Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 6 december 2016 (19:00)

Datum: 06-12-2016 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 6 december 2016 (19:00)

Datum: 06-12-2016
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van de commissie MDV van 10 oktober 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel (Her)benoeming leden raad van toezicht Stichting ROOS (Tijhof)

Toelichting griffier:

Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de buurgemeenten Hellendoorn, Twenterand en Wierden is bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De gemeenten zijn extern toezichthouder. De bestuurder van ROOS heeft een voorstel tot benoeming van 2 nieuwe leden en herbenoeming van 2 zittende leden van de raad van toezicht ingediend. Conform de statuten dient de raad deze leden te (her)benoemen.

7Renovatie scholen (opinierend; Tijhof)

Toelichting griffier:

Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De minimale levensduur van een permanent schoolgebouw is in principe 60 jaar. Binnen deze termijn komt renovatie/groot onderhoud volledig voor rekening van het schoolbestuur. De schoolbesturen hebben moeite met de termijn van 60 jaar voor sommige scholen. De schoolbesturen willen enkele scholen op korte termijn renoveren en daarvoor hebben ze niet kunnen reserveren. Het college ziet  geen aanleiding om de eerder afgesproken beleidsuitgangspunten opnieuw ter discussie te stellen. Dit voorstel wordt opiniërend voorgelegd.

8Duurzaamheidslening schoolgebouwen (opinierend; Tijhof)

Toelichting griffier:

Dit voorstel wordt opiniërend voorgelegd en beoogt het mogelijk te maken dat schoolbesturen in  het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid in aanmerking kunnen komen voor een gemeentelijke duurzaamheidslening. Als na het college ook de raadscommissie MDV hiermee kan instemmen, wordt een wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs voorbereid, waaraan dan een dergelijke lening als voorziening wordt toegevoegd.

9Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

10Rondvraag
11Sluiting

(Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 6.)

Vergaderbundel commissie MDV 6 december 2016Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aEvaluatie combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches
bVervangende nieuwbouw Haarschool Holten
cWijziging PGB tarieven OZL en OMD voor Jeugd en Wmo
dVerslag BOLEA van 9 november 2016


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous