Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 4 april 2016 (19:00)

Datum: 04-04-2016 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 4 april 2016 (19:00)

Datum: 04-04-2016
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 maart 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2017-2020 (Tijhof)

Toelichting griffier: de commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel te besluiten dat de stichting van een openbare basisschool in deze gemeente in de planperiode van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2020 niet noodzakelijk is om te voorzien in voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs. Vaststelling van het plan van scholen kan dit jaar achterwege blijven. 


Motivatie agendering onderwijshuisvestingsprogramma 2016
7Onderwijshuisvestingsprogramma 2016 (Tijhof; o.v.v. GB en D66)

Toelichting griffer: op verzoek van de fracties Gemeentebelang en D66 is het Onderwijshuisvestingsprogramma 2016 geagendeerd voor de commissie. In dit stuk wordt de commissie geïnformeerd dat het programma en het bedrag / bekostigingsplafond onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2016 definitief is vastgesteld conform het voorstel en de raad zal worden voorgesteld om via de 18e begrotingswijziging aanvullende middelen te verstrekken en de dekking aan te passen.

Genoemde fracties willen het stuk agenderen vanwege het onderdeel uitbreiding De Brekeldschool. De voorkeur van het schoolbestuur om in plaats van de eerdervoorgestelde tijdelijke oplossing een definitieve huisvesting te realiseren zal leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 50.000. Volgens de genoemde fracties is onvoldoende aangetoond waarom het eerdere aangeboden, besproken en goedgekeurde plan niet aan de doelstellingen voldoet. 

8Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

9Rondvraag
10Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBeleidsregels Wet Taaleis
bEvaluatierapport Tegenprestatie
cHuishoudelijke Hulp Toelage 2016
dVerantwoording OAB/VVE + VVE Thuis 2015

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous