Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 7 november 2014

Datum: 07-11-2014 Tijd: 10:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 7 november 2014

Datum: 07-11-2014
Tijd: 10:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2.Spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2015 (Beens)
Dit agendapunt begint met algemene beschouwingen door de fractievoorzitters. Vervolgens worden evt. amendementen en het raadsvoorstel aan de orde gesteld, en tenslotte vindt behandeling en besluitvorming over evt. moties plaats.

Vaststellen programmabegroting 2015

Bundel amendementen en moties 7 november 2014

Amendement 2 nieuwbouw Haarschool
5Raadsvoorstel vaststellen nota kostprijzen en tarieven 2015 (Beens)
Eens per 4 jaar wordt opnieuw doorgerekend wat de kostprijs is van de gemeentelijke dienstverlening. Op basis van die doorrekening stelt de raad de Nota Kostprijzen en Tarieven vast. De raad stelt nu de volledige nota vast; voor de privaatrechtelijke tarieven is het college bevoegd deze jaarlijks bij te stellen

Vaststellen Nota Kostprijzen en Tarieven 2015
6Voorbereiding Regioraad 12 november 2014
De voorzitter van de raad heeft een aanvullend agendapunt toegevoegd aan de concept-agenda. Om de vertegenwoordigers in de Regioraad de lokale visie mee te geven wordt de raad in de gelegenheid gesteld om de agenda van de Regioraad van 12 november voor te bespreken aan de hand van een ambtelijk memo. Indien mogelijk vindt deze voorbereiding plaats in de commissie ABZM, in deze vergadercyclus was 23 oktober te vroeg om al een ambtelijk memo beschikbaar te hebben. De vergaderstukken van de Regioraadsvergadering zijn te vinden op www.regiotwente.nl
7Sluiting

Vergaderbundel raad 7 november 2014


De vergadering wordt geschorst van circa 12.30 tot 13.30 uur.

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous