Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 14 juli 2016 (19:30)

Datum: 14-07-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 14 juli 2016 (19:30)

Datum: 14-07-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier:
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Raadsvoorstel benoeming griffier gemeente Rijssen-Holten (Werkgeverscommissie)
4Vaststellen agenda
5Vragenuur
6Notulen en besluitenlijst van de raad van 2 juni 2016

Notulen van de raad van 2 juni 2016

Besluitenlijst van de raad van 2 juni 2016
7Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

8Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
9Raadsvoorstel Rijssen Holten WERKT (Hofland, Tijhof)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:

Het college de opdracht te geven

 1. om op een dynamische en richtinggevende wijze uitvoering te geven aan het project Rijssen-Holten werkt, passend binnen de uitgangspunten zoals verwoord in het rapport Rijssen-Holten WERKT van 15 oktober 2015;
 2. de raad  via de voor- en najaarsnota op de hoogte te houden van de voortgang van het project.
10Raadsvoorstel vaststellen koersdocument transformatie in het sociaal domein (Beens, Tijhof)

Toelichting griffier:

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze wetten staan niet op zichzelf, maar hebben een duidelijk gemeenschappelijke lijn. Er wordt een groter beroep op de eigen verantwoordelijk en kracht van burgers gedaan. De overheid organiseert vangnetvoorzieningen voor  mensen die dat nodig hebben. Dit betekent een beperktere rol voor de gemeente en ook minder inzet van gemeenschapsgeld.

Dit is een omvangrijke opgave, die invloed heeft op de rollen en taken van de (lokale) overheid en haar burgers, maar ook op instellingen binnen het sociaal domein. Dat vraagt om een duidelijke visie. Om die reden is er een visiedocument met toetsingscriteria opgesteld. In de visie wordt voorgesteld om te kiezen voor het scenario van transformatie: inhoudelijke vernieuwing, het mobiliseren van eigen kracht van burgers, meer inzet op preventie en vroegsignalering en andere vormen van opdrachtverstrekking.

De raad wordt voorgesteld het  Koersdocument  transformatie in het sociaal domein, waarin de visie is verwoord,  vast te stellen.

11Raadsvoorstel herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld de heren G. Grotenhuis en A.J.M. de Winter en mevrouw J. Hubert voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 te herbenoemen tot lid van de raad van toezicht van de Stichting Waerdenborch.

12Raadsvoorstel vaststellen nieuwe gemeentelijke regelgeving voor kabels en leidingen (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld::

 1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente RijssenHolten 2016 vast te stellen;
 2. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente RijssenHolten 2010 in te trekken.

De bestaande regelgeving in onze gemeente met betrekking tot kabels en leidingen ligt vast in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010 (AVOI 2010). Daarnaast heeft de gemeente in het verleden privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten met (rechtsvoorgangers van) Enexis, Vitens en Gasunie, waarin afspraken over kabels en leidingen zijn vastgelegd. Het verdient de voorkeur om de verhouding met alle netbeheerders, die kabels en leidingen in de gemeente Rijssen-Holten hebben, uitsluitend publiekrechtelijk te gaan regelen. Hiertoe is begin 2015 in samenwerking met 12 Twentse gemeenten een traject ingezet.

Zodra de nieuwe regelgeving in werking is getreden kan de volgende stap worden genomen: de formele opzegging van de privaatrechtelijke overeenkomsten met Enexis, Vitens en Gasunie door het college.

13Raadsvoorstel vaststellen ontwerp bestemmingplan 'Buitengebied Holten, Landuwerweg' (Cornelissen)

Klik  hier voor het bestemmingsplan

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Buitengebied Holten. Landuwerweg', overeenkomstig artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen; de zienswijze zoals verwoord in de zienswijzennota ongegrond te verklaren en geen exploitatieplan ex artikel 6.1 Wro vast te stellen.

14Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen-Esstraat 36-38' (Cornelissen)

Klik hier voor het bestemmingsplan 

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Kern Rijssen, Esstraat 36-38", overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen; de zienswijze zoals verwoord in de zienswijzennota ongegrond te verklaren en  geen exploitatieplan ex artikel 6.1 Wro vast te stellen.Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
15Raadsvoorstel instemmen met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 (Beens)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:

 1. In te stemmen met de geconsolideerde jaarrekening 2015;
 2. In te stemmen met de mutaties in de reserves via saldobestemming;
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen voor het woonrijpmaken van het project Banisschool en Klim-op school;
 4. In te stemmen om het voordelig saldo ad € 564.800 toe te voegen aan de algemene reserve;
 5. De controleverklaring met beperking voor kennisgeving aan te nemen;
 6. De financiële gevolgen in de begroting 2016 te verwerken via de 26e begrotingswijziging.

De jaarrekening 2015 is afgerond inclusief de controle door de accountant. Behoudens de decentralisaties heeft de controle geen noemenswaardige bevindingen opgeleverd. Als gevolg van de diverse bevindingen bij de decentralisaties heeft de accountant een controleverklaring met beperking afgegeven.

De behandeling van de jaarrekening was gepland in de raadsvergadering van 24 juni 2016. Inhoudelijke behandeling, met uitzondering van de decentralisaties, heeft op deze datum plaatsgevonden. Formele vaststelling van de jaarrekening 2015 vindt plaats in de raadsvergadering van 14 juli 2016.

16Raadsvoorstel vaststellen Duurzaamheidsvisie 2016-2019 (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De raad wordt gevraagd de Duurzaamheidsvisie 2016-2019 bestaande uit de delen I (Visiethema’s) en II (Milieuthema’s) vast te stellen. In deze nieuwe Duurzaamheidsvisie geeft het de gemeente Rijssen-Holten zijn visie op het gebied van duurzaamheid en milieu weer voor de periode 2016-2019 met een doorkijk voor de periode daarna.

In de commissie grondgebied van 14 januari 2016 is de onderhavige duurzaamheidsvisie opiniërend behandeld. Naar aanleiding van deze behandeling is de ontwerpvisie op een aantal punten aangepast. Na de behandeling in de commissie Grondgebied van 30 juni jl. is de visie opnieuw aangepast.

17Raadsvoorstel vernieuwing en uitbreiding fietsstallingen NS- en busstation Rijssen (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld::

 1. In te stemmen met het ontwerp voor de vernieuwing van de fietsstallingen bij het NS- en busstation in Rijssen zoals weergegeven op bijgevoegde tekening en onderbouwd in de nota "planbeschrijving/beoordeling alternatieven kwantitatieve en kwalitatieve upgrading fietsstallingen nabij NS- en busstation in Rijssen";
 2. Een krediet van €650.000,00 beschikbaar te stellen, via begrotingswijziging 23, voor de uitvoering van de plannen.

Begrotingswijziging nr. 23
18Raadsvoorstel tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger naar aanleiding van ingediende zienswijzen.(Aanstoot)

Toelichting griffier:

Bij besluit van 30 maart 2016 heeft het college de ontwerp Wegenlegger 2016 opgesteld. De ontwerp Wegenlegger heeft vanaf 13 april tot en met 24 mei 2016 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn zes zienswijzen ingekomen. Er is een zienswijzennota opgesteld. Deze nota is gewijzigd.  

De raad wordt voorgesteld om het voornemen uit te spreken de ontwerp Wegenlegger afwijkend vast te stellen door opneming in de Wegenlegger van het fietspad tussen Schoneveldsdijk en de gemeentegrens met Wierden alsmede het Molenpad en het Eltapad , gedeelte buiten de bebouwde kom, in Holten.

Het vaststellen van de Wegenlegger is voorbehouden aan de gemeenteraad. Wanneer bij de vaststelling afgeweken wordt van de opgestelde ontwerp Wegenlegger, moet eerst de inspraakprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb worden gevolgd. Na die hernieuwde inspraakprocedure kan uw raad een definitief besluit nemen tot vaststelling van de Wegenlegger.

19Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)

Toelichting griffier:

De raad heeft op 2 juni unaniem een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om op zo kort mogelijke termijn de realisatie van een derde lokaal bij de tussenvoorziening mogelijk te maken, de financiering hiervan te baseren op tijdelijke huisvesting en dit te dekken uit het incidentele perspectief 2016.

De raad wordt voorgesteld via de 24e begrotingswijziging een krediet van € 106.200 te verstrekken voor de realisatie van een derde lokaal bij de Brekeldschool ten behoeve van een tussenvoorziening en de lasten te dekken uit de besparingen op leerlingenvervoer.


Begrotingswijziging nr. 24
20Brief college over stand van zaken noodopvang

Toelichting griffier:

Het college heeft toegezegd om in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie bij de raad terug te komen met het dossier noodopvang asielzoekers. In deze brief geeft het college de stand van zaken weer. Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal het college uiteraard de raad informeren.

21SluitingHet spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 10.

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous