Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota 13 juni 2016 (19:30)

Datum: 13-06-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota 13 juni 2016 (19:30)

Datum: 13-06-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Raadsvoorstel herziening diverse grondexploitaties (Cornelissen en Beens)

Toelichting griffier:
De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel tot herziening van diverse grondexploitaties.
Het grondbeleid vormt een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. In aanvulling op de begroting en de jaarrekening worden de exploitatiebegrotingen van de in exploitatie genomen gronden, minimaal één keer per jaar herzien. Bij de najaarsnota 2015 zijn de grondexploitatiebegrotingen herzien.
Met de accountant zijn afspraken gemaakt om voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2015 de exploitatiebegrotingen te herzien, naar de situatie per 31 december 2015. Dit sluit aan op de begrotingscyclus. Daarnaast wordt zo tijdig inzicht verstrekt in de financiële situatie van de grondexploitaties. Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn op basis van wijzigende wet en regelgeving ook aanvullende wijzigingen doorgevoerd.

6Raadsvoorstel Bestuursrapportage voorjaar 2016 (Beens)

Toelichting griffier:
De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel:

 1. in te stemmen met de diverse budgetaanpassingen (inclusief mutaties in reserves en voorzieningen);
 2. in te stemmen met de kredieten die worden (af)geraamd: zoals genoemd in de bijlage bij de financiële samenvatting;
 3. het resultaat van € 8.000,- toe te voegen aan de algemene reserve;
 4. het aanvullende structurele resultaat van € 47.000,- met ingang van 2017 positief te verwerken in het structurele perspectief;
 5. wijziging 22 van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen;
 6. kennis te nemen van de voortgang van het concernplan;
 7. kennis te nemen van de stand van zaken van de bezuinigingen;
 8. kennis te nemen van de stand van zaken van de intergemeentelijke samenwerking;
 9. kennis te nemen van de voortgang van de strategische projecten;
 10. kennis te nemen van de stand van zaken van ingediende moties;
 11. kennis te nemen van het overzicht terugvorderingen.

Volgens de Financiële verordening gemeente Rijssen-Holten wordt in het voor- en najaar de raad geïnformeerd over de realisatie van begroting van de gemeente. Dit gebeurt in het voorjaar aan de hand van onder meer de volgende aspecten: financiële samenvatting, stand van zaken bezuinigingen en intergemeentelijke samenwerking en voortgang strategische projecten. Naar aanleiding van vragen uit de commissie MDV is sinds 2014 een overzicht van de openstaande vordering (sociale zaken) bijgevoegd.

7Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota 2017-2020 (Beens)

Toelichting griffier:
De commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel: 

 1. In te stemmen met de bijgevoegde Kadernota 2017-2020;
 2. Kennis te nemen van de benoemde risico's

Zoals vastgelegd in de financiële verordening van onze gemeente wordt in de raad van juni de Kadernota voor de komende 4 jaren ter vaststelling aangeboden. Hierin zijn de voorstellen van het college over nieuw beleid verwerkt en bij de programma's toegelicht. Verder is het meest actuele financiële perspectief opgenomen en is de paragraaf weerstandsvermogen geactualiseerd.

8Rondvraag
9Sluiting


Vergaderbundel gezamenlijke commissievergadering op 13 juni 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous