Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 15 juni 2015

Datum: 15-06-2015Tijd: 19:00 - 19:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 15 juni 2015

Datum: 15-06-2015
Tijd: 19:00 - 19:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieJ. Berkhoff en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst, S. Kök en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen
Pers1
Publiek2

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij geeft aan dat burgemeester Hofland later ter vergadering komt.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De VOORZITTER geeft aan dat informatief stuk b. Drugspreventieplan jongeren 2015 Rijssen-Holten niet zichtbaar is geweest op de openbare website. Dit stuk wordt daarom opnieuw informatief geagendeerd voor de vergadering van 7 september 2015.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 18 mei 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen

6 Raadsvoorstel nieuwe rechtsvorm Euregio (Hofland)
De heer MULLER geeft aan dat hij achter het positieve advies van de raadsleden staat die zitting hebben in de Euregioraad.

De VOORZITTER concludeert dat de commissieleden adviseren het raadsvoorstel nieuwe rechtsvorm Euregio als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Voorbereiding standpunt 'Samenwerken doen we zelf'
De heer SCHEPPINK vraagt hoe dit agendapunt behandeld wordt in de raad.
De GRIFFIER zegt dit te hebben besproken in het driehoeksoverleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Afgesproken is dat de bestuurscoördinator op basis van de commissiebehandeling tot een formulering tracht te komen van het standpunt van Rijssen-Holten. Dit standpunt wordt gedeeld met het college en leidt tot een raadsvoorstel dat kan worden toegevoegd aan de raadsagenda op 2 juli 2015.
In deze vergadering wordt het punt inhoudelijk besproken en wordt bepaald welke punten erin moeten komen te staan en in het presidium van 22 juni wordt bepaald hoe de besluitvorming in de raad plaatsvindt.

Eerste termijn
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang zich geconcentreerd heeft op de beantwoording van de vragen. Hij gaat in op het antwoord bij vraag 6, daarin staat: “De raad moet colleges machtigen om consensus te bereiken over eventuele verschillen in standpunten”.
Hij vraagt zich daarbij af of, wanneer collegevertegenwoordigers in overleg zijn met een machtiging van de raad, de raad dan weet wat de discussiepunten zijn of dat ze er vrijblijvend instaan.
Hij gaat in op het antwoord van vraag 46, waarin staat: “Als wel wordt deelgenomen aan een vrijwillig onderdeel dan moet bij uittreding 2 jaar worden bijgedragen”. Dit vindt Gemeentebelang te lang wanneer het gaat om vrijwillige deelname. Verder staat er: “Het bepalen welke taken buiten het basispakket worden onderbracht moet voor 1 januari zijn geregeld”. Hij vraagt wanneer dit door wie wordt besloten en wie daarin het initiatief neemt.
In zijn algemeenheid stelt Gemeentebelang dat gestart kan worden met het basispakket, waarbij er vertrouwen moet zijn in de samenwerking binnen Twente.

De heer WESSELS concludeert dat het gaat om een regeling waarin wettelijke taken (samenwerking op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning) wordt uitgebreid met sociaal economische structuurversterking, recreatieve voorzieningen en een gezamenlijke lobby. Daarbij is het ‘basispakket’ in feite een voortzetting van datgene wat eind 2014 in de WGR-plus regio gebruikelijk was.
Hij refereert aan de radenbijeenkomst van 28 mei en concludeert dat er veel animo is om zoveel mogelijk samen te doen en als 2/3 van de gemeenten het hiermee eens is gebeurt dit ook. Hij vraagt zich af wat er dan nog lokaal kan worden beslist.
Het CDA staat genuanceerd tegenover het rapport Robben, waarbij het uitgangspunt is ‘lokaal doen wat lokaal kan’ en samenwerken wanneer dat aanzienlijke voordelen oplevert op bijv. het gebied van kwetsbaarheid, kosten of kwaliteit.
Het CDA kan instemmen met het basispakket aan samenwerkingstaken. Ook wat betreft de lobby richting Den Haag en Brussel is het verstandig samen op te trekken.
De fractie van het CDA roept het college op ook de Sallandse Heuvelrug te betrekken bij de recreatieve voorzieningen, zodat dit gebied regionaal kan worden beheerd.
Het CDA staat kritisch tegenover het Twentebedrijf en is geen voorstander van het overbrengen van ambtenaren naar dit Twentebedrijf. De fractie is van mening dat de kosten voor het Twentebedrijf inzichtelijk moeten worden gemaakt ,waarbij ook de kosten van andere samenwerkingsverbanden duidelijk moeten zijn.
Het CDA wijst de zwaarwegende resoluties van de Twenteraad af. Het heeft namelijk geen zin om in een Twenteraad een breed geformuleerd standpunt te bepalen waar 346 raadsleden het enigszins mee eens zijn. De fractie stelt voor het initiatief bij de portefeuillehouders te laten, die lokaal verantwoording moeten afleggen.
Spreker pleit voor een duidelijk standpunt van de raad van Rijssen-Holten richting de portefeuillehouders.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP zich in grote lijnen kan vinden in de woorden van de heer Wessels. De SGP vraagt zich af in hoeverre de raad kan beslissen wat er gebeurt of moet worden afgewacht wat 2/3 van de leden ervan vindt? De vraag is ook of er met vertrouwen of wantrouwen wordt samengewerkt en waar de grens ligt.
Hij refereert aan een krantenbericht van de gemeente Almelo, die voor 2020 met de helft minder ambtenaren wil werken. Deze ambtenaren verhuizen dan mee met hun taken en spreker vraagt zich af waar naartoe. Worden de overbodige ambtenaren bij het Twentebedrijf ondergebracht en moeten we daar met z’n allen de kosten van dragen?
Voor de rest gaat het rapport terug naar de basis van vrijwillige samenwerking. De SGP vindt de (juridische) uitwerking van de nota heel belangrijk, ook qua kostenverdeling.
Omdat de juridische uitwerking nog niet helder is maakt de SGP nog een voorbehoud.

De heer BERKHOFF refereert aan een artikel uit het VNG magazine waarin de voorzitter van de VNG aangaf dat gemeenten zelf een keuze moeten maken met wie ze willen samenwerken. Hierbij wordt de conclusie getrokken dat een te groot samenwerkingsverband niet goed is.
Spreker zegt dat we niet ontkomen aan een aantal wettelijke taken, maar pleit voor onafhankelijk blijven.
De ChristenUnie heeft twijfels of de juridische ontvlechting en de financiën wel goed zijn vastgelegd, ook voor wat betreft het Twentebedrijf en de bestuursopdrachten daarom heen. Over het met vertrouwen of argwanend samenwerken werd in de radenbijeenkomst verschillend gedacht. Veel raadsleden zijn voor rustig aan beginnen, met de basistaken en niet te veel tegelijk.
De ChristenUnie kan instemmen maar houdt vraagtekens.

De heer DE KOE vindt dat er een gezonde vorm van wantrouwen moet zijn om vertrouwen te organiseren richting de toekomst. Ook hij staat achter het voorzicht om te beginnen met de basistaken en wettelijke taken, maar alleen als wij dat willen en voordelen zien in kosten, kwetsbaarheid of kwaliteit. Daarbij moet het zo kunnen zijn dat taken kunnen worden overgedragen maar ook kunnen worden teruggenomen. Het hebben van een keuzemodel en coalition of the willing’ worden daarbij belangrijk. Hij denkt dat het vertrouwen naar de toekomst toe verder moet groeien om het Twentebedrijf vorm te gaan geven.

De heer NOORDAM is het eens met de woorden van de heer Berkhoff. Gesteld wordt dat deelnemers niet kostenneutraal uit onderdelen van het basispakket kunnen stappen en hij vraagt naar de gevolgen hiervan. De VVD vindt 3 bestuurslagen in Nederland prima; de nationale overheid, de provincie en de gemeenten. Zijn fractie is niet tegen een samenwerkend orgaan dat op basis van vrijwilligheid zorgt dat veel slimmer, efficiënter en kwalitatief  beter kan worden gewerkt. Maar dit moet wel op basis van vrijwilligheid gebeuren.  
Hij gaat in op het feit dat gesteld wordt dat de burgemeester van de grootste gemeente als voorzitter moet opereren en merkt daarbij op dat dit de Regio Twente typeert. Binnen de Europese Unie wordt immers ook gerouleerd voor wat het voorzitterschap betreft. Spreker zegt dat er meer gemeenten zijn die roulerend voorzitterschap wenselijk vinden.

Burgemeester HOFLAND komt om 19.15 uur ter vergadering en bedankt de heer Noordam voor zijn pleidooi om het voorzitterschap niet per definitie door de burgemeester van Enschede te laten voeren, hoewel het wel zo is dat er daarbij sprake is van een combinatie van bijzondere factoren, waarbij hij als  boegbeeld van de regio eerder in staat is om in Den Haag invloed uit te oefenen dan burgemeesters van andere gemeenten. Er is echter ook een DB van de regio, waarbij de portefeuilles worden verdeeld. In die zin zal die lobby richting Den Haag ook wel kunnen plaatsvinden.
We gaan niet totaal iets nieuws doen. Het gaat om voortzetting van bestaande activiteiten, waarbij er goed gekeken moet worden waar eenieder staat. De meningen rondom het rapport Robben liggen per gemeente nogal verdeeld.  Hij denkt dat de door Rijssen-Holten gekozen lijn alom geaccepteerd wordt, waarbij het een collegezaak betreft en verantwoording aan de raad moet worden afgelegd.
Van een aantal afspraken die nu al gelden wordt geen afstand gedaan. Recreatieve voorzieningen is bijv. een vast gegeven en nagedacht moet worden hoe Rijssen-Holten de Sallandse Heuvelrug kan inbrengen, maar dit moet los gezien worden van de fase waarin wij ons bevinden en de stappen die gezet moeten worden. Het gaat nu om een verkenning hoe we de bestuurlijke samenwerking in Twente inbedden en Rijssen-Holten heeft daarbij invloed op dit moment. De lijn en de koers die gekozen wordt in het tweede rapport Robben is dezelfde die de raad heeft uitgesproken. De verwachting is dat in Twente ja wordt gezegd tegen de voorgestelde samenwerking. Direct na de zomermaanden zal er een juridische vertaling moeten volgen, waar ook uitvoerig bij stilgestaan moet worden. Rijssen-Holten moet alert blijven in de te zetten vervolgstappen.  

De heer TER KEURST geeft aan dat als de raad dit nu vaststelt dan gebeurt dat zonder dat de juridische vertaling bekend is. Hij vraagt zich af of het dan een 'tweetrapsraket' wordt.
Burgemeester HOFLAND bevestigt dit. Nu moet er een uitspraak gedaan worden of de raad zich kan vinden in de hoofdlijnen zoals verwoord, zonder juridische status. Daarna zal er een verordening worden gemaakt met een formeel juridisch kader, dat voorstel wordt dan aan alle gemeenteraden voorgelegd.  

Hij vraagt zich af of het Twenteberaad wel een zinvolle actie is en of het ooit zal leiden tot een bijeenkomst waar alle Twentse raadsleden bij elkaar komen. Hij zet hier vraagtekens bij maar denkt wel dat het Twenteberaad waardevol kan zijn als middel om raadsleden zaken met elkaar te laten uitwisselen.

Tweede termijn
De heer MULLER geeft naar aanleiding van de woorden van de heer Wessels over het inzichtelijk maken  van de kosten van het Twentebedrijf aan dat deze informatie in de stukken staat. Hier hoeft geen aanvullende aandacht aan te worden besteed.
Hij denkt dat de Twenteraad geen nut heeft als er alleen maar informatie wordt uitgewisseld zonder dat men kritische geluiden kan laten horen. De besluitvorming loopt daarbij via de afzonderlijke raden. Met de voorgestelde vorm van resoluties kan Gemeentebelang wel instemmen.
De heer WESSELS vraagt of de heer Muller het met hem eens is dat de zwaarwegende resoluties, die op papier gezet zijn, geen toegevoegde waard hebben.
De heer MULLER zegt dat ze van waarde zijn omdat gepeild kan worden wat er los van het college- en portefeuilleoverleg nog speelt. Daarover kan gediscussieerd worden. Er is echter geen sprake van een juridische toegevoegde waarde en er wordt geen besluit genomen.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP de resoluties ook overbodig vindt. Het is een collegeregeling. Meningen worden geuit in de raad en niet in de Twenteraad. De bijeenkomst zoals deze in Hengelo plaatsvond was prima, alleen de terugkoppeling was soms wel chaotisch. Hij maakt het voorbehoud van de juridische uitwerking. Naar aanleiding daarvan wil de fractie definitief beslissen. Er ligt een aangepaste WGR voor, maar geen nieuwe WGR. Als 2/3 van Twente van mening is dat het anders moet dan Rijssen-Holten vindt, dan hebben wij weinig invloed denkt spreker. Hij gaat ervan uit dat hetgeen gezegd is in de vorige commissievergadering ook wordt meegenomen. Hij vindt het tweede rapport Robben een verbeterde versie van het eerste.

De heer NOORDAM zegt dat de VVD de woorden van het CDA over de resoluties steunt.

De VOORZITTER concludeert dat de meerderheid van de commissie kan instemmen met de insteek om samen te werken voor wat betreft het basispakket en daarbij voor een roulerend voorzitterschap is. Het Twentebedrijf vergt een goede juridische uitwerking en de financiën moeten helder in beeld zijn. Resoluties zijn niet echt nodig en men vraagt zich af wat er nog te beslissen valt voor de raad.
De heer BERKHOFF vult de woorden van de voorzitter aan door te zeggen dat de conclusie ook is getrokken dat het een tweetrapsraket is en dat de uiteindelijke beslissing pas genomen wordt nadat de juridische en financiële kaders in beeld zijn.
Burgemeester HOFLAND geeft nog aan dat er vraagtekens gesteld worden bij het Twentebedrijf en wellicht dat vanuit Rijssen-Holten de vraag gesteld kan worden of er 2 varianten uitgewerkt kunnen worden, waarbij het Twentebedrijf een eigen juridische entiteit krijgt.   

De heer SCHEPPINK zegt dat in de vorige commissievergadering ook geopperd is een scheiding aan te brengen tussen wettelijke niet niet-wettelijke taken, hoewel dat wel lastig is omdat de extra taken zijn opgenomen in de huidige WGR. De SGP is er sterk voorstander van dit voor het Twentebedrijf wel te doen.
De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie zich daarbij aansluit.

8 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER concludeert dat actiepunt 14-06 kan blijven staan en 15-01 kan worden verwijderd.

9 Rondvraag
De heer SCHEPPINK gaat in op het verlenen van evenementenvergunningen en gaat in op de evenementen genoemd in de informatiepagina van 9 juni. Hieruit blijkt dat er vergunningen worden afgegeven voor evenementen die of op zeer korte termijn plaatsvinden of inmiddels al hebben plaatsgevonden. Hij vraagt hoe dit kan, daar het gaat om vergunningen die voor bezwaar ontvankelijk zijn. Het gaat hierbij om:

  • Rock op ’n Bult van 13 juni, waarvoor op 2 juni een vergunning is aangevraagd;
  • School- en volksfeesten in Espelo van 12 t/m 16 juni, waarvoor op 28 mei een vergunning is aangevraagd;
  • Plein Hogewal, optreden band met livemuziek op 30 mei, waarvoor op 1 juni een vergunning is aangevraagd;
  • Schaapscheerdersfeest Sallandse Heuvelrug van 7 juni, waarvoor op 2 juni een vergunning is aangevraagd.


Spreker krijgt de indruk dat de gemeente Rijssen-Holten het niet zo nauw neemt met het verlenen van vergunningen voor evenementen en het vastgestelde evenementenbeleid. Hij vraagt zich af of bij de vergunning die na het plaatsvinden van het evenement is afgegeven wel toetsing heeft plaatsgevonden.
Hij gaat in op het evenement ‘Rock op ’n Bult’ op de velden van Sportclub Rijssen, dat de nodige overlast in wijk Zuid heeft veroorzaakt. Voor dit evenement is op 2 juni een vergunning aangevraagd, waarvoor de burgemeester normaal gesproken 8 weken de tijd heeft (volgens de APV) om een vergunning wel of niet te verstrekken. In onze gemeente kan dat zelfs achteraf. Het college had de vergunning kunnen weigeren, deze was immers te laat ingediend, maar klaarblijkelijk heeft de burgemeester de vergunning zelf afgegeven. Spreker vraagt zich af of deze aanvraag wel voldoende is bekeken, of er wel afstemming met de hulpdiensten heeft plaatsgevonden en of er wel voldoende capaciteit beschikbaar was voor controle op de verleende vergunning.
Spreker concludeert dat het ging om een B-evenement en geeft aan dat voor B-evenementen geldt dat in beginsel geen verdere uitbreiding wordt nagestreefd. Spreker vraagt waarom er voor dit evenement dan toch een vergunning is afgegeven.
Hij krijgt de indruk dat men bij de vergunningverlening geen enkele aandacht heeft voor belanghebbenden, omwonenden of anderen die misschien enig bezwaar kunnen hebben tegen het evenement, gelet op de late publicatie in het Rijssens Nieuwsblad. Bezwaar maken heeft dan namelijk geen zin meer.
Hij vraagt zich af welk belang de portefeuillehouder voorop stelt, wijst daarbij op de woorden van het college over veiligheid, bovenmatig alcoholgebruik, etc. en vraagt waarom dit dan niet opgaat bij het verlenen van vergunningen die voor bezwaar vatbaar zijn.
Spreker vraagt rondom deze vergunningen om alle documentatie, verslagen en gespreksnotities voor 19 juni 2015 en verwacht dat dit geen probleem is gelet op de snelle manier waarop vergunningen worden verstrekt.

De heer HOFLAND wijst op de omvangrijke opsomming en het feit dat er al conclusies worden getrokken zonder dat de achterliggende stukken zijn bestudeerd. Hij wist ook niet dat dit punt vanavond aan de orde kwam en het lijkt hem daarom niet verstandig een weerwoord te geven. Hij stelt voor eerst ‘fact-finding’ te doen, om te achterhalen wat er waar is van de woorden van de heer Scheppink.
Hij ontkent met kracht dat het evenementenbeleid in de gemeente Rijssen-Holten ‘slapjes’ wordt toegepast. Er wordt zeer zorgvuldig en vaak in overleg met hem gekeken naar vergunningverlening, dus het geschetste beeld ontkent hij en hij vindt ook dat er sprake is van een eenzijdige beeldvorming.
Hij weet dat bij een aantal vergunningen de aanvraagprocedure al langer loopt of gelopen heeft en ontkent niet dat vergunningen op een late termijn worden verleend. Dat is ook een zorg van spreker. Niet te vroeg verlenen kan ook gezien worden als rechtsbescherming voor degenen die bezwaar zouden kunnen maken, want als je vergunningen in januari zou verlenen en niemand maakt bezwaar dan zijn ze nu onherroepelijk terwijl het zo kan zijn dat mensen nog wel een bezwaarschift willen indienen. Hij vindt dat gekeken moet worden welke vergunningen wel en niet verleend zijn en hoe zorgvuldig dat is gebeurd. Hij zegt toe z.s.m.  een voorstel voor te bereiden dat na het zomerreces aan de raad wordt voorgelegd. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan het nieuwe evenementenbeleid en ook dat zal, met het oog op de gebeurtenissen in Haaksbergen, aan de raad worden voorgelegd. Naar aanleiding daarvan zal ook de vraag worden gesteld of wij aanvragen zo snel en vroeg mogelijk op tafel willen hebben zonder dat een evenementenorganisatie precies weet wat er gaat spelen. Ook wordt bekeken of evenementen moeten worden afgewezen wanneer de vergunningaanvraag te laat is ingediend. Ook zal daarbij naar de ambtelijke capaciteit worden gekeken.
Wellicht kan deze week alvast een notitie worden voorbereid over welke evenementen zijn aangevraagd en welke vergunning is verleend. Na het zomerreces kan dan bij het beleid, in uitgewerkte vorm, worden stilgestaan (NB: de notitie is als bijlage 1 toegevoegd aan het verslag).

De heer SCHEPPINK wil deze week de toegezegde informatie wel ontvangen en vernemen waaraan getoetst is. De raad spreekt immers een beleid af en gaat ervan uit dat het college daaraan toetst. De raad controleert het college en spreker maakt zich hier ernstig zorgen over, met name over hoe er met hulpdiensten is gecommuniceerd in zo’n kort tijdsbestek. Hij merkt op dat er veel meer vergunningen zijn die achteraf verleend zijn. Hij vindt dit schokkend en wil hier zo snel mogelijk antwoord op. Hij wil voor het zomerreces horen hoe dit, voor wat betreft de vergunningen uit de gemeentepagina van deze week, is gebeurd.
Burgemeester HOFLAND zegt dat er getoetst wordt aan het evenementenbeleid en dat bij ‘Rock op ’n Bult’ ook gecontroleerd is. Hier waren 175 mensen aanwezig. Wellicht dat er wel sprake is geweest van een illegaal feest op een andere locatie, daar wordt ook naar gekeken en waar de geluidsoverlast vandaan kwam heeft spreker nog niet kunnen vaststellen. Er speelt volgens spreker meer dan de heer Scheppink suggereert.

10 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.45 uur

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 7 september 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous