Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Extra commissie ABZM 9 februari 2015 (20.00 uur)

Datum: 09-02-2015 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Extra commissie ABZM 9 februari 2015 (20.00 uur)

Datum: 09-02-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Bespreking concept-advies heroriëntatie gemeentelijke samenwerking,

Op 27 januari 2014 heeft de commissie ABZM aan de hand van een notitie van de regioraadsvertegenwoordigers vergaderd over de eerste contour vernieuwde regionale samenwerking. In 2014 is vervolgens een stuurgroep aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van deze eerste contour. Dit heeft geleid tot de concept-notitie die nu voorligt. Na inventarisatie van reacties uit de 14 gemeenten wordt een definitieve notitie ter besluitvorming in procedure gebracht. Op dit moment is de commissie ABZM in de gelegenheid met leden van de stuurgroep te spreken over de inhoud van de concept-notitie en hen een reactie vanuit Rijssen-Holten mee te geven. Om uw standpuntbepaling te faciliteren heeft het college vier aandachtspunten benoemd en is vanuit de griffie geïnventariseerd in hoeverre de aandachtpunten van vorig jaar zijn meegenomen in de uitwerking. 

reactienota's op Samenwerken doen we zelf
5Voorbereiding Regioraad 11 februari 2015

Op 11 februari 2015 vergadert de Regioraad. De agenda van de Regioraadsvergadering wordt voorgesproken in deze commissie ABZM, om de vertegenwoordigers van Rijssen-Holten zonodig het lokale standpunt over onderwerpen mee te geven.

6Sluiting

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous