Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 7 september 2015 (20.00 uur)

Datum: 07-09-2015 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 7 september 2015 (20.00 uur)

Datum: 07-09-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 15 juni 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten 2015 (Tijhof)

In 2014 is de model-verordening van de VNG gewijzigd naar aanleiding van de invoering van het passend onderwijs. Het college stelt voor de lokale verordening te wijzigen en in grote lijnen de modelverordening te volgen.  De afwijkingen van de modelverordening staan in het raadsvoorstel toegelicht. Na advisering door deze commissie vindt besluitvorming over het voorstel plaats in de raad.

7Jaarrekening 2014, marap 2015 en begroting 2016 SOWECO / voortgang herstructurering SOWECO (opiniërend; Tijhof)

Zoals elk jaar wordt de begroting van SOWECO aan de gemeenten aangeboden, waarbij de raad via deze commissie in de gelegenheid wordt gesteld om een reactie op de begroting te geven. Als deze reacties in september bij SOWECO bekend zijn, kan hiermee rekening gehouden worden bij de opstelling van de definitieve werkbegroting 2016, die in december door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

8Stand van zaken decentralisaties (ovv Gemeentebelang)

De raads- en commissieleden zijn op 31 augustus 2015 geïnformeerd over de lokale stand van zaken van de decentralisaties. De fractie van Gemeentebelang heeft verzocht om agendering van deze stand van zaken om zo in de gelegenheid te zijn om op basis van de inhoudelijke toelichting vragen te kunnen stellen aan het college over het gevoerde en te voeren bestuur. 

9Actiepuntenlijst commissie MDV 7 september 2015
10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV 7 september 2015


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBestuursvoorstel "Kulturhus vanaf 2016"
bAlgemene besluitvorming over budgetsubsidiëring en Vaststellen overeenkomst Budgetsubsiëring Oudheidkamer Hoolt'n
cAdvies besturenfusie CSG Reggesteyn en CSG Het Noordik
dEindevaluatie pilot jongerenwerker Abgar
eEvaluatie inkoopproces 2014
fVerslag BOLEA van 24 juni 2015
gVerslag overleg Werkgroep Onderwijskansen
hBestuursopdracht over de visieontwikkeling met betrekking tot integrale cliëntondersteuning.
iMandateren beslissing op subsidieaanvragen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous