Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 3 juli 2014 (19.30 uur)

Datum: 03-07-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 3 juli 2014 (19.30 uur)

Datum: 03-07-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2014

Notulen van de raadsvergadering van 20 mei 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2014
6Ingekomen stukken - mededelingen


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking
7Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (Hofland)
8Raadsvoorstel wijzigen verordening materiële financiële gelijkstelling scholen (Wolterink)
9Raadsvoorstel vaststellen nieuwe overlegverordening lokaal onderwijsbeleid (Wolterink)
10Raadsvoorstel vaststellen wijzigingen uitgiftebeleid Vletgaarsmaten (Wolterink)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking
11Raadsvoorstel Groentransferium/verbinding Holten Centrum naar Holterberg - Belevingspad (Cornelissen)
In juni 2013 heeft de raad ingestemd met de plannen voor de 0-plus variant /Stationsomgeving, waar het groentransferium en belevingspad onderdeel vanuit maken. In de begroting zijn de benodigde gemeentelijke middelen opgenomen. Het college verzoekt de raad nu een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het onderdeel Belevingspad wordt in september opiniërend geagendeerd in de commissie Grondgebied.
12Raadsvoorstel vaststellen beeldkwaliteitsplan De Kol (Cornelissen)
Met dit voorstel wordt beoogd de regeldruk op De Kol te verminderen. Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan heeft eind 2013/begin 2014 ter inzage gelegen, hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt nu aan de raad voor het plan vast te stellen.
13Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Beens)
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2013.
14 Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)
Het college rapporteert twee maal per jaar over de lopende begroting. Deze bestuursrapportage voorjaar 2014 is de eerste rapportage.
15Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)
De begrotingswijziging betreft een verschuiving van middelen tussen programma's in de programmabegroting ten behoeve van het Deltaplan.
16Raadsvoorstel benoeming lid auditcomité (presidium)
Op verzoek van het CDA stelt het presidium de raad voor de heer H. Kreijkes te benoemen als lid van het auditcomité.
17Sluiting

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous