Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 30 oktober 2014

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 30 oktober 2014

Datum: 30-10-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
Vragen SGP voor het vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 25 september 2014
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2014
6Actiepuntenlijst
7Ingekomen stukken - mededelingen
Lijst van ingekomen stukken raad 30 oktober 2014
Notulen van de raadsvergadering van 25 september 2014
Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel invulling rekenkamer West Twente (presidium)
9Raadsvoorstel zienswijze regio Veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018 Oost Nederland (Hofland)
Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
10Raadsvoorstel vaststellen Wmo beleidsplan 2015-2016 (Been)
Met dit plan stelt de raad het Wmo-beleid vast voor de jaren 2015 en 2016. Het plan bevat o.a. de beleidsuitgangspunten van het lokale en regionale jeugdbeleid, het gaat in op de preventie, op de bewaking van de kwaliteit van zorg en de financiën.
11Raadsvoorstel vaststellen Wmo verordening 2015 (Beens)
Verordeningen bevatten de lokale regelgeving. Met deze verordening stelt de raad dan ook de lokale regelgeving vast die van toepassing is op het Wmo-beleid.
12Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan jeugdzorg 2015-2016 (Wolterink)
Het beleidsplan Jeugdzorg geldt voor de jaren 2015 en 2016 en bevat o.a. de beleidsuitgangspunten van het lokale en regionale jeugdbeleid, het gaat in op de preventie, op de bewaking van de kwaliteit van zorg en de financiën.
13Raadsvoorstel vaststellen verordening jeugdhulp 2015 (Wolterink)
Met deze verordening stelt de raad de lokale regelgeving vast die van toepassing is op het Jeugdbeleid.
14Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten gewijzigde verordening Starterslening (Cornelissen)
De raad wordt voorgesteld om de verordening te wijzigen zodat de verwervingskostengrens hoger komt te liggen en de regeling ook weer gaat gelden voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast wordt voorgesteld de wettelijk niet-houdbare bindingseisen te laten vervallen.
15Raadsvoorstel vaststellen gebiedsvisie Stokmansveld (Cornelissen)
Nu er inspraak heeft plaatsgevonden op de gebiedsvisie wordt de raad voorgesteld de gebiedsvisie gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen staan in het raadsvoorstel benoemd.
16Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging (Beens)
17Raadsvoorstel vaststellen notitie vergaderorde (presidium)
18Raadsvoorstel instellen werkgroep decentralisaties
Op verzoek vanuit de raadscommissie MDV stelt het presidium nu voor een werkgroep vanuit de raad in te stellen om de decentralisaties te volgen.
19Sluiting
Vergaderbundel raadsvergadering 30 oktober 2014

Verslag

Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous