Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 13 maart 2017 (19.00 uur)

Datum: 13-03-2017Tijd: 19:00 - 19:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ.W....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 13 maart 2017 (19.00 uur)

Datum: 13-03-2017
Tijd: 19:00 - 19:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ.W. Reterink
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAF.J. Wessels, drs. I. Kahraman en G.D. ten Berge
ChristenUnieN.J. Otten en J. Berkhoff
GemeentebelangJ. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.H.L. Janssen-Niehof, R.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalB.J. van den Berg en R.A. de Koe
D66C. Polman en ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers2

1. Opening 
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder mevrouw Janssen, die voor het eerst als commissielid voor de PvdA aanwezig is bij deze vergadering. 

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Vaststellen definitieve agenda
De heer BEUNK verzoekt agendapunt 6a van de agenda te halen.

De heer SCHEPPINK zegt dat hij dit punt wil laten staan, omdat hij hierover vragen wil stellen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de commissie ABZM van 13 februari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6. Stand van zaken Agenda van Twente / 6a Voorbespreking regiopresidium 22 maart 2017
Burgemeester HOFLAND deelt mee dat het aanbod is gedaan door de voorzitter van de stuurgroep Agenda van Twente, de heer Welman, en de voorzitter van de Regio Twente, de heer Van Veldhuizen, tot een nader overleg.
Vorige week is er een eerste inhoudelijk overleg geweest over de Agenda van Twente met betrekking tot een concept voorstel. Alle veertien gemeenten waren uitgenodigd, evenals vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Het voorstel was echter zo globaal, algemeen en abstract, dat het geen aansluiting zou vinden bij de mening van de raad. Er zaten echter wel positieve elementen in, namelijk om de techniek centraal te stellen en van daaruit programma’s te maken om de werkgelegenheid te bevorderen, recreatie en toerisme een prominente plaats te geven en te kijken naar de problematiek rondom de arbeidsmarkt. Bij de uitwerking is de afspraak gemaakt dat het voorstel verder moet worden doorvertaald en moet leiden tot concrete programma’s en dat die moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraden, om te kijken of hier draagvlak voor is. In de uitwerking stond ook een paragraaf over wat men beoogt, wat men wil bereiken en hoe wordt getoetst of dit wordt bereikt. In de tussentijd moet dan gekeken worden of de boogde stappen worden gehaald.
Spreker geeft aan dat er ook is stilgestaan bij de financiën. Het uitgangspunt daarbij is dat de programma’s leidend moeten zijn en niet de financiering. Er is ook behoefte aan het verkennen van de financiële ruimte. Op dit moment wordt er zo’n € 8 miljoen beschikbaar gesteld door Twence voor de Agenda van Twente. Gesteld werd dat de gemeenten gezamenlijk de schouders onder deze agenda moeten zetten en deze ook gezamenlijk moet financieren, tezamen met andere partners.
Spreker merkt op dat het, gelet op de € 8 miljoen, gaat om ca. € 12,50 per inwoner. Als uitgegaan wordt van € 12 per inwoner, dan wordt voorgesteld dit te verdelen in 1/3 gemeenten, 1/3 provincie en 1/3 ‘overige o’s’. Hiermee wordt een eerste kader meegegeven, maar hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Spreker meldt dit om de commissieleden in de materie mee te nemen.
Het sprak spreker wel aan dat erover gedacht wordt duidelijke afspraken te maken met andere partners en dat er contant moet worden geleverd, omdat de agenda anders niet van de grond komt. 

De heer SCHEPPINK uit zijn verbazing over de Regio Twente. Hij wijst hierbij op de website, waaruit blijkt dat er in 2017 verder geen vergaderingen hebben plaatsgevonden. De laatste vergadering was op 25 januari 2017. Hij merkt op dat de bestuurscommissies openbare vergaderingen zijn, tenzij inmiddels besloten is in beslotenheid te vergaderen.
In het Regiopresidium zou agendering van de Twenteraad moeten plaatsvinden, ook voor 20 april. Er zijn echter geen stukken en spreker vraagt zich af of deze vergadering wel door moet gaan. Dit zou ook in het Regiopresidium besproken moet worden.
Spreker vindt de informatievoorziening vanuit de Regio Twente naar de raden toe minimaal. Hij refereert aan de commissie Publieke Gezondheid en concludeert dat er niets over deze commissie gepubliceerd is op de website over 2017.
Spreker wijst op de collegeregeling en de verordening op de bestuurscommissies en verwacht dat de stukken openbaar op de website gepubliceerd worden. Hij vraagt wanneer het besluit is genomen in beslotenheid te vergaderen en of hierover gestemd is.
Ook voor de komende commissies staan er geen agenda’s op de website.  Spreker vindt dat de communicatie veel beter moet en ziet niet wat er op 20 april in de Twenteraad moet worden besproken, zonder achterliggende stukken.

De heer BERKHOFF zegt dat er wel behoefte is om van gedachten te wisselen met de heren Welman en Van Veldhuizen.
Hij betreurt het dat er nu nog geen stukken zijn voor 20 april en vindt dat de Regio Twente niet haar best doet om een goede indruk achter te laten.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA ook graag gebruik wil maken van het gebaar van de heer Welman, om te komen voor het geven van een toelichting, eventueel samen met de heer Van  Veldhuizen.
Hij wijst erop dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten een brief heeft gestuurd aan het Regio-presidium, waarin duidelijk is gemaakt wat de gevoelens zijn en dat hij ervan uitgaat dat er geen besluitvorming plaatsvindt in de Twenteraad, maar in de eigen raad. 

Burgemeester HOFLAND zegt dat er terecht onderscheid wordt gemaakt tussen de Regio Twente en de Agenda van Twente. De opmerkingen over de Regio Twente, over het ontbreken van stukken, zal spreker doorgeleiden. Als stukken ontbreken, dan moet dat gecorrigeerd worden.
Wat hij heeft opgemerkt over de Agenda van Twente en het proces dat momenteel gaande is, alsmede een eerste gedachte over de financiering, is niet door de commissie weersproken.
Op 20 april 2017 vindt er in Rijssen-Holten een gemeenteraadsvergadering plaats en gaat er dus geen afvaardiging vanuit Rijssen-Holten naar de radenbijeenkomst. Er vindt in die radenbijeenkomst geen besluitvorming plaats. Het gesprek met de heer Welman, eventueel samen met de heer Van Veldhuizen, moet in elk geval plaatsvinden voor 20 april 2017. Eventueel in een extra bijeenkomst.
(NB: de bijeenkomst vindt plaats op 29 maart, vanaf 19.30 uur in de raadzaal)

Tweede termijn

De heer SCHEPPINK merkt op dat van de bestuurscommissie Agenda van Twente ook geen stukken te vinden zijn op de website van Regio Twente. Het lijkt erop alsof er in 2017 nog niets is gedaan.
Spreker gaat in op de nieuwe Agenda van Twente en zegt dat voor de SGP de inhoud voorop staat. Hij vindt dat er eerst projectvoorstellen moeten komen en dat dan bekeken kan worden of er extra middelen moeten komen.

De heer DE KOE geeft aan dat hij 22 maart plaatsvervanger is in het Regiopresidium. Spreker bevestigt dat er geen agenda is en dat dus niet bekend is waarover gesproken wordt. Hij concludeert, naar aanleiding van de woorden van de vorige sprekers, dat de gevoelens zoals deze zijn weergegeven in de brief aan het Regiopresidium nog steeds actueel zijn.
Hij zal meegeven dat er projectvoorstellen voor moeten liggen, alvorens over de financiering wordt beslist. Mochten de stukken aanleiding geven tot vragen aan de fracties, dan zal hij de griffie vragen de fractievoorzitters hierover te informeren en te vragen om reacties.
Spreker zal opnieuw aangeven dat de stukken tijdig beschikbaar gesteld moeten worden en alle bijbehorende informatie moet worden ontsloten, zodat er gedegen besluitvorming kan plaatsvinden.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA vindt dat er hoop is. Er is een belangrijke stap gezet is, omdat andere partners hebben aangegeven te willen participeren, ook financieel gezien. Dit vindt hij een mooi gebaar van de andere ‘o’s’. De fractie wacht het voorstel over wat we met elkaar willen bereiken af.

De VOORZITTER wenst de heer De Koe veel succes, als vertegenwoordiger van de gemeenteraad in het Regiopresidium. 

7 Raadsvoorstel vaststellen financiële verordening 2017 (Beens)
De heer JANSEN (voorzitter auditcomité) deelt mee dat het auditcomité op 1 maart bij elkaar is geweest. De nieuwe accountant BDO was daarbij ook aanwezig. Het was een positief gesprek, hoewel er wel een aantal kritische punten zijn opgenomen in het ‘dashboard’.
Spreker gaat in op de onderzochte processen in het Sociaal Domein. Deze zijn voldoende tot goed op niveau. Ook kwam naar voren dat het proces betreffende de inkoop en aanbesteding en dat van de Wmo en jeugd van voldoende niveau was om een eventuele goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Er zijn wel opmerkingen geplaatst over voldoende functiescheidingen en hierop is door de betreffende ambtenaar gereageerd dat er mogelijkerwijs onvoldoende functiescheidingen zijn, maar dat dat een bewuste keuze is, omdat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd. Er waren wel een aantal knelpunten in het Sociaal Domein geconstateerd, maar daarvan gaf de accountant aan dat dat te verwachten was, zeker gezien het feit dat dit het tweede jaar van de transities is en dat veel gemeenten ermee worstelen. De accountant vond wel dat Rijssen-Holten hier positief afsteekt t.o.v. andere gemeenten.
De bevindingen van vorig jaar zijn ook aan de orde geweest, onder andere de problematiek rondom de Sociale Verzekeringsbank. Daar is door onze gemeente, in samenspraak met de accountant, op geanticipeerd en is de afspraak gemaakt dat daar een redelijke steekproef wordt gehouden om te controleren of de prestatie achteraf ook is verricht. De uitkomsten daarvan zullen mede bepalend zijn voor de accountantsverklaring. De verantwoordelijke portefeuillehouder heeft aangegeven dat het belang van de SVB binnen onze gemeente veel kleiner is geworden t.o.v. 2015. De kans op een goedkeurende verklaring is daarmee toegenomen.

De voorliggende financiële verordening vervangt de verordening uit 2003. Deze verordening is in grote lijnen opgesteld aan de hand van een modelverordening die door de VNG is afgegeven. In het auditcomité is de verordening per artikel besproken en is de conclusie getrokken dat het auditcomité instemt met de nieuwe verordening en deze ongewijzigd voorlegt aan de commissie.

Eerste termijn

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie instemt met de verordening en bedankt de steller voor het overzicht met verschillen t.o.v. eerdere verordeningen.

De heer DE KOE laat weten dat VVD Lokaal ook instemt met de voorliggende verordening. Hij vraagt een toelichting op het begrip functiescheiding.

Wethouder BEENS is blij met de toelichting door de heer Jansen op een onderwerp dat niet op de agenda staat. Hij is ook blij met de woorden van de heer Berkhoff en bevestigt de positieve beoordeling door het auditcomité.

De heer JANSEN gaat in op de vraag van de heer De Koe, wijst erop dat de heer De Koe zelf bij de vergadering is geweest en zegt dat het hierbij om een kosten-/batenanalyse gaat.

De heer BERKHOFF interrumpeert en vraagt om een toelichting op genoemde functiescheiding.
De heer JANSEN zegt dat de accountant in het Sociaal Domein onvoldoende zichtbare functiescheidingen had geconstateerd. Daarover is gesproken en dit bleek geen reden om geen goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Extra functiescheidingen betekent meer personeel en dan wegen de kosten en baten niet tegen elkaar op.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen financiële verordening 2017 als hamerstuk te behandelen in de raad van 30 maart 2017.

9.Actiepuntenlijst
De VOORZITTER concludeert dat:

  • actiepunt 15-06: brief college 7-10-2015 over schadeclaim op de actiepuntenlijst blijft staan
  • actiepunt 17-18: brandweerzorg regio Twente is beantwoord en van de actiepuntenlijst kan worden verwijderd
  • actiepunt 17-19: Integraal Veiligheidsprogramma 2017-2020 ook beantwoord is en kan worden verwijderd.

De heer BEUNK geeft aan dat er inderdaad een antwoord is gegeven rondom het spoortraject. Met de vraagstelling werd echter bedoeld of er een mogelijkheid is om binnen de regionale crisisbeheers-plannen meer aandacht te besteden aan het specifiek trainen van brandweerlieden op de gevaren op het spoor. 
Burgemeester HOFLAND zegt dat er gegevens van het CBS zijn gebruikt om de toename van de kosten van de brandweer in Nederland in beeld te brengen. Vanaf 2010/2011 zijn de Veiligheids-regio’s opgericht en is zicht op de begroting. Daarvoor werd dit in de afzonderlijke gemeenten bijgehouden. Wat zich in twee regio’s voordoet, waaronder Twente, is dat in 2005 en 2007 sprake is van een enorme groei in gemeenten in de kosten van de brandweer. De Veiligheidsregio kan dit echter niet verklaren. Er wordt gespeculeerd dat een aantal gemeenten het vastgoed wellicht anders heeft gewaardeerd en dat daardoor een toename van de kosten heeft plaatsgevonden.
Sinds de oprichting van de Veiligheidsregio Twente is helder dat er  structureel bezuinigd is op de Veiligheidsregio en daarmee ook op de brandweer.
Voor wat betreft de opleiding van brandweerlieden rondom het spoor zegt spreker dat dit wordt meegenomen, in de wetenschap dat er bijv. chloortreinen rijden. Hier wordt bij de oefeningen van de brandweer rekening mee gehouden.

10. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.

11. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 3 april 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous