Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 18 december 2014

Datum: 18-12-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 18 december 2014

Datum: 18-12-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

Ingediende vragen
5Vaststellen notulen en besluitenlijst van 30 oktober 2014 en 7 november 2014

Notulen raadsvergadering 30 oktober 2014

Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2014

Notulen raadsvergadering 7 november 2014

Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2014
6Actiepuntenlijst raad 18 december 2014
7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 18 december 2014


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2014-2016 (Hofland)
9Aanpassen reglement commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2010 (Hofland)
10 Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 (Hofland)
11Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2014 (beens)
12Raadsvoorstel herbenoeming leden raad van toezicht Stichting ROOS (Wolterink)
13Raadsvoorstel wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (Wolterink)
14Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan Participatiewet (Wolterink)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
15Raadsvoorstel benoeming en beëdiging van de heer J. van Veen tot commissielid (presidium)
Vanuit de fractie van D66 is verzocht om de heer J. van Veen te benoemen als lid van de raadscommissies ABZM, MDV en Grondgebied.
16Benoeming plaatsvervangend griffier
Om te voorzien in voldoende achtervang stelt de werkgeverscommissie voor een derde plaatsvervangend griffier te benoemen.
17Raadsvoorstel benoeming commissieleden grondbeleid (presidium)
Vanuit de fractie van Gemeentebelang is verzocht om een lid en plaatsvervangend lid te benoemen in de commissie Grondbeleid.
18Raadsvoorstel wijzigingen n.a.v. Participatiewet en Wet maatregelen WWB (Wolterink)
Het college stelt voor diverse verordeningen in te trekken en nieuwe verordeningen vast te stellen om te komen tot actuele gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. De verordening Tegenprestatie en de verordening Bijdrageregelingen Bijz. Bijstand worden op 16 december aan de agenda toegevoegd.
19Raadsvoorstel verbindingsroute Kalfstermansweide-Dorpsstraat (Aanstoot)
Twee jaar geleden heeft de raad ingestemd met een verbindingsweg tussen de Industriestraat en de Kalfstermansweide. Vorige jaar december heeft de commissie een principeverzoek van de supermarkt behandeld en aangehouden om de mogelijkheden voor alternatieve laad- en losvoorzieningen te onderzoeken. Het college heeft de verschillende varianten in kaart gebracht en is tot de conclusie gekomen dat een verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Kalfstermansweide een beter alternatief is dan de verbindingsweg Industriestraat - Kalfstermansweide en dat met dit alternatief laden en lossen van de supermarkt niet in de Dorpsstraat hoeft plaats te vinden. Het college verzoekt de raad middelen beschikbaar te stellen om deze alternatieve verbindingsroute te realiseren.
20Raadsvoorstel belastingvoorstellen 2015 (Beens)
Op 7 november 2014 heeft de raad de begroting vastgesteld. Deze begroting is uitgewerkt in bijgaande belastingvoorstellen. Ten aanzien van de bouwleges was er bij de vaststelling van de Nota Kostprijzen en Tarieven nog geen duidelijkheid over de wijze om te komen tot een hogere kostendekkendheid; daar is nu een lijn in gekozen die is verwerkt in bijgaande voorstellen.
21Raadsvoorstel gedeeltelijk vaststellen van het bestemmingsplan Beumersteeg 1 en Maneschijnsweg ongenummerd (Cornelissen)
Bij de commissie-agenda van 11 september 2014 is de commissie geïnformeerd over de tweede terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan. Deze tweede terinzagelegging is afgerond en de ingediende zienswijzen zijn van een collegereactie voorzien. Het college stelt nu voor over te gaan tot gedeeltelijke vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zoals het nu wordt vastgesteld is toegevoegd aan de vergaderstukken.
22Raadsvoorstel vaststellen rekenkamerrapport 2014 Samenwerken in Twente (presidium)
Na de presentatie van het rekenkamerrapport in de commissie is een raadsvoorstel opgesteld om te komen tot een politieke standpuntbepaling over de aanbevelingen van dit rapport.
23Begrotingswijzigingen raad 18 december 2014 (Beens)
De begrotingswijzigingen zijn inhoudelijk behandeld in de verschillende commissies en worden nu gebundeld ter vaststelling voorgelegd.

Bijdrage Giro 555 tbv actie bestrijding Ebola

Tussentijdse evaluatie coördinatie vluchtelingenwerk Rijssen-Holten

Krediet voor het aanpassen van fietskruispunten in de wijk Veeneslagen
24Sluiting

Vergaderbundel agendapunten 1 tm 7

Vergaderbundel agendapunten 8 tm 23

Het spreekrecht is niet van toepassing op de agendapunten 12, 15, 16, en 17

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous