Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 18 mei 2015 (20:15)

Datum: 18-05-2015 Tijd: 20:15 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 18 mei 2015 (20:15)

Datum: 18-05-2015
Tijd: 20:15 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over het spreekrecht in de commissie
3Vaststellen definitieve agenda
4Vaststellen verslag van de vergadering van 13 april 2015

Verslag commissie MDV 13 april 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Visienota jeugd- en jongerenwerk (Tijhof)

Gelet op de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft gekregen door de nieuwe Jeugdwet en de wijzigingen in de zorgstructuur, stelt het college voor een nieuwe visienota op het jeugd- en jongerenwerk vast te stellen waarin de raad de uitgangspunten vaststelt van het gemeentelijke beleid met betrekking tot het jeugd- en jongerenwerk. 

7Raadsvoorstel vaststelling re-integratieverordening Participatiewet (Tijhof)

Op grond van de Participatiewet moeten gemeenten voor 1 juli 2015 een nieuwe re-integratieverordening en een verordening loonkostensubsidie hebben vastgesteld. Dit voorstel, dat regionaal is voorbereid, voorziet hierin.

8Evaluatie regeling Wtcg/CER (opiniërend; Beens)

Op 11 november 2014 heeft de commissie MDV gesproken over de regeling wtcg/CER en is afgesproken na het eerste kwartaal van 2015 een eerste valuatie te houden. Deze evaluatie wordt nu aan de commissie aangeboden. Aangezien de verwachting is dat commissieleden hier over willen spreken wordt het rapport niet als informatief stuk aangeboden, maar als bespreekstuk. Het collegebesluit gaat verzegeld van een brief waarin het collegebesluit wordt aangevuld met nadere informatie.

9Actiepuntenlijst commissie MDV, 18 mei 2015
10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV 18 mei 2015
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Afschaffen Maatschappelijke Stages en subsidiëring ServicePunt vrijwilligerswerk
b.Verslag BOLEA van 8 april 2015
c.Realisatie bezuinigingstaakstelling MW3047A, € 100.000 op sport
d.Werkloosheid, uitkeringen en re-integratiecijfers 2014

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous