Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 26 juni 2017 (20.30 uur)

Datum: 26-06-2017 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 26 juni 2017 (20.30 uur)

Datum: 26-06-2017
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 mei 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Krediet duurzaamheidslening Julianaschool (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld een krediet van € 46.200,- beschikbaar te stellen voor een duurzaamheidslening voor de Julianaschool.

7Raadsvoorstel Rapport Onderzoek Basale voorzieningen sport (Cornelissen)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:
1. De volgende definitie vast te stellen om een basale sportaccommodatie te typeren: "De basale sportaccommodatie voldoet voor optimaal gebruik aan de fundamentele eigenschappen die behoren tot het uitoefenen en beleven van sport en bewegen voor alle doelgroepen, jong of oud, valide of minder valide, en anticipeert op toekomstig sport gerelateerde en maatschappelijke ontwikkelingen en trends."
2. Bij het bepalen of sportvoorzieningen door de gemeente kunnen worden gefaciliteerd, aan te sluiten bij de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 3.4.2 van het rapport Basale voorzieningen sport.
3. In te stemmen met de definities basale sportaccommodaties per sport, zoals beschreven in paragraaf 4.2 van het rapport Basale voorzieningen sport. 

8Rapport capaciteitsonderzoek binnensport (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

De opinie van de commissie wordt gevraagd over de beslispunten 2-8 uit het collegevoorstel, met dien verstande dat voor wat betreft de beslispunten 2-5 de opinie van de commissie wordt gevraagd in relatie tot het capaciteitsonderzoek van Synarchis en voor wat betreft de punten 6-8 een algemene opinie van de commissie wordt gevraagd.

  1. De conclusie te trekken dat er gemeentebreed ruim voldoende capaciteit binnensportaccommodaties beschikbaar is voor bewegingsonderwijs.
  2. De conclusie te trekken dat er in Rijssen in de avonduren en in het weekend sprake is van een tekort aan capaciteit voor de binnensport.
  3. De conclusie te trekken dat er in Holten in de avonduren en in het weekend voldoende capaciteit voor de binnensport is.
  4. De conclusie te trekken dat er op grond van het huidige rooster in het binnenbad sprake is van een tekort aan capaciteit voor verenigingsgebruik.
  5. De knelpunten en verbetervoorstellen uit hoofdstuk 4 van het rapport "Capaciteitsonderzoek binnensport" te betrekken bij toekomstige ontwikkelingen rondom binnensportaccommodaties.
  6. Een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden voor de bouw van een 3e sporthal in Rijssen ter vervanging van gymzaal de Welleweg en gymzaal De Kroonweide.
  7. De uitkomsten van het rapport "Capaciteitsonderzoek binnensport" te koppelen aan de uitkomsten van het rapport "Basale voorzieningen sport".

 


Overige bijlagen
9Raadsvoorstel Infill kunstgrasveld v.v. Holten (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om het krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld bij VV Holten te verhogen met € 100.000 ten last van de reserve combinatiefunctionarisen daartoe de 22 begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

10Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017 (Beens/Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017 Rijssen-Holten vast te stellen.

11Uitvoering Nieuw Beschut werken (opiniërend; Tijhof)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over de nadere uitwerking van het nieuw beschut werken, wat ingaande 2017 een wettelijke verplichting is geworden en waarvoor de gemeente nog een aantal beslissingen moet nemen t.a.v. het werkgeverschap, de rechtspositie van deelnemers, het beheer van de wachtlijst en de financiering.


Overige bijlagen
12Vormgeving algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning en aanpalend beleid (opiniërend; Beens)

Toelichting griffier:
Op 21 maart heeft het college besloten  om de huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening vorm te geven. Middels een presentatie is de commissie op 6 juni geïnformeerd over verschillende beleidskeuzes. De opinie van de commissie wordt gevraagd over de voorgenomen vormgeving van de algemene voorziening HO.


Overige bijlagen
13Actiepuntenlijst

Er zijn geen actiepunten.

14Rondvraag
15Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aInspectierapport kwaliteitsverbetering obs Dijkerhoek
bKinderopvang jaarverslag 2016
cTerugblik 2016 en ontwikkelingen 2017 arbeidsmarkt Rijssen-Holten
dTussenevaluatie Onafhankelijke Cliëntondersteuning
eWijziging uitvoeringsbesluiten re-integratie gemeente Rijssen-Holten

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous