Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 2 februari 2017

Datum: 02-02-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 2 februari 2017

Datum: 02-02-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 22 december 2016

Notulen van 22 december 2016

Besluitenlijst van 22 december 2016
6Actiepuntenlijst (er zijn geen actiepunten)
7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken 2 februari 2017
8Raadsvoorstel benoeming directie Rekenkamer West Twente (presidium)

 

Toelichting griffier:
Tijdens de vergadering van het presidium is kennis gemaakt met de voorgestelde kandidaten. Het presidium stelt voor te besluiten conform het voorstel. Op grond van het Reglement van Orde zal over beide personen schriftelijk worden gestemd.Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
9Raadsvoorstel terugdraaien van bezuinigingen bij organisaties met scan “inzet organisaties voor decentralisatie en participatie" (Beens/Tijhof)
10Raadsvoorstel wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (Tijhof)
11Raadsvoorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Wonen Dijkerhoek, Essensteeg - Dijkerhoekseweg" (Cornelissen)

Klik op de link om het ontwerpbestemmingsplan in te zien.Voorstel waarover besloten wordt na bespreking:
12Raadsvoorstel Businessplan Maatschappelijke Onderneming (MO) en begroting 2017 SOWECO (Tijhof)

 

Toelichting griffier:
SOWECO heeft onlangs het businessplan voor de maatschappelijke onderneming (MO) gepresenteerd en de werkbegroting 2017 toegezonden. De raad wordt voorgesteld om:

- kennis te nemen van het businessplan met dien verstande dat de MO zo snel mogelijk verzelfstandigd wordt;
- niet in te stemmen met de begroting 2017, omdat de gemeente geen financieel risico wil lopen voor wat betreft de MO;
- het werkgeverschap voor nieuw beschut werken in principe neer te leggen bij de nieuw opgerichte BV, mits deze volledig verzelfstandigd wordt;
- in te stemmen met de concept-zienswijze.


Tweede advies Damste inz Soweco
13Motie vreemd aan de orde van de dag
14Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 8.Vergaderbundel raad 2 februari 2017

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous