Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening en de Kadernota van 6 juli (19.30)

Datum: 06-07-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening en de Kadernota van 6 juli (19.30)

Datum: 06-07-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de gezamenlijke commissievergadering van 8 juni 2017
5Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Beens)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:

1. de geconsolideerde jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. in te stemmen met het bijgevoegde verslag van bevindingen;
3. in te stemmen met de mutatie in de reserve via saldobestemming;
4. in te stemmen met verlaging van de budgetoverhevelingen met € 181.300;
5. het voordelige saldo ad € 1.121.200 te storten in de Algemene Reserve;
6. de 20e begrotingswijziging vast te stellen.

Op woensdag 21 juni is het auditcomite bijeen geweest en heeft samen met de accountant het concept-rapport van bevindingen besproken. De accountant heeft toen aangekondigd dat er een goedkeurende verklaring wordt afgegeven over de jaarrekening 2016.

6Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2018-2021 (Beens)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van de benoemde risico's;
2. kennis te nemen van de nieuwe opzet van programma 7 als pilot;
3. de bijgevoegde kadernota vast te stellen.

Zoals vastgelegd in de financiële verordening van onze gemeente wordt in de raad van 13 juli 2017 de kadernota voor de komende 4 jaren ter vaststelling aangeboden. Hierin zijn de voorstellen van het college over nieuw beleid verwerkt en bij de programma's toegelicht. Verder is het meest actuele financiële perspectief opgenomen (met inachtneming van de Meicirculaire) en is de paragraaf weerstandvermogen geactualiseerd.  

7Rondvraag
8SluitingVerslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous