Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 24 september 2015 (19:30)

Datum: 24-09-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 24 september 2015 (19:30)

Datum: 24-09-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van de raad van 26 juni 2015

Notulen raad 26 juni 2015

Besluitenlijst raad 26 juni 2015
6Notulen en besluitenlijst van de raad van 2 juli 2015

Notulen raad 2 juli 2015

Besluitenlijst raad 2 juli 2015
7Actiepuntenlijst
8Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 24 september 2015


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
9Raadsvoorstel onttrekken wegen/weggedeelten aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)
10Raadsvoorstel openbaar verklaren wegen en weggedeelten ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)
11Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling Leijerweerdsdijk 3 in Rijssen en Raalterweg 52 in Holten (Cornelissen)
12Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier. 

13Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Wethouder H.H. Korteboslaan 5 (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier

14Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten, rood voor rood Enterstraat 220 en Oplegger 12 (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier.

15Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Kern Holten, parkeerterrein stationsomgeving (Cornelissen)

De verwijzing naar het bestemmingsplan vindt u hier.

16Raadsvoorstel Erfgoednota 2015-2019 (Cornelissen)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
17Raadsvoorstel aanvraag krediet voor sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen (Aanstoot)

De gemeentelijke woningen waar het hier om gaat zijn in het huidige bestemmingsplan bewust bestemd als bedrijventerrein. Het gevolg van het vervallen van de woonbestemming is dat de woningen afgewaardeerd moeten worden en dat verkoop of verhuur als woning niet meer mogelijk is. Het college stelt voor € 100.000 uit de algemene reserve te onttrekken om de woningen af te kunnen waarderen en te slopen.


Amendement aanvraag krediet sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen
18Raadsvoorstel vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten 2015 (Tijhof)

In 2014 is de model-verordening van de VNG gewijzigd naar aanleiding van de invoering van het passend onderwijs. Het college stelt voor de lokale verordening te wijzigen en in grote lijnen de modelverordening te volgen.  De afwijkingen van de modelverordening staan in het raadsvoorstel toegelicht.


Amendement Leerlingenvervoer
19Raadsvoorstel vaststellen geactualiseerde strategische visie (Hofland)

Dit agendapunt gaat over de eerste actualisering van de strategische visie. Het afgelopen half jaar is met medewerking van de raads- en commissieleden een voorbereidingsproces doorlopen en nu ligt de visie ter vaststelling voor. 

20Raadsvoorstel verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 2015 (presidium)

De commissaris van de Koning heeft de raad geïnformeerd over de herbenoemingsprocedure voor de burgemeester. Het presidium stelt voor om een commissie in te stellen die de aanbeveling omtrent herbenoeming voorbereidt, en een verordening vast te stellen over de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie.

21Voorbereiding Regioraad 30 september 2015

Bij dit agendapunt wordt de agenda van de Regioraadsvergadering voorbesproken, om te bepalen of er nog bijzonderheden aan de Regioraadsvertegenwoordiger worden meegegeven.


Memo Regioraadsvergadering 30 september 2015
22Brief college inzake tijdelijke opvang asielzoekers en vergunninghouders

Het college wil een positieve houding aannemen in het vluchtelingenvraagstuk door samen met het COA te kijken naar de mogelijkheden voor realisatie van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en/of vergunninghouders en wil dit voornemen bespreken met de raad. Gelet op het spoedeisende karakter van deze problematiek is dit agendapunt toegevoegd aan de raadsagenda.

23Sluiting


Vergaderbundel raadsvergadering 24 september 2015Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous