Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 22 december 2016

Datum: 22-12-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 22 december 2016

Datum: 22-12-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

Aanvullende vragen van D66 n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen over energiebesparende maatregelen

Beantwoording schriftelijke vragen.

5Notulen en besluitenlijst van de raad van 27 oktober 2016 en 11 november 2016

Notulen van de raad van 27 oktober 2016

Besluitenlijst van de raad van 27 oktober 2016

Notulen van de raad van 11 november 2016

Besluitenlijst van de raad van 11 november 2016
6Actiepuntenlijst (er zijn geen actiepunten)
7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking
8Raadsvoorstel vaststellen belastingvoorstellen 2017 (Beens)
9Raadsvoorstel Agenda van Twente (Hofland)
10Raadsvoorstel vaststellen 5e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 (Hofland)
11Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting ROOS (Tijhof)
12Raadsvoorstel vaststellen bestemmingplan Bedrijventerrrein Rijssen, herontwikkeling Molendijk Noord (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

13Raadsvoorstel voorbereidingskrediet Het Opbroek fase 2 (Cornelissen)
14Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124 (Cornelissen)

Klik op de link om het ontwerpbestemmingsplan in te zienVoorstellen waarover besloten wordt na bespreking
15Raadsvoorstel vaststellen rekenkamerrapport Ondernemend Rijssen-Holten! (Hofland)

Toelichting griffier:

De rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het ondernemersklimaat in Rijssen-Holten, genaamd Ondernemend Rijssen-Holten! Het rapport is door de Rekenkamer tijdens de commissievergadering van 6 december gepresenteerd en toegelicht. Naar aanleiding daarvan stelt het presidium de raad voor om kennis te nemen van het rapport en de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven. 

16Raadsvoorstel tot voornemen afwijkende vaststelling ontwerp Wegenlegger (Aanstoot)

Toelichting griffier:

Het voorstel tot afwijkende vaststelling ligt thans opnieuw voor ter besluitvorming. Het is eerder aan de orde geweest in de raadsvergadering van 14 juli jl. Het voorstel is toen aangehouden mede gezien de inbreng van de omwonenden/eigenaren over de situatie aan het Eikenpad. Na een veldbezoek bleken de eigenaren niet op een lijn te zitten. Het college stelt nu voor om niet af te wijken van de wens van de meerderheid van de omwonenden/eigenaren om de onderhoudsplicht bij de eigenaren te laten.

Het vastleggen van de Wegenlegger is voorbehouden aan de gemeenteraad. Wanneer bij de vaststelling afgeweken wordt van het opgestelde ontwerp Wegenlegger, moet eerst de inspraakprocedure opnieuw plaatsvinden. Na deze procedure kan uw raad een definitief besluit nemen tot vaststelling van de Wegenlegger.


Aangekondigde amendementen
17Motie vreemd aan de orde van de dag over Kwaliteitstoezicht
18Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 11.Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous