Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 21 september 2017 (19:30)

Datum: 21-09-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 21 september 2017 (19:30)

Datum: 21-09-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

De heer Muller van de fractie van Gemeentebelang heeft aangekondigd vragen te willen stellen over:
- de verleende ontheffing inzake de Diepehelloop.

De heer Klein Velderman van de fractie van D66 heeft aangekondigd vragen te willen stellen over:
- het bouwen van een carport aan een vrijstaand huis
  in het Opbroek;
- stalbranden.

5Notulen en besluitenlijst van 13 juli 2017

Notulen van de raad van 13 juli 2017

Besluitenlijst van de raad van 13 juli 2017
6Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken

7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad van 21 september 2017


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet brandveiligheidsmaatregelen schoolgebouwen (Tijhof)
9Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Wonen Rijssen, woningbouw Willem de Zwijgerstraat – Welleweg” (Cornelissen)

(Klik hier voor de verbeelding / Klik hier voor de regels, de toelichting en de overige documenten bij dit bestemmingsplan)

10Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, Lageweg en Eg (Cornelissen)

(Klik hier voor het bestemmingsplan)

11Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ' Buitengebied Rijssen, groepsaccommodatie Enterveenweg 10' (Cornelissen)

(Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan)Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
12Raadsvoorstel beleidskader huishoudelijke ondersteuning en Wmo-verordening (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om:
1. in te stemmen met het beleidskader Huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2018;
2. de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2015 in te trekken per 1 januari 2018;
3. vast te stellen de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2018.

13Raadsvoorstel aanpassen beleid bijzondere bijstand en minima (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld de Verordening bijdrageregelingen bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2017 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening bijdrageregelingen bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015.

14Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging Regio Twente (presidium)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging van de begroting 2018 van de Regio Twente en daarbij een zienswijze in te dienen zoals verwoord in de concept-brief.

15Raadsvoorstel benoeming van de heer J.H.E. Geerligs als commissielid namens de fractie van VVD Lokaal (presidium)

Toelichting griffier:
Het presidium stelt op verzoek van de fractie van VVD-Lokaal voor de heer J.H.E. Geerligs te benoemen tot commissielid namens VVD-Lokaal.

Bijlagen:
Raadsvoorstel

Brief verzoek beëdiging van de heer Geerligs tot commissielid VVD Lokaal
16Sluiting

Op agendapunt 15 is het spreekrecht niet van toepassing
Klik op de link om de webcast (uitzending in beeld en geluid) te volgen.

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous