Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 16 juni 2014 (19.00 uur)

Datum: 16-06-2014Tijd: 19:00 - 20:15Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot - Stam AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 16 juni 2014 (19.00 uur)

Datum: 16-06-2014
Tijd: 19:00 - 20:15
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, R. Jansen en drs. E.G. Bosma
CDADrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieB.D. Tijhof, G. Pas en W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAG. Pluimers-Kremer, J.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDE.J.W. Deijk, F.W. Noordam en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalE. Heuver-Harbers en R.A. de Koe
D66Ir. H. Klein Velderman en J.B. Emmens
Het collegeR.J. Cornelissen, B. Beens, A.C. Hofland
OndersteunersJ van Eck
Pers1
Publiek2

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld. 

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Verslag vergadering 6 mei 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
De heer KAHRAMAN deelt mee dat hij aanwezig is geweest bij de Regioraadsvergadering, waarin de DB-leden zijn benoemd. Het uitgangspunt daarbij was dat de DB-leden van de vorige periode doorgaan tot 1 januari 2015, omdat waarschijnlijk de werkwijze van de Regioraad verandert.

6 Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 (Beens)
De heer KAHRAMAN vraagt of het auditcomité inmiddels een gesprek heeft gevoerd met de accountant en zo ja, wat de bevindingen zijn van de accountant.

De heer JANSEN (voorzitter auditcomité) deelt mee dat het auditcomité op 12 juni 2014 bijeen is geweest, waarbij de auditmanager van PWC aanwezig was. De bevindingen van de accountant zijn doorgenomen, waarbij geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen. Een van de gesprekspunten had betrekking op IT in combinatie met het onderzoek van de Rekenkamer West Twente. De accountant stelt op dat gebied andere prioriteiten dan de Rekenkamer en is van mening dat het IT-gebeuren binnen de gemeente toereikend is.

De heer DE KOE zegt dat hij het vreemd vindt dat er een negatief resultaat van ruim € 300.000 wordt geboekt, terwijl er uiteindelijk een positief resultaat te zien is over het gehele boekjaar. Spreker vraagt of in een bijlage duidelijk gemaakt kan worden wat het feitelijke resultaat is vanaf 1 januari tot en met 31 december van een jaar, zodat er een helder beeld ontstaat over de feitelijke situatie alvorens men dat wegbestemt bij voorjaars- en najaarsrapportage.

De heer MULLER merkt als lid van het auditcomité op dat de accountant geen uitspraak doet over de kwaliteit van beleid, maar zich met name richt op het juist weergeven van de feiten.
Spreker gaat in op ‘Investering Julianaschool’, waar staat dat de schoolwoningen, die zijn overgedragen aan Veeneslagen-West, € 1,85 miljoen hebben opgebracht. Verder is hier sprake van een extra afschrijving van € 1,79 miljoen en tevens van een verkooprisico van € 114.000. Spreker verzoekt het college hierop een toelichting te geven.

De heer JANSEN zegt dat in de inleiding van het raadsvoorstel staat dat de jaarrekening 2013 is afgerond, is gecontroleerd door de accountant en dat de controle in vergelijking tot vorig jaar beter is verlopen. Spreker vraagt wat wordt bedoeld met ‘beter is verlopen’?

De heer KAHRAMAN gaat in op de overheadkosten. Vorig jaar is uitgebreid gediscussieerd over de decentralisatie van de brandweer naar de Veiligheidsregio, waarbij de gedachte was dat dit geld zou opleveren. Nu blijkt dat er een structureel tekort is van € 330.000. In de jaarrekening is te zien dat er in 2013 € 80.000 is gerealiseerd aan bezuinigingen, maar dat er nog steeds € 250.000 structureel tekort is. Wat gaat het college doen om het structurele tekort van € 250.000 op nul te krijgen?

De heer SCHEPPINK zegt dat het tekort jaarlijks afwijkt, omdat het dividend altijd te laag wordt begroot.

In de jaarrekening worden de verschillende programma’s in een mooi overzicht naast elkaar gezet. Daarbij is te zien dat bij een aantal programma’s er minder interne uren toegerekend konden worden. Een voorbeeld is het programma Wonen, waar op de interne uren een aanzienlijk voordeel is ontstaan door minder productieve uren en door verschuiving naar andere producten. Dat geeft op dit programma een voordeel van € 362.000. Op andere producten is te zien dat er te weinig uren zijn begroot dan werkelijk zijn gemaakt. Spreker vraagt of in de praktijk ambtenaren makkelijk uitwisselbaar zijn tussen de afdelingen als ergens meer ureninzet nodig is of dat het direct gevolgen heeft voor de formatie van de organisatie.

Wethouder BEENS zegt in antwoord op de vraag van de heer Jansen dat de contacten met de accountant qua inhoud beter zijn verlopen dan het jaar ervoor.
Spreker verzoekt de heer Muller zijn vraag over de Julianaschool te stellen in de commissie MDV. Wethouder Wolterink die de portefeuille Onderwijs heeft kan de vraag beantwoorden.
Spreker is het eens met de woorden van de heer De Koe dat over het gehele jaar 2013 een andere conclusie getrokken kan worden dan het aangegeven negatieve resultaat. Spreker legt uit dat de cijfers worden gepresenteerd in de voorjaarsnota. Daarna wordt eigenlijk opnieuw begonnen en worden vervolgens de cijfers gepresenteerd in de najaarsnota. De voorjaarsnota en de najaarsnota toonden beide een positief saldo. Het negatieve deel betreft in feite alleen de afrekening van de laatste periode. Spreker deelt mee dat er bij de voorjaarsnota € 514.900 naar de algemene reserve is gegaan. Bij de najaarsnota ging het om € 438.800. Nu wordt er €322.300 onttrokken aan de algemene reserve. Op jaarbasis resteert eigenlijk € 631.400. Het eigen vermogen is echter ook gekrompen met € 1,1 of € 1,2 miljoen.

Spreker biedt de heer Scheppink aan de vraag over urentoerekening via een NB te beantwoorden.

Burgemeester HOFLAND zegt dat bij de totstandkoming van de Veiligheidsregio duidelijk was dat de overheadkosten voor een deel zouden blijven bestaan. Het is een illusie om € 330.000 van de brandweer in een keer weg te cijferen. Dat heeft te maken met de bezetting van het pand. Een deel ervan is verhuurd en misschien kan er nog een deel worden verhuurd. Inmiddels is er € 80.000 bespaard op de brandweer. Op bladzijde 129 in de begroting staat dat € 110.000 al is weggeschreven. Wat overblijft is € 140.000. Waarom in de jaarrekening een bedrag staat van € 250.000 moet ambtelijk nagegaan worden.
Als door samenwerking bepaalde diensten vertrekken uit dit pand nemen de indirecte kosten voor de overige ambtenaren toe. Als er in het kader van de Wmo- en de Awbz-overheveling tien of vijftien ambtenaren aangenomen worden, dan zal dat bedrag dalen. Binnen de Veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt over het leveren van personeel. Ook de gemeentesecretarissen kijken daarbij mee. Spreker is van mening dat over de ontwikkeling van de Veiligheidsregio later nog een keer verder gesproken zou moeten worden.
Naar aanleiding van de vraag over de ureninzet van ambtenaren zegt spreker dat in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd van bepaalde projecten. Voor een aantal projecten waren uren toegerekend, die voor andere processen zijn ingevuld. Voor een deel is het zo dat de organisatie steeds flexibeler wordt. Er wordt steeds gekeken waar de capaciteiten van medewerkers liggen, waar werk is en hoe dat zo soepel mogelijk naar elkaar toe gebracht kan worden. Binnenkort vindt er een upgrade plaats van de ambtelijke organisatie, mede in het licht van de decentralisaties. Het is volgens spreker goed dat de raad meegenomen wordt bij de wijze waarop dit proces verloopt en welke stappen er gezet worden.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK zegt dat het niet nodig is een NB te sturen over de inzet van uren. Het gaat spreker niet zozeer om de financiële kant, maar om de inzet van medewerkers op andere afdelingen en hoe de gemeente daarmee omgaat. Wellicht kan daarover een notitie opgesteld worden.

De heer KAHRAMAN zegt naar aanleiding van het antwoord van de burgemeester, dat het erop lijkt dat Rijssen-Holten altijd blijft zitten met overheadkosten als er onderdelen van de organisatie worden overgeheveld naar een samenwerkingsverband. Het uitgangspunt van de raad is om samenwerking te zoeken als dat voordelen kan opleveren. Nu is er een samenwerking aangegaan en het blijkt dat de gemeente er € 100.000 structureel op achteruit gaat, terwijl zij er niet meer aan dienstverlening voor terugkrijgt.

De heer SCHEPPINK zegt dat de gemeente in het geval van de Veiligheidsregio geen keuze had. Dat is een samenwerking die niet teruggedraaid kan worden. Spreker vraag of de heer Kahraman oplossingen heeft.

De heer KAHRAMAN zegt dat de samenwerking met de Veiligheidsregio van bovenaf is opgelegd. Wat de gemeente wel kan uitspreken bij een dergelijke samenwerking, is dat de overhead niet bij haarzelf moet blijven liggen. Nu blijven de kosten die gerelateerd waren aan die afdeling gewoon op de begroting staan. Volgens spreker zouden er meer vierkante meters verhuurd kunnen worden en zou ook de huidige huisvesting voor de werkplek van de brandweer moeten verdwijnen.

De heer TER KEURST zegt dat er meer is gedaan dan alleen de bezuiniging van € 80.000. Ook extra ondersteuning en externe ondersteuning zijn weggesaneerd. Het structurele tekort is met € 110.000 teruggebracht. Volgens spreker lukt het niet om alles weg te saneren. Er zijn afspraken gemaakt in regioverband. Dat betekende voor de gemeente een nadeel. Spreker veronderstelt dat er eenmalig € 75.000 is ontvangen uit het solidariteitsfonds. Als dat een structureel karakter heeft, dan is de opgave al een stuk gemakkelijker. Nu is er echter nog een tekort van € 220.000, waarvoor bij de begrotingsbehandeling een oplossing gevonden moet worden. Dit gemeentehuis is ooit gebouwd met een bepaalde omvang voor een bepaalde dienstverlening aan de bevolking. Een hogere overheid heeft daarover echter anders beslist, waardoor de gemeente met de nadelige gevolgen zit. Dat is een verlies dat genomen moet worden.

De heer TIJHOF vraagt of het CDA ermee kan leven dat de gemeente hier misschien in ‘een te grote jas’ zit. De kwestie met de overheadkosten die verrekend kunnen worden op de brandweerorganisatie,  verdoezelt misschien het feit dat de gemeente ook op andere terreinen een te grote jas aan heeft. Spreker vraagt de heer Kahraman of de gemeente niet naar haar eigen manier van werken zou moeten kijken om de eigen overheadkosten te laten dalen.

De heer KAHRAMAN zegt dat altijd heel kritisch gekeken moet worden naar de overheadkosten en de manier waarop die toegerekend kunnen worden aan het primaire proces. Overheadkosten zullen er altijd zijn en niet alles is te herleiden tot een bepaald product. Als echter bepaalde zaken uit het gemeentehuis worden geplaatst, dan moeten alle kosten meeverhuizen. Wat de brandweer betreft is dat een gepasseerd station, maar geprobeerd moet worden het nadelige bedrag, dat elk jaar terugkomt in de begroting, zover mogelijk naar nul te brengen.

Mevrouw HEUVER gaat in op punt 2.10, Werk en Bijstand, waar staat dat het aantal uitkeringsgerechtigden enorm is gestegen. In 2013 zijn er nul mensen met een loonkostensubsidie geplaatst. Spreekster vraagt of het college dat kan verklaren.

De heer DE KOE zegt dat de communicatie naar buiten over het resultaat van de jaarrekening anders luidt dan hetgeen de wethouder vertelt. Nergens in de media is te lezen dat er een positief resultaat is. Spreker denkt dat de communicatie hierover naar buiten toe in de toekomst anders moet verlopen.

De heer MULLER zegt dat naar aanleiding van de discussie over samenwerkingsverbanden, dat hierover in het accountantsverslag een advies is opgenomen om te komen tot een separate nota, waarin alle samenwerkingsverbanden nog een keer onder de aandacht worden gebracht en aan de raad gepresenteerd kunnen worden. Alle gevolgen, mogelijkheden, onmogelijkheden en verwachtingen kunnen aan de hand daarvan besproken worden.

De heer NOORDAM vraagt of de heer Muller zijn verzoek wat concreter kan maken.
De heer MULLER zegt dat hij zijn verzoek zal uitwerken.

Burgemeester HOFLAND zegt naar aanleiding van de overheadkosten dat in 2014 voor de brandweer de begroting is gestart met een structureel tekort van € 250.000. In 2013 is daar € 110.000 van weggewerkt en resteert een bedrag van € 140.000 dat nog opgelost moet worden. Uit het solidariteitsfonds is € 75.000 ontvangen. Uit dit fonds vinden nog twee, iets aflopende, stortingen plaats. Bij de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio is een flink bedrag overgebleven. Als het AB van de Veiligheidsregio eind juni akkoord gaat, zal er een meevaller terugkomen naar Rijssen-Holten van € 220.000.
Begin van deze eeuw is gekozen voor nieuwbouw van het gemeentehuis met een kantoorconcept, waarbij iedereen een eigen werkplek heeft. In de praktijk blijkt dit een duur concept te zijn.

De heer TIJHOF zegt dat destijds is gekozen voor een concept met flexplekken.

Burgemeester HOFLAND zegt dat dat in de huidige termen niet als flexplekken is te duiden. Het gaat hooguit om een gedeelde plek. Bij de bouw is rekening gehouden met een groei van het aantal personeelsleden. Het blijkt nu echter dat bouwdeel B over is. Door de decentralisaties zullen er extra mensen komen. Verder is het college van mening dat bij een volgende samenwerking een aantal ambtenaren van andere gemeenten naar Rijssen-Holten moeten komen, zodat er van de overheadkosten wat terugverdiend kan worden. Spreker blijft optimistisch dat de gemeente hier uiteindelijk op een goede manier uit zal komen.

Wethouder BEENS zegt dat de vraag van mevrouw Heuver over de Wet werk en bijstand beantwoord wordt door wethouder Wolterink in de commissie MDV.
De opmerking van de heer De Koe over de manier van publicatie van het resultaat van de jaarrekening neemt spreker mee. Bekeken wordt of dit via persberichten of in het voorwoord van de jaarrekening gepubliceerd kan worden.
De heer Muller verzocht om het opstellen van een lijst met samenwerkingsverbanden. Spreker vraagt of de heer Muller heeft verwezen naar het accountantsverslag, bladzijde 4, punt 5. Dit betreft met name het gedeelte dat onder de decentralisaties gaat vallen. Veel gemeenten gaan daarvoor externe partijen aantrekken of pakken zaken gezamenlijk op. Gemeente zijn in dat geval verplicht daarvan verslaglegging te doen.

De VOORZITTER concludeert dat er geen NB komt naar aanleiding van de vraag van de heer Scheppink over urentoerekening. De burgemeester heeft toegezegd dat de raad te zijner tijd op de hoogte gesteld wordt over de veranderingen in de ambtelijke organisatie.

Spreker concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 als bespreekstuk te behandelen in de raad.

7 Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)

De heer MULLER gaat in op de WT4-ontwikkelingen. Die ontwikkelingen zijn volgens de rapportage nogal zorgelijk met betrekking tot het realiseren van de begrotingsdoelstellingen. De stuurgroep gaat daarover rapporteren, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling in het najaar. Spreker vraagt wanneer die rapportage beschikbaar is.

Spreker zegt dat de post ‘Dubieuze debiteuren’ is opgelopen tot bijna € 1 miljoen en vraagt of deze stijging een trend is geworden. Verder vraagt hij of de € 15.000 voor controles in het buitenland effect heeft gehad.

De heer KAHRAMAN zegt dat in het stuk staat: “Onze insteek voor de samenwerking is het besparen van kosten. Als de samenwerking niet verder kan gaan dan de netwerkvorm, dan zal dit doel binnen WT4 onvoldoende worden gehaald.” Spreker vraagt of het de ambitie van het college is verder te gaan dan een netwerkvorm en of het college daarover ideeën heeft.

Wethouder BEENS zegt dat de vraag over dubieuze debiteuren beantwoord kan worden door de betreffende portefeuillehouder, die aanwezig is in de hierna volgende commissievergadering Maatschappelijke Dienstverlening.

Burgemeester HOFLAND zegt dat Rijssen-Holten bij WT4 altijd de nadruk heeft gelegd op kostenbeheersing, waar anderen meer nadruk hebben gelegd op kwaliteit en kwetsbaarheid. De WT4-samenwerking heeft een aantal zaken opgeleverd, maar langzamerhand blijken de gemeenten enigszins te verzanden. Daardoor wordt de kwetsbaarheid van de samenwerking groter en komen de verschillende insteken van de gemeenten nadrukkelijk naar voren. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenten gezegd hebben dat toch tot verdere concretisering en versnelling gekomen moet worden en dat het de ambitie is daarin stappen te maken en door te gaan met het uiteindelijke doel voor ogen. Dat heeft tot intensieve gesprekken geleid binnen de stuurgroep en tussen de gemeentesecretarissen onderling. Daarbij kwam naar voren dat twee gemeenten het prima vonden om op de huidige voet verder te gaan en steeds concreet te kijken naar wat er kan plaatsvinden. Twee andere gemeenten zeiden dat de netwerkvorm zeker bespreekbaar zou moeten zijn, wat zou kunnen inhouden dat er sneller resultaat wordt geboekt en meer financiële oogst binnengehaald kan worden. Rijssen-Holten behoort tot een van de twee gemeenten die zeggen dat zij zaken per onderdeel steeds willen bekijken, maar dat ook de netwerksamenwerking zeker bespreekbaar is. Over deze zaken wordt een notitie besproken in de stuurgroep. De notitie gaat ervan uit te accepteren dat twee gemeenten verder gaan in netwerksamenwerking en dat twee gemeenten op onderdelen meekijken. Als de eerste twee gemeenten iets hebben vormgegeven, kunnen de laatste twee gemeenten zeggen dat zij alsnog aansluiten of niet. Al het voorwerk is dan gedaan door de eerste twee gemeenten en de laatste twee gemeenten moeten dat accepteren, zodat de discussie niet opnieuw gevoerd hoeft te worden. De stuurgroep beslist binnenkort of dat een begaanbaar pad is. Spreker heeft eind 2013 bij de najaarsrapportage al een signaal, een ‘winstwaarschuwing’, gegeven dat het hier en daar een beetje ging ‘schuren’. Met de notitie is volgens spreker een weg gevonden om de WT4 verder uit te bouwen, zodat de twee gemeenten waartoe ook Rijssen-Holten behoort vervolgens vol gas gaan geven.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 als bespreekstuk te behandelen in de raad. 

8 Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (Hofland)
De heer KAHRAMAN zegt dat er volgens burgemeester Den Oudsten van Enschede flink bezuinigd moet worden op de brandweer. Spreker wil graag weten of er een extra taakstelling is voor de Veiligheidsregio en of het klopt dat Enschede daarop heeft aangedrongen.

De heer TIJHOF zegt dat in het raadsvoorstel een reactie gevraagd wordt over het overschot op de jaarrekening van de Veiligheidsregio. In Rijssen-Holten is er altijd een bestendige lijn geweest over het omgaan met financiën. De ChristenUnie ziet graag dat die lijn ook gehanteerd wordt in de Veiligheidsregio. Wat nu wordt voorgesteld in de Veiligheidsregio past niet in die lijn. Spreker verzoekt de burgemeester dat zodanig over te brengen dat de rest in de Veiligheidsregio daarin meegaat.

Burgemeester HOFLAND zegt dat er een overschot is van € 4,2 miljoen op de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft echter nog geen ‘vet op de botten’. Als er een grote ramp plaatsvindt in Twente, dan kan er zomaar een flink tekort ontstaan. Om die reden is het idee ontstaan om enkele potjes te maken vanuit de € 4,2 miljoen. Door de nieuwe financieringssystematiek die dit jaar wordt opgestart en geldt met ingang van 2016, is 2015 een soort overgangsjaar. De begroting 2015 is mede door inflatie en CAO opgelopen met € 1,4 miljoen. Dat bedrag kan gedempt worden uit het overschot van 2013. Over deze zaken is een notitie verschenen voor het AB, waarop door gemeenten massaal is gereageerd. De gemeenten vinden het een slecht plan; het geld moet volgens hen terug naar de diverse gemeenten. Eind juni ligt er een voorstel voor aan het AB, waarbij van het overschot van € 4,2 miljoen op de jaarrekening het grootste deel teruggaat naar de gemeenten. Voor Rijssen-Holten is dat € 220.000 á € 225.000.

De begroting 2015 die nu voorligt heeft een plus van € 1,4 miljoen. Veel gemeenten zeggen dat de nullijn gehanteerd moet worden op de tarieven of dat er verder omgebogen moet worden. Dat is in strijd met de afspraken die gemaakt zijn bij de totstandkoming van de Veiligheidsregio. Er is sinds 2011 al meer dan tien procent bezuinigd op de Veiligheidsregio. De gemeenten hebben gezegd dat zij nu bij de start van de Veiligheidsregio meer rust willen hebben en niet willen spreken over sluiting van kazernes en dergelijke. 2015 is een lastig jaar. In 2016, met de herfinanciering, kunnen dat soort vraagstukken weer worden opgevoerd.

De begroting 2015 is vorige week in het portefeuillehoudersoverleg Financiën besproken. De gemeenten Almelo, Hengelo en Twenterand hebben aangegeven moeite te hebben in te stemmen. Hoe zich dat eind juni in het AB zal ontwikkelen, is de vraag.

Als er een taakstellende ombuiging van meer dan een € 0,5 miljoen extra op de Veiligheidsregio afkomt, ontstaat er op dat moment in korte tijd en zonder onderbouwing veel onrust onder het personeel. Door de overschotten van 2013 uit te keren is het de insteek van het DB om de rust te behouden en de discussie over herfinanciering van de Veiligheidsregio ordentelijk te laten verlopen. Daarna moeten er keuzes gemaakt worden en wordt ook de gemeenteraad gesondeerd. Spreker waagt te betwijfelen of er nu gemeenten zijn die zeggen dat er wel kazernes gesloten kunnen worden.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente als hamerstuk te behandelen in de raad.

9 Vierde tussenrapportage Deltaplan (Hofland)
De heer BOSMA zegt dat er € 15.000 beschikbaar was voor de bestuursopdracht demografische ontwikkelingen. Daar moet nu € 55.000 bijgeplust worden. Spreker herinnert de vergadering aan de demografische langetermijnprognose uit 2010 van Companen. Het jaar 2014 valt volgens spreker zeker nog onder deze ‘lange termijn’. Verder valt de 1000 uren ambtelijke inzet op. Volgens spreker is de insteek van het Deltaplan dat mensen aan het werk geholpen moesten worden en dat er in de samenleving wat meer ‘schwung’ kwam. Nu lijkt er veel schwung te komen in het gemeentelijk apparaat. € 70.000 is een flink bedrag. Er wordt een heel circus opgetuigd van mensen en instellingen die eraan moeten meewerken. Spreker vraagt zich af wat phet gaat opleveren, wat nut en noodzaak zijn van deze exercitie en of het misschien wat kleinschaliger opgezet kan worden om toch hetzelfde resultaat te boeken. Dat laatste heeft verreweg de voorkeur van de SGP.

De heer TEN BERGE onderschrijft de woorden van de heer Bosma.
Het CDA heeft vanaf het begin van het Deltaplan gehamerd op het in beeld brengen van de effecten van het plan. Spreker complimenteert het college, dat een effectmeting heeft opgenomen als onderdeel van de rapportage. Tegelijkertijd zijn er enige zorgen, zoals de continue druk ten aanzien van de stijgende Wwb-uitkeringen.

De heer TIJHOF zegt dat een van de onderdelen van het stuk de aanpassing van het projectplan Domotica is. Bij Domotica is er technisch veel mogelijk, maar als er resultaten geboekt moeten worden, moeten er technici zijn die kunnen laten zien hoe het werkt. Uit de eigen gemeente zijn er geen technici bij betrokken, terwijl er voldoende kennis aanwezig zijn. Er is een opsomming van mensen uit de zorg, de Wmo, de huisartsen, welzijnsorganisaties, verzekeraars. Dat zijn echter de afnemers en niet de ontwikkelaars. Spreker vraagt zich af of er op deze manier resultaat geboekt kan worden.

De heer NOORDAM onderschrijft de woorden van de heer Bosma. Spreker voegt daaraan toe dat de ontwikkeling voor een groot gedeelte al onderbouwd vastligt in het woningbouwprogramma.
Spreker onderschrijft ook de woorden van de heer Tijhof. De VVD is benieuwd waar de gezinnen die deelnemen aan het Domoticaplan aan moeten voldoen.
In het overzicht dat bij de stukken is gevoegd, ziet spreker graag een optelling, zodat het resultaat direct zichtbaar is.

De heer BEUNK zegt dat in het collegevoorstel staat dat de schuldhulpverlening in volle gang is. Op dit moment is daar 1,5 fte mee aan het werk. Spreker vraagt of dit een volledige afdeling is of dat dit een aanvulling is op deze afdeling. Als het een aanvulling is, hoe lang blijft de 1,5 fte nog bestaan?

In het collegevoorstel, punt 2.1, onder “Nog onzeker, tot september 2014 de tijd om concreet te maken” wordt gesproken over de projecten R&T (Recreatie & Toerisme) € 55.000. Zijn er aanvragen ingediend voor dit project?
In het Deltaplan is niets te lezen over het CPO, waarbinnen de bouw van enkele woningen in de Liezen zou plaatsvinden.

De heer DE KOE zegt dat er erg veel uren intern worden geschreven. Spreker onderschrijft de woorden van de heer Bosma.
Spreker vraagt waarom de ZZP-hal is afgevoerd van de lijst.

Burgemeester HOFLAND zegt dat bij de totstandkoming van het Deltaplan de raad de nadruk heeft gelegd op snelheid en het scheppen van werkgelegenheid. Een tweede element heeft vanaf het begin meegespeeld, want het college wilde tegelijkertijd kijken naar een structuurverbetering. Er wordt veel geschreven over de demografische ontwikkelingen. In 2010 is de strategische visie ontwikkeld, die in 2015 herijkt zal worden. Wat meespeelt zijn berichten van de landelijke overheid, waarbij gezegd wordt dat Twente zich moet voorbereiden op krimp. Aan de andere kant kan Rijssen-Holten cijfers laten zien die dat niet aantonen. Toch moet daar een keer volledig en strategisch bij stilgestaan worden naar 2020 toe. Besproken moet worden of Rijssen-Holten gaat groeien, of er groeimogelijkheden zijn of dat overgegaan moet worden tot een beheersituatie. Wellicht moet er inderdaad zelfs rekening gehouden worden met een bevolkingsafname. Het college heeft er behoefte aan die demografische ontwikkelingen te kennen voor bijvoorbeeld woningbouw, op de korte en de lange termijn. De raad zal bij de revisie van de strategische visie stil moeten staan welke kant de gemeente op wil gaan: als elders krimp ontstaat, is er dan de mogelijkheid hier werkgelegenheid op te vangen en onder te brengen; wil de gemeente bepaalde bevolkingsgroepen in de toekomst aan zich binden en ziet het daartoe mogelijkheden; wat gebeurt er met het winkelbestand als meer aankopen via internet gedaan worden? Die ontwikkelingen vindt het college van belang, omdat het van oorsprong een van de intenties was om naar de structuurverbetering te kijken, dat op te pakken en daarmee aan de slag te gaan.
Gevraagd is of dat € 70.000 moet kosten. Het college vindt het een uitdaging om het met minder geld te doen, maar wil wel een kwalitatief inhoudelijk goed rapport hebben over de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan vanuit het perspectief van Rijssen-Holten.

Wethouder BEENS zegt dat het onderwerp Domotica in het Deltaplan staat. Dit zou een heel mooi project kunnen zijn, dat nu nog in de kinderschoenen staat. Er moeten nog gesprekken plaatsvinden. Het is van belang in de beginfase zoveel mogelijk organisaties, als zorginstellingen, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, huisartsen en de Wmo-Adviesraad te betrekken. Vervolgens zullen met name de zorginstellingen aan de slag gaan om dit verder uit te voeren. Het is nog te vroeg om na te denken over criteria voor deelnemende gezinnen. Volgens spreker dragen de zorginstellingen gezinnen voor die Domotica uit kunnen testen.

De heer J. VAN ECK zegt dat de 1,5 fte schuldhulpverlening bestemd is voor medio 2013 tot medio 2015.
Over Recreatie en Toerisme is een aanvraag in voorbereiding, die niet het hele bedrag zal volmaken, zoals het er nu naar uitziet.
De drie woningen c.q. de drie kavels in de Liezen zijn niet genoemd. Deze worden in de verkoop gedaan.
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de ZZP-hal. Medio september 2014 hoopt spreker duidelijkheid te krijgen. Als er geen concrete initiatieven zijn vervalt dit onderdeel en kan het geld ergens anders aan besteed worden.

Tweede termijn
De heer TIJHOF zegt dat een flink deel van het Deltaplan gericht was op het creëren van werkgelegenheid in de eigen gemeente. Juist de technische vaardigheden die bij het Domoticaproject nodig zijn, zijn aanwezig in de gemeente en moeten volop gebruikt worden. Het zou jammer zijn als die kans blijft liggen en het werk van ver gehaald wordt.

De heer BOSMA zegt dat het verstandig is te kijken naar een structuurverbetering die op de lange termijn te realiseren is. De vraag is of Rijssen-Holten altijd het wiel moet uitvinden. Er zijn veel gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld van CPB en CBS, al zijn niet alle gegevens van toepassing op deze gemeente. Ook in den lande zal nagedacht worden over alle zaken die opgesomd zijn en wat daarvan de implicaties zijn. Wellicht kan er ook geleend worden bij anderen. Spreker denkt niet dat Rijssen-Holten eigenstandig zo’n proces moet ingaan.

De heer BEUNK zegt dat de 1,5 fte bedoeld is als een extra aanvulling op de huidige schuldhulpverlening. Spreker vraagt hoeveel personen er werken op deze afdeling. Verder vraagt hij zich af of het probleem is opgelost als in 2015 het geld op is.

De heer NOORDAM zegt dat het Deltaplan in eerste instantie was bedoeld voor de stimulering van economie en maatschappelijke ontwikkelingen op de korte termijn. In de stukken staat dat in de herfst van 2012 het college is geïnformeerd over mogelijk te verwachten demografische en economische ontwikkelingen. Dan is € 70.000 uit het Deltaplan veel geld om te bestemmen voor een onderzoek daarnaar. Spreker vraagt zich bovendien nog af of die ontwikkelingen wellicht in het woningbouwprogramma verwerkt zijn. Wat de VVD betreft is dit een uitputting van het Deltaplan, waarvoor het Deltaplan in de basis niet bedoeld was.
Als er straks 30 huishoudens kunnen deelnemen binnen het Domoticaproject, waar moeten zij dan aan voldoen om deel te nemen. Daar moet een gedachte achter zitten.

De heer TER KEURST zegt dat in het Deltaplan duidelijk staat omschreven dat een aantal zaken zou worden geknipt, met name met betrekking tot de korte klappen en de langere termijn. Als er een financiële aanname wordt opgenomen om demografische ontwikkelingen te monitoren, dan moet daarvoor eerst een bestuursopdracht worden geschreven, waarin staat dat onderzocht moet worden wat men wil bereiken en hoeveel capaciteit dat kost. Destijds was daarvoor de tijd te krap. Nu is het verder uitgewerkt. Spreker vindt dat het college gelijk heeft om te willen onderzoeken hoe snel Rijssen-Holten vergrijst, hoe snel er voorzieningen getroffen moeten worden, wat er straks op Rijssen-Holten afkomt door de transitie Jeugdzorg en Wmo, enzovoort. Het zij zo dat dat onderzoek geld kost.

De heer NOORDAM zegt dat Trendbureau Overijssel exact aangeeft wat de verwachting is voor Rijssen-Holten op de langere termijn. Wat spreker betreft was het Deltaplan bedoeld voor de korte termijn om een impuls te geven in de economische crisis. Voor onderzoek naar demografische ontwikkelingen, die al zijn onderzocht door Trendbureau, wordt nu € 70.000 vrijgemaakt.

De heer TER KEURST zegt bij interruptie dat ook Primos de ontwikkelingen voor Rijssen-Holten heeft onderzocht ten aanzien van de bevolkingsgroei. De cijfers van Primos bleken totaal niet te kloppen.

De heer NOORDAM zegt dat zijn verbazing niet weggenomen is en dat hij zich blijft afvragen of alle onderzoeken opnieuw gedaan moeten worden en dat daarvoor 1000 uur vrijgemaakt moet worden.

Burgemeester HOFLAND citeert het beleidsakkoord: “Het scheppen van werkgelegenheid was de afgelopen tijd een belangrijk item en blijft dit ook de komende tijd nog. Het Deltaplan voorziet in een aantal maatregelen om o.a. hiermee voortvarend aan de slag te kunnen. Dit plan loopt en moet worden afgemaakt. In de loop van deze raadsperiode kunnen wij aan de hand van de evaluatie bekijken of een verdere stimulans van de werkgelegenheid noodzakelijk is. Als gemeente willen wij snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, breder dan alleen de werkgelegenheid.” De gemeente gaat niet het wiel opnieuw uitvinden. Het is de kunst dat er voldoende vertrouwen en voldoende doorzicht wordt verkregen om te kunnen doordenken waar de gemeente staat in 2020/2025 staat. Daarover moeten keuzes gemaakt worden die van wezenlijk belang zijn voor de komende jaren voor de ontwikkeling van Rijssen-Holten. Daar hoort werk bij. Daar hoort ook geld bij om het werk te kunnen doen. Als dat voor minder kan dan € 70.000 dan laat het college dat niet na. Volgens spreker past dat exact in het beleidsakkoord.

Wethouder BEENS zegt dat hij graag een keer met de heer Tijhof om tafel gaat zitten om te kijken op welke manier de gemeentelijke technische mensen ingezet kunnen worden.
Waaraan de 30 huishoudens moeten voldoen voor het Domoticaproject is nog niet bekend.

De heer J. VAN ECK zegt dat er 1 fte structureel is voor schulddienstverlening. Bij de begroting 2015 komt er een voorstel om die formatie structureel uit te breiden.

De VOORZITTER zegt dat het voorstel terugkomt bij het agendapunt wijzigingen op de gemeentebegroting in de raadsvergadering van 3 juli 2014.

De heer TER KEURST zegt dat het een bespreekstuk is, maar dat de PvdA achter het college staat.

10 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER meldt dat de beide actiepunten blijven staan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er al een start is gemaakt met het opstellen van de notitie over PiP (Persoonlijke internet Pagina). Er moet echter nog een en ander in kaart gebracht worden.

13 Rondvraag
De heer NOORDAM gaat in op informatief stuk c, veiligheid bedrijventerreinen. Er is een convenant en er wordt enthousiast gewerkt en nagedacht over de veiligheid van bedrijventerreinen. Er moet een goed plan komen over de veiligheid, maar ondertussen trekt de gemeente zich niets aan van de manier waarop ’s avonds ‘de achterdeur’ op slot moet. Spreker doelt op Vletgaarsmaten, waar is gevraagd om één toegangsweg. Naar Vletgaarsmaten kan men nu via een donker weggetje uitkomen op de Broekweg. Sinds september 2013 is dat weggetje gewoon open. Daar hoort volgens spreker een paal te staan, zodat in het donker buiten de camera’s geen verkeer het terrein op kan komen.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de weg weer opengesteld is, omdat bij calamiteiten op het industrieterrein iedereen vast zou zitten. Cameratoezicht op industrieterreinen is een verantwoordelijkheid die het college in eerste instantie heeft neergelegd bij lokale ondernemers en het bedrijfsleven. Het college wacht af hoe zij dat oppakken. In de techniek vallen er best wel dingen op te lossen, ook via een toegang met twee wegen. In Rijssen zijn de meeste bedrijventerreinen overigens via meer dan twee wegen ontsloten.

De heer TER KEURST vaagt of er een oorzaak is gevonden van de dubbele betaling aan bijstandscliënten. De wethouder heeft er een mooi schilderij aan overgehouden.

Wethouder BEENS zegt dat er € 223.000 teruggeboekt is. Deze week gaat er een brief naar degenen die het bedrag niet teruggeboekt hebben, met de mededeling dat het bedrag verrekend zal worden bij de volgende uitkering. Als de mensen het daarmee niet eens zijn, kunnen zij bezwaar maken en zal er een terugbetalingsregeling getroffen worden.
Op de betreffende afdeling wordt er digitaal een bestand klaargemaakt, dat naar de afdeling Financiën gaat. Daar is het geld overgeboekt. Op dit moederbestand kan niet aangegeven worden of betalingen wel of niet zijn verwerkt. Daar is de fout gemaakt en zijn de bedragen nog een keer overgeboekt. Dit proces is nu helemaal stilgelegd en wordt nu tijdelijk op de ouderwetse manier, met zogenaamde natte handtekening, gedaan. Hoe het digitale proces foutloos kan verlopen wordt momenteel onderzocht.

De heer MULLER zegt naar aanleiding van het informatief stuk over veiligheid bedrijventerrein dat er in het verleden sprake was van een ondernemersfonds, waaruit een deel van de kosten betaald zou kunnen worden. In het convenant is dit niet opgenomen. Spreker vraagt of dit een pijnpunt is of dat dit in een latere fase aan de orde komt als onderdeel van veiligheidsmaatregelen op bedrijventerreinen.

Burgmeester HOFLAND zegt dat een ondernemersfonds een mogelijkheid is om tot financiering van cameratoezicht op industrieterreinen te komen. Het is aan de ondernemers zelf om aan te geven wat men wil en hoe men de financiering wil rondmaken.

14 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.24 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 8 september 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous