Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 17 december 2015

Datum: 17-12-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 17 december 2015

Datum: 17-12-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 13 november 2015

Notulen 13 november 2015

Besluitenlijst 13 november 2015
6Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst.

7Ingekomen stukken-mededelingen

Klik hier voor de verwijzing naar de Lijst ingekomen stukken.Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel gunning aanbesteding accountantsdiensten periode 2016-2019 (Beens)

Bekrachtigen geheimhouding stukken agendapunt 8
9Raadsvoorstel belastingvoorstellen 2016 (Beens)
10Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, speelboerderij Landuwerweg' niet verder in procedure brengen (Cornelissen)
11Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ongenummerd' niet verder in procedure brengen (Cornelissen)
12Raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland (Beens)
13Raadsvoorstel Adviesraad Sociaal Domein (Tijhof/Beens)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
14Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ten behoeve van het belevingspad en fietspad Holterenk (Cornelissen)

De raad heeft ingestemd met de realisering van een belevingspad, een fietspad ten noorden van de spoorlijn en een fietsenstalling ten noorden van het station in Holten. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken ligt nu ter vaststelling voor. Klik hier voor het bestemmingsplan. De commissie Grondgebied heeft positief geadviseerd, het is een bespreekstuk omdat het college nog nadere informatie aanlevert over de vraag of uitbreiding van de fietsenstalling naar 600 plekken consequenties heeft voor het bestemmingsplan. De zienswijzenota staat ivm met de privacy van de indieners geanonimiseerd op de website, de zienswijzennota die niet is geanonimiseerd is in te zien in de bibliotheek en het gemeentehuis.

15Raadsvoorstel afvalinzameling 2017-2020 (Aanstoot)

In de programmabegroting 2016 heeft de raad de doelstelling voor gescheiden inzameling van afval gesteld op maximaal 100 kg/inwoner restafval en 75% gescheiden ingezameld afval in 2020. Dit raadsvoorstel voorziet in maatregelen. Om een trendbreuk te realiseren wordt voorgesteld de afvalinzameling aan te passen.

16Raadsvoorstel nota reserves en voorzieningen 2015 (Beens)

Met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen actualiseert de raad de stand van zaken ten aanzien van de reserves en worden de spelregels vastgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de rentebijschrijvingen.

17Raadsvoorstel vaststellen visiedocument "Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten" (Beens)

Het college stelt voor de visie "Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten" vast te stellen, zodat de cliëntondersteuning lokaal in lijn met de Wmo 2015 georganiseerd kan worden.

18Raadsvoorstel herziening gemeenschappelijke regeling SOWECO (Tijhof)

Het college stelt de raad voor om toestemming te geven om de GR Soweco te wijzigen zodat deze voldoet aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

19Raadsvoorstel Rekenkamerrapport over externe communicatie (presidium)

Naar aanleiding van de presentatie en bespreking van het rekenkamerrapport in de commissie ABZM van 30 november 2015 legt het presidium nu een voorstel neer bij de raad.


Rapport rekenkamer 'Externe communicatie'
20Raadsvoorstel begrotingswijzigingen december 2015 (Beens)

Memo bij agendapunt begrotingswijzigingen

Krediet voor evaluatie Duurzaam Veilig wegen buitengebied

Overdracht ondergrond gemaal en vestiging zakelijk recht van opstal persleiding Vletgaarsmaten

Subsidie akoestisch systeem Parkgebouw

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
21Brief opvang en huisvesting vergunninghouders

De voorzitter van de raad heeft dit agendapunt aan de raadsagenda toegevoegd. Het doel van de behandeling is om kennis te nemen van de lijn die het college voornemens is te volgen ten aanzien van de opvang en huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast kan de raad aangeven of hij zich in deze lijn kan vinden en is het mogelijk hierover eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.


Raadsbesluit tot bekrachtigen geheimhouding
22Sluiting
Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous