Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 27 juni 2016 (19.00)

Datum: 27-06-2016Tijd: 19:00 - 19:35Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 27 juni 2016 (19.00)

Datum: 27-06-2016
Tijd: 19:00 - 19:35
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman en F.J. Wessels
ChristenUnieJ. Berkhoff, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink
VVD LokaalR.A. de Koe, E.J.W. Deijk en B.J. van den Berg
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeA.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers0
Publiek11

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijke welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 23 mei 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
De heer MULLER refereert aan de evaluatie van de Agenda van Twente op 15 juni 2016. Deze evaluatie heeft met name op verzoek van de gemeenteraad van Rijssen-Holten plaatsgevonden. Daarbij is de evaluatie en de voortgangsvisie van Twente uit elkaar gehaald, om daarmee de evaluatie goed te kunnen behandelen. Er heeft daarbij een uitgebreide presentatie plaatsgevonden, waarbij ook deelaspecten aan de orde kwamen. De raad van de gemeente Rijssen-Holten was daarbij matig vertegenwoordigd aldus spreker. Alle informatie is goed en volledig gepresenteerd op de website agendavantwente.nl en er is een e-mailadres beschikbaar gesteld voor aanvullende vragen.
Op 8 september a.s. vindt er een presidiumvergadering van de Twenteraad plaats, waarbij spreker namens de raad aanwezig is. Op maandag 5 september, in de commissie ABZM, wil spreker, naar aanleiding van de evaluatie, ophalen of er nog onderwerpen zijn die namens de raad moeten worden meegenomen. Daarna wordt het vervolgtraject vastgesteld. 

Mevrouw RIEZEBOS zegt aanwezig te zijn geweest bij de vergadering van de regio Twente. Daarin werd nadrukkelijk gezegd dat het een informatieve bijeenkomst was. Op 15 september vindt er een meningsvormende vergadering plaats. De raad moet zich hier volgens spreekster goed op voorbereiden, om iets te kunnen meegeven.

De BURGEMEESTER laat weten dat het college ook heeft gevraagd goed bij de evaluatie stil te staan en na te denken hoe de inbreng voor 5 september vooraf met de commissie kan worden gedeeld.
Het gaat niet alleen om evaluatie (terugkijken) maar ook om vooruitkijken. Spreker lijkt het goed hierover met de raad van gedachten te wisselen, zodat duidelijk is waar de gevoeligheden liggen en waar helderheid over moet komen. Hij zegt dat er een ambitieus besluitvormingsproces is uitgezet, maar wijst erop dat de gemeenten ervan uit moeten gaan dat er steeds raadsbesluiten vereist zijn. Spreker twijfelt er dus aan of alles volgens planning te realiseren is. 

De heer SCHEPPINK maakt zich zorgen over de informatievoorziening  rondom regio Twente.  
Op 23 juni heeft er een vergadering van het AB plaatsgevonden. Uit de agenda bleek dat een aantal gemeenten al wel een reactie c.q. zienswijze hebben ingediend, onder andere over de instelling van de bestuurscommissie Agenda van Twente. Hierover is echter in deze commissie niets aan de orde geweest, dus spreker vraagt zich af wanneer de commissie/de raad hier wordt meegenomen in het hele proces.

De BURGEMEESTER zegt dat wethouder Beens, die nu niet aanwezig is, in het AB zit.
Hij weet dat men bezig is met een bestuurscommissie Agenda van Twente. Rijssen-Holten heeft aangegeven exact te willen weten wie wat in welk proces moet doen en wat daarvan de consequentie is. Daarbij is de vraag gesteld of de meerderheid van het AB de minderheid een mening kan opleggen en deze financieel kan vertalen. Er is al nadrukkelijk aangegeven dat dit niet de bedoeling is en dit heeft Rijssen-Holten ook laten vastleggen.
Inmiddels is een procedure gestart om een voorzitter en vicevoorzitter te zoeken voor de bestuurs-commissie ‘Agenda van Twente’. Sommige leden zijn daarbij van mening dat het de ‘Agenda voor Twente’ moet worden genoemd, om daarmee het onderscheid te maken dat deze op een andere manier moet worden opgezet dan tot nu toe het geval was. Ook Rijssen-Holten spreekt deze term wel aan. Gesteld is dat nog bekeken wordt wie de kar gaat trekken, waarbij er wel sprake moet zijn van juridische inkadering.
De stukken waren vrij kort voor de vergadering binnen, waardoor de raad niet meer kon worden geraadpleegd aldus spreker. Het verbaast hem dat dit in andere gemeenten wel is gelukt.
Het college is bezig te bekijken hoe de raad in de toekomst bij het hele proces kan worden betrokken.

De heer MULLER is blij met het antwoord van de burgemeester. Mocht er verwacht worden dat hier vanuit het presidium, namens de raad, iets over gezegd wordt dan berust dit op een misverstand. Volgens spreker heeft het presidium alleen de taak de agenda van de Twenteraad voor te bereiden.

6 Raadsvoorstel Rijssen Holten WERKT (Hofland, Tijhof)
De heer DE KOE zegt dat VVD Lokaal vrij positief over dit project is. De fractie vindt het wel een kostbaar project, dat voortvloeit uit het Deltaplan, met als enige doelstelling het creëren van werk-gelegenheid met vier pijlers eronder: bedrijven, onderwijs, detailhandel en recreatie en toerisme.
Dat de raad geïnformeerd wordt via de voor- en najaarsnota vindt de fractie prima.
Er wordt aangegeven dat als het project geen effect sorteert, dus wanneer het aantal fte’s niet wordt gehaald, het project wordt gestaakt c.q. wordt gestopt met investeren in Rijssen Holten WERKT.
Het lijkt spreker lastig te bepalen wanneer iets wel of niet werkt. Er wordt gewerkt met concrete en meetbare doelstellingen, dat spreker heel ambitieus vindt. Hij is benieuwd hoe dit gaat functioneren en vraagt zich af wanneer het college zegt dat het project is geslaagd en wanneer wordt gezegd tot hier en niet verder.

De heer MEIJERINK laat weten dat de PvdA het een ambitieus plan vindt en benieuwd is naar de resultaten ervan. De fractie steunt het plan, want het gaat om werkgelegenheid.
Hij vraagt wanneer wordt bepaald of een project wel of niet geslaagd is en wanneer de raad hierover geïnformeerd wordt. Spreker gaat er daarbij vanuit dat het gereserveerde geld, na staken van een project, wordt verdeeld over andere projecten.

De heer MULLER laat weten dat Gemeentebelang de mening deelt dat er sprake is van een goed programma en de gemeente ermee aan de slag moet. Het feit dat er steeds gemonitord wordt of het einddoel wordt bereikt binnen de gestelde (financiële) kaders vindt de fractie een pluspunt. Spreker is van mening dat de raad goed is meegenomen in de eerste fase en de fractie heeft er vertrouwen in dat het einddoel wordt bereikt.

De heer SCHEPPINK zegt dat hij het een goede manier vindt dat er met werkgroepen wordt gewerkt, waarbij het maatschappelijk middenveld, de werknemers, de werkgevers en het onderwijs zijn betrokken. Hij gaat in op het slagen van het project en wijst erop dat de overheid geen banen schept, maar faciliteert en stimuleert. Als dit niet wordt opgepakt zal het college wellicht aangeven dat ermee gestopt wordt. Spreker is wel van mening dat verleende subsidies geen structureel karakter mogen hebben. De fractie staat positief tegenover het plan.
De heer DE KOE interrumpeert en zegt het in de basis eens te zijn met de woorden van de heer Scheppink over het stimuleren en faciliteren, maar in het plan staat wel dat er fte’s gerealiseerd worden. 
De heer SCHEPPINK vindt het positief dat de beschikbaar gestelde middelen het effect hebben dat je de groei van banen kunt zien bij de deelnemers. Het gaat hierbij ook om effecten die moeilijk te meten zijn. De gemeente moet zich wel realiseren dat ze de banen zelf niet schept.

De heer WESSELS laat weten dat het CDA achter het plan staat. Het is fantastisch dat en hij citeert: “Op een dynamische en richtinggevende wijze uitvoering wordt gegeven aan het project Rijssen Holten WERKT”. Dit vindt spreker een zinsnede waar de fractie heel benieuwd naar is.
Het is een goede voorzetting van het Deltaplan en in de presentatie van destijds is ook duidelijk het accent gelegd op het creëren van werkgelegenheid aldus spreker. Het feit dat er concreet fte’s worden genoemd vindt hij een mooie manier om op in te zetten.
Ook krijgt de raad de gelegenheid om bij te sturen en is er gelegenheid projecten die niet goed lopen te beëindigen.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie erg positief over dit plan is, waarbij duidelijk is aangegeven dat projecten die niet werken worden beëindigd. De fractie vindt wel dat hier enige ruimte mag worden geboden en gaat ervan uit dat de mensen uit het maatschappelijk middenveld de gang van zaken kritisch volgen. De ChristenUnie ziet de eerstvolgende rapportage met belangstelling tegemoet.

De heer POLMAN geeft aan dat D66 positief tegenover het plan staat en niets toe te voegen heeft aan de woorden van de vorige sprekers.

Wethouder Tijhof bedankt de sprekers voor de overwegend positieve woorden. Hij geeft aan dat als een (deel)project minder loopt niet met het gehele project wordt gestopt. Hij wijst hierbij op de aangegeven projectorganisatie. Op het moment dat helder is dat een project niet werkt dan is het logisch om hiermee te stoppen. Hierover zal dan ook richting de raad worden gerapporteerd.
Spreker is projectwethouder en zal regelmatig met de projectleider en de rest van de project-organisatie afstemmen. Een keer per kwartaal wordt het project ook in het college besproken, waar ook wordt bekeken of projecten bijgestuurd of beëindigd moeten worden. Twee keer per jaar zal ook op een goede wijze aan de raad worden gerapporteerd.
Het project is erop gericht banen te creëren in Rijssen-Holten, met alle partners die erbij betrokken zijn. Hij is het eens met de woorden van de heer Scheppink dat de overheid nauwelijks banen creëert. Dit gebeurt voornamelijk bij de partners waarmee wordt samengewerkt en hier werkt de gemeente graag aan mee.

Tweede termijn
De heer MEIJERINK vraagt of hij het goed begrepen heeft dat eens per kwartaal wordt bekeken of projecten lopen of niet.
Wethouder TIJHOF zegt dat als opgemerkt wordt dat een project echt niet werkt er geen kwartaal gewacht wordt met het beëindigen ervan.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Rijssen Holten WERKT als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 14 juli 2016.

7 Actiepuntenlijst
Alle actiepunten zijn afgehandeld, met uitzondering van:

  • 16-03 (Deelname aan Euregio). Het discussiestuk wordt t.z.t. geagendeerd.
  • 16-07 (Publicatie vergunning vuurwerkshow). De burgemeester vraagt dit punt te laten staan, omdat niet bekend is of al met de betreffende medewerker is gesproken.
  • 16-10 (Participatiewet en uitwerkingen). De rapportage volgt in het najaar van 2016. Het actiepunt blijft daarom staan.
  • 16-12 (Kadernota: Cultuur en Sport)

Mevrouw Riezebos zegt dat de commissie een beantwoording heeft gehad over de luchtbe-vochtingsinstallatie van de muziekschool. De muziekschool heeft bij brief van 3 februari 2012, ingekomen op 6 februari 2012 laten weten dat men zich zorgen maakt over de extreem lage luchtvochtigheid. Spreekster heeft de brief van 3 februari opgevraagd. Daarin wordt verwezen naar eind 2010. Zij merkt op dat wel gemeld wordt dat een brief van 3 februari op 6 februari binnenkomt, terwijl er niet naar de inhoud van de brief wordt verwezen. Terwijl deze brief best cruciaal is.
De beantwoording gaat volgens spreekster onderdeel uitmaken va de beraadslagingen, dus zij stelt het op prijs dat in het vervolg dergelijke concrete informatie ook bij de beantwoording wordt betrokken.

De BURGEMEESTER vraagt om een schorsing.

Schorsing van 19.25-19.30 uur

De VOORZITTER heropent de vergadering.

De BURGEMEESTER zegt helder te willen hebben wat de achtergrond van de vraag van mw. Riezebos is. Hij heeft begrepen dat het erom gaat of de beantwoording van het college volledig is en voldoende teruggegaan is in de tijd. Dat kan hij nu niet beoordelen en daar neemt hij kennis van. Het is goed elkaar scherp te houden.

  • 16-14 (Kadernota: bestuursvoorstel Europaplein)
    De heer BERKHOFF vraagt naar het advies van de huisadvocaat, dat voor 24 juni was toegezegd.
    De BURGEMEESTER zegt dat het advies 23 juni laat is binnengekomen. Op 28 juni wordt het geagendeerd in het college, waarna hierover zo spoedig mogelijk met de raad wordt gecommuniceerd.

De heer SCHEPPINK gaat in op de APV regels geluidshinder en informeert naar het groene vinkje.
De VOORZITTER zegt dat actiepunten met een groen vinkje zijn afgehandeld. Tijdens de eerstvolgende vergadering wordt dan bepaald of het actiepunt van de lijst kan worden verwijderd.

De heer MULLER zegt dat de volgorde, zoals de voorzitter die hanteert, anders is op de openbare website. Hij twijfelt eraan of er gesproken wordt over dezelfde actiepuntenlijst.

NB vanuit de griffie: er is een verschil tussen ingelogd en niet-ingelogd zijn. Wanneer men is ingelogd ziet men ook de afgehandelde actiepunten. Dit is niet juist en deze klacht is door de griffie al bij de leverancier neergelegd.

8 Rondvraag
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 schriftelijke vragen heeft ingediend over het politiebureau, met het verzoek deze tijdens de raadsvergadering van 24 juni te behandelen. In overleg met het college is de behandeling uitgesteld tot deze commissievergadering.
Om helder te krijgen wat de huidige stand van zaken is heeft D66 Rijssen-Holtendevolgende vragen aan het college:

●   Onderschrijft het college het standpunt van de minister van justitie dat de locatie van het politiebureau geen gevolgen heeft op aanrijtijden?

●   Heeft het college inzage gekregen in de businesscase van de politie?

○ Zo ja: kunt u deze informatie openbaar maken?
○ Zo nee: wanneer verwacht u inzage?

●   Deelt u de mening dat er een concurrentie is ontstaan tussen de beide gemeenten (Hellendoorn en Rijssen-Holten)?

○ Zo ja: heeft het college en/of partijen namens het college, aan de politie een voorstel gedaan om de vestiging in eigen gemeente mogelijk te maken?
○ Zo ja: is dit een wenselijke situatie?

●   Deelt u als gemeenten onderling informatie met elkaar over de contacten die u heeft met de politie?

De BURGEMEESTER zegt het lastig te vinden een antwoord te geven op de vraag of het college het standpunt van de minister deelt, omdat hij niet weet in welke context de minister van veiligheid en justitie dit standpunt heeft ingenomen. Of de locatie van het politiebureau nooit gevolgen heeft op de aanrijdtijden kan spreker dus niet overzien. Hij wijst erop aangegeven te hebben dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de plek van het politiebureau van invloed is op de aanrijdtijden. Maar mocht er vanuit Enschede aangereden moeten worden dan zal dat wel gevolgen hebben voor de aanrijdtijden. Spreker verwacht dat wanneer de minister besluit het politiebureau te sluiten en vervolgens een andere of nieuwe locatie aanwijst, dit in alle zorgvuldigheid gebeurt.
Het college heeft geen inzicht gekregen in de businesscase van de politie. Bekend is dat er meerdere varianten worden onderzocht en de resultaten hiervan worden afgewacht.
Spreker vindt niet dat er sprake is van concurrentie tussen Rijssen-Holten en Hellendoorn. Het college van Rijssen-Holten is er altijd helder in geweest dat men zich inzet voor het behoud van een politie-bureau in Rijssen-Holten. Hij wijst ook op de motie die de raad op 28 juni 2013 heeft aangenomen, waarbij het college wordt opgeroepen alles in het werk te stellen het politiebureau in deze gemeente te houden. Hier geeft het college uitvoering aan. De locatiekeuze is daarbij een politiebesluit dat in alle zorgvuldigheid moet worden genomen. Daar gaat spreker ook vanuit.
Hij geeft aan dat de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten samen in een clusterdriehoek zitten en daarbij delen de burgemeesters veel informatie, ook met de burgemeester van Wierden. Ook onderling is er contact aangaande de politie.

9 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 5 september 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous