Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 21 april 2016 (19.30)

Datum: 21-04-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 21 april 2016 (19.30)

Datum: 21-04-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 21 maart 2016

Notulen van 21 maart 2016

Besluitenlijst van de raad van 21 maart 2016
6Actiepuntenlijst
7Lijst ingekomen stukken - mededelingen


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel wijziging regeling Veiligheidsregio Twente (Hofland)

Toelichting griffier: De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Regeling Veiligheidsregio Twente. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt wijziging van de stemverhouding in het algemeen bestuur noodzakelijk.

9Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2017-2020 (Tijhof)

Toelichting griffier: de raad wordt voorgesteld te besluiten dat de stichting van een openbare basisschool in deze gemeente in de planperiode van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2020 niet noodzakelijk is om te voorzien in voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs. Vaststelling van het plan van scholen kan dit jaar achterwege blijven. 

10Raadsvoorstel over te hevelen budgetten 2015 (en voorgaande jaren) naar 2016 (Beens)

Toelichting griffier: de raad wordt voorgesteld bij begrotingswijziging budgetten over te hevelen naar 2016 om budgetten beschikbaar te houden voor uitgestelde activiteiten

11Raadsvoorstel het bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestraat-Reggesingel' ongewijzigd vaststellen

Toelichting griffier: de raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestraat-Reggesingel' ongewijzigd vast te stellen voor de bouw van 6 tweeonder-één kap woningen.

Klik hier voor het bestemmingsplan.Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
12Raadsvoorstel wijziging Winkeltijdenverordening en aanvraag Albert Heijn om winkelopenstelling op zondag in Holten (Hofland/Tijhof)

Toelichting griffier: de raad wordt voorgesteld:

  1. op basis van de gewijzigde Winkeltijdenwet de verordening "winkeltijden gemeente Rijssen 2001" in te trekken en de winkeltijdenverordening Rijssen-Holten 2016 vast te stellen;
  2. geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Holten Have B.V. inzake openstelling op zondag van de Albert Heijn in Holten
  3. geen medewerking te verlenen aan eventuele verzoeken van derden inzake openstelling op zondag.
13Raadsvoorstel begrotingswijzigingen (Beens)

Toelichting griffier: de raad wordt voorgesteld een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor een uitbreiding van de Brekeldschool en een eenmalige bijdrage van € 200.000 te laten vervallen voor een uitbreiding van de Brekeldschool.


Definitieve vaststelling onderwijshuisvestingsprogramma 2016
14Raadsvoorstel benoemingen leden commissie Grondbeleid (Hofland)

Toelichting griffier: e raad wordt voorgesteld de commissie Grondbeleid weer te completeren door het benoemen van enkele leden en plv. leden.

Op dit agendapunt is het spreekrecht niet van toepassing.

14aMotie CDA, Aanrijtijden politie
14bMotie VVD en PvdA, Behoud PI de Karelskamp
15Sluiting

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous