Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 7 september 2015 (19.00)

Datum: 07-09-2015Tijd: 19:00 - 19:40Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: G.B. Aanstoot-StamGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 7 september 2015 (19.00)

Datum: 07-09-2015
Tijd: 19:00 - 19:40
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieJ. Berkhoff, G. Pas en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, W.A.J. ter Schure en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst, S. Kök en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers1
Publiek2

 

1 Opening
De VOORZITTER opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt waarom onder agendapunt 5 de bijlage “Notitie stand van zaken verbindingsroute Dorpsstraat-Kalfstermansweide” is opgenomen. Dat onderwerp hoort thuis in de commissie Grondgebied.
De VOORZITTER zegt dat de bijlage wordt genoemd in het bij dat agendapunt vast te stellen verslag.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 15 juni 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Verslag van de vergadering van 16 juni 2015
Wethouder AANSTOOT deelt mee dat het college op 8 september a.s. het voortgangsbericht bespreekt over de verbindingsroute Dorpsstraat-Kalfstermansweide en dat de raad daarover diezelfde dag een brief ontvangt.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Burgemeester HOFLAND zegt dat door de tijdelijk voorzitter van de Regio Twente een visie over de Regio Twente is aangeboden aan de Twentse gemeenten. Spreker heeft de indruk dat de opmerkingen die vanuit Rijssen-Holten zijn gemaakt o.a. over het Twentebedrijf in belangrijke mate zijn gehonoreerd. Het college bespreekt de visie en komt met een voorstel naar de raad.

7 Raadsvoorstel vaststellen geactualiseerde strategische visie (Hofland)
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang de strategische visie heeft besproken en geen aanleiding ziet tot het indienen van amendementen. Een aspect dat nadrukkelijk is besproken, heeft te maken met het abstractieniveau van de strategische visie; enkele leden van de fractie wilden het abstractieniveau hoger te leggen. Omdat het echter gaat om een actualisatie, vinden zij het voldoende dit als aandachtspunt mee te geven voor de toekomst.
Een ander aspect betreft het benoemen van wijken die relevant zijn voor inbreiding in de komende twee decennia. Naast de Kol en het Opbroek zou ook de Liesen hiertoe moeten behoren. 

De heer SCHEPPINK zegt dat er een herijking van de huidige strategische visie voorligt, waarin wezenlijk niet veel is veranderd. Volgens spreker is de tekst van deze visie een compromis geworden en hij vraagt zich af of het college hierop beleid kan maken.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA zich kan vinden in het voorliggende stuk, maar een opmerking wil maken ten aanzien van de samenwerking in de regio. In de herijking is dat goed verwoord, maar spreker wijst op de zinsnede die hieraan tegenstrijdig lijkt te zijn: “waar mogelijk regelgeving op elkaar wordt afgestemd”. Het CDA vindt gemeentelijke samenwerkingen prima, maar wil absoluut eigen gemeentelijke beleidsvrijheid behouden. Het moet geen doel zijn om regelgeving of beleid op elkaar af te stemmen. 

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie zich kan vinden in de actualisatie en haar waardering uitspreekt voor het gevolgde traject. Het is een goede zaak dat allerlei maatschappelijke groeperingen, instellingen, kerken en het bedrijfsleven hierbij zijn betrokken. Dat heeft positief uitgewerkt. 

De heer POLMAN vindt het abstractieniveau van de herijking van de strategische visie te hoog. D66 vraagt of de rol van de raad concreter omschreven moet worden, hoe het college daartegen aankijkt en of daarover wellicht duidelijker gecommuniceerd moet worden.
Bij Cultuur en Sport staat is dat de gemeente voorstander is van een gezonde leefstijl. Verderop staat hierover dat de gemeente wel kijkt naar de basisvoorzieningen, maar zich terugtrekt ten aanzien van sportactiviteiten. D66 vindt dat een magere vertaling van aandacht geven aan een gezonde leefstijl en vraagt zich af of daaraan meer niveau gegeven kan worden.
D66 mist het onderdeel communicatie in het stuk richting de burger in de komende vijftien jaar. Zij vraagt zich af hoe het college aankijkt tegen de rol van de gemeente op dit gebied. Er zal veel gebruik gemaakt worden van het digitale platform. Er zal echter nog veel meer veranderen. 

De heer MULLER vraagt de heer Polman bij interruptie waarom D66 het onderdeel communicatie niet eerder heeft ingebracht. De strategische visie wordt in feite namens de raad aangeboden aan de raad.
De heer POLMAN zegt dat hij zich niet kan voorstellen dat D66 het onderwerp communicatie niet heeft genoemd bij de voorbereiding van het stuk. De herijking is echter een compromis, waarin niet alles meegenomen kon worden.

De heer DE KOE zegt dat Lokaal Liberaal blij is met de herijking, die tot stand is gekomen samen met de maatschappelijke organisaties. Spreker is het eens met wat andere sprekers hebben opgemerkt over het abstractieniveau. Het abstractieniveau is op sommige punten te hoog en op andere punten te laag, afhankelijk van het betreffende onderwerp. Wat nu voorligt is een goed compromis.
Richting D66 zegt spreker dat hij onder Sport niets leest over bezuinigingen dus dat wat daarover zojuist is gezegd niet klopt. 

De heer TER KEURST zegt dat er een prima stuk voorligt, maar merkt in tegenstelling tot wat de heer Muller zei, op dat het abstractieniveau wat hem betreft lager zou mogen. De raad moet zichzelf doelen stellen, bijvoorbeeld: in 2030 moet 25% van alle daken voorzien zijn van zonnepanelen of 25% van alle nieuwbouw op het industrieterrein moet duurzaam zijn door tweelaags te bouwen of energieneutraal te bouwen. Dat soort zaken mist spreker in de strategische visie en hij oppert dat bij een volgende herijking mee te nemen.

Dat ontslaat het college er niet van om duurzaamheid, zoals het college nastreeft, handen en voeten te geven en een nieuwe nota over duurzaamheid aan de raad aan te bieden. Volgende colleges kunnen daarop voortborduren. 

De heer NOORDAM zegt dat er een nieuwe stip op de horizon is geplaatst met input vanuit de raad. Het stuk bestaat uit zeven A4-tjes en er is veel ruimte om zaken verder uit te werken, die op termijn terugkomen in de raad. Spreker geeft zijn complimenten voor de drie genoemde pijlers, waarin de VVD zich de komende jaren goed kan vinden. 

Burgemeester HOFLAND zegt dat er een visie van de raad voorligt en dat hij de complimenten wil delen met de griffier, de ambtelijke medewerkers, maar ook met de raad zelf. Het college heeft de tekst van de herijking goed bekeken, maar is niet van mening dat een aanvulling nodig is. Over vijf jaar is er misschien de behoefte op een fundamentelere manier naar de herijking van de strategische visie te kijken met een focus op 2035-2040.
Als de raad met deze herijking uit de voeten kan, dan kan het college dat ook. Het college zal de herijking vertalen. Bij een aantal dossiers kan men merken dat de strategische visie daarin terugkomt. De heer Muller sprak over het Opbroek en de Kol. Spreker zegt dat het beleid zo is dat deze locaties eerst volgebouwd worden en dat het college vervolgens kijkt naar inbreidingslocaties. Het college verwacht geen activiteiten voor de Liesen in de komende vijf jaar. Als de beleidskeuzes op dat gebied wijzigen, dan wordt de raad daarbij volop betrokken.
Er is gesproken over het abstractieniveau. Bij de evaluatie en voor de volgende keer kunnen deze opmerkingen meegenomen worden, zodat verwachtingen beter gemanaged kunnen worden.
In de gesprekken met de gemeenteraad en met de maatschappelijke instellingen is het onderdeel communicatie niet pregnant naar voren gebracht. De Rekenkamer doet hiernaar de komende maanden onderzoek en het college is volop bezig met voorbereidingen voor volgend jaar. Het woord “communicatie” zal de komende tijd zeker nog vaak vallen.
Naar aanleiding van opmerkingen over een gezonde leefstijl en het teruggaan naar voorzieningen op basisniveau, zegt spreker dat er een afweging gemaakt moet worden wat een basale sportvoorziening is en voor hoeveel sporters deze bedoeld is. In die samenhang wil het college deze vraagstukken bezien.
Het CDA sprak over de schijnbare tegenstelling op het gebied van gemeentelijke samenwerking en eigen beleidsvrijheid. Volgens spreker is het uitgangspunt van het college en van de raad dat zij waarde hechten aan zelfstandigheid en autonomie van het gemeentebestuur van Rijssen-Holten en dat Rijssen-Holten zelf in staat is eigen afwegingen te maken. Mogelijk worden er enkele zaken in de backoffice en op het gebied van efficiency samengebracht en kan er in de frontoffice bij het ontwikkelen van beleid worden samengewerkt, zolang men maar zelfstandig keuzes kan maken. Soms kan het overigens handig zijn in de uitstraling zaken op eenzelfde manier te benaderen. In de afgelopen jaren is er nooit een botsing geweest tussen het college en raad wat dat betreft. Spreker voorziet niet dat er met de voorliggende tekst daarin iets gaat veranderen in de toekomst.

Tweede termijn
De heer SCHEPPINK zegt dat de PvdA vooral inzoomde op duurzaamheid. Dat zou volgens spreker een stuk uitwerking van beleid zijn dat al vastgelegd wordt.
De strategische visie geeft wel een richting aan op het gebied van economie en werk, maar zegt verder niets over de manier waarop dat gebeurt. Spreker vindt dat er tussen het niveau van de strategische visie en de concrete maatregelen uit de kadernota een beleidsniveau ligt en dat beleidsniveau is nog niet goed ingevuld voor economisch beleid. Hij is benieuwd naar de mening van de andere fracties.
Als er door het abstractieniveau onduidelijkheid ontstaat over de interpretatie van de tekst van de herijking, ook op het gebied van samenwerking binnen de Regio, dan moet de tekst nog een keer goed bekeken worden. Hij stelt voor het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 24 september 2015.
Kort samengevat is de SGP tevreden over de strategische visie, maar er moet, voordat er maatregelen afgekondigd worden, uitwerking komen van beleid, met name voor wat betreft duurzaamheid, economie en werk. 

 

De heer DE KOE zegt dat hij de woorden van de heer Scheppink deelt. Wel merkt hij op dat als op dit abstractieniveau budgetten gelegd worden naast bepaalde onderdelen, het college met voorstellen zal komen. Hij vraagt of de heer Scheppink bedoelt dat er een moment moet komen om doelstellingen helderder te definiëren en dat het college met wat strakkere kaders aan het werk gaat.
De heer SCHEPPINK zegt dat de strategische visie verwijst naar een economisch beleid. Het is vreemd dat dit beleid er niet is. Wat dat betreft moet er wel wat gebeuren. 

De heer POLMAN zegt dat een visie een bepaald abstractieniveau moet hebben en moet dienen als handvat om beleid op te maken. Een visie moet een bepaald beeld geven, maar ook duidelijk maken wat de rol van de raad is en hoe de raad nu daarop kan anticiperen. D66 kan zich in grote lijnen vinden in de strategische visie, maar wil dat soort zaken concreter gesteld hebben. De stip op de horizon kan daardoor wat duidelijker worden, zonder dat er direct al concreet beleid benoemd moet worden. D66 beraadt zich nog op het indienen van amendementen.

De heer SCHEPPINK vraagt bij interruptie aan welke punten D66 denkt om aanpassingen via amendementen door te voeren.
De heer POLMAN verwijst naar de punten die hij heeft genoemd in de eerste termijn.

De heer NOORDAM zeg dat goed duidelijk moet zijn wat de raad verwacht van de strategische visie. Wat spreker betreft is deze visie geen concrete marsroute. Als nu nog de discussie gevoerd moet worden over wat wel en niet opgenomen moet worden, dan heeft de raad in het voortraject iets niet goed gedaan. De VVD heeft het stuk gelezen en kan er prima mee leven.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang goed kan leven met de visie die nu voorligt.
Spreker verzoekt de heer Scheppink op basis van zijn zojuist gemaakte opmerkingen, een korte notitie te maken voor de raadsvergadering en eventuele amendementen raadsbreed tijdig te verspreid, zodat de fracties die kunnen afstemmen. 

De heer BERKHOFF zegt dat hij ervan uit is gegaan dat de strategische visie het uitgangspunt is en dat daaronder allerlei beleid wordt opgesteld. Nu zegt de heer Scheppink dat hij beleid mist op het gebied van economie en werk. Het moet volgens spreker een opdracht zijn aan het college om daarop beleid te maken. Er zijn daarnaast nog meer onderwerpen die uitvoering moeten vinden in beleid. Aan de hand van dat beleid beslist de raad of er middelen beschikbaar gesteld worden. Spreker is geen voorstander van het aanscherpen van de visie met zaken die thuishoren in het beleid. 

De heer SCHEPPINK zegt bij interruptie dat hij niet heeft bedoeld met amendementen te komen. Hij is ervan overtuigd dat het college de kanttekeningen oppakt die vanavond gemaakt worden. Het enige punt waarover mogelijk een amendement wordt ingediend, betreft het duidelijker neerzetten van de zinsneden over samenwerking. 

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA zich aansluit bij de woorden van de heer Berkhoff. Er ligt een bepaald abstractieniveau voor en de raad kan beleid, voorzover dat gemist wordt, tegemoetzien.
Wat betreft samenwerking in de Regio en met andere gemeenten, zegt spreker dat hij kan leven met het antwoord van de portefeuillehouder. Er mag geen licht zitten tussen de mening van het college en de mening van de raad over samenwerking. Voor spreker is het helder: zodra er raadsbevoegdheden worden overgedragen naar de Regio, gaat dat in tegen de strategische visie en moet het college daarop een duidelijk antwoord geven. 

Burgemeester HOFLAND zegt naar aanleiding van de woorden van de heer Kahraman, dat dat de visie is van de raad en het college. Dat heeft de afgelopen jaren nooit tot aanvaringen geleid. Met voorliggende tekst verwacht spreker ook in de toekomst geen problemen te ondervinden.
Bij de vergadering over de kadernota heeft het college verzocht middelen beschikbaar te stellen voor het Deltaplan 2.0. Het college heeft daarover zelf nog verder gesproken en vervolgens ook met de provincie. Een provincieprogramma op dit terrein heet “Overijssel Werkt”. Het college heeft gemeend het Deltaplan 2.0 “Rijssen-Holten Werkt” te noemen.

Spreker memoreert de discussie van een jaar geleden, toen de SGP zich hard maakte voor het op papier zetten van een economische visie en een economisch beleid. De meerderheid van de raad heeft daarop gezegd dat het belangrijk was zaken te borgen en een houvast te hebben, maar dat er niet de behoefte was veel ambtelijke capaciteit en tijd verloren te laten gaan. Wat nu in de visie is opgenomen over economie en werk is een goede kapstok voor de toekomst. Het college wil bij de begroting komen met een soort uitvoeringsprogramma “Rijssen-Holten Werkt”. Het zou niet de keuze zijn van spreker het college te verzoeken te komen met een economisch beleid. Het is echter aan de raad ter beoordeling.

De heer DE KOE vraagt of de burgemeester beleidskaders of een handvat mist om bepaalde zaken uit te voeren.
Burgemeester HOFLAND zegt dat de beide portefeuillehouders voor economie geen zaken missen. Als het college vindt dat er meer steun van de raad nodig is bij bepaalde keuzes of dilemma’s, dan komt het college daarvoor naar de raad toe. 

De VOORZITTER zegt dat er wellicht amendementen te verwachten zijn en concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen herijking strategische als bespreekstuk te behandelen in de raad.

8 Actiepuntenlijst commissie ABZM 7 september 2015
De twee actiepunten punten blijven staan.

9 Rondvraag
De heer NOORDAM stelt naar aanleiding van het informatieve stuk Drugs- en preventieplan 2015 de volgende vragen:

  1. Kan de wethouder iets uitleggen over een theatervoorstelling in 2016?
  2. Er vindt een meting plaats naar het gebruik van alcohol, met name op plaatsen waar dat genuttigd wordt, zoals keten en hokken. Waarom staat niet in het stuk op welke plaatsen een meting plaatsvindt op het gebruik van drugs?

Wethouder TIJHOF zegt dat de vraag over de theatervoorstelling via een NB wordt beantwoord.
(NB: de vraag over de theatervoorstelling is 1 december 2015 beantwoord)

Drugsgebruik gebeurt niet op openbare plaatsen en er zijn geen plaatsen waar drugsgebruik in de gemeente gedoogd wordt. Dat er drugs gebruikt worden, staat vast. Aan die plekken die in beeld zijn, wil het college geen publiciteit geven.

De heer KLEIN VELDERMAN verzoekt om agendering van informatief stuk a, het Drugspreventieplan. Hij zorgt voor een notitie.

De heer SCHEPPINK vraagt of het klopt wat in de krant is te lezen dat ‘WT4 is opgeblazen’ en zo ja, wat er dan nog overblijft.
Het college vraagt zich af wat de gemeente moet doen met Twence, ook met betrekking tot de nieuwe sorteerinstallatie. De SGP wil weten wanneer de raad een voorstel kan verwachten over de verkoop van Twence.

Burgemeester HOFLAND zegt dat in een bestuurlijk overleg van WT4 is vastgesteld dat er op een goede en zinvolle manier veel is bereikt en dat quick-wins veel geld hebben opgeleverd door bezuinigingen of minder uitgaven. De vraag die nu in het bestuurlijk overleg is gesteld, was of daarvoor een stuurgroep en alles daaromheen nodig is om WT4 op de been te houden.
Daarnaast is de ontwikkeling van het Twentebedrijf gestart met als insteek dat als een aantal gemeenten iets gezamenlijk wil doen, de directeuren van die gemeenten dat oppakken en het op een zinvolle en effectieve manier organiseren. Er is dan geen stuurgroep WT4 meer. Afgesproken is dat de WT4-gemeenten op collegeniveau elkaar vier keer per jaar ontmoeten om afstemming te zoeken in bepaalde zaken. 

Wethouder BEENS zegt dat er begin oktober een extra aandeelhoudersvergadering Twence is gepland over de bespreking van het strategische beleidsplan. In die vergadering wordt zeker gesproken over de verkoop van Twence. Als dit punt niet wordt geagendeerd, dan brengt spreker dit namens Rijssen-Holten in.

De heer BOSMA zegt dat de SGP met zorg kennis heeft genomen van de feiten die staan in het informatieve stuk over het Drugspreventieplan. Spreker vraagt of dit plan het college noopt tot verdere actie. 

Wethouder TIJHOF zegt dat het drugspreventieplan een actieplan is, waarmee het college aan de slag gaat. Er is verzocht door D66 dit plan voor de volgende commissievergadering te agenderen. Wellicht worden er dan nog zaken aangescherpt of juist minder aangescherpt. Het college wacht die discussie af.

Burgemeester HOFLAND zegt dat ook in Rijssen-Holten zich drugsproblematiek voordoet. Het college heeft de ambitie het drugsgebruik terug te brengen. Vanuit volksgezondheid is het plan aan de commissie aangeboden. Ook in het kader van openbare orde en veiligheid is dit plan hard nodig. Het college hoopt daarmee een beweging te krijgen in de samenleving. Mocht het probleem op een bepaald, niet-aanvaardbaar niveau blijven, dan moet de raad overleggen met beide portefeuillehouders over de vraag of er meer aan preventie gedaan moet worden of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden. Het beeld dat vorig jaar is vastgesteld met het oog op openbare orde en veiligheid, zet zich door. De effecten van de maatregelen die vorig jaar in gang zijn gezet, zijn nog weinig zichtbaar. Het college blijft daar echter aan werken.

10 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.40 uur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 27 oktober 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous