Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota (19.30)

Datum: 08-06-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota (19.30)

Datum: 08-06-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad commissies wordt gevraagd te adviseren over het raadsvoorstel om te besluiten tot:

 1. de geconsolideerde jaarrekening 2016 vast te stellen;
 2. in te stemmen met de mutatie in de reserve via saldobestemming;
 3. in te stemmen met verlaging van de budgetoverhevelingen met € 181.300;
 4. het voordelig saldo voor € 710.000 te storten in de reserve Incidenteel perspectief en voor € 411.200 in de Algemene reserve;
 5. de 20e begrotingswijziging vast te stellen.

De behandeling van de jaarrekening was gepland in de raadsvergadering van 30 juni 2017, gelijktijdig met de behandeling van de Voorjaarsnota en Kadernota. Het is nu al duidelijk is dat voor vaststelling op genoemde datum niet tijdig alle stukken van de accountant zijn ontvangen. De controle voor het Sociaal Domein is nog niet afgerond omdat het wachten is op controleverklaringen van een aantal zorgaanbieders (zorg in natura) en hoe de accountant omgaat met de verantwoording van de SVB. Daarom is vaststelling van de jaarrekening beoogd op 13 juli 2017. 

5Raadsvoorstel Bestuursrapportage voorjaar 2017 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad commissies wordt gevraagd te adviseren over het raadsvoorstel om te besluiten tot:

 1. in te stemmen met de diverse budgetaanpassingen (inclusief mutaties in reserves en voorzieningen);
 2. in te stemmen met de kredieten die worden (af)geraamd: zoals genoemd in de bijlage bij de financiële samenvatting;
 3. kennis te nemen van de vorming van een reserve voor de (mogelijke) bedrijfsverplaatsing van Enkco conform de bij de vaststelling van de begroting 2017 behandelde raadsbrief.
 4. conform de voorstellen uit de Kadernota 2018-2021 een viertal BBV-reserves (€ 710.100) niet op te heffen.
 5. het structurele resultaat van € 235.000  toe te voegen aan het structurele financiële perspectief en te storten in de reserve incidenteel perspectief; 
 6. het incidentele resultaat van € 156.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
 7. wijziging 19 van de gemeentebegroting 2017 vast te stellen;
 8. kennis te nemen van de voortgang van het concernplan; 
 9. kennis te nemen van de stand van zaken van ingediende moties;
 10. kennis te nemen van de voortgang van de bestuursopdrachten;
 11. kennis te nemen van de voortgang van Rijssen-Holten WERKT.


Volgens de Financiële verordening gemeente Rijssen-Holten wordt in het voor- en najaar de raad geïnformeerd over de realisatie van begroting van de gemeente.

6Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2018-2021 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad commissies wordt gevraagd te adviseren over het raadsvoorstel om te besluiten tot:

 1. kennisnemen van de benoemde risico's;
 2. kennisnemen van de nieuwe opzet van programma 7 als pilot;
 3. de bijgevoegde Kadernota 2018-2021 vaststellen.


Zoals vastgelegd in de financiële verordening van onze gemeente wordt in de raad van juni de Kadernota voor de komende 4 jaren ter vaststelling aangeboden. Hierin zijn de voorstellen van het college over nieuw beleid verwerkt en bij de programma's toegelicht. Verder is het meest actuele financiële perspectief opgenomen en is de paragraaf weerstandsvermogen geactualiseerd.

7Rondvraag
8SluitingVerslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous