Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 5 februari 2015 (19.30 uur)

Datum: 05-02-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 5 februari 2015 (19.30 uur)

Datum: 05-02-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1.Opening
2.Spreekrecht in de raad
3.Vaststellen agenda
4.Vragenuur
5.Notulen en besluitenlijst van 18 december 2014

Vergaderverslag raad 18 december 2014

Besluitenlijst raad 18 december 2014
6.Actiepuntenlijst raad 5 februari 2015
7.Ingekomen stukken - mededelingen

Ingekomen stukken raad 5 februari 2015
8.Benoeming en beëdiging wethouder

De fractie van de ChristenUnie stelt voor de heer B.D. Tijhof te benoemen als wethouder.

9.Toelating en beëdiging raadslid

Als de raad de heer Tijhof benoemt als wethouder, dan ontstaat er een vacature in de raad. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt dan de eerstvolgende van de kieslijst, de heer N.J. Otten.

10.Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening

Als de raad de heer Tijhof benoemt als wethouder, dan ontstaat er een vacature voor plaatsvervangend voorzitter van de commissie MDV. Het voorstel is de heer F.W. Noordam te benoemen. Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
11.Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving' (Cornelissen)

De plannen voor de herontwikkeling van de stationsomgeving zijn eerder besproken in de commissievergaderingen van 3 december 2013 en 30 januari 2014. Daarna is de bestemmingsplanprocedure doorlopen. De ingediende zienswijzen zijn van een concept-reactie voorzien. De commissie Grondgebied heeft positief geadviseerd over dit voorstel.

12.Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten aanwijzen als toetsingskader in aanloop naar een nieuw plan voor het buitengebied (Cornelissen)

Het college stelt voor de Nota van uitgangspunten voor het buitengebied te gebruiken als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen totdat er een ontwerpomgevingsplan in procedure is gegaan. De commissie Grondgebied heeft hierover positief geadviseerd.


Pilot Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
13.Raadsvoorstel vaststellen Reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014 (Cornelissen)

De concept-reclamenota is op 11 september 2014 behandeld in de commissie Grondgebied. Tijdens de terinzagelegging zijn geen inspraakreacties ingediend. Het college stelt voor de nota vast te stellen voor de onderdelen die behoren tot de bevoegdheden van de raad (hoofdstukken 3 en 4 in combinatie met de hoofdstukken 1,2 en 7).


Motie D66 reclamenota
14.Raadsvoorstel Instemmen bijdrage realisering aanpassing N35 (Aanstoot)

Het college stelt voor onder voorwaarden een bijdrage te verstrekken aan de realisering van een ongelijkvloerse aansluiting in de Burgemeester H. Boersingel op de nieuwe N35 waardoor de verbinding tussen Rijssen en Zwolle veiliger en sneller wordt. In juli 2010 heeft de raad bij de voorjaarsnota ingestemd met een reservering voor deze bijdrage binnen het Ltvv. Om de toezegging formeel vast te leggen wordt nu instemming van de raad gevraagd met deze toezegging en de bijbehorende voorwaarden.

15.Begrotingswijziging beschikbaarstelling krediet grondaankoop plangebied Opbroek (Cornelissen)

Het college heeft op 3 februari 2015 de voorzitter van de raad verzocht een begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 5 februari 2015. Gelet op het spoedeisende karakter heeft de voorzitter deze begrotingswijziging als bespreekstuk aan de agenda toegevoegd.

16.Sluiting

Vergaderbundel voor de raad van 5 februari 2015


Het spreekrecht is niet van toepassing op de agendapunten 8, 9 en 10.

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous