Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 22 september 2016 (19.30)

Datum: 22-09-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 22 september 2016 (19.30)

Datum: 22-09-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 24 juni 2016

Notulen van de raad van 24 juni 2016

Besluitenlijst van de raad van 24 juni 2016
6Notulen en besluitenlijst van 14 juli 2016

Notulen van de raad van 14 juli 2016

Besluitenlijst van de raad van 14 juli 2016
7Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

8Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
9Raadsvoorstel vaststellen Actieplan Mantelzorg 2017-2018 (Beens)

Toelichting griffier:

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS) heeft Movisie de notitie ‘Mantelzorg is de basis’ opgesteld.

Arcon heeft op basis van deze notitie de mantelzorgbeleidsscan ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee Arcon het mantelzorgbeleid van gemeenten kan analyseren aan de hand van verschillende indicatoren. Er wordt voor alle indicatoren een score ingevuld op basis van interviews en documentanalyses. De uitkomsten van deze analyse zijn verwerkt in het adviesdocument ‘Mantelzorg in beweging Rijssen-Holten’

Dit adviesdocument vormt de basis voor het Actieplan Mantelzorg 2017-2018, waarin de aanbevelingen zijn vertaald naar speerpunten voor het mantelzorgbeleid van de gemeente Rijssen-Holten.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft het adviesdocument van Arcon toegestuurd gekregen.

Veel adviezen van de ASD zijn overgenomen en verwerkt in het Actieplan.

In 2016 is een bedrag van € 149.900,- beschikbaar voor de waardering van mantelzorgers via het mantelzorgcompliment. Dit budget is toereikend voor het uitvoeren van de regeling in 2016. Er is in 2017 ook het bedrag van € 149.900,- beschikbaar voor mantelzorgwaardering. Dit bedrag zetten we in voor de uitvoering van het Actieplan. Een groot deel van dit bedrag zal worden besteed aan het uitreiken van het mantelzorgcompliment. De resterende middelen willen we inzetten om uitvoer te geven aan activiteiten ten behoeve van de doelstellingen en speerpunten uit het Actieplan.

De raad wordt voorgesteld het Actieplan Mantelzorg 2017-2018 vast te stellen.


Motie Mantelzorg
10Raadsvoorstel vaststellen verordening Reclamebelasting Bedrijventerreinen Rijssen 2017 (Tijhof)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld de verordening voor de reclamebelasting voor de bedrijventerreinen vast te stellen om met de heffing per 1 januari 2017 de gewenste realisatie van cameratoezicht en opvolging mogelijk te maken via een ondernemersfonds.

11Raadsvoorstel vaststellen Afvalstoffenverordening 2016 (Aanstoot)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld de Afvalverordening 2016 vast te stellen.

In de verordening is de basis voor de afvalinzameling vastgelegd. Dit betreft vooral de hoofdlijnen en kaders, zoals de inzamelfrequentie van de huis aan huis inzameling. Voorgesteld wordt  veel praktische uitvoeringszaken in de Afvalstoffenverordening 2016 te delegeren aan het college van B&W. Het Uitvoeringsbesluit wordt dan door B&W vastgesteld en bevat nadere regels over onder andere de volgende onderdelen: Inzamelfrequentie van Restafval en PMD minimaal 1 keer per 4 weken. Inzamelfrequentie van GFT minimaal 1 keer per 2 weken. Dagen en tijden waarop afval mag worden aangeboden. Regels voor het aanbieden van containers. Aanwijzen inzamelmiddelen en inzameldiensten. Regels voor overige afzonderlijk in te zamelen afvalstoffen.


Amendement Afvalstoffenverordening 2016
12Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)

Toelichting griffier:

Na een evaluatie van de afspraken tussen de gemeente en de schoolbesturen over de brand- en inbraakbeveiliging van scholen was de gezamenlijke conclusie dat "doordecentralisatie" van de brand- en inbraakbeveiliging naar de schoolbesturen per 1-1-2017 aanbeveling verdient.

Door het vervallen van de huidige regeling per 1-1-2017 hebben de basisscholen recht op teruggave van deze vervangingsbijdrage over de periode 2006 tot en met 2016, omdat in deze periode geen vervanging van de installaties heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 70.374,34 De kosten voor het onderzoek hebben € 4.626,19 bedragen, zodat een krediet nodig is van in totaal € 75.000. Dit krediet kan worden gedekt uit de onderhoudsreserve onderwijs.

De raad wordt gevraagd bij de 27e begrotingswijziging het benodigde krediet van € 75.000 te verstrekken.

13Sluiting
Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous