Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 5 september 2016 (19:00 - 20:30)

Datum: 05-09-2016 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 5 september 2016 (19:00 - 20:30)

Datum: 05-09-2016
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier:
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 27 juni 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Brand- en inbraakbeveiliging scholen (opiniërend; Tijhof)

Toelichting griffier:

Na een evaluatie van de afspraken tussen de gemeente en de schoolbesturen over de brand- en inbraakbeveiliging van scholen was de gezamenlijke conclusie dat "doordecentralisatie" van de brand- en inbraakbeveiliging naar de schoolbesturen per 1-1-2017 aanbeveling verdient. Daarbij was wel de vraag of van gemeentezijde nog bepaalde minimumeisen aan de beveiliging moeten worden gesteld. Tegenover extra eisen van de gemeente zou dan een vergoeding aan de schoolbesturen moeten staan.

Op basis van de uitkomsten van een onderzoek is het college tot de conclusie gekomen dat  bij de "doordecentralisatie" van de brand- en inbraakbeveiliging naar de schoolbesturen door de gemeente geen extra eisen behoeven te worden gesteld. Er is dan ook geen reden voor een gemeentelijke tegemoetkoming aan de schoolbesturen.

De basisscholen hebben vanaf 2006 niet alleen een bijdrage aan de gemeente betaald in de exploitatiekosten van de brand- en inbraakbeveiliging, maar ook een bijdrage in de (toekomstige) vervangingskosten. Door het vervallen van de huidige regeling per 1-1-2017 hebben de basisscholen recht op teruggave van deze vervangingsbijdrage over de periode 2006 tot en met 2016, omdat in deze periode geen vervanging van de installaties heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 70.374,34 De kosten voor het onderzoek hebben € 4.626,19 bedragen, zodat een krediet nodig is van in totaal € 75.000. Dit krediet kan worden gedekt uit de onderhoudsreserve onderwijs.

De commissie MDV wordt het besluit van het college tot doordecentralisatie van de brand- en inbraakbeveiliging  opiniërend voorgelegd en advies gevraagd over het raadsvoorstel  via het agendapunt begrotingswijzigingen bij de 27e begrotingswijziging het benodigde krediet van € 75.000 te verstrekken.

Het vervallen van de huidige regeling per 1-1-2017 heeft ook gevolgen voor de begroting 2017. De jaarlijkse bijdrage van de schoolbesturen (in 2016 € 64.200) komt te vervallen. Daar staat tegenover dat ook de jaarlijkse kosten die de gemeente maakte voor de beveiliging van de scholen (in 2016 begroot op € 76.700) komen te vervallen. Per saldo dus een voordeel van ongeveer € 12.000 per jaar.

7Raadsvoorstel vaststellen Actieplan Mantelzorg 2017-2018 (Beens)

Toelichting griffier:

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS) heeft Movisie de notitie ‘Mantelzorg is de basis’ opgesteld.

Arcon heeft op basis van deze notitie de mantelzorgbeleidsscan ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee Arcon het mantelzorgbeleid van gemeenten kan analyseren aan de hand van verschillende indicatoren. Er wordt voor alle indicatoren een score ingevuld op basis van interviews en documentanalyses. De uitkomsten van deze analyse zijn verwerkt in het adviesdocument ‘Mantelzorg in beweging Rijssen-Holten’

Dit adviesdocument vormt de basis voor het Actieplan Mantelzorg 2017-2018, waarin de aanbevelingen zijn vertaald naar speerpunten voor het mantelzorgbeleid van de gemeente Rijssen-Holten.

Het onderzoek van Arcon is gebaseerd op interviews met direct betrokkenen, zoals mantelzorgers zelf en de werkgroep mantelzorg. De conclusies zijn gedeeld met deze betrokkenen en belangstellenden in maart 2016 via een presentatie op het gemeentehuis. De reacties op deze avond waren positief. Dit voorstel en het Actieplan zijn gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek en zullen daarom kunnen rekenen op draagvlak.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft het adviesdocument van Arcon toegestuurd gekregen.

Veel adviezen van de ASD zijn overgenomen en verwerkt in het Actieplan. In een brief wordt per adviespunt gereageerd op het advies van de ASD. In de bijlage is zowel het advies van de ASD als deze concept-reactie op het advies toegevoegd.

Zodra de raad  instemt met het voorstel zal de Adviesraad Sociaal Domein worden geïnformeerd middels bijgevoegde concept-reactie. Het Actieplan zal vervolgens tot uitvoer worden gebracht in samenwerking met de betrokken partijen. Het besluit  zal ook worden besproken met de werkgroep mantelzorg, de SVT Ov en de Stichting Christelijke Mantelzorghulp (SCM).

De financiën rondom mantelzorg zijn te onderscheiden in twee delen, de financiering van de organisaties die mantelzorgondersteuning verzorgen en de financiering voor de mantelzorgwaardering.

Voor mantelzorgondersteuning ontvangen de SVTO en de SCM in 2016 een subsidie van de gemeente. Voor 2017 hebben beide organisaties opnieuw een subsidieaanvraag ingediend. Uit deze aanvraag blijkt dat het aantal mensen wat een beroep doet op de SVT Ov stijgt. Er dienen aan aantal zaken nader te worden uitgezocht wat betreft de subsidieaanvraag van de SVT Ov.

In 2016 is een bedrag van € 149.900,- beschikbaar voor de waardering van mantelzorgers via het mantelzorgcompliment. Dit budget is toereikend voor het uitvoeren van de regeling in 2016. Er is in 2017 ook het bedrag van € 149.900,- beschikbaar voor mantelzorgwaardering. Dit bedrag zetten we in voor de uitvoering van het Actieplan. Een groot deel van dit bedrag zal worden besteed aan het uitreiken van het mantelzorgcompliment. De resterende middelen willen we inzetten om uitvoer te geven aan activiteiten ten behoeve van de doelstellingen en speerpunten uit het Actieplan.

De commissie MDV wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel het Actieplan Mantelzorg 2017-2018 vast te stellen.

8Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

9Rondvraag
10Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV 5 september 2016


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aVerantwoording drugspreventieplan Rijssen-Holten 2015
bMelding nieuwe zeer zwakke school

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous