Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 1 december 2014

Datum: 01-12-2014Tijd: 19:00 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: H.A.J. van de Vliert AanwezigNaamSGPA.J. Scheppink, drs. E.G. Bosma en...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 1 december 2014

Datum: 01-12-2014
Tijd: 19:00 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, drs. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieB.D. Tijhof, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller, W.A.J. ter Schure en P. Kroeze
PvdAJ.J.A. ter Keurst, S. Kök en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeB. Beens, R.J. Cornelissen
OndersteunersA van Eck
Pers1
Publiek18

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de begrotingscommissie van 23 oktober 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Presentatie rekenkamerrapport Samenwerking in Twente
De heer WOLTERS, directeur Rekenkamer, en de heer BROER, onderzoeker Rekenkamer, presenteren de uitkomsten van het onderzoek naar de verbonden partij Regio Twente.

Presentatie Rekenkamerrapport Samenwerking in Twente (pdf)

Vragen naar aanleiding van de presentatie:

De heer SCHEPPINK zegt dat bij de conclusies wordt gesteld dat de resultaten van de samenwerking niet duidelijk zichtbaar zijn voor Rijssen-Holten. Op welke resultaten wordt daarbij gedoeld?

De heer WOLTERS zegt dat de Rekenkamer wel resultaten heeft gezien op grond van twee uitgevoerd casestudies, maar dat dit niet wordt verantwoord in de jaarstukken van de gemeente. Als de raad van mening is dat die resultaten transparanter moeten zijn en dat daarop meer grip moet komen, dan zijn daar methodes voor.

De heer SCHEPPINK vraagt of dat geldt voor zowel de wettelijke als de niet-wettelijke taken.

De heer WOLTERS zegt dat hij dat onderscheid niet kan maken.

De heer MULLER zegt dat 80% van de begroting van de Regio Twente betrekking heeft op de gezondheidszorg. De twee casestudies hadden betrekking op andere aspecten. 80% is heel veel, ook wat betreft de bijdrage per inwoner. Spreker verzoekt om een uitleg over de relatie tussen bijdrage en opbrengst voor Rijssen-Holten.

De heer WOLTERS zegt dat daarvoor de algemene conclusie geldt: wat doet Regio Twente op het gebied van gezondheid? Dat wordt duidelijk uit de verantwoordingsstukken van de Regio Twente. Dat wordt hier in huis niet vertaald in wat dat precies betekent voor Rijssen-Holten. Volgens spreker is dat wel een taak van de gemeente.

De heer JANSEN vraagt of de begroting aangepast moet worden op de verantwoording van alle gemeenschappelijke regelingen om per programma duidelijk te maken waar alle gelden vandaan komen.

De heer WOLTERS zegt dat de Rekenkamer het onderzoek naar de Regio Twente heeft uitgevoerd, omdat het een belangrijke samenwerkingspartner is. Het is aan de raad om te beslissen wat men wil weten over een verbonden partij. Je kunt als raad ook teveel informatie krijgen, dat vergt reflectie en prioriteringstelling van de raad.

De heer NOORDAM gaat in op een van de aanbevelingen in het rapport, waar staat: “Versterk als raad de grip op Regio Twente door het college en de vertegenwoordiging in de regioraad gerichte en navolgbare prioriteiten mee te geven waarin de belangen van Rijssen-Holten helder tot uitdrukking komen”. Spreker vraag de heer Kahraman, een van de vertegenwoordigers van Rijssen-Holten in de Regioraad, hoe hij dat de afgelopen jaren heeft ervaren: ziet hij het als een steun in de rug en kan hij uit de voeten met deze manier van werken?

De heer KAHRAMAN zegt dat de agenda van de Regioraadsvergadering altijd wordt besproken in de commissievergadering. Wat spreker verwoordt in de Regioraadsvergaderingen is de mening van de commissie. Spreker koppelt altijd de belangrijkste zaken terug naar de raad.

Wat betreft het stellen van doelen en prioriteiten vindt spreker dat dat gezamenlijk als raad bepaald moet worden. De vertegenwoordigers van Rijssen-Holten in de Regioraad vertolken niet hun eigen mening.

De VOORZITTER dankt de heer Wolters en de heer Broer voor hun presentatie.

Spreker geeft gelegenheid voor een plenaire behandeling van het Rekenkamerrapport.

Eerste termijn

De heer MULLER zegt dat de Rekenkamer de raad een spiegel heeft voorgehouden over de manier waarop met dit thema omgegaan kan worden. Het college gaat ervan uit dat dit aan de orde komt bij de oriëntatie op de nieuwe samenwerking binnen de regio. Het is belangrijk dat de raad de prioriteiten gaat stellen en die meegeeft in het komende overleg.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP blij is met het rapport van de Rekenkamer met daarin duidelijke conclusies en aanbevelingen. Daarvoor geeft hij zijn complimenten.

Wethouder BEENS zegt dat het college in afwachting is van wat er de komende tijd precies gaat veranderen. Het college vindt het belangrijk dat de aanbevelingen daarin meegenomen worden. Als straks de Wgr-plus verdwijnt en er komt een andere setting tussen college en raad wat betreft de Regioraad, dan kan serieus bekeken worden of de aanbevelingen geïmplementeerd kunnen worden.

De GRIFFIER zegt dat hij een raadsvoorstel maakt, zodat de raad een uitspraak kan doen over het Rekenkamerrapport. Dit voorstel wordt geagendeerd voor het presidium van 8 december en vervolgens voor de raad van 18 december. Het is verder aan de raad om aan te geven of nog gewacht wordt met de uitkomsten van het onderzoek, bijvoorbeeld tot de Twentse heroriëntatie wat verder is, of dat de raad er direct mee aan de slag wil.

De heer SCHEPPINK zegt dat er op 12 november 2014 een Regioraadsvergadering is geweest. Spreker vraagt wanneer de terugkoppeling plaatsvindt.

De VOORZITTER schorst de vergadering, zodat de vertegenwoordigers in de Regioraad zich kort kunnen voorbereiden op een terugkoppeling.

(De heer Pas is ter vergadering gekomen.)

Schorsing van 19.25 tot 19.32 uur.

De VOORZITTER heropent de vergadering.

De heer KAHRAMAN zegt dat een van de agendapunten van de Regioraadsvergadering het instellen van de bestuurscommissie voor de jeugdtaken betrof, dat in Samen14 opgepakt wordt. Almelo had daarover een motie voorbereid, waarin zij opperde een gezamenlijke rekenkamer in het leven te roepen om het sociaal domein te bewaken. Die motie is niet ingediend, omdat de mening van de Regioraad was dat dat de taak is van elke individuele gemeenteraad. Via de griffier van Almelo zal nog een verzoek aan de gemeenteraden gedaan worden om wellicht één gezamenlijke rekenkamer in te stellen in de regio Twente.
Een ander agendapunt was de Innovatiesprong. Vanuit de Regioraad werd daarover gezegd dat de focus voornamelijk ligt op hightech-banen, maar dat er ook veel lageropgeleiden zijn. De vraag was wat daarvoor gedaan werd. Dat punt wordt meegenomen naar de Strategy Board.
Er is gesproken over het Twents Bureau voor Toerisme. De motie die Rijssen-Holten hierover achter de hand had, hoefde niet ingediend te worden. Aangegeven is dat in 2016 het Twents Bureau voor Toerisme plus Twente Branding een eigen verdienmodel moeten hebben. Volgend jaar wordt hierover een evaluatie gehouden. Dat was voldoende om de motie niet in te dienen.
Wat betreft de toekomst van de Regio Twente en van de Regioraad wordt al een aantal maanden gewacht op het advies hoe verder te gaan. Burgemeester Robben van Wierden komt hierover een dezer dagen met een advies. Waarschijnlijk wordt hierover in de volgende Regioraadsvergadering een besluit genomen. Dit is afhankelijk van het definitieve besluit dat de Eerste Kamer nog moet nemen over het afschaffen van de Wgr-plus. In de Regioraad is aangedrongen om Michael Sijbom, burgemeester van Losser, toe te voegen aan het DB van de Regio. Hij zal de portefeuille Financiën overnemen.
De vertegenwoordigers van Rijssen-Holten hebben aangegeven dat zij graag inzicht willen hebben in een aantal taken. De Regio gaat bijvoorbeeld een aantal taken uitvoeren voor een select aantal gemeenten, de zogenaamde netwerksteden. Daarover is gevraagd of de accountant een duidelijke scheiding wil maken in de jaarrekening tussen de kosten die de Regio uitvoert voor de gemeenschappelijke taken en de kosten van specifieke taken die voor een bepaald aantal gemeenten wordt uitgevoerd. Als een aantal gemeenten de Regio wil gebruiken om iets uit te voeren, dan moeten zij voor dat werk betalen.

De heer MULLER vraagt of de toekomstvisie van de recreatieparken aan de orde is geweest.

De heer KAHRAMAN zegt dat over dit voorstel conform is besloten.

6. Presentatie politie
Burgemeester HOFLAND zegt dat er momenteel veel vraagstukken aan de orde zijn op het gebied van de Nationale Politie en de Veiligheidsregio. Wat spreker betreft is het lokale politiewerk het belangrijkste. De raad en ook spreker zelf zijn wel eens kritisch op de politie, wat vooral te maken heeft met de inbedding in de Nationale Politie en hoe daarop lokaal grip kan blijven bestaan. Spreker wil benadrukken dat hij tevreden is met de manier waarop lokaal gewerkt wordt met alle vraagstukken die horen bij het politiewerk op straat, ook al is de politie deels nog steeds in onzekerheid in verband met de vorming van de Nationale Politie. Daarnaast is hij tevreden over de manier waarop het contact met de burgers wordt onderhouden. Daarbij blijft de politie altijd kijken of geïnnoveerd kan worden om nog meer en betere service te verlenen.
In de afgelopen periode is in verband met de komst van de Nationale Politie de leiding van het team West-Twente veranderd. Het is daarom fijn dat de heer Visser en mevrouw Abbes zich vanavond willen presenteren. Spreker verwacht dat de goede samenwerking met de politie gecontinueerd wordt voor de burgers. De insteek zal steeds zijn wat er lokaal aan de hand is en waaraan lokaal behoefte is.

De heer VISSER en mevrouw ABBES (Politie) verzorgen een presentatie over de terugblik op 2014 en de prioriteiten voor 2015.

Presentatie politie (pdf)

Mevrouw ABBES is teamchef B en zal zich focussen op de interne sturing van de politie basisteam West. Dat is het gebied Rijssen-Holten, Wierden, Hellendoorn. Eerder was zij bureauchef van de gemeente Twenterand en bureauchef van Enschede-oost. Zij is ooit begonnen als agent en daarna jeugdagent en is daarna opklommen tot leidinggevende binnen de politie.

De heer VISSER is bijna 30 jaar werkzaam bij de politie; begonnen in Rotterdam en via Deventer terechtgekomen bij de regiopolitie IJsselland. Hij is teamchef Vreemdelingenpolitie geweest en heeft namens de politie leiding gegeven aan het onderdeel ZSM: de nieuwe werkwijze waarin politie, OM, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederland eenvoudige zaken sneller en beter proberen af te handelen. Spreker is nu aangesteld als teamchef C in Twente-West.

De heer BERKHOFF vraagt wat het verschil is tussen teamchef B en teamchef C.

De heer VISSER zegt dat hij samen met mevrouw Abbes het team aanstuurt, waarbij hij de eindverantwoordelijkheid heeft.

De heer KAHRAMAN vraagt of Rijssen-Holten voldoet aan de norm van één wijkagent op 5000 inwoners.

De heer VISSER antwoordt dat met de drie burgermeesters een plan wordt besproken, dat door zijn voorganger is opgesteld. Het uitgangspunt is één op 5000.

De heer KAHRAMAN zegt dat volgens de voorzitter van de VNG gemeenten kunnen eisen dat er één wijkagent op 5000 inwoners is. Spreker vindt het vreemd, nu dit bij wet is geregeld, dat die wijkagenten er niet zijn.

De heer VISSER zegt dat de Nationale Politie nog middenin een personele organisatie zit. Niet veel mensen bij de politie weten op dit moment waar zij precies aan toe zijn wat betreft hun baan. Afgelopen donderdag heeft men hierover een brief ontvangen, waarin staat waar hun nieuwe werkplek zal zijn en hoe de nieuwe functie eruit ziet. Over de wijkagenten is sinds afgelopen donderdag bekend dat hiervoor de vacatures opengesteld mogen worden, maar nog niet bekend is welke mensen op die vacatures mogen solliciteren. Spreker kan daarom de vraag van de heer Kahraman niet concreet beantwoorden.

De heer POLMAN vraagt wanneer die reorganisatie afgerond is en wanneer er duidelijkheid is over de bezetting.

De heer VISSER zegt dat de inrichting van team-West, de functies en de wijkagenten, begin 2015 bekend moet zijn. Dat wil niet zeggen dat er dan al namen aan gelabeld zijn.

Mevrouw ABBES zegt dat de doelstelling van één wijkagent op 5000 bewoners wordt gehaald. Of de invulling plaatsvindt op thema of op gebied is nog een discussiepunt.

De heer KAHRAMAN zegt dat één wijkagent op 5000 inwoner bij wet is geregeld.

Mevrouw ABBES zegt dat één op 5000 gewoon gehaald wordt. Het gaat nu nog om de verdeelsleutel: is het handig om de wijkagenten in te zetten op bepaalde thema’s of is het beter te kiezen voor een algemene wijkagent?

De heer TER SCHURE vraagt of de wijkagenten voldoende zichtbaar zijn als zij thematisch ingezet worden.

De heer VISSER zegt dat de politie steeds meer te maken krijgt met de vraag om deskundigheid op bepaalde gebieden. De wijkagent heeft een heel brede taakstelling. Wijkagenten die gericht zijn op een bepaald thema, zal men inderdaad steeds minder in de wijk zien. Zij zitten meer in bepaalde netwerken en leveren daaraan een kwalitatieve bijdrage.

De heer KAHRAMAN vraagt of de Burgerwacht in de wijk Veeneslagen effect heeft gehad.

De heer VISSER zegt dat hij het effect niet kan staven aan de hand van cijfers, maar dat het aantal inbraken in Veeneslagen enorm is gedaald. In het algemeen is bekend: hoe meer ogen en oren, hoe veiliger een wijk wordt. Er zijn meer projecten op dit gebied, zoals het ‘1000 ogenproject’ en het ‘wittevoetjesproject’. In Nijverdal is onlangs een ‘whatsapp-groep’ gestart. Landelijk zijn dit succesvolle projecten gebleken.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat in de presentatie bij jeugdgroepen werd gesproken over een brommergroep en vraagt hoe groot deze groep is.
Spreekster vraagt in hoeveel van de gemelde incidenten van huiselijk geweld er vervolging of een huisverbod volgt.

Mevrouw ABBES zegt dat de brommergroep bestaat uit ongeveer 20 leden. De overlast bestaat vooral uit verbale uitingen, soft- en harddrugsgebruik, vervelend gedrag.
Exacte aantallen van meldingen van huiselijk geweld kan spreekster niet noemen. De werkwijze van de politie is als volgt bij een melding. De politie gaat met de aangever of de getuige in gesprek om vervolgens te kijken welke hulp nodig is. Als er hulp nodig is van de politie in het kader van een strafrechtelijk traject, dan pakt de politie dat op. Als het beter is dat er hulpverlening ingeschakeld wordt, dan neemt de politie daarover contact op met contactpersonen binnen de hulpverlening. Als er een dusdanige vorm van geweld aan de orde is dat een huisverbod nodig is, dan wordt contact opgenomen met de Hulpofficier Huisverbod.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt of het voorkomt dat er een min of meer valse of overbodige aangifte wordt gedaan.

Mevrouw ABBES zegt dat valse aangiftes niet vaak voorkomen. Wel kan de politie beslissen om alleen de melding op te nemen en vast te leggen in het systeem dat er iets speelt. Soms heeft iemand nog bedenktijd nodig. Als een 112-melding binnenkomt, er is sprake van geweld en er is zichtbaar letsel, dan kan de politie overgaan tot ambtshalve vervolging en is aangifte niet nodig. De dader wordt in zo’n situatie uit de woning weggehaald.

De BURGEMEESTER zegt dat het aantal huisverboden in Rijssen-Holten tussen vijf en tien per jaar ligt. Dat is een redelijk stabiel beeld. Slechts een keer, zo is achteraf vastgesteld, is de verkeerde persoon uit huis geplaatst.

De heer POLMAN zegt dat overlast van jeugdgroepen in de gemeente toeneemt. In Rijssen is momenteel een samenscholingsverbod van kracht. Spreker vraagt naar de reden dat de politie de grip op de jeugdgroepen lijkt te verliezen en wat de politie in 2015 hieraan anders wil gaan doen ten opzichte van voorgaande jaren.

De heer VISSER merkt op dat een overlastgevende jeugdgroep te maken krijgt met de gemeente en dat een criminele jeugdgroep te maken krijgt met de politie en het OM. Waarom de politie sinds 2013 het contact met de jeugdgroepen heeft verloren en of dat inderdaad de juiste conclusie is, kan spreker niet zeggen. Hij heeft in de paar weken dat hij in dit team werkt, gemerkt dat er frequent contact is met de wijkagenten en de jeugdagent van Rijssen-Holten over met name de brommergroep. Er is ook bij de jeugdwerkers en de gemeenteambtenaren veel kennis over die groep, over de samenstelling, waar zij rondhangen, wat zij doen, met wie zij omgaan, wanneer zij op school moeten zitten, enzovoort. Er is dus goed zicht op de groep en er wordt een strategie bedacht over het oplossen van het probleem.

De BURGEMEESTER vult de woorden van de heer Visser aan en zegt dat hij eens per maand overleg heeft met wethouder Wolterink over het reguliere jeugd- en jongerenwerk, over jeugdactiviteiten en dergelijke en over zaken waarbij de openbare orde en de veiligheid in het geding zijn. Er is daarnaast een ambtelijke werkgroep met het jeugd- en jongerenwerk en de jeugdagenten om uit te wisselen wat er gebeurt op straat en of interventies nodig zijn. Per casus en soms per persoon wordt bekeken wat een juiste aanpak kan zijn.
 van 18 of 19 jaar gaan soms al aan het werk, vinden een partner, waarna de politie of de gemeente er geen omkijken meer naar heeft. Er is echter altijd weer nieuwe aanwas, waarop men zich weer moet concentreren. Een groep jongeren kan sterk wisselen. In de brommergroep die nu goed in beeld is, komt grensoverschrijdend gedrag voor. In de aanpak wordt samen opgetrokken met jeugd- en jongerenwerk, wethouder Wolterink en politie.
In de APV is in zijn algemeenheid een samenscholingsverbod opgenomen. De jongeren van de brommergroep hebben een brief ontvangen, waarin staat dat zij zijn meerdere keren zijn gewaarschuwd, dat zij in beeld zijn en dat er APV-regels zijn die toegepast kunnen worden. Deze jongeren hebben aangegeven daarover met spreker in gesprek te willen. Dat gesprek vindt binnenkort plaats. Spreker maakt daarbij duidelijk wat maatschappelijk aanvaardbaar is en dat er regels zijn en waarvoor die dienen.

De heer NOORDAM vraagt of de toename van diefstallen uit auto’s een centrumprobleem of bijvoorbeeld een A1-probleem is.
Gezegd is dat de sociale leefgewoonte, het noaberschap, mogelijk de aanleiding is voor de vele woninginbraken. Spreker kan die woorden niet plaatsen. In het rapport wordt namelijk nadrukkelijk verwezen naar de ligging aan de A1 van Rijssen-Holten.

Mevrouw ABBES zegt dat zij voor district Twente in het kader van het ‘donkere-dagen-offensief’ regelmatig met de themahouders van alle basisteams om tafel zit om te overleggen over de aanpak van woninginbraken. Het blijkt een lastig probleem te zijn, omdat posten door de politie niet helpt. Spreekster is als projectleider op de hoogte van wat er speelt in andere districten. In deze regio is het gebruikelijk in het kader van noaberschap dat men achterdeuren en ramen open heeft staan. Dat is goed te merken als de ‘wittevoetjesacties’ plaatsvinden.

De heer MULLER beaamt het gemak om in te breken. Hij is een keer meegegaan in het kader van een ‘wittevoetjesactie’ in een wijk in Holten. In anderhalf uur kon men minimaal in twaalf schuren fietsen of brommers weghalen en in twee onbeheerde woningen kon ingebroken worden.

De heer NOORDAM zegt dat hij de inbraken niet toeschrijft aan noaberschap maar aan de laksheid van de mensen, die deuren open laten. Situaties die de heer Muller beschrijft heeft spreker zelf meegemaakt tijdens een dergelijke actie in Veenendaal.
Het aantal auto-inbraken neemt explosief toe. Spreker vraagt of dat ook een relatie heeft met de A1.

De heer VISSER zegt dat hij geen analyse heeft van de cijfers.

De BURGEMEESTER zegt dat er twee parkeerplaatsen zijn langs de A1, de Bolder en de carpoolplaats bij de oprit Holten. Daar worden regelmatig ruiten van vrachtwagens of personenauto’s ingeslagen.

De heer MULLER vraagt of whatsappgroepen lokale buurt- of straatactiviteiten zijn of dat hiervoor een landelijke structuur is.

Mevrouw ABBES zegt dat het lokale initiatieven kunnen zijn of initiatieven vanuit de politie. Als mensen een whatsappgroep willen opstarten, wil de politie daarbij helpen. Er moet altijd goed gekeken worden naar welk initiatief geschikt is voor een bepaald gebied.

De heer DE KOE zegt dat burgerwachten en burgerinitiatieven in het algemeen positief worden ontvangen door de politie. Spreker vraagt of ze altijd passen binnen het juridisch kader van de politie.
Er zijn voor Oost-Nederland prioriteiten, die soms lokaal minder actueel kunnen zijn. Spreker vraagt of er in die gevallen lokaal veel capaciteit weggehaald wordt. Die capaciteit kan op die moment niet ingezet worden voor het oplossen van lokale problemen.
Drankoverlast en drugsoverlast ziet spreker als twee verschillende zaken en vraagt of de politie daarin ook onderscheid maakt.
De ‘pipowagen’ is in de presentatie genoemd als jeugdgroep. Spreker vraagt of daaraan nog aandacht besteed wordt.

De heer VISSER zegt dat iedere burger die ziet dat er een misdrijf gepleegd wordt, iemand mag aanhouden. De politie juicht alle initiatieven toe mits deze gestructureerd zijn en bij voorkeur gedaan worden in samenwerking met de gemeente en de politie. De whatsappgroepen hebben zich in het land al bewezen.
De prioriteiten in Oost-Nederland gaan inderdaad ten koste van de capaciteit van het team Twente-West. Als er bijvoorbeeld een wedstrijd van FC Twente is, moeten daarvoor mensen worden geleverd. Als er een hennepplantage die brandgevaarlijk of met boobytraps is geïnstalleerd en geruimd moet worden, dan is het anderzijds goed dat dat met de nodige expertise gedaan kan worden. Dat vraagt training en kennis uit het land en investeringen voor zaken die lokaal wellicht maar een enkele keer per jaar voorkomen.
Drankgebruik en drugsgebruik hebben beide een verslavingsachtergrond. De overlast ervan uit zich echter in heel andere vormen. In de aanpak vanuit de politie zijn er overeenkomstige kenmerken. In het oplossen van het probleem zijn er echter weer twee verschillende paden. Een drugsverslaafde heeft een andere aanpak nodig dan een drankverslaafde.
De ‘pipowagen’ bestaat niet meer. De oorspronkelijke jeugd is er niet meer en heeft mogelijk werk gevonden en een partner. Er is een nieuwe groep vanuit dezelfde sociale structuur, die op dezelfde plek hangt. De naam is dus aan de groep blijven hangen.

De heer KÖK vraagt of de politie, na een melding van overlast van een groep van 45 jongeren die aan het voetballen zijn op een van de sportparken, waarbij drugs worden gebruikt en vernielingen worden gepleegd, daar naartoe gaat. Spreker is verteld dat de politie daar niet naartoe durfde te gaan.

De heer VISSER zegt dat de politie er naartoe zal gaan. Het voorbeeld dat wordt gegeven kent spreker niet. Als er op zo’n moment andere prioriteit-1 zaken zijn, zal daar eerst capaciteit op worden ingezet. Spreker kan zich niet voorstellen dat de politie niet durft te gaan. Als er veel geweld wordt verwacht in een bepaalde situatie, kan extra politie ingeschakeld worden.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat gewerkt wordt aan de inrichting van de teams voor deze regio en vraagt wat de visie is van de heer Visser over de locatie van het politiebureau. Spreker kijkt hierbij naar de pro-1 meldingen en de behoefte aan politie-inzet met name in de weekenden in Rijssen en Nijverdal.

De heer VISSER zegt dat hij daarop op dit moment geen visie heeft. Afgesproken is dat er een businesscase geschreven wordt, waarin alle betrokken partijen inbreng krijgen. Op basis daarvan wordt de plaats van het politiebureau bepaald. Spreker is niet bij dit proces betrokken geweest.

Burgemeester HOFLAND zegt dat nog onduidelijk is of de politie Oost-Nederland die businesscase moet gaan maken of dat het door de Nationale Politie wordt opgepakt. Die businesscase wordt een combinatie van financiën, criminaliteit in de gemeenten, afstanden en dergelijke. De politie weet dat zij van harte welkom zijn in Rijssen-Holten.

De heer VISSER merkt op dat de afspraak, dat er tot 2016 niets verandert, gestand wordt gedaan.

De VOORZITTER dankt mevrouw Abbes en de heer Visser voor de presentatie en het beantwoorden van de vragen.

7. Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2014-2016 (Hofland)
De heer JANSEN zegt dat de politie plannen heeft gepresenteerd voor 2015-2018. Het voorliggende Veiligheidsprogramma heeft betrekking op 2014-2016 in het kader van afstemming met omliggende gemeenten. Spreker vraagt welke plannen belangrijker zijn en in hoeverre afstemming heeft plaatsgevonden met de politie.

De heer KAHRAMAN zegt dat de norm is één wijkagent op 5000 inwoners. De politieorganisatie is bezig met een transitie, maar het nakomen van deze norm duurt nu wel erg lang.
In het Integraal Veiligheidsprogramma staan diverse tabellen waarin teruggekeken wordt. Spreker vraagt of er naar aanleiding hiervan concrete doelen worden gesteld over de veiligheid in de gemeente. Er zouden bijvoorbeeld op drie onderdelen doelstellingen geformuleerd kunnen worden voor de komende jaren.

De heer NOORDAM gaat in op de verkeersveiligheid. Op pagina 13 van de bijlage staat dat iedereen vindt dat er te hard gereden wordt. In Holten wordt voortdurend gemonitord op de Deventerweg, 50 meter voor het einde van de bebouwde kom, en worden er ontzettend veel bekeuringen gegeven. Spreker vraagt wat in zo’n situatie de doelstellingen zijn en of de gemeente op deze weg, de zogenaamde melkweg, voorzieningen gaat treffen om te hard rijden te voorkomen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat bij de aanpak van de jeugdgroepen is vermeld: “waar nodig worden ouders en burgers betrokken”. Spreker vraagt of dat wat concreter gemaakt kan worden.

De heer TER SCHURE zegt dat de meldkamer nu nog in Hengelo is, maar wordt verplaatst naar Apeldoorn. Daarover is niets opgenomen in het stuk. Spreker vraagt of straks nog voldoende regionale kennis is bij noodoproepen als de meldkamer verplaatst wordt.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de verantwoordelijkheid van de burgemeester over de politie groot is. De burgemeester bepaalt in het kader van de openbare orde en veiligheid waar de politie de prioriteiten moet leggen. Als er sprake is van strafrecht is er een gedeelde verantwoordelijkheid en ligt de eerste aansturing bij het OM. Over het beheer van de politieorganisatie, de instrumenten die ingezet worden en de personeel-technische aspecten hebben burgemeesters niets meer te zeggen. Dat behoort bij de Nationale Politie. Veel van de gestelde vragen, zoals de vraag over de meldkamer, kan spreker daarom niet beantwoorden. Er vinden momenteel gesprekken plaats met de politie over de wijkagenten: blijven er vijf wijkagenten, worden er bepaalde accenten gelegd, zoals drank en horeca en jeugd? Spreker is niet verantwoordelijk voor de problemen die zich hebben voorgedaan tussen de minister en de vakbonden over de invoering van de Nationale Politie en over het openstellen van vacatures. De nieuwe politieleiding zou in eerste instantie eind 2013 zijn intrede doen. Dat is telkens vertraagd omdat de minister en de vakbonden niet met elkaar praatten en er gedoe ontstond. Dat proces duurt daarom veel langer. Zeker is dat er wijkagenten komen en dat één wijkagent op 5000 inwoners niet ter discussie staat; wel wordt er nagedacht over de meest effectieve inzet.
De doelen in het plan vindt spreker een mooie uitdaging, al blijken veel zaken ingewikkeld te liggen. Het Integraal Veiligheidsplan ligt nu voor, maar dat behelst meer dan de politie. Er zijn daarnaast meerdere rapporten, zoals het Jaarwerkplan van de politie, het plan voor de middellange termijn van de politie Oost-Nederland en het plan voor de middellange termijn van de Nationale Politie. Spreker adviseert de prioriteiten te leggen bij het Integraal Veiligheidsplan voor Rijssen-Holten. Daar heeft de raad invloed op. Daarnaast kan bekeken worden of dit plan wat meer SMART gemaakt kan worden, zodat er een ontwikkelplan van gemaakt kan worden.
Over de Deventerweg in Holten zegt spreker dat afgelopen zondag 25% van de passanten te hard reed. Het is inderdaad een inkomstenbron qua bekeuringen. Het betreft in meerderheid de eigen inwoners die er te hard rijden. Voor verkeershandhaving wordt in het algemeen een regionaal team ingezet. Het is een doorgaande weg. Als er verkeersdrempels worden aangebracht, komt de vraag naar voren wat dit betekent voor de hulpdiensten. Over dit soort zaken moet samen met de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer gesproken worden.

De heer STEGEHUIS heeft het gevoel dat het onderwerp verkeersovertredingen wat gemakkelijk afgedaan worden. De burgemeester zegt dat er veel Holtenaren bij de overtredingen op de Deventerweg betrokken zijn. Spreker denkt dat het goed is daarin meer inzicht te krijgen, zodat er actief wat aan gedaan kan worden.

Burgemeester HOFLAND zegt dat hij niet weet of dat precies achterhaald kan worden. In dit soort situaties, met name als gecontroleerd wordt met laserguns, blijken het vaak de eigen inwoners te zijn die te hard rijden. De Deventerweg wordt steeds minder een doorgaande weg en het ligt niet in de verwachting dat veel mensen van buiten Rijssen-Holten daar voor het te hard rijden bekeurd worden. Wellicht kan in beeld gebracht worden wat de hotspots zijn waar veel bekeuringen uitgeschreven worden voor snelheid. Daarna kan met de portefeuillehouder gediscussieerd worden of dat geaccepteerd wordt of dat er maatregelen genomen moeten worden.

De heer TER SCHURE interrumpeert de burgemeester en zegt dat de bebouwde kom met de 50km-afbakening duidelijk is aangegeven. Spreker maakt zich daar niet druk over.

Burgemeester HOFLAND gaat in op de vraag over de zinsnede bij de aanpak van de jeugdgroepen: “waar nodig worden ouders en burgers betrokken”. In het gesprek tussen de ambtelijke organisatie, het jeugd- en jongerenwerk en de jeugdagenten blijft de vraag aan de orde komen welke interventie het meest gewenst is. De mogelijkheden worden opengehouden: soms kan het een interventie van het jeugd- en jongerenwerk naar de jongeren zelf zijn, soms is er een gesprek met de ouders. Er zijn burgers die overlast ervaren en klagen. Ook zij kunnen daarbij betrokken worden. Anderzijds zijn er ook burgers die de ogen open houden en meldingen doen. Soms wordt als middel een brief of een gesprek met de burgemeester ingezet met de jongeren en/of met hun ouders.

Tweede termijn

De heer NOORDAM zegt dat afgelopen zondag voor te hard rijden op de Deventerweg 150 bekeuringen zijn uitgedeeld. Het gaat om een stuk van 150 meter op een doorgaande weg. Het is superkinderachtig om daar te controleren. Uit de veiligheidsmonitor is naar voren gekomen dat mensen vinden dat daar te hard gereden wordt. Het gaat vervolgens om de vraag hoe dat probleem dat de burgers hier ervaren, wordt opgelost.

De heer JANSEN zegt dat hij het eens is met de portefeuillehouder: wat voorligt is het veiligheidsplan van deze gemeente tot 2016. In 2016 wijzigt echter dit veiligheidsplan, wat dan niet meer strookt met het veiligheidsplan van de politie, regio Oost. Spreker vraagt op welke manier dit plan in overstemming komt met het plan van de politie.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de woorden van de heer Jansen theoretisch een probleem kunnen zijn. In de praktijk verwacht spreker geen problemen. Er zijn twee driehoeken om prioriteiten te stellen en zaken af te stemmen in het basisteam West-Twente. Dat is in de eerste plaats de gezamenlijke driehoek met de burgemeesters van Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, het OM en de politie. Als er prioriteiten zijn vanuit de politie Oost die zo zwaar wegen dat het werk van basisteam West-Twente in het geding komt, dan zullen de burgemeesters dat niet accepteren.
Er is een tweede vangnet. Als in team West-Twente een van de drie burgemeesters niet instemt met de plannen, dan is er nog de lokale driehoek waar opnieuw bij een probleem stilgestaan kan worden. Omdat er in de lokale driehoek nog steeds de bevoegdheid is om de druk op te bouwen en de lokale prioriteiten goed af te zetten tegen de landelijke prioriteiten, zal in de praktijk blijken dat er voldoende naar elkaar toe bewogen gaat worden. In de prioriteringen van Oost-Nederland en van de landelijke politie zit voldoende overlap om tot elkaar te komen. Mocht zich een landelijke prioritering voordoen die heel veel capaciteit opeist, terwijl het probleem zich nog nooit heeft voorgedaan in Rijssen-Holten, dan zal daaraan niet zoveel aandacht worden geschonken als elders in het land.
Naar aanleiding van wat er gezegd is over de Deventerweg, zegt spreker dat hij voorstander is en blijft van controle en van handhaving. Het kan interessant zijn om een inventarisatie te maken van de top-3 van snelheidsovertredingen in de gemeente. In de commissie kan vervolgens een keer nagedacht worden over de vraag of dat geaccepteerd wordt of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden.

De heer SCHEPPINK vraagt of het CDA in de raadsvergadering nog komt met voorstellen over het meer SMART maken van de doelen in het Veiligheidsprogramma.

De heer KAHRAMAN zegt dat er vijf speerpunten zijn benoemd. Bij drie van de vijf speerpunten kan een reëel doel gesteld worden, zodat duidelijk is wat er volgend jaar gerealiseerd moet zijn. De burgemeester vond dat een sympathiek idee en spreker verwacht dat het college daarmee naar de raad komt.

Burgemeester HOFLAND zegt dat, naast allerlei andere rapporten, het Integraal Veiligheidsprogramma Rijssen-Holten het zwaartepunt moet zijn. Na 2016 moet er nadrukkelijker stilgestaan worden bij het meer SMART maken van een aantal zaken. Medio 2016 kan een keer gesproken worden over de manier waarop dat gedaan kan worden.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2014-2016 als hamerstuk te behandelen in de raad.
 

8. Raadsvoorstel Vaststellen najaarsnota 2014 (Beens)
De heer NOORDAM zegt dat het resultaat van € 881.100 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Afgesproken is hierover dat een gedeelte van de Wmo-gelden gereserveerd zou worden tot de eerste evaluatie. Spreker vraagt de portefeuillehouder daarop een reactie te geven.

De heer DE KOE zegt naar aanleiding van de bestaande P&C-cyclus dat duidelijk gecommuniceerd moet worden als medio 2015 blijkt dat er minder resultaat is geboekt door het nu al wegboeken naar de algemene reserve. Vorig jaar was dat aan de orde en werd het met grote letters in de krant vermeld. Het is jammer dat het informatie was die niet klopte.

Wethouder BEENS zegt dat de Wmo-gelden geoormerkt zijn tot het eind van het eerste kwartaal. Dat is het geld van de Wtcg/CER. Volgens spreker is dat een ander bedrag dan in het voorliggende voorstel wordt genoemd.

Op de vraag van de heer De Koe zegt spreker dat de behandeling van de voorjaarsnota altijd plaatsvindt in een openbare vergadering. Het is aan de journalisten die meeluisteren hoe zij dat interpreteren.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Vaststellen najaarsnota 2014 als hamerstuk te behandelen in de raad.

9. Raadsvoorstel vaststellen belastingvoorstellen 2015 (Beens)
De heer SCHEPPINK zegt naar aanleiding van de bouwleges, dat hij in de begrotingscommissie al heeft gevraagd naar het tekort van € 100.000 op de afdeling. In het raadsvoorstel wordt uitgegaan van een verhoging van de omgevingsvergunning met 6,3% en de overige kosten te dekken door uitvoering te geven aan scenario I. Spreker vraagt hierover uitleg.

De heer KAHRAMAN zegt dat hij wil stilstaan bij de belastingdruk. Rijssen-Holten blijkt de enige gemeente in Overijssel te zijn waar de lastendruk afneemt. Spreker geeft naar aanleiding daarvan zijn complimenten aan het college en aan de raad.

De heer TER SCHURE zegt dat hij zich aansluit bij de woorden van de heer Scheppink over de bouwleges. Spreker vraagt wanneer de raad de definitieve doorrekening van de nieuwe bouwleges tegemoet kan zien. Dat moet zo snel mogelijk in het nieuw jaar zijn beslag vinden.

Wethouder BEENS zegt dat hij de complimenten van de heer Kahraman doorgeeft aan de ambtelijke organisatie.
Het college heeft de scenario’s waarover de heer Scheppink een vraag stelde, vastgesteld. Het college heeft gekozen voor scenario I. Daarbij wordt in plaats van € 80 per uur € 86 per uur doorgerekend. Dat levert een substantieel bedrag op. Omdat er minder bouwaanvragen plaatsvinden, zal er aan deze afdeling een taakstelling opgelegd worden. Het gaat om het terugdringen van 581 uur, wat € 50.000 betekent.
Bij scenario II zouden de leges verhoogd moeten worden met 10,5% en wordt er geen taakstelling opgelegd aan de afdeling. Het college heeft daar niet voor gekozen.
De doorrekening waar de heer Ter Schure naar vraagt, is volgens spreker opgenomen in de stukken.

Tweede termijn.

De heer NOORDAM zegt dat de VVD verbaasd is over de bijlagen I en II, de gebiedsafbakeningen centrum Rijssen en centrum Holten. De cirkels die daarop aangegeven zijn kunnen niet uitgelegd worden aan de inwoners. De VVD verzoekt het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raad.

De heer SCHEPPINK zegt dat het uurtarief wordt verhoogd van € 80 naar € 86. Spreker vraagt of er wordt gewerkt met één uurtarief of dat er wordt gewerkt met een apart uurtarief voor de bouwleges.

Wethouder BEENS zegt dat dit nu is rechtgetrokken, zodat er nog één tarief is. Het genoemde tarief geldt dus niet alleen voor de bouwleges, maar ook voor de andere tarieven.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Vaststellen belastingvoorstellen 2015 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

10. Raadsvoorstel aanpassen reglement commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2010 (Hofland)
De heer BERKHOFF vraagt hoe de selectieprocedure van leden van de bezwaarschriftencommissie is geregeld.

De heer A. VAN ECK zegt dat als er vacatures zijn, er een openbare openstelling volgt. De selectie verloopt via de zittende leden van de commissie bezwaarschriften. Zij dragen een benoeming voor. Dat loopt verder via het college.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Aanpassen reglement commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2010 als hamerstuk te behandelen in de raad.

11. Raadsvoorstel vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 (Hofland)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 als hamerstuk te behandelen in de raad.

12. Bijdrage Giro 555 tbv actie bestrijding Ebola (Hofland)
De GRIFFIER zegt dat er iets misgegaan is bij het zichtbaar worden van de stukken op de website. De stukken zijn bij de voorbereiding op de website geplaatst. Aan het begin van de vergadering merkte spreker dat de stukken niet te zien waren. Op de vergaderapp waren te stukken wel te zien.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat zij de agenda heeft uitgeprint aan het eind van de middag. Op dat moment stonden de punten nog gewoon op de openbare website.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het voorstel Bijdrage Giro 555 tbv Actie bestrijding Ebola via het agendapunt begrotingswijziging te behandelen in de raad.

12A. Beleid gemeentelijke bijdrage bij rampen / Giro 555 (Hofland)

De heer KAHRAMAN zegt dat zijn fractie het voorstel niet heeft gezien en dus niet heeft voorbereid. Spreker stelt voor het agendapunt te verdagen naar de volgende commissievergadering.

De heer MULLER merkt op dat het stuk wel is opgenomen in de vergaderbundel.

De heer BOSMA vindt dat het voorstel snel besproken moet worden en oppert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 18 december 2014.

De VOORZITTER zegt dat het gaat om een opiniërend stuk en dat het niet gebruikelijk is dat te behandelen in een raadsvergadering. De heer Bosma zou hierover wel een motie kunnen indienen.

De heer BOSMA zegt dat hem dat te ver gaat.

De VOORZITTER concludeert dat de meerderheid van de commissie instemt met het voorstel van de heer Kahraman en dat het onderwerp terugkomt in de volgende commissievergadering.

13. Nieuwe rechtsvorm Euregio (opiniërend; Hofland)
Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de Euregioraad nu wat anders is georganiseerd dan in het verleden. In het verleden was er een aantal werkgroepen. Dat is nu teruggebracht tot drie commissies. Die commissies zijn ook wat anders samengesteld. Daarin zitten twaalf leden uit de Euregioraad plus de voorzitter. In totaal bestaan de commissies uit 25 leden. De andere twaalf leden komen uit ambtelijke organisaties. De gemeente Rijssen-Holten is heel goed vertegenwoordigd in de Euregioraad. In de commissie Duurzame Ontwikkeling zit iemand uit de ambtelijke organisatie. In de commissie Arbeidsmarkt zit de heer Noordam. In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling is spreekster zelf vertegenwoordigd.

Burgemeester HOFLAND is van mening dat er een goed voorstel voorligt.

De VOORZITTER sluit daarmee dit agendapunt af.

14 Evaluatie jaarwisseling 2013-2014 (ovv SGP; Hofland)
De heer BOSMA zegt dat de SGP een motivatie heeft aangeleverd voor agendering van de evaluatie van de jaarwisseling 2013-2014. De SGP vindt dat nog eens kritisch gekeken moet worden naar het afsteken van vuurwerk. Het kabinet heeft daar eigenlijk al bij geholpen met nieuwe wet- en regelgeving over het tijdstip, namelijk vanaf 18.00 uur.
Spreker heeft nog de volgende aandachtspunten. In het collegevoorstel valt op dat vuurwerkvrije zones, in het kader van het terugdringen van vuurwerkoverlast, niet meer worden ingesteld. Wat de SGP betreft blijven de vuurwerkvrije zones gewoon bestaan. Naar aanleiding van het argument “ter bescherming van het winkelend publiek” zegt spreker dat er zich geen winkelend publiek bevindt in de tunnels. Wat spreker betreft blijven de vuurwerkvrije zones gehandhaafd, ook in het centrum, om vernielingen te voorkomen aan winkelpanden.
Verder vraagt spreker aandacht voor een eventuele mogelijkheid van vuurwerkvrije zones rondom verzorgingshuizen, waarbij wellicht ook aandacht geschonken kan worden aan kerkgebouwen, omdat in het algemeen de kerkdiensten op Oudejaarsdag om 18.00 uur nog niet afgelopen zijn.
Wat de SGP betreft moet vuurwerkoverlast zo veel mogelijk teruggedrongen worden. Het afsteken van vuurwerk lijkt steeds vroeger in het jaar te beginnen. Spreker vindt dat het tijd is om te proberen een trendbreuk te forceren hierin, vanuit het oogpunt van openbare orde, geluidsoverlast, milieuoverwegingen en vooral ook veiligheid. Duidelijk is dat het maatschappelijk draagvlak voor vuurwerk de laatste jaren is afgenomen, ook vanwege de incidenten. Incidenten hebben zich gelukkig in Rijssen-Holten nog niet echt voorgedaan.
Spreker roept op de vuurwerkvrije zones te handhaven en extra in te zetten op duidelijke regelgeving en handhaving en tot meer aandacht voor vuurwerkvrije plekken en de daarbij behorende handhaving.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de heer Bosma een lange lijst van verboden doorgeeft. Spreker wil een tegenvoorstel doen door het instellen van vuurwerkvriendelijke zones en op die manier de handhaving te regelen.

De heer DE KOE zegt dat de huidige vuurwerkvrije zones onderdeel zijn van het beleid in Rijssen-Holten. Spreker vindt dat een goede basis en ziet geen aanleiding daarin verandering aan te brengen met uitzondering van de aanpassing via het landelijk beleid, waarbij vuurwerk mag worden afgestoken vanaf 18.00 uur. Spreker zou het op prijs stellen dat de vuurwerkvrije zones wel ingesteld worden voor 31 december. Van belang is dat de handhaafbaarheid in de gaten gehouden wordt.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie zich kan vinden in de woorden van de heer Bosma om nog eens te kijken naar de vuurwerkvrije zones in het centrum. Dat heeft altijd heel goed gewerkt. Spreker wil het graag handhaven, ook in verband met het kerkbezoek in het centrum.
Wat betreft het plan van aanpak gaat spreker in op carbidbussen, die niet geschikt of te groot zijn. Deze carbidbussen worden ingenomen. Het is vreemd dat de eigenaren deze bussen in de tweede week van januari weer kunnen ophalen bij de gemeentewerf. Spreker vraagt waarom deze teruggegeven worden als ze niet geschikt of te groot zijn.

De heer WESSELS zegt dat de SGP voorstelt het aantal vuurwerkvrije zones te vergroten. In het voorstel van het college staat dat vuurwerkvrije zones op sommige locaties prima werken. Wel moet goed gekeken worden waar dit afgedwongen kan worden en of handhaving plaats kan vinden. Het CDA gaat mee met het voorstel van het college, waarbij misschien in overleg nog bekeken kan worden naar de locaties.

De heer Kök verlaat de vergadering om 21.24 uur.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang zich kan vinden in de huidige vuurwerkvrije zones. Handhaving bij uitbreiding daarvan zou zeker in het geding komen. Gemeentebelang ziet een verdere uitbreiding niet zitten.

Burgemeester HOFLAND zegt dat Rijssen een trend heeft gezet door in het verleden een vuurwerkvrije zone te introduceren. Sinds die tijd is te zien dat de maatschappelijke trend opschuift.
Op dit moment worden er in Rijssen-Holten vernielingen geconstateerd rondom de jaarwisseling. Dat gebeurt met name in de woonwijken, zoals Veeneslagen, en in het algemeen niet in de centra. Het aantal vernielingen neemt toe, wat echter niet of nauwelijks wordt veroorzaakt door het reguliere vuurwerk, maar door illegaal vuurwerk. Voor het illegaal vuurwerk geldt dat dit in het maatschappelijk draagvlak niet meer wordt geaccepteerd. Rijssen-Holten wil niet te betuttelend zijn bij het afsteken van legaal vuurwerk, maar vindt dat het afgelopen moet zijn met illegaal vuurwerk. Daarop zijn al acties ondernomen. Met name transportbedrijven hebben van de gemeente een brief ontvangen, over de manier waarop zij hun medewerkers hierover kunnen instrueren en over verscherpte grenscontroles op illegaal vuurwerk. Met dit soort zaken wil Rijssen-Holten een begin maken met acties die misschien meerdere jaren gevoerd moeten worden om mensen duidelijk te maken dat het maatschappelijk draagvlak voor illegaal vuurwerk afneemt.
De periode waarin vuurwerk mag worden verkocht is gelijk gebleven. Het afsteken van vuurwerk mag nog slechts vanaf 18.00 uur. Dat betekent voor Rijssen-Holten dat er geen vuurwerkvrije zones meer ingesteld hoeven te worden in de centra. Als eerder dan 18.00 uur vuurwerk wordt afgestoken, zal gehandhaafd worden.

De heer SCHEPPINK zegt dat er volgens Europese wetgeving weinig verschil is tussen het afsteken van vuurwerk vanaf 18.00 uur of vanaf 10.00 uur. Categorie I vuurwerk: voetzoekers, huilers en dergelijke, mag gewoon vanaf 10.00 uur afgestoken worden vanaf de leeftijd van twaalf jaar, ook met de huidige wetgeving. Een vuurwerkvrije zone heeft daarom zeker zin, volgens spreker.

Burgemeester HOFLAND wil overwegen nog eens specifiek naar de tunnels te kijken. Als de woorden van de heer Scheppink over categorie I vuurwerk kloppen, dan is spreker bereid een vuurwerkvrije zone in te stellen voor de koopcentra.
Wat betreft een verdere uitbreiding naar kerken en verzorgingshuizen enzovoort is spreker terughoudend, omdat het erop gaat lijken dat de hele gemeente ‘drooggelegd’ moet worden. Dat is niet de lijn van het college. Daarnaast zijn er de laatste jaren geen meldingen geweest van incidenten. Spreker wijst in dit verband op de capaciteit voor handhaving en is geen voorstander van introduceren van vuurwerkvrije zones rondom kerken en verzorgingshuizen.
De APV biedt op dit moment voldoende handvaten om op het moment dat er erge overlast ervaren wordt, op te treden. In de APV zijn daarover twee artikelen: er kan opgetreden worden bij geluidhinder en bij het afsteken op een openbare plaats als dat gevaar of overlast kan veroorzaken. Spreker wil dan ook niet, nu er geen incidenten bekend zijn, maatregelen te treffen zoals nieuwe vuurwerkvrije zones.
Carbidschieten, wat met name plaatsvindt in het buitengebied, is toegestaan binnen de bandbreedtes van de APV. Handhaving is gericht tegen ‘meer dan één melkbus’. Het fenomeen dat elders plaatsvindt in Twente, moet niet komen overwaaien door het een keer oogluikend toe te staan. Er zal direct handhavend worden opgetreden.
Op de vraag waarom carbid-apparatuur in de tweede week van januari wordt teruggegeven, weet spreker het antwoord niet. In de meeste gevallen doet men op dat moment afstand van deze apparatuur.

Tweede termijn

De heer NOORDAM zegt dat het gebruikelijk is dat in het buitengebied vriendengroepen elkaar op Nieuwjaarsdag bezoeken. Daarbij wordt veel vuurwerk afgestoken. Er wordt nu wel veel gepraat over het afsteken van vuurwerk, maar het is niet te handhaven. Het idee van de heer Bosma vindt spreker prima, maar het betreft een ‘papieren tijger’.

De heer BOSMA zegt dat er een lijst is van vuurwerk dat wel eerder dan 18.00 uur afgestoken mag worden. Spreker vindt dat zekerheidshalve de vuurwerkvrije zones moeten blijven zoals ze er nu zijn. Wat de SGP betreft ligt de ambitie verder en zou Rijssen-Holten de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland mogen zijn.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de handhavingscapaciteit een vraagstuk is. Spreker gaat er niet van uit dat er tot 18.00 uur geen vuurwerk afgestoken wordt.
Het is nu zo dat jongeren die met illegaal vuurwerk worden aangetroffen op straat, worden doorverwezen naar Halt. Spreker heeft laten onderzoeken of iemand die op 30 of 31 december vuurwerk afsteekt, een straatverbod opgelegd kan worden voor de jaarwisseling van ’s avonds 22.00 uur tot ’s morgens 14.00 uur. Wet- en regelgeving verhindert dat nog, maar het zijn voor spreker wel instrumenten om serieus naar te kijken.
Bewustwording op het gebied van illegaal vuurwerk staat bij spreker hoog op de agenda en het aanhouden van mensen die echt al overlast veroorzaken op die momenten dat afsteken van vuurwerk nog niet is toegestaan, zou hem wel wat waard zijn. Punt blijft de handhavingscapaciteit.
De heer Noordam wijst op de traditie van jongeren die op 1 januari rondgaan. Formeel is het antwoord dat dan geen vuurwerk afgestoken mag worden. Als dat toch door een boa of een agent wordt gezien, wordt gehandhaafd, inherent aan wet- en regelgeving. De nadruk ligt met name op 30 en 31 december, maar 1 januari hoort er inderdaad bij. Dit jaar komt er een project om buurtbewoners op te roepen om straten snel op te ruimen, zodat er geen ongelukken gebeuren met illegaal vuurwerk dat niet is afgegaan.

15. Actiepuntenlijst commissie ABZM 1 december 2014
De twee actiepunten zijn afgehandeld.

16. Rondvraag
De heer NOORDAM zegt dat de VVD graag duidelijkheid wil hebben over het evaluatiemoment van de Drank- en horecawet.

Burgemeester HOFLAND zegt dat die vraag als actiepunt wordt opgenomen.
 

17. Sluiting

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.43 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 19 januari 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous