Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 13 juli 2017

Datum: 13-07-2017 Tijd: 14:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 13 juli 2017

Datum: 13-07-2017
Tijd: 14:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam, E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 23 mei 2017

Verslag van de raad van 23 mei 2017

Besluitenlijst van de raad van 23 mei 2017
6Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 13 juli 2017


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350 (Hofland)
9Raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie Rijssen-Holten 2017 (Hofland)
10Raadsvoorstel instemmen met structurele huisvesting Voedselbank West Twente (Tijhof)
11Raadsvoorstel beschikbaarstellen krediet voor duurzaamheidslening Julianaschool (Beens)
12Raadsvoorstel Infill kunstgrasveld v.v. Holten (Cornelissen)
13Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017 Rijssen-Holten (Beens/Tijhof)
14Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kern Holten, locatie Albert Heijn (Cornelissen)

Klik op de link om het ontwerpbestemmingsplan in te zien.

15Raadsvoorstel vaststellen Verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017 (Cornelissen)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
16Raadsvoorstel besluitvorming Agenda van Twente (Hofland)

Toelichting griffier:
In regionaal verband is vorig jaar de 'oude' Agenda van Twente geëvalueerd en is een verkenning gestart naar een nieuwe Agenda van Twente. Via verschillende raadsbijeenkomsten is uiteindelijk een regionaal voorstel opgesteld. Omdat de uitwerking daarvan, naar de opvatting van het college, nog niet voldoende concreet is, wordt de raad het volgende voorgesteld:
1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) in principe te onderschrijven.
2. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de Agenda van Twente vooralsnog vast te stellen op € 5,00 per inwoner, per jaar voor de periode 2018-2022.
3. Een definitieve beslissing over toetreding te nemen als: de governance beter is uitgewerkt en er meer concreetheid komt in de Agenda en het uitvoeringsprogramma. 

17Raadsvoorstel instemmen met rapport onderzoek basale voorzieningen sport (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

1. De volgende definitie vast te stellen om een basale sportaccommodatie te typeren: "De basale sportaccommodatie voldoet voor optimaal gebruik aan de fundamentele eigenschappen die behoren tot het uitoefenen en beleven van sport en bewegen voor alle doelgroepen, jong of oud, valide of minder valide, en anticipeert op toekomstig sport gerelateerde en maatschappelijke ontwikkelingen en trends."
2. Bij het bepalen of sportvoorzieningen door de gemeente kunnen worden gefaciliteerd, aan te sluiten bij de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 3.4.2 van het rapport Basale voorzieningen sport.
3. In te stemmen met de definities basale sportaccommodaties per sport, zoals beschreven in paragraaf 4.2 van het rapport Basale voorzieningen sport. 

18Raadsvoorstel vaststellen visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten '' Een nieuwe koers voor 2017-2021' (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. de inspraaknota vast te stellen;
2. de visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten "een nieuwe koers voor 2017-2021" vast te stellen.

Tijdens de behandeling in de commissie heeft de portefeuillehouder toegezegd een verbeterde versie van de visie aan de raad te doen toekomen. 

19Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de verbetering van enkele bestemmingen en (bouw)regels in het bestemmingsplan Wonen Holten.
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Wonen Holten' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1742.BPHW2017000-0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde 'Nota ambtshalve wijzigingen'.
3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

20Kredietaanvraag herinrichting eerste centrumring fase 2, Boomkamp en busstation (Aanstoot)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om door vaststelling van de 18e wijziging van de gemeentebegroting een krediet van € 1.035.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de eerste centrumring, fase 2 (Boomkamp en busstation Rijssen).

21Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10 (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor de realisatie van twee woningen op het perceel Pelmolenweg 10 in Rijssen.
2. Hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1742.BPRW2017002- 0301 langs elektronische weg en in analoge vorm, ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Er zijn geen zienswijzen ingediend.

N.a.v. de behandeling in de commissie is m.b.t. de bomen op het perceel nadere informatie toegezegd. Het betreffende memo is bij de vergaderstukken gevoegd. 

22Raadsvoorstel vaststellen 6e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 (Hofland)

Toelichting griffier:
Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Hierdoor kan de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekennen om bij herhaaldelijke en ernstige overlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Deze bevoegdheid wordt vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de vorm van artikel 2:79. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze 6e wijziging van de APV Rijssen-Holten 2010. 

23Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2017 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

  1. in te stemmen met de kredieten die worden (af)geraamd: zoals genoemd in de bijlage bij de financiële samenvatting;
  2. kennis te nemen van de vorming van een reserve voor de (mogelijke) bedrijfsverplaatsing van Enkco conform de bij de vaststelling van de begroting 2017 behandelde raadsbrief.
  3. het structurele resultaat van € 225.000  toe te voegen aan het structurele financiële perspectief en te storten in de reserve incidenteel perspectief; 
  4. het incidentele resultaat van € 144.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. wijziging 19 van de gemeentebegroting 2017 vast te stellen;
  6. kennis te nemen van de voortgang van het concernplan; 
  7. kennis te nemen van de stand van zaken van ingediende moties;
  8. kennis te nemen van de voortgang van de bestuursopdrachten;
  9. kennis te nemen van de voortgang van Rijssen-Holten WERKT.
24Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. de geconsolideerde jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. in te stemmen met het bijgevoegde verslag van bevindingen
3. in te stemmen met de mutatie in de reserve via saldobestemming;
4. in te stemmen met verlaging van de budgetoverhevelingen met € 181.300;
5. het voordelig saldo ad € 1.121.000 te storten in de Algemene reserve;
6. de 20e begrotingswijziging vast te stellen.

De jaarrekening is aan de hand van het rapport van bevindingen in het Auditcomité besproken met de accountants aanwezig waren. Inmiddels is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. 

25Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2018-2021 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van de benoemde risico's;
2. kennis te nemen van de nieuwe opzet van programma 7 als pilot;
3. de bijgevoegde kadernota vast te stellen.

De behandeling van de kadernota begint met de Algemene Beschouwingen van de fracties. 

26Raadsvoorstel benoeming de heer S.J. Lubberhuizen als commissielid namens D66 (presidium)

Toelichting griffier:
Het presidium stelt op verzoek van de  D66-fractie voor om de heer S. Lubberhuizen te benoemen tot commissielid namens D66.

27Motie vreemd aan de orde van de dag: uitrukken brandweer

Motie Vreemd aan de orde van de dag van de SGP
28Sluiting

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous