Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 13 november 2015

Datum: 13-11-2015 Tijd: 13:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 13 november 2015

Datum: 13-11-2015
Tijd: 13:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda

Bundel getekende moties en amendementen
4Raadsvoorstel toelating en beëdiging raadslid
5Vragenuur
6Notulen en besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2015
7Actiepuntenlijst

De verwijzing naar de actuele actiepuntenlijst vindt u hier

8Ingekomen stukken - mededelingen

De verwijzing naar de Lijst ingekomen stukken vindt u hier.


Lijst ingekomen stukken Raad 13 november 2015


Voorstel waarover besloten wordt zonder bespreking:
9Raadsvoorstel gedragscode integriteit dagelijkse bestuurders en volksvertegenwoordigers (Hofland)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
10Raadsvoorstel heroriëntatie gemeenschappelijke samenwerking Regio Twente (Hofland)

In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om (A) de gewijzigde regeling Regio Twente vast te stellenen en (B) het college toestemming te geven de Regeling Twentebedrijf voor werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering te treffen. Dit voorstel is de uitkomst van een intensief voorbereidingstraject. De commissie heeft op 27 januari 2014 , op 9 februari 2015 , en op 15 juni 2015 gesproken over deze herorientatie op de samenwerking in Twente. De vraagpunten 1 (radenadviescommissie) en 2 (aantal portefeuillehoudersoverleggen) uit de brief van de regiovoorzitter van 19 oktober j.l. zijn opgenomen in het concept-raadsbesluit.
NB: Vraagpunt 3 (bestuursstructuur Twentebedrijf) is niet verwerkt in het concept-besluit aangezien het college heeft aangegeven daar geen voorstander van te zijn. Het voorstel is dus om toestemming te geven om de GR Twentebedrijf zoals omschreven in bijlage 2 te treffen.


Raadsbesluit A GR Regio Twente

Raadsbesluit B GR Twentebedrijf
11Raadsvoorstel Sportvisie 2015-2018 (Cornelissen)

De sportvisie is in de commissievergadering van 27 oktober 2015 behandeld en ligt nu ter vaststelling voor. 

12Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2015 (Beens)

De najaarsnota geeft financieel inzicht in het lopende begrotingsjaar, waardoor de raad bij de vaststelling van de begroting 2016 over de actuele inzichten van de begroting 2015 beschikt. 

13Vaststellen programmabegroting 2016 (Beens)

De behandeling van de begroting begint met een korte schets vanaf het spreekgestoelte door de fractievoorzitters waarin ze aangeven hoe ze tegen de begroting aankijken en waar ze op willen amenderen (2 minuten per persoon). Tijdens deze korte beschouwing vinden er geen interrupties plaats. Na deze eerste ronde vindt er een reactieronde plaats door het college en door de fracties. Vervolgens vindt het inhoudelijke debat plaats over de amendementen. Na vaststelling van de begroting worden eventuele moties behandeld.


Septembercirculaire 2015 en rente grondexploitatie (begroting 2016)

Uitwerking motie sturings- en toezichtsinformatie
14Raadsvoorstel aanvraag krediet voor aanleg glasvezelnetwerk buitengebied, fase 2 (Cornelissen)

Het college stelt voor om (als er voldoende belangstelling is) het buitengebied met glasvezel digitaal te ontsluiten en hiermee een impuls te geven tot behoud en verbetering van de leefbaarheid op het platteland. Het kredietvoorstel bedraagt 2 miljoen voor de totale investering. De verwachting is dat het gemeentelijk aandeel hierin zo'n 450.000,- bedraagt.
Bij dit agendapunt hoort een bijlage waar geheimhouding op ligt. Op grond van de gemeentewet moet de raad in deze vergadering besluiten of deze geheimhouding wordt bekrachtigd.


Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding
15Raadsvoorstel begrotingswijzigingen (Beens)

Realiseren zoutsilo voor de opslag van wegenzout op de gemeentewerf

Aanschaf module Suite4Inkomen Key2Handhaving voor de administratieve verwerking bij opsporing, controle en fraudepreventie.

Aanvraag krediet aankoop agrarische percelen van de Goede Woning
16Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 4.

Vergaderbundel raadsvergadering 13 november 2015

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous