Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV di 27 oktober 2015 (19:00)

Datum: 27-10-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV di 27 oktober 2015 (19:00)

Datum: 27-10-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie MDV van 7 september 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen Sportvisie 2015-2018 (Cornelissen)

Op 15 juni 2015 heeft de commissie de concept-sportvisie behandeld. Naar aanleiding van deze behandeling is de visie op één punt aangepast en in de bijlage bij het raadsvoorstel wordt inhoudelijk ingegaan op de vragen en opmerkingen vanuit de commissie. Na advisering door de commissie vindt vaststelling van de visie plaats door de raad.

7Juridische vorm Participatie Pact Rijssen-Holten (opiniërend; Tijhof)

Het college is voornemens de vereniging Participatiepact Rijssen-Holten op te richten. Artikel 160 lid 2 Gemeentewet geeft aan dat voordat het college besluit tot oprichting van en deelneming in een vereniging, de raad eerst in de gelegenheid wordt gesteld hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. In Rijssen-Holten is het gebruikelijk dat de raadscommissie namens de raad eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maakt. Daarin voorziet dit agendapunt. 

8Wtcg-CER regeling 2016 (opiniërend; Beens)

Op 11 november 2014 heeft de commissie in een extra vergadering de invulling van de Wtcg-CER-regeling besproken, waarna de eerste evaluatie op 18 mei 2015 heeft plaatsgevonden. Het college is op basis van de ervaringen die dit jaar zijn opgedaan voornemens de huidige insteek in 2016 voort te zetten en de collectieve zorgverzekering met ingang van 2016 bij drie collectieve zorgverzekeraars af te sluiten. De commissie is nu in de gelegenheid om haar opinie over deze insteek te geven.  

9Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016 (Beens)

De programmabegroting wordt in de drie raadscommissies geagendeerd, zodat elke commissie de (voor die commissie) relevante onderwerpen aan de orde kan stellen en hierover kan adviseren aan de raad. 

10Actiepuntenlijst
11Rondvraag
12Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden
aJaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Waerdenborch
bUitvoeringsbesluit re-integratieverordening en uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie
cTussenevaluatie project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
dPlan van aanpak herindicaties Wmo en Jeugd
eWerkloosheid, uitkeringen en re-integratie eerste helft 2015
fVoortgang concernplan 2015 en moties
gNieuwe landelijke afspraken inzake trekkingsrecht persoonsgebonden budget
hVaststellen beleidsregels maatschappelijke smeerolie

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous