Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 4 juni 2015 (19:30 uur)

Datum: 04-06-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 4 juni 2015 (19:30 uur)

Datum: 04-06-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers

Informatie over het spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

Vragen D66 vragenuurtje raad 4 juni 2015
5Notulen en besluitenlijst van de raad van 30 april 2015

Notulen van de raad van 30 april 2015

Besluitenlijst van de raad van 30 april 2015
6Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst raad 4 juni 2015
7Ingekomen stukken - mededelingen

Ingekomen stukken raad 4 juni 2015


Voorstel waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel vaststelling re-integratieverordening Participatiewet (Tijhof)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
9Raadsvoorstel Visienota jeugd- en jongerenwerk (Tijhof)

Gelet op de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft gekregen door de nieuwe Jeugdwet en de wijzigingen in de zorgstructuur, stelt het college voor een nieuwe visienota op het jeugd- en jongerenwerk vast te stellen waarin de raad de uitgangspunten vaststelt van het gemeentelijke beleid. Op 18 mei 2015 is de behandeling in de commissie beperkt gebleven tot 1 termijn en is geadviseerd het voorstel als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.


Motie Raadsvoorstel Visienota jeugd- en jongerenwerk
10Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Twente, Beleidsplan 2016-2019 en Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Twente (Hofland)

De Veiligheidsregio legt het Regionale risicoprofiel, het meerjarenbeleidsplan en de concept-begroting 2016 voor, zodat de raden van de deelnemende gemeenten kunnen bepalen of ze een zienswijze willen indienen. Op basis van de commissiebehandeling op 18 mei 2015 heeft het college een zienswijze ingediend, deze zienswijze is als bijlage bij dit agendapunt opgenomen.

11Raadsvoorstel Aanvulling kadernota mbt Rood-voor-rood, VAB en KGO (Cornelissen)

Op 11 april 2013 (zie bijlage 3) heeft de commissie Grondgebied het ontwerp-beleid behandeld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp worden toegelicht in de nota 'inspraak en vooroverleg' en zijn in het beleidsplan in geel aangegeven. Tijdens de commissiebehandeling van 18 mei 2015 is de vraag opgeworpen of de nota voldoende duidelijk is en is geadviseerd het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raad. 

12Sluiting


Vergaderbundel raadsvergadering 4 juni 2015


Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous