Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 20 mei 2014

Datum: 20-05-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 20 mei 2014

Datum: 20-05-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers

Tekst spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 april 2014

Verslag raad 24 april 2014

Besluitenlijst raad 24 april 2014
6Ingekomen stukken - mededelingen

Raadsvoorstel ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
7Invoering legesheffing kinderopvang (Wolterink)
8Raadsvoorstel vestiging voorkeursrecht gemeenten op enkele percelen Het Opbroek (Cornelissen)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespeking:
9Raadsvoorstel uitwerking alternatief voor rioolheffing (Beens)
Op 2 december 2013 heeft de commissie ABZM gesproken over de billijkheid van de verordening rioolheffing. In die vergadering is door de meerderheid een voorkeur uitgesproken voor een bepaald alternatief (5). Dit alternatief is nu door het college uitgewerkt en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
10Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Rijssen-Holten (Hofland)
Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet en is er een verplichting om voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan Alcohol op te stellen. Dit voorstel voorziet daarin.
11Raadsvoorstel vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020 (Aanstoot)
Op 3 december 2013 heeft de commissie Grondgebied de fietsvisie opiniërend behandeld. Daarna heeft de visie ter inzage gelegen, dit heeft geen inspraakreacties opgeleverd. De visie wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de raad.
12Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, woningbouw Klimopterrein' (Cornelissen)
Om de bouw van 5 woningen mogelijk te maken op het 'Klimopterrein' in Rijssen stelt het college voor een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen op ingediend. Ambtshalve worden nog enkele wijzigingen op het plan voorgesteld. Het bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling voor.
13Raadsvoorstel vertegenwoordigingen college in externe organen
Met dit voorstel wijst de raad collegeleden aan als lid of plaatsvervangend lid voor de Regioraad en het algemeen bestuur van Soweco, daarnaast wordt voorgesteld een collegelid voor te dragen om zitting te nemen in het bestuur van de Ter Horst Engberts Stichting
14Raadsvoorstel rekenkamerrapport digitale dienstverlening (presidium)
De uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar digitale dienstverlening is toegelicht en besproken in de commissie ABZM van 6 mei jl. Het presidium doet de raad nu een voorstel over de vraag hoe om te gaan met de aanbevelingen.
15Raadsvoorstel begrotingswijzigingen (Beens)
Het voorstel betreft begrotingswijzigingen als gevolg van de herziening van diverse exploitatiebegrotingen en een kredietverlening die nog voortvloeit uit de oude hypotheekregeling voor gemeentepersoneel.

Herziene exploitatiebegroting van diverse grondexploitaties per 1-1-2014
16Sluiting

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous