Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 6 oktober 2014

Datum: 06-10-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 6 oktober 2014

Datum: 06-10-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Informatie over spreekrecht burgers
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 september 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Toelichting vanuit Soweco
De heer Hazewinkel (voorzitter Raad van Commissarissen) en de heer Van Broekhoven (directeur) geven een toelichting op plannen om Soweco om te vormen.
7Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan jeugdzorg 2015-2016 (Wolterink)
Het college stelt voor dit beleidsplan Jeugdzorg vast te stellen voor de jaren 2015 en 2016. Het plan bevat o.a. de beleidsuitgangspunten van het lokale en regionale jeugdbeleid, het gaat in op de preventie, op de bewaking van de kwaliteit van zorg en de financiën. De nog in te stellen werkgroep Decentralisaties wordt betrokken bij de nadere uitwerking en detaillering.
8Raadsvoorstel vaststellen verordening jeugdhulp 2015 (Wolterink)
De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en bouwt voort op het beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016.
9Raadsvoorstel vaststellen Wmo beleidsplan 2015-2016 (Beens)
Het college stelt voor dit beleidsplan Wmo vast te stellen voor de jaren 2015 en 2016. Het plan bevat o.a. de beleidsuitgangspunten van het lokale en regionale jeugdbeleid, het gaat in op de preventie, op de bewaking van de kwaliteit van zorg en de financiën. De nog in te stellen werkgroep Decentralisaties wordt betrokken bij de nadere uitwerking en detaillering. De nog in te stellen raadswerkgroep Decentralisaties wordt betrokken bij de nadere uitwerking.
10Raadsvoorstel vaststellen Wmo verordening 2015 (Beens)
Op 16 september 2014 heeft de VNG een aangepaste WMO-modelverordening aan de gemeenten toegezonden. De in procedure gebrachte verordening is door het college op 30 september geactualiseerd. De gereviseerde verordening (dat is de versie die na commissiebehandeling door gaat naar de raad) vindt u als bijlage onder het bestuursvoorstel.

Bestuursvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2015 revisie
11Onderwijshuisvestingsprogramma 2014/positie oude Holterenkschool (ovv CU; Wolterink)
De ChristenUnie wil graag duidelijk in beeld hebben wat de behoefte is binnen het onderwijs, welke aanvragen er actueel zijn en wat er in deze periode te verwachten is. Nieuwbouw van de Haarschool en de positie van de oude Holterenk kunnen invloed op elkaar hebben. Hierover wil de CU in de commissie spreken, voordat de sloophamer er voor zorgt dat er geen oude Holterenkschool meer is.

Collegevoorstel definitieve vaststelling onderwijshuisvestingsprogramma 2014

Collegevoorstel positie oude Holterenkschool
12Evaluatie regisseurspilot (ovv VVD)
De VVD heeft verzocht om agendering omdat de fractie vindt dat er sprake is van een smalle basis van casussen en een aantal acties nog worden gemist. De risico’s zijn wel geïnventariseerd maar niet doorgezet. De VVD wil het stuk daarom niet alleen voor kennisgeving aannemen maar ook bespreken met de commissie.
13Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst commissie MDV
14Rondvraag
15Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV 6 oktober 2014


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aSOWECO, jaarrekening 2013, marap 2014 en begroting 2015
bNotitie Tegenprestatie


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous