Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 8 mei 2017 (20:00)

Datum: 08-05-2017 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 8 mei 2017 (20:00)

Datum: 08-05-2017
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 13 maart 2017 en de overloopvergadering van 20 maart 2017

Verslag van 13 maart 2017

Verslag van 20 maart 2017
Bijlagen:
Verslag
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Plan van nieuwe basisscholen 2018-2021 (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld te besluiten dat de stichting van een openbare school in de gemeente in de planperiode van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2021 niet noodzakelijk is om te voorzien in voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs.

7Raadsvoorstel vaststellen wijziging re-integratieverordening Participatiewet en verordening studietoeslag (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om de volgende verordeningen vast te stellen:
1. de re-integratieverordening 2017;
2. de verordening individuele inkomstentoeslag en individuele studietoeslag gemeente Rijssen-Holten 2017.

8Raadsvoorstel benoemen mevrouw Schreurs tot lid Raad van Toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld mevrouw A.Schreurs-Hofmeijer voor de periode van 1 maart 2017 tot 1 januari 2018 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Waerdenborgh. Dit betreft een vervulling van een tussentijdse vacature.

9Raadsvoorstel bestuursopdracht "Organiseren huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening" (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de bestuursopdracht 'Organiseren huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening' en hiervoor via de 17e begrotingswijziging een bedrag van € 250.000,-  beschikbaar te stellen.

10Raadsvoorstel locatie voor de Schaats- en Skeelervereniging Rijssen (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de locatie Opbroek als voorkeurslocatie voor de Schaats- en Skeelervereniging en daarvoor een extra bijdrage van € 10.000,- beschikbaar te stellen, ten laste van het incidenteel perspectief.

11Rapport capaciteitsonderzoek binnensport (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het rapport 'Capaciteitsonderzoek binnensport' en de daaraan door het college onder de beslispunten 2 t/m 7 van het bestuursvoorstel verwoorde conclusies. 

12Doorontwikkeling SOWECO naar Maatschappelijke Onderneming en begroting 2018 SOWECO (opiniërend; Tijhof)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over notitie doorontwikkeling SOWECO en de voorlopige begroting 2018 en daarbij aan te geven of de commissie aanleiding ziet om het college input mee te geven voor het indienen van een zienswijze. 

13Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken

14Rondvraag
15Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV van 8 mei 2017


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aBegroting 2017 Stichting Waerdenborch
bFactsheet beleidsplannen Wmo en Jeugdhulp
cVerslag BOLEA van 17 april 2017
dHerziening grondslag bekostiging leerlingenvervoer
eSubsidieverzoek SVNF ivm extra kosten inzet verkeersregelaars

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 9.

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous