Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 8 december 2014 (20:00 - 22:30)

Datum: 08-12-2014 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 8 december 2014 (20:00 - 22:30)

Datum: 08-12-2014
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
Informatie over spreekrecht burgers
3Vaststellen definitieve agenda
4Vaststellen verslag commissie 6 oktober 2014
5Voornemen opheffing Bosschool (Wolterink)
De raad heeft het college gevraagd te adviseren over de brief van Stichting Roos waarin de raad wordt geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van de Bosschool. Aangezien het hier om een opheffing op grond van artikel 153 WPO gaat (een opheffing die voortvloeit uit de wet) adviseert het college de brief voor kennisgeving aan te nemen.
6Raadsvoorstel herbenoeming leden raad van toezicht Stichting ROOS (Wolterink)
De leden van de raad van toezicht van stichting ROOS worden benoemd door de gemeenteraden van Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten. Dit voorstel voorziet in een herbenoeming van twee leden.
Herbenoeming leden raad van toezicht Stichting ROOS
7Raadsvoorstel wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (Wolterink)
In 2012 is een nieuwe systematiek in werking getreden die onlangs is geëvalueerd. Deze evaluatie met de schoolbesturen heeft geleid tot een wijzigingsvoorstel dat nu voor ligt.
8Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan Participatiewet (Wolterink)
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking, waardoor de gemeenten te maken krijgen met een nieuwe doelgroep van mensen met een beperking die een beroep doen op een uitkering en die begeleid worden naar werk of participatie. Met deze beleidsnota stelt de raad het lokale beleidskader vast.
9Raadsvoorstel wijzigingen n.a.v. Participatiewet en Wet maatregelen WWB (Wolterink)
Het college stelt voor diverse verordeningen in te trekken en nieuwe verordeningen vast te stellen om te komen tot actuele gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet.
10Afwikkeling schadeclaim inzake gemaakte kosten voor uittreding uit SOWECO.
Het college stelt voor in te stemmen met het onderhandelingsresultaat om te komen tot afwikkeling van de schadeclaim inzake kosten die gemaakt zijn in de stopgezette uittredingsprocedure uit de GR Soweco.
11Budget coördinatie vluchtelingenwerk Rijssen-Holten
Met ingang van dit jaar ligt de coördinatie van het Vluchtelingenwerk bij ViaVie Welzijn. Omdat dit nog niet structureel is, wordt het budget dat de gemeente hiervoor van het Rijk krijgt in een voorziening gehouden. Een eerste tussentijdse evaluatie is positief en het college verzoekt de raad een budget van ruim 21.000 euro beschikbaar te stellen voor de continuering van de coördinatie door Via Vie Welzijn in 2015.
12Inzet mantelzorgcompliment in 2015 (opinierend; Beens)
De inzet van het mantelzorgcompliment is toegelicht in de werkgroep Decentralisaties. Op dat moment is aangeven de beleidsregel opiniërend te agenderen in de commissie. Dat gebeurt bij deze.
13Motivatie ChristenUnie voor agendering gemeente-orgel
Het college legt het voornemen om afstand te doen van het gemeenteorgel opiniërend voor aan de commissie. Daarnaast heeft de ChristenUnie een motivatie aangeleverd waarin zij eveneens om agendering verzoekt.
Afstand doen van het gemeenteorgel
14Actiepuntenlijst commissie MDV
15Rondvraag
16Sluiting
Vergaderbundel commissie MDV
Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 6


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Uitstel nota jeugd- en jongerenwerk
b.Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming
c.Werkloosheids-, uitkerings- en re-integratiecijfers 2ste kwartaal 2014
d.Afrekening uitvoering Wsw 2011
e.Onderwijshuisvestingsprogramma 2015
f.Uitbreiding Johan Frisoschool
g.Vaststelling Notitie Gezondheidsbeleid 2014-2017
h.Jaarrekening 2013, marap 2014 en begroting 2015 SOWECO
i.Bestuursvoorstel scan sociale samenhang 2013 Rijssen-Holten
j.Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente inclusief begroting 2015
k.Participatie Pact "Werkversterkers" Rijssen-Holten
l.Incidentele subsidie
m.Notitie Tegenprestatie
n.Bestuursvoorstel Pgb beleidsregels en tarieven Wmo en Jeugd 2015

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous