van aanpak komen te vervallen en zijn deze vergaderstukken aan de openbare commissie-agenda toegevoegd.

7Voortgang herstructurering SOWECO (presentatie, opiniërend; Tijhof)

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Soweco heeft op 4 december 2015 aan de deelnemende raden een brief gezonden over de omvorming van Soweco waarbij de GR wordt afgeschaald en Soweco-Nieuw een andere rechtsvorm krijgt. Het college informeert de commissie door middel van de vergaderstukken en een presentatie over deze ontwikkelingen en verneemt graag de opinie van de commissie of deze ontwikkelingen op politieke steun kunnen rekenen.

8Raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Subsidie Verordening Rijssen-Holten (Cornelissen/Beens)

Het college stelt voor een nieuwe, actuele subsidieverordening vast te stellen. Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming plaats in de raad.

9Pilot Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd- GGZ (Tijhof)

Het college stelt voor via een begrotingswijziging binnen de begroting 2016 € 78.650 beschikbaar te stellen vanuit de egalisatiebuffer Jeugd en Wmo ten behoeve van een twee-jarige pilot. Het budget voor 2017 loopt via de vaststelling van de begroting 2017.

10Raadsvoorstel Herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)

De gemeente is extern toezichthouder en volgens de statuten worden de leden van de raad van toezicht van Stichting Waerdenborch benoemd door de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet in zo'n benoeming.

11Verlengen en vereenvoudigen uitreiken mantelzorgcompliment (ovv Gemeentebelang)

De fractie van Gemeentebelang vraagt om opinie van het college en de commissie hoe wordt aangekeken tegen een verhoging van de Mantelzorgcomplimentwaardebon tot € 100 en hoe wordt aangekeken tegen een koppeling van de waardebon aan lokale besteding. 

12Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

13Rondvraag
14Sluiting

(Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 10)

Vergaderbundel commissie Maatschappelijke Dienstverlening 18 januari 2016


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aVerslag BOLEA 25 november 2015
bInvulling motie 10 Kaderstelling 2016-2019 "beperken sportbezuiniging binnensport"
cBesluit over pilot privatisering onderhoudswerkzaamheden sportpark De Koerbelt


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous