Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 2 juni 2016 (19:30)

Datum: 02-06-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 2 juni 2016 (19:30)

Datum: 02-06-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

-De heer Noordam van de fractie van VVD Lokaal heeft aangekondigd vragen te stellen tijdens het vragenuur over het onderwerp: Voedselbank

-De heer Klein Velderman van de fractie van D66 heeft aangekondigd vragen te stellen tijdens het vragenuur over de onderwerpen: Voedselbank, Brekeldschool en Wegafsluiting toeristenweg
5Notulen en besluitenlijst van de raad van 21 april 2016

Notulen van de raad van 21 april 2016

Besluitenlijst van de raad van 21 april 2016
6Notulen van de raad van 17 mei 2016
7Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

8Ingekomen stukken - mededelingen

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.


Lijst ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
9Raadsvoorstel vaststellen Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) (Cornelissen)

De raad wordt voorgesteld:

  1. Kennis te nemen van de zienswijzennota voor de ontwerpstructuurvisie en het ontwerp Ruimtelijke Economische Visie (verder te noemen: ontwerp SCR2025).
  2. De ontwerp SCR2025 gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen reacties op de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
  3. De ontwerp SCR2025 zes weken voor vaststelling ter inzage te leggen.
10Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1 (Cornelissen

De raad wordt o.a. voorgesteld:

  1. het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1', overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen;
  2. de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota gedeeltelijk gegrond te verklaren;
  3. geen exploitatieplan ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
11Raadsvoorstel instemmen met de Visienota jeugd- en jongerenwerk (Tijhof)

Op 4 juni 2015 heeft de raad de visienota jeugd- en jongerenwerk terugverwezen naar het college. In de bijbehorende motie heeft de raad  kaders aangegeven voor een nieuwe visienota. In de afgelopen periode is in overleg met de organisaties voor jeugd- en jongerenwerk gewerkt aan een nieuwe visienota voor het jeugd- en jongerenwerk met inachtneming van deze kaders. Raads- en commissieleden zijn op 11 februari 2016 in een informatieve bijeenkomst bijgepraat over de voortgang van deze overleggen en de denkrichtingen waarlangs de visienota zal worden opgesteld. De uiteindelijke visienota ligt nu ter besluitvorming voor.

12Raadsvoorstel vaststellen 4e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 (Hofland)

Er is samen met de gemeente Hellendoorn, gemeente Twenterand en gemeente Wierden gekeken in hoeverre er uniformiteit in de APV aangebracht kan worden, waarbij ruimte is gelaten voor lokale inkleuring. Het betreft: art. 2.48 APV verboden alcoholgebruik en art. 2.67 APV in- en verkoopregister voor handelaren. Deze artikelen zijn de basis voor aanwijzingsbesluiten door het college en de burgemeester.

13Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)

De raad wordt voorgesteld € 75.000 beschikbaar te stellen voor de veegplannen Bedrijventerreinen RijssenHolten en Wonen Rijssen-Holten via de 17e begrotingswijziging 2016 en dit ten laste te brengen van het incidenteel perspectief.


Begrotingswijziging nr. 17
-Motie vreemd aan de orde van de dag: tussenvoorziening reformatorisch basisonderwijs
14Sluiting
Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous