Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 8 maart 2016

Datum: 08-03-2016Tijd: 19:30 - 20:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: W.J.C. KnopperNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 8 maart 2016

Datum: 08-03-2016
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, dr. E.G. Bosma en R. Jansen
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieJ. Berkhoff, mr. W.L. Riezebos-Tessemaker en G. Pas
GemeentebelangW.J.M. Muller en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en B.J. van den Berg
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en E. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeA.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, A.C. Hofland, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek5

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, met name de interim griffier de heer Knopper.
Hij feliciteert mevrouw Riezebos met het feit dat zij oma is geworden.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 18 januari 2016 (met overloop van 21 januari 2016)
De VOORZITTER geeft aan dat ook de heer Bosma aanwezig was bij de heropening van de vergadering op 21 januari jl.

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder BEENS geeft aan dat de eerste vergadering van het AB van het Twentebedrijf heeft plaatsgevonden. De heer Robben (burgemeester Wierden) is benoemd als eerste voorzitter en de heer Welten (burgemeester Borne) als tweede voorzitter van het AB.
Van de gemeente Rijssen-Holten zit spreker in het AB en is burgemeester Hofland zijn plaatsvervanger.
Tijdens deze vergadering zijn onder andere de reglementen aan de orde geweest en is gesteld dat de prioriteit ligt bij het overhevelen van taken van de Regio Twente naar het Twentebedrijf.
De voorzitter van het AB heeft aangekondigd de bestuursleden te bezoeken om te inventariseren hoe de gemeenten denken over het Twentebedrijf. Inmiddels heeft spreker een gesprek gehad met de heer Robben.

De heer SCHEPPINK vraagt om een toelichting op de inzet van Rijssen-Holten bij de vorming van het Twentebedrijf. Hij wijst daarbij op de meegegeven motie en vraagt of er al gesproken is over de grootte van het casco.
Wethouder Beens zegt er met de heer Robben over gesproken te hebben en duidelijk is dat meerdere gemeenten er zo over denken. Inhoudelijk is er in de bestuursvergadering niet over gesproken.

6 Notitie m.b.t. afvaardiging Euregio
Eerste termijn
De heer WESSELS zegt dat het CDA de situatie wil laten zoals deze nu is, met de bijpassende stemverhouding. De fractie sluit zich aan bij de mening van het college en het presidium.

De heer BERKHOFF zegt teleurgesteld te zijn in voorliggende nota.
In het presidium is ook gesproken over de waarde van het Euregiogebied. In deze commissie moet er gediscussieerd worden over de waarde van de Euregio voor Rijssen-Holten. Spreker had als achterliggend stuk een goede nota verwacht, met voor- en nadelen.
Spreker refereert aan de woorden van de heer Scheppink, die voorstelde iemand van de Euregio uit te nodigen om de gemeenteraad bij te praten. Er speelt immers van alles en er is in toenemende mate sprake van een politieke lading.
Spreker stelt voor de nota aan te houden en eerst een inhoudelijke discussie te voeren over het nut en de noodzaak van deelname van de gemeente Rijssen-Holten aan de Euregio. Aansluitend kan dan besproken worden of er 2 raadsleden afgevaardigd blijven.
Hij merkt op dat wethouder Tijhof in het AB van de Euregio zit, dat nergens in de nota staat.
De heer WESSELS vraagt naar de mening van de ChristenUnie gelet op de vragen die voorliggen.  
De heer BERKHOFF stelt voor eerst een goede discussie te voeren en de status quo te handhaven.

De heer MULLER wijst op het feit dat met de Euregio de Nederlandse regio samenwerking zoekt. Wat Gemeentebelang betreft speelt de afstand tot de grens geen rol v.w.b. de afvaarding binnen de regio, omdat de belangen hetzelfde zijn volgens spreker.
Hij vraagt of het voorkomt dat er gestemd wordt gerelateerd aan de locatie van de stemmers, omdat het zo zou moeten zijn dat de gemeenten dezelfde belangen dienen.
Spreker zegt dat Gemeentebelang de Euregio als een nuttig instrument ziet om de belangen van de regio te dienen. Deelname van Rijssen-Holten aan de Euregio vindt de fractie belangrijk.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP het voorstel van de heer Berkhoff steunt en de fractie is het ook eens met de woorden van het CDA.
Spreker wijst op de politieke verhoudingen binnen de Euregio en daarbij op het verschil met het politieke bestel in Duitsland, waardoor partijen posities naar elkaar toe spelen. Hij wil hierover een discussie voeren met als grondhouding dat de Euregio wel ergens toe doet. Hij vindt de vraag of Rijssen-Holten, gelet op de ligging, wil inleveren, niet passen.

De heer NOORDAM is het eens met de woorden van de heer Berkhoff en Scheppink en zegt, naar aanleiding van een gesprek met de directeur, een discussiestuk verwacht te hebben waarin de inhoudelijke kant van de gemeente Rijssen-Holten binnen de Euregio onder de aandacht wordt gebracht. Het voorliggende stuk gaat slechts in op de vraag of de gemeente Rijssen-Holten met een of twee leden verder wil. Dit vindt spreker geen inhoudelijke discussie.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat inderdaad is afgesproken met de gemeentesecretaris en de vorige griffier dat er een notitie zou komen. Gediscussieerd moet worden over waar de vertegenwoordigers mee op pad worden gestuurd. Dit moet een inhoudelijke discussie worden.
Spreekster licht de vraag vanuit de commissie Grens toe. Binnen de commissie Grens zijn twee kleinere gemeenten, Tubbergen en Dinkelland, actief. Tubbergen zou daarbij een politiek vertegenwoordiger kwijtraken. Dit zijn grensgemeenten die veel belang hebben bij de grensover-schreidende arbeidsmarkt. Rijssen-Holten ligt daarbij verder van de grens af en daarvoor is dat minder prangend. Er werd toen gevraagd of er gemeenten zijn die hun plaats af willen staan.
Inmiddels is dit probleem opgelost, omdat Wierden bereid was een politiek vertegenwoordiger af te staan.
Spreekster vindt ook dat eerst helder moet zijn hoe de waarde van deelname aan de Euregio moet worden gezien en wat de vertegenwoordigers meegegeven moet worden.

De heer DE KOE vindt ook dat eerst de inhoudelijke discussie moet worden gevoerd, alvorens wordt bepaald of de gemeente Rijssen-Holten met een of twee vertegenwoordigers verder gaat.

De heer KLEIN VELDERMAN vindt ook dat eerst de discussie over de rol van de Euregioraad en de plek van Rijssen-Holten hierin moet worden gevoerd, alvorens besloten kan worden tot het inleveren van een vertegenwoordiger.

De heer MEIJERINK sluit zich bij de vorige sprekers aan.
Spreker vraagt een toelichting op de tekst waarin staat dat de commissie Grens voor de langere termijn zal bekijken of het mogelijk is tot een betere systematiek van afstemming in Twente te komen die recht doet aan de uitgangspunten van de verhouding AB en Euregioraadsleden en de politieke verhoudingen.

De heer HOFLAND zegt dat hij niet wist dat de commissie eerst een discussie wil voeren. Hij wijst op de eerdere discussie in het kader van de ombuigingsoperatie en dat naar aanleiding van de scan om uit de Euregio te stappen unaniem is gekozen voor het verbonden blijven bij dat verband.
Hij zorgt ervoor dat de gewenste discussie rond de zomervakantie kan worden gevoerd en dat hiervoor de benodigde stukken beschikbaar komen.

Mevrouw RIEZEBOS reageert op de vraag van de heer Meijerink als vertegenwoordiger van de Euregioraad en zegt dat de commissie Grens zich nog gaat bezinnen op haar positie en daar wordt een notitie voor geschreven die wordt besproken in de commissie Grens. Die uitkomsten daarvan worden ter instemming voorgelegd. Die notitie zou in april gereed zijn, maar spreekster weet de datum van de vergadering niet. Zodra de stukken er zijn zal aan de commissie worden gerapporteerd en zal van te voren de mening van de commissie worden gevraagd. De heer Noordam, de heer Tijhof (als AB lid) en spreekster komen hierop terug.

Tweede termijn

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA de deelname aan de Euregio niet ter discussie wil stellen, maar het is goed om er samen nog eens naar te kijken en dit te bespreken.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie besluit de status quo te handhaven en dat de discussie hierover gevoerd zal worden rondom de zomervakantie van 2016.

7 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER geeft aan dat :
Actiepunt 14-06 ‘Evaluatie beleid Uitvoering Drank- en Horecawet’ en 15-06 ‘Brief over schadeclaim’ blijven staan.
Actiepunt 16-01 ‘Beschibaarheid vrijwilligers brandweer’, 16-02 ‘Publicatie verkeersbesluiten’ en 15-07 ‘Dr. Stokkersvonds’ zijn beantwoord.

De heer NOORDAM zegt dat n.a.v. actiepunt 16-02 een notitie van de portefeuillehouder is ontvangen. Hij zegt dat de VVD geen zin meer heeft aan een discussie hierover en dat het helder is dat er duidelijk en actief gecommuniceerd moet worden richting en met inwoners. De fractie komt hier in de kadernotabehandeling op terug met een motie, zodat de verkeersbesluiten op de website van de gemeente kunnen worden gepubliceerd.

De heer MULLER zegt dat uit het antwoord blijkt dat de informatieronde m.b.t. de voorbereidingen van trajecten goed wordt uitgevoerd in zijn algemeenheid. Na de besluitvorming blijft het tot juridische noodzaak beperkt. Gemeentebelang kan zich goed voorstellen dat dit onderdeel van de bezuinigingen niet effectief is en dat dit ook niet echt bijdraagt (€ 5.000). De fractie deelt de mening dat publicatie ook achteraf best wenselijk is. Spreker vindt dat in dit geval niet gewacht hoeft te worden met besluitvorming tot de kadernota, tenzij het bedrag toch hoger is dan € 5.000, dan moet de wethouder met een voorstel komen.

De heer SCHEPPINK vraagt om agendering van het Dr. Stokkersfonds in de volgende commissievergadering. In de commissievergadering is gevraagd om een historische beschouwing bij de stukken. Nu is eenzelfde notitie als eerder ontvangen. Dit vindt spreker niet voldoende. Gevraagd is om bij historici na te vragen hoe het fonds in elkaar zit en er is behoefte aan uitleg hierover. Waarvoor is het fonds, van wie is het ontvangen en wat gaan wij er mee doen?

8 Rondvraag
De heer SCHEPPINK gaat in op het conceptconvenant kwaliteitsmeter veilig uitgaan. Spreker zegt dat er al eerder sprake is geweest van een convenant. Hij heeft het idee dat dit convenant niet goed is bevallen, want de gemeente levert wel en uit onderzoeken blijkt dat de horeca niet goed levert. De vraag is dus waarom er nog een convenant moet zijn als er toch niet geleverd wordt. Hij waardeert het wel dat de gemeente er strakkere regels in vermelt, waarbij de vraag wel gesteld moet worden of dit helpt. De SGP gaat echter voor vroeger op stap en dit vindt de fractie niet terug in de samenwerkings-overeenkomst. Hij concludeert dat dit convenant daarom niet helemaal bij de SGP past.

De heer KAHRAMAN vraagt of de portefeuillehouder meer kan vertellen over de gang van zaken rondom het besluit van district West over de situering van het politiebureau.
Burgemeester HOFLAND zegt dat er nog geen keuze is gemaakt. Er is een proces in gang gezet dat een introvert karakter heeft, met autistische trekken. Hij vindt dat de leiding van politie Oost Nederland hier onvoldoende sturing aan geeft. Er wordt een aantal locaties onderzocht.

De heren BERKHOFF, KLEIN VELDERMAN, MULLER en NOORDAM  vragen om agendering van het rapport Netwerkende co-creatieve gemeente.  De motivatie volgt t.z.t.

De heer NOORDAM refereert aan de Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan, zegt dat instemmen met het convenant een bevoegdheid van het college is en dat de VVD hier nooit mee zal instemmen. Hij vindt dat er sprake is van betutteling en het feit dat er niet controleerbare en uitvoerbare regeltjes zijn opgenomen en dat er sprake is van veel onduidelijkheid. De VVD is van mening dat de horeca in deze gemeente flink ‘de pisang’ is, vraagt hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat er mis is met deze gemeente en refereert ook aan de discussie rondom het evenementenbeleid. 

9 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.00 uur

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 4 april 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous