Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 26 juni 2017 (19.00 uur)

Datum: 26-06-2017Tijd: 19:00 - 20:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: G.B. Aanstoot - StamGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ.W....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 26 juni 2017 (19.00 uur)

Datum: 26-06-2017
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ.W. Reterink
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker en J. Berkhoff
GemeentebelangJ. Beunk, J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller
PvdAR.H.L. Janssen-Niehof en R.W. Meijerink
VVD LokaalE.J.W. Deijk, F.W. Noordam en R.A. de Koe
D66ir. H. Klein Velderman
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek4

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heeft iedereen hartelijk welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 8 mei 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder AANSTOOT zegt dat het de bedoeling was dat de gemeente op 23 juni jl. de Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst zou aangaan. Omdat in één van gemeenten het voorstel nog niet is voorgeled aan de gemeenteraad, is het college nog niet gemandateerd. De ondertekening is daarom niet doorgegaan. Deze vindt nu plaats op 4 september a.s.

De heer JANSEN (voorzitter auditcomité) zegt dat het auditcomité op 21 juni jl. bijeen is geweest om met de accountant om de jaarrekening te bespreken. Hij geeft een groot compliment aan de ambtelijke organisatie. Over het jaar 2016 komt er een goedkeurende verklaring, dit in tegenstelling tot 2015. Dit heeft mede te maken met de extra inzet binnen de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft de accountant geen enkel correctievoorstel voorgelegd.
Er is wel een aantal top-aandachtspunten naar voren gekomen, zoals het Sociaal Domein, ICT en de waardering van bedrijfsgronden.

Wethouder BEENS zegt dat in het AB van de Stadsbank het rentepercentage aan de orde is geweest die de Stadsbank hanteert. Hij heeft voorgesteld vervroegde aflossing zonder extra kosten te mogen laten uitvoeren. Men het daarmee in beginsel meeeens, maar er wordt nog onderzocht wat dit financieel betekent. In oktober/november 2017 komt het AB hierop terug.
De vraag is ook gesteld of de kosten uit de rente gehaald kunnen worden, om een splitsing te maken tussen de kosten en de rente. Hiervoor was echter op dit moment geen meerderheid. Het wordt echter wel onderzocht en er zal een voorstel komen om te kijken hoe dit eventueel toch mogelijk is. Hierover wordt ook in de volgende AB-vergadering een beslissing genomen.

Burgemeester HOFLAND meldt dat over de verplaatsing van de Enkco de laatste details worden uitgewerkt. Vooruitlopend daarop heeft de Enkco het proces van vergunningaanvraag opgestart.

De heer MULLER zegt dat hij op 22 juni jl. de agenda heeft ontvangen voor het regiopresidium van 29 juni a.s. Hij heeft, vanwege afwezigheid, de 179 pagina’s niet geheel kunnen doornemen. Enkele aandachtspunten voor de agenda zijn:

  • Het verslag van 22 maart wordt vastgesteld. Dit verslag voor iedereen ter inzage op de website van Regio Twente of is via de griffier opvraagbaar.
  • Vooraankondiging van de radenbijeenkomst op 28 september 2017 op de UT in Enschede.
  • Voortgang van het Twentement, oftewel het D’ran Festival voor Democratie op 8 en 9 september. Dat Festival gaat door; het lijkt budgettair uit te kunnen. Het festival wordt gehouden in de wijk Roombeek in Enschede.
  • Vaststelling vergaderschema voor 2018. Er zijn drie radenbijeenkomsten gepland.
  • Evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Twente. Het gaat hierbij om een eerste oriëntatie. In een latere fase vindt de definitieve afstemming plaats. Hier zijn veel stukken bijgevoegd.

Via de griffier kan de agenda met bijlagen worden opgevraagd, aldus spreker.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat er op 23 juni jl. een vergadering plaatsgevonden heeft van de Euregioraad. Op de agenda stonden enkele mooie projecten, die goedgekeurd zijn. Er is o.a. gesproken over de beëindiging van het Pact Arbeidsmarkt, dat twee jaar heeft gelopen en waar een slotmanifestatie over plaatsvindt.
De memo naar aanleiding van de vergadering wordt op de Lijst ingekomen stukken raad geplaatst. Indien gewenst, kan spreekster daarop een verdere toelichting geven.

6 Raadsvoorstel inzake besluitvorming Agenda van Twente (Hofland)
Eerste termijn
De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA teleurgesteld is over het voorliggende stuk en meer concreetheid had verwacht. De hoogte van het bedrag is voor het CDA nooit een punt van discussie geweest, maar wel de concreetheid van de agenda. De vraag is wat het de Regio Twente oplevert.
Het CDA gaat mee met het voorstel van het college en is van mening dat er eerst concrete projecten moeten worden gedefinieerd, voordat zij een beslissing neemt over de Agenda van Twente.

De heer DE KOE zegt dat hij instemt met de woorden van de heer Kahraman en vraagt aanvullende informatie over beslispunt 1: wat betekent hier de term “in principe”?

De heer BERKHOFF gaat in op de memo van de Twenteboard over de bijdragen uit de drie O’s. Hij vindt dat er sprake is van creatief boekhouden. De ChristenUnie heeft begrepen dat de drie O’s net als de gemeenten een bijdrage zouden doen in het fonds. Hij vindt dat het steeds minder duidelijk wordt wat de bedoeling is.
Hij gaat in op de voorgestelde bijdrage van  € 5, per inwoner (beslispunt 2) voor de financiering van de Agenda van Twente. Hij zegt dat deze € 5 ook in de Kadernota wordt genoemd. De portefeuillehouder heeft hierover gezegd: breder trekken voor interregionaal samenwerken. De ChristenUnie begreep hieruit dat de blik niet alleen was gericht op het oosten, maar wellicht ook op het westen. Hij vraagt om een toelichting.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang in hoofdlijnen instemt met het voorstel. Rijssen-Holten maakt deel uit van de Regio Twente en hoewel de Agenda van Twente geen verplichting is, is deze er wel op gericht om de hele regio te versterken. Rijssen-Holten moet daarin geen free-rider willen zijn.
Herkenbaar is dat de effecten niet gelijkwaardig op de gehele regio neerdalen. Daarom heeft Gemeentebelang geen probleem met de variatie in bijdragen per gemeente. De € 5 is alleen bedoeld voor het voortzetten van de lopende programma’s.
De fractie deelt de bereidheid om in principe meer middelen beschikbaar te stellen als wordt voldaan aan de voorwaarden, maar de vraag is welke voorwaarden dat zijn. Genoemd wordt dat de governance beter moet worden uitgewerkt en dat er meer concreetheid in de agenda komt. Spreker vraagt zich af of de gemeente niet zelf veel concreter moet zijn over de voorwaarden die zij stelt voor deelname. Dit signaal moet meegegeven worden; er moet alleen maar duidelijkheid van de andere partij verwacht worden. Hij vraagt of het college mogelijkheden ziet om de voorwaarden te detailleren.
In de reactie van de provincie zit enerzijds een waarschuwing over onvoldoende ambitie. Tegelijkertijd is er waardering voor de doelstellingen. Spreker vraagt wat de exacte relatie met de provincie is: neemt de provincie deel aan het programma of is er sprake van mitsen en maren? Hij vraagt een toelichting van het college hierop.
Spreker gaat in op de regio Zwolle, waar een werkgelegenheidsprogramma loopt met een ESF-bijdrage van € 2 miljoen en een gevarieerde bijdrage per gemeente. Dit is een niet aan techniek gelieerd programma, maar er wordt wel geld geïncasseerd en er wordt gewerkt aan werkgelegenheid. Hij vraagt of de Regio Twente hier op kan inhaken en of dit een onderwerp is om toe te voegen aan de Agenda van Twente. Werkgelegenheid heeft immers de prioriteit.
In de Roskam las spreker een artikel over een nieuw fonds Hightech, waarvoor € 75 miljoen is opgehaald en waar een aantal universiteiten aan deelneemt, onder andere de Universiteit Twente. Hij vraagt of dat eigenlijk niet een accent is, dat men mist in het programma dat er momenteel ligt. De particuliere investeerders trekken heel nadrukkelijk de kar bij innovatie en hightech.

De heer SCHEPPINK zegt dat het gaat om een bepaald bedrag per inwoner, terwijl die inwoner niets gevraagd is. Er ligt daarentegen een erg mooi stuk voor, waarover het college erg enthousiast is, hoewel dat anderzijds ook weer niet opgaat. Er zijn allerlei argumenten om mee te doen aan de Agenda van Twente, waarna er een commentaar volgt om het stuk juist niét bij de raad in te dienen. Dat is heel bijzonder. Het college stelt € 5 voor. Spreker haalt niet uit de stukken dat het ook wel € 7,50 zou mogen zijn. Dat is het probleem met de Agenda van Twente: het is niet concreet.
Het gaat de SGP niet zozeer om het geld, maar om de vraag wat ermee gedaan wordt en wat ermee opgelost wordt. Bij “beoogd effect” staat: “Een Agenda voor Twente waarmee we de kwaliteit van Twente op peil houden en waarvan de resultaten en bestedingen van beschikbare (publieke) gelden transparant, zichtbaar en te volgen zijn”. Spreker vraagt welke kwaliteit wordt bedoeld. Dat is ook een probleem: er komt geen antwoord op de vraag waarom, hoe en wat wij gaan doen. Er staat verder in het stuk dat er een gigantische werkloosheid zal komen, terwijl de wereld inmiddels veranderd is en er veel vacatures zijn.
De SGP wil wel betalen voor concrete projecten als deze concreet zijn, maar wil niet van tevoren geld in een fonds steken – in totaal € 80 miljoen – en dat er daarna gevraagd wordt projecten aan te dragen. Dat is geen goed idee.
De SGP stemt niet in met het raadsvoorstel. Hierin staat: “De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente in principe te onderschrijven”. Spreker is niet van plan iets te onderschrijven, omdat er op dit moment niets wordt opgelost.
Spreker wil € 5 reserveren in de kadernota voor regionale samenwerking. Als er goede projecten langskomen, van welke regio ook, is hij bereid dat te steunen.
Een voorbeeld van meer concreetheid is het goederenvervoer per spoor. Er worden dit jaar opnieuw meer gevaarlijke stoffen vervoerd dan is toegezegd. De gemeente kan blijven klagen, maar zij kan ook op zoek gaan naar een oplossing. Dat is ambitieus en kost meer dan € 5 per inwoner, maar dan wordt er wel een probleem opgelost. Vandaag was er het bericht dat de A1 wordt verbreed. Dat is prima, maar de A1 is pas over tien jaar driebaans. Dat zijn concrete problemen met een regionaal belang om te zoeken naar een oplossing.
Van de € 5 gaat € 3,50 naar de basisinfrastructuur. Spreker vraagt zich af waar men mee bezig is met € 0,40 per inwoner voor de organisatie van Twente Board. Daar wil hij zijn geld niet aan besteden.
De kansen die er liggen in de regio moeten veel beter benut worden op het gebied van aanwezige fondsen. De provincie Overijssel heeft erg veel subsidie beschikbaar voor techniek. De gedeputeerde heeft hierover gezegd dat zich geen bedrijven melden. Spreker stelt voor iemand aan te stellen, die dit bij de bedrijven onder de aandacht brengt.
Als er voor de Agenda van Twente eerst fondsen gevormd worden, waarna er projecten bij gezocht worden, voorziet spreker hetzelfde als bij de vorige Agenda van Twente. Daar ging het om € 80 miljoen en er werden projecten gefinancierd, zoals een ijsbaan en een winkelcentrum in Hengelo. Als er goede projecten zijn en er moet een hogere bijdrage gedaan worden dan de € 5, dan staat de SGP vooraan.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA in principe instemt met het voorstel. Onder punt 3 wordt het gebrek aan concreetheid genoemd. Dat blijft een zorgpunt.
Vooralsnog trekt Rijssen-Holten € 5 per inwoner uit voor de Agenda van Twente. Spreker vraagt of de inhoud van de meicirculaire ertoe heeft geleid opnieuw naar dit bedrag te kijken of dat de € 5 puur is gebaseerd op inhoud en dat het daarbij blijft.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het triest is dat de rijkste gemeente de kleinste bijdrage doet. Het lijkt erop dat Rijssen-Holten het allemaal beter weet. Andere gemeenten hebben er geen probleem mee dat projecten niet concreet zijn. Spreker concludeert dat deze gemeenteraad helemaal geen zin heeft in samenwerking in Twente, tenzij het voordelen voor Rijssen-Holten oplevert. Spreker vindt dat er één jaar minimaal € 12,50 bijgedragen moet worden. Daarna kan bekeken worden wat men ervan heeft gemaakt en kan er een besluit genomen worden. Het kan niet zo zijn dat Rijssen-Holten nu al veel te weinig betaalt.

Burgemeester HOFLAND zegt dat het verleden van de Agenda van Twente en de evaluatie daarvan bekend is. Vanavond klinkt er de frustratie daarvan door. Het college heeft vanaf het begin gekozen voor een zakelijke benadering: Rijssen-Holten wil graag een economische structuurverbetering. Bij een zakelijke insteek hoort ook dat men mag weten wie wat doet, welke initiatieven er worden genomen en dat te waarderen en af te rekenen. De kans op succes wordt daarbij in ogenschouw genomen. Dat is echter geen harde garantie. Er moet wel een goed en betrouwbaar plan onder liggen, dat een grote kans van slagen lijkt te hebben. Duidelijk is dat daarvoor enige basis nodig is. Het college heeft hierover gezegd in principe te kunnen instemmen met de verwoorde ambitie en de economische structuurverbetering. Daar is wel iets op af te dingen als sommige zaken niet in de uitvoering terechtkomen. Een voorbeeld is duurzaamheid: is het een wezenlijk onderdeel van de ambitie of is het in de uitvoering een vanzelfsprekendheid dat er rekening gehouden wordt met duurzaamheid? Dat zijn zaken waarover men van mening kan verschillen, maar op hoofdlijnen onderschrijft het college die richting. Er ligt een grove schets op tafel en het college zou graag in een ‘bouwvergunning’ zien wat er gaat gebeuren.
Spreker neemt afstand van de suggestie dat Rijssen-Holten erop uit is een soort free-rider te worden. Hij benadrukt dat het college op de zakelijke kant zit en verwacht dat er scherpte zit in de definities die op tafel komen en dat bekend is waaraan het geld besteed wordt. Dat geldt ook voor de € 3,50. Daar komt € 1,50 bovenop en vervolgens moet er geld komen voor projecten. Dat zijn allemaal nog onduidelijke zaken, ook voor het college. Het college wil om die reden een betere governance, weten waar de Agenda van Twente Commissie over gaat, in hoeverre alle Twentse gemeenten daaraan zijn gehouden en waar de individuele vrijheid van de gemeenten begint: wanneer kan een gemeente wel en wanneer niet meedoen met een project? Duidelijk moet zijn dat als meer dan de helft van de gemeenten de basis willen ophogen, of de andere gemeenten daaraan gehouden zijn. Die duidelijkheid wil het college hebben alvorens het daarmee naar de raad komt.
In de kadernota is € 5 gereserveerd om een goede start te maken met de Agenda van Twente. Dat staat los van de voorwaarden van governance en het uitvoeringsprogramma. Rijssen-Holten staat daarin alleen. Spreker voelt zich vooralsnog niet in de kou staan. Rijssen-Holten heeft een prima verhaal en in het najaar moet er een toetsing plaatsvinden. Door de SGP en het CDA is gezegd, als er goede plannen op tafel liggen die meer gaan kosten dan € 5, zij bereid zijn daarvoor geld beschikbaar te stellen. Het college deelt die mening.
De relatie met de provincie is van belang. Spreker heeft zich aanvankelijk wat gestoord aan de opmerking van de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat Twente te weinig ambitie heeft, terwijl hij anderzijds slechts wijst naar de planken met geld die hij heeft liggen. De gedeputeerde zegt niet dat hij voor de Agenda van Twente een bedrag op tafel legt. Hij zegt wel, als Twente aansluiting zoekt bij de programma’s die de provincie belangrijk vindt, dat de provincie meedoet en geld beschikbaar stelt. De provincie mag zich wat spreker betreft de ambities en de Agenda van Twente aantrekken. Hij roept de provincie op, los van wat er op de plank ligt, een substantieel bedrag bij te leggen. Als dat niet gebeurt en de gemeenten moeten aansluiting zoeken bij de provinciale fondsen, ook bij nationale en internationale fondsen, dan is een Agenda van Twente niet nodig.
Na de meicirculaire heeft het college geen aanleiding gezien het bedrag in de kadernota op te hogen. Op 13 juli a.s. spreekt de raad daarover.
Het college wil ook kijken in westelijke richting en komt waarschijnlijk met een voorstel om de positie van Rijssen-Holten en de verkenning op economisch terrein richting Deventer te intensiveren, alsmede met voorstellen ter financiering. Zoals Enschede richting de oostkant kijkt, zal Rijssen-Holten richting de westkant een ‘Agenda van Salland’ willen trekken.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt dat de raad of het college zelf concreet belangrijke kaders kunnen aangeven. Hij vraagt of het college een voorzet kan geven. De heer Scheppink gaf al enige voorbeelden. Er hoeven geen concrete plannen voorgelegd te worden, maar er kan al een aantal onderwerpen benoemd worden, waar de hele regio het nut breed van inziet.

De heer BERKHOFF zegt dat hij blij is met de woorden van de portefeuillehouder om ook richting het westen te kijken en hoopt dat het college hierover na de zomervakantie met concrete voorstellen komt.
De ChristenUnie stemt in met het voorstel. Als er goede en concrete plannen zijn, dan mag het bedrag hoger zijn. De raad moet dan wel overtuigd zijn van nut en noodzaak van de plannen.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA instemt met het voorstel, inclusief punt 2 over de € 5. Zodra de plannen concreet vorm krijgen, moet de raad toe naar de € 7,50.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 niet akkoord gaat met het voorstel. D66 vindt het bedrag te laag. Wel is spreker blij met de toezegging van de portefeuillehouder dat de samenwerking ook aan de westkant wordt gezocht.

De heer DE KOE zegt dat afschieten van het voorstel en het niet indienen van een ander voorstel, betekent dat er niets meer ligt, ook niet de € 5. Hij vraagt of de heer Klein Velderman zich daarvan bewust is.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij niet het vermoeden heeft dat een meerderheid met zijn woorden meegaat. D66 is tegen: als Rijssen-Holten deelneemt, moet zij volop meedoen. De Agenda van Twente is nog niet concreet genoeg, maar er spreekt ambitie uit. Na een jaar kan altijd nog gezegd worden dat de stekker eruit getrokken wordt.
De heer Muller stelt voor zelf te komen met concrete voorstellen. Dan ontstaat er een soort cherry picking. De Twente Board moet komen met voorstellen. Daar moet men vertrouwen in hebben. Rijssen-Holten zou het heel goed kunnen betalen. Spreker ziet het probleem niet.

De heer SCHEPPINK zegt dat hij niet voor en niet tegen het voorstel is. Het voorstel kan beter in september voorgelegd worden als er meer duidelijkheid is. Er wordt € 5 gereserveerd en de raad kan afwachten tot er meer concreetheid komt, waarna Rijssen-Holten toetreedt. Het maakt niet uit of het gaat om € 5, € 10 of € 15. Als de plannen goed zijn, kan daarover gesproken worden. Op basis van wat er nu echter voorligt, wil spreker - en ook het college blijkbaar niet ‑ niet instappen. Met dit raadsvoorstel is niet duidelijk wat er besloten wordt. In beslispunt 1 staat dat Rijssen-Holten toetreedt voor € 5. In beslispunt 3 staat dat Rijssen-Holten nog niet toetreedt tenzij er meer concreetheid is.

De heer KAHRAMAN zegt dat het voorstel behelst dat het geld wordt gereserveerd. Dat is een ultieme poging om de regio te overtuigen om met concrete projecten en plannen te komen. Dan schaart Rijssen-Holten zich erachter. Er wordt geen ja en geen nee uitgesproken, maar wel een intentie. Zo ziet het CDA dit raadsvoorstel.

De heer DE KOE zegt dat het voorstel een salamitactiek is. Als het college een zakelijke insteek zou hebben met een lokale uitvoering, waarbij het gaat om economische structuurversterking, dan zou spreker het college alle ruimte bieden. De geschiedenis en de achterliggende stukken bij de Agenda van Twente dragen daar echter niet aan bij. VVD Lokaal is groot voorstander van een Agenda van Twente als daar concrete projecten achter liggen. Het klopt dat die projecten te weinig concreet zijn, want de provincie heeft de potten met geld nog niet klaargezet.
Als de portefeuillehouder belooft dat de woorden van de heer Kahraman uitkomen en dat het op die manier gaat, dan zegt VVD Lokaal ja tegen het voorstel.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de SGP een belangrijk punt op tafel legt. Na de besluitvorming in de gemeenteraden moeten zaken vertaald worden. In september is er nog geen concreet uitvoeringsprogramma voor 2018. Ook het college heeft daarmee geworsteld en voelde zich gecommitteerd vanwege het besluitvormingsproces en vanwege alle andere gemeenteraden die besluitvorming hierover plegen. Het college vraagt zich af welk signaal Rijssen-Holten afgeeft door te zeggen de kat nog even uit de boom te willen kijken. Toch is dat precies de situatie die zich voordoet. Spreker vindt dat het aan de gemeenteraad is om te besluiten. Het college heeft voorgelegd vooralsnog € 5 te willen reserveren, maar er zal een slag in concreetheid gemaakt moeten worden om echt in te stemmen en toe te treden tot de Agenda van Twente. De raad gaat er zelf over of er op 13 juli a.s. een besluit wordt genomen. De raad kan ook zeggen kennis te nemen van de stukken en in november te kijken wat er op tafel ligt.
Meerdere fracties hebben aangegeven dat € 5 niet een heilig getal is, waaraan voldaan moet worden, maar dat er groei en ruimte mogelijk is om een bedrag op tafel te liggen dat alsdan nodig is.
De heer Muller sprak ook over concreetheid, waarbij hij twee lijnen kiest. Enerzijds zegt hij dat er concreetheid moet komen en dat de projecten die terug moeten komen, nu benoemd worden. Anderzijds zegt hij dat er kaders moeten komen, waaraan de voorstellen getoetst kunnen worden. Volgens spreker is de ambtelijke organisatie van Rijssen-Holten niet in staat om een uitvoeringsprogramma te schrijven voor 2018, dat in de regio neergelegd wordt. Wel wil hij kijken of daaraan op enigerlei wijze wellicht invulling gegeven kan worden. Er zijn tot november nog drie commissievergaderingen, waarin het college de laatste stand van zaken kan melden.

De heer MULLER zegt bij interruptie dat de portefeuillehouder een conflicterende situatie zag tussen projecten en kaders. Het gaat spreker juist om de kaders en niet om projecten die er alleen voor Rijssen-Holten zijn. Hij wil daarmee namens raad en gemeente meegeven waarop wordt getoetst: dat is op meer dan twee punten die in het voorstel staan. Daarmee wordt het concreter. Het is echter absoluut niet de bedoeling de ambtelijke organisatie een uitwerkingsprogramma te laten vastleggen. Zoals het nu is voorgesteld, voldoet het aan de wens van Gemeentebelang.

Derde termijn
De heer SCHEPPINK herhaalt zijn woorden over het aanhouden van het voorstel om de druk erop te houden en concreetheid te krijgen. Daarnaast moet er antwoord komen op de vraag of alle gemeenten moeten meegaan als een meerderheid beslist om bijvoorbeeld € 25 per inwoner bij te dragen. Ook zijn er nog onbeantwoorde vragen op het gebied van governance, van monitoring en evaluatie. Mocht het voorstel op 13 juli a.s. toch behandeld worden, dan stemt de SGP tegen.
Tegen D66 zegt spreker dat het beperken van de deelname aan de Agenda van Twente tot een jaar niet mogelijk is. Gemeenten die deelnemen, doen volledig mee voor vier jaar en betalen vier jaar lang een bedrag per inwoner. De SGP vindt dat prima als er goede plannen onder liggen. Tien jaar geleden waren er ook geen concrete plannen, maar werd er al wel een fonds gevormd, waarna er nog plannen gezocht moesten worden. De SGP denkt wat dat betreft eerder richting projectfinanciering dan richting structurele financiering. Spreker heeft ook grote moeite met de onderbouwing van de € 3,50 voor de basisinfrastructuur. Die € 3,50 gaat niet naar de ambitie die de Agenda van Twente moet uitstralen. De SGP is wel voor regionale samenwerking of voor goede projecten. Als de gemeente of de regio Deventer iets op het gebied van duurzaamheid met de A1 tot aan Deventer wil doen, dan wil de SGP ook daarvoor geld hebben.

De heer BERKHOFF zegt dat er een dubbel gevoel is bij meerdere fracties. Uitstappen na een jaar is niet mogelijk. Als Rijssen-Holten deelneemt, moer zij dat met volle overtuiging doen.
Na de uitleg van de portefeuillehouder stemt de ChristenUnie in met het voorstel.

De heer MULLER zegt dat er bij Gemeentebelang geen twijfel is over deelname aan de Agenda van Twente, tenzij zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen. Die duidelijkheid moet Rijssen-Holten geven in het besluitvormingsproces. De mate van deelname, the coalition of the willing en allerlei onderdelen komen nog aan de orde. Er wordt hiermee geen deur dichtgegooid richting Deventer of andere regio’s en er worden geen muren gebouwd rondom Rijssen-Holten of rondom Twente. Het is echter duidelijk dat de Agenda van Twente van belang is voor de regio en voor Rijssen-Holten.
In het stuk staat: “Een definitieve beslissing over toetreden te nemen áls … .” Dat is een voorwaarde die behoorlijk druk legt op het proces.
Wat Gemeentebelang betreft kan het voorstel aangenomen worden.
 
De heer MEIJERINK zegt dat er inderdaad een bepaalde druk gelegd wordt op het proces met voorliggend voorstel. Het voorstel spreekt ook een bepaald principe uit. De PvdA is het daarmee eens en steunt het voorstel.

De heer KAHRAMAN zegt dat dit een laatste redmiddel is om tegen de regio te zeggen dat men met concrete plannen moet komen en dat daarmee raad overtuigd kan worden dat het geld dat erin gestopt wordt, gaat renderen en dat het wat oplevert voor de regio Twente. Voor het CDA is het duidelijk dat Rijssen-Holten niet instapt tenzij er concrete projecten zijn.

Burgemeester HOFLAND merkt op dat de € 3,50 indicatief is, zoals met de Agenda voor Twente Commissie is afgesproken. Daarover moet inhoudelijk nog gesproken worden.
De keuze is aan de raad. Het college heeft zich afgevraagd hoe het bij de andere gemeenten overkomt als Rijssen-Holten niet meedoet in het besluitvormingsproces. Spreker deelt de spanning die door de SGP is verwoord. Anderzijds heeft het college gemeend iets voor te leggen om daarmee de positie van Rijssen-Holten te markeren. Spreker proeft dat daarvoor bijna raadsbrede steun is. Over de definitieve toetreden spreekt de raad te zijner tijd: dat kan op basis van voorliggend voorstel, maar dat kan ook als de raad beslist het voorstel aan te houden en het college te verzoeken in november met een nieuw voorstel te komen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel inzake besluitvorming Agenda van Twente als bespreekstuk te behandelen in de raad. D66 heeft aangegeven tegen te stemmen. De SGP kan nog niet zeggen of zij voor of tegen is.

7 Raadsvoorstel toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350 (Hofland)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350 als hamerstuk te behandelen in de raad.

Raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie Rijssen-Holten 2017 (Hofland)
De heer BERKHOFF zegt dat bij de eerdere bespreking van het voorstel, is gezegd: “Naar aanleiding van artikel 5 lid 3: “Wie handelt klacht over college af? Mogelijkheden worden uitgezocht. Raadsvoorstel wordt aangehouden tot de commissie ABZM van 26 juni en de raad van 13 juli.” Het antwoord op die vraag ziet spreker niet terug in het stuk.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de vorige vergadering is toegezegd dat er nog een keer formeel gekeken wordt naar een en ander. De raad gaat over de vast te stellen verordeningen, ook de verordening over klachtenafhandeling van de raad, de raadscommissies en de griffie. De klachten die bij het college binnenkomen zijn de verantwoordelijkheid van het college. Dat wordt niet geregeld in een verordening die de raad moet vaststellen.
Er is hiermee aansluiting gezocht bij de VNG-regeling en er is gekeken naar de praktijk in Rijssen-Holten tot nu toe. Vastgesteld is dat er nog nooit een probleem is geweest met de toepassing van deze regeling.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie Rijssen-Holten 2017 als hamerstuk te behandelen in te raad.

9 Raadsvoorstel Structurele huisvesting Voedselbank West Twente (Tijhof)
Mevrouw RIEZEBOS zegt dat eigenlijk niemand een Voedselbank wil in een gemeente. Toch is iedereen ervan overtuigd dat de Voedselbank hier goed werk doet. Er is een gedetailleerde afrekening toegevoegd aan het stuk. De ChristenUnie stemt in met het raadsvoorstel.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de Voedselbank in feite een tijdelijke oplossing zou moeten zijn. D66 gaat akkoord met het voorstel, omdat het de uitwerking is van wat de raad hierover eerder heeft afgesproken.
Het onderwerp is “structurele huisvesting Voedselbank West Twente door een eenmalige bijdrage”. Spreker vraagt de wethouder dit toe te lichten.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA blij is met voorliggend voorstel. Iedereen hoopt dat de gemeente ooit geen Voedselbank meer nodig heeft, maar spreker vreest dat zij daar nog lange tijd aan vast zit gezien de huidige ontwikkelingen.

De heer DE KOE zegt dat VVD Lokaal blij is dat de portefeuillehouder een oplossing heeft gevonden voor de Voedselbank. De wethouder heeft de raad destijds kunnen overtuigen achter zijn voorstel te gaan staan om niet direct het gehele bedrag beschikbaar te stellen. Spreker complimenteert de wethouder, omdat hij dit nu goedkoper heeft weten te organiseren.
Het is jammer dat de gemeente een Voedselbank moet hebben. Helaas is de situatie niet anders. Spreker merkt nog wel op dat de verbouwing is geweest en dat de raad het budget nog beschikbaar moet stellen.

Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang instemt met het voorstel.

Wethouder TIJHOF zegt dat er een eenmalige bijdrage is voor de verbouwing en dat er daarnaast een structurele subsidie wordt verleend. Die beide componenten zijn verwoord in het stuk. De raad heeft hierover een brief ontvangen.
In de afspraken stond dat de Voedselbank zich moest verantwoorden voordat de raad het geld beschikbaar stelt. Dat is inderdaad gebeurd.
Spreker deelt de mening dat het spijtig is dat de gemeente een Voedselbank nodig heeft. Zolang dat echter nodig is, kan de gemeente deze faciliteren.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie waaruit blijkt dat er een Voedselbank nodig is en wat de gemeente doet om de Voedselbank uiteindelijk te kunnen afbouwen.
Wethouder TIJHOF zegt dat mensen naar de Voedselbank mogen gaan als zij onder een bepaalde inkomensgrens komen. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren van die inkomenspositie, met name door mensen aan werk te helpen. Het kost echter nog veel tijd om uit te komen op dat niveau.

Tweede termijn
Mevrouw RIEZEBOS zegt dat een andere reden van de aanwezigheid van de Voedselbank te maken heeft met schulden. Om die reden is zij blij dat de portefeuillehouder Financiën en de Stadsbank aangeven dat daaraan gewerkt wordt. Door schuldproblematiek en loonbeslag kan het inkomen van mensen erg dalen. In de kranten staat hierover dat de overheid, met name de Belastingdienst met alle toeslagen, een belangrijke veroorzaker van schulden is. Dat probleem, dat ook voorkomt bij hogere inkomens, moet daarom verder in kaart gebracht worden. De klandizie van de Voedselbank is heel gevarieerd. Zij pleit ervoor gezamenlijk de schouders onder deze problemen te zetten. Dat geldt ook voor de overheid en voor de gemeente bij haar participatie in de Stadsbank.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Structurele huisvesting Voedselbank West Twente als hamerstuk te behandelen in de raad.

10 Actiepuntenlijst
Het actiepunt over veiligheid van fietspaden is beantwoord en kan van de actiepuntenlijst afgevoerd worden. De actiepunten over de formatie Sociaal Domein en de schadeclaim blijven staan.

11 Rondvraag
De heer SCHEPPINK zegt naar aanleiding van informatief stuk b, Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Twente” dat te zien is dat de begroting onder druk staat. In de aanbiedingsbrief staat dat men verlies heeft geleden en dat bezuinigingen niet gerealiseerd worden. Spreker vraagt of het toegezegd plan van aanpak er al is, zodat te zien is hoe de risico’s opgelost worden.
Burgemeester HOFLAND antwoordt dat het plan van aanpak zo snel mogelijk na de zomervakantie komt. Er ligt een behoorlijke ambitie die nog gerealiseerd moet worden. De bezuiniging is niet het grootste probleem. Ook andere zaken staan flink onder druk en er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Spreker gaat ervan uit dat dit punt bij de najaarsrapportage of bij de begroting 2018 meegenomen wordt.
In een aantal andere gemeenteraden wordt de positie van verbonden partijen met hun begrotingen en jaarrekeningen in één raadsvoorstel meegenomen. Spreker stelt voor met de portefeuillehouder Financiën te bekijken of dat ook voor Rijssen-Holten op die manier ingericht kan worden.

12 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 2 oktober 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous