Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 9 maart 2015 (19:00)

Datum: 09-03-2015Tijd: 19:00 - 20:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: H.A.J. van de Vliert AanwezigNaamSGPA.J. Scheppink, R. Jansen en drs. E.G....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 9 maart 2015 (19:00)

Datum: 09-03-2015
Tijd: 19:00 - 20:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, R. Jansen en drs. E.G. Bosma
CDAdrs. I. Kahraman, F.J. Wessels, G. Smelt en G.D. ten Berge
ChristenUnieJ. Berkhoff, G. Pas en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en S. Kök
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en H.A.M. Stegehuis
Lokaal LiberaalE. Heuver-Harbers
D66ir. H. Klein Velderman en C. Polman
Het collegeA.C. Hofland, A.J. Aanstoot, B. Beens, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek4

 

1.Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld.

3. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de vergadering van 19 januari 2015
De GRIFFIER deelt mee dat een tekstuele wijziging is ontvangen van de heer Muller bij agendapunt 7, het beleid gemeentelijke bijdrage bij rampen/Giro 555: De zin
‘In de afgelopen 14 jaar is 17x gestort op giro 555.’, wordt gewijzigd in:
‘In de afgelopen 14 jaar is 17x actie gevoerd op giro 555.’

Het verslag wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

5. Verslag van de vergadering van 9 februari 2015
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

6. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
De heer BEENS deelt mee dat hij in Regioraadsvergadering op 11 februari 2015 een opmerking heeft gemaakt over nut en noodzaak van reserves. Spreker heeft daarop bijval gekregen van een aantal gemeenten. Toegezegd is dat hieraan apart nog aandacht besteed wordt.Door de VVD is in de vorige vergadering gevraagd of Rijssen-Holten meebetaalt aan de netwerkstad. Spreker heeft de bevestiging gekregen dat dat niet het geval is.

7. Raadsvoorstel aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco (Hofland)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco als hamerstuk te behandelen in de raad. 

8. Eindrapportage Deltaplan (opiniërend; Hofland)
De heer MULLER gaat in op de volgende punten:
Over de resultaten van de enquête onder ondernemers wordt verwezen naar de komende kadernota. Vraag is of de nog niet-bestede middelen daarvoor beschikbaar blijven. Datzelfde geldt voor de projectvoorstellen van het CVJO.

 • Storting van het restant van de middelen ad. € 390.000 in de algemene middelen is de koninklijke weg en zijn daarmee volgens de letter van het beleidsakkoord dan niet meer beschikbaar voor activiteiten die mogelijk uit de vervolgonderdelen van het Deltaplan komen. In het beleidsakkoord staat over de reserves dat deze ‘op slot’ blijven zolang de weerstandsratio van 1,4 niet behaald is. Als de wethouder zegt dat dit niet zo letterlijk genomen hoeft te worden en deze middelen wel beschikbaar komen voor die activiteiten, dan is dat eenvoudiger.
 • Bij ‘Stimulering woningbouw’ is het blijkbaar niet gelukt contracten af te sluiten voor het RV-terrein. Spreker vraagt of de commissie binnenkort geïnformeerd wordt over de toekomst van het RV-terrein.
 • Bij ‘Woningen in de Liesen’ mist spreker vervolginformatie over de voortgang van woningen die in particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd zouden worden.
 • Onder het onderdeel Opleidingen is spreker er op dit moment geen voorstander van het beschikbare budget van € 90.000 per opleiding op te hogen naar € 150.000. Het doel is mbo-opleidingen binnen de gemeente te stimuleren. Dat ondersteunt Gemeentebelang van harte, maar het hoeft niet meer te kosten dan echt nodig is. Het beschikbare budget is al jaren bekend. De noodzaak voor meer budget blijkt niet uit dit stuk. Eerder heeft Gemeentebelang vraagtekens gezet bij de derde bijdrage voor REMO van € 150.000. Een automatisme dat voor elke opleiding meteen € 150.000 afgetikt wordt, vindt Gemeentebelang niet vanzelfsprekend.
 • Met betrekking tot de afronding van het Deltaplan beseft Gemeentebelang goed dat de malaise van de macro-economische tsunami niet te weerstaan is met een lokaal ‘zandzakken- en pompenplan’. Het is moeilijk in te schatten welke schade is voorkomen, maar er zijn zeker enkele stappen vooruit gezet. Gemeentebelang is zeer tevreden en gelukkig met het initiatief dat met dit plan in zijn totaliteit is genomen.

Mevrouw HEUVER zegt dat ook Lokaal Liberaal graag geïnformeerd wil worden over de stand van zaken rondom het RV-terrein. Haar fractie is benieuwd naar de uitslag van de enquête onder het bedrijfsleven en vraagt wanneer de raad die tegemoet kan zien.

De heer NOORDAM zegt dat het college in 2013 de noodzaak van het Deltaplan inzag en een boost wilde geven om in Rijssen-Holten een en ander van de grond te krijgen. Daarin is het college op een aantal terrein geslaagd. De VVD wil nog graag de volgende zaken verduidelijkt hebben:

 • Flexibel bestemmen. De doelstelling was minder regels. Dat is nog niet gedaan.
 • De website bedrijventerrein is eind 2015 klaar. Het is zorgelijk dat dit drie jaar na dato is. Sommige zaken hebben een langere looptijd nodig, maar dit had met meer voortvarendheid behandeld kunnen worden.
 • Over lease, huur en erfpacht is in de stukken niets terug te vinden. Is er wellicht tussentijds een herziening geweest? 

De heer TER KEURST zegt dat hij zich in grote lijnen aansluit bij de woorden van de heer Muller. Dat geldt zeker voor de vraag over het beschikbaar blijven van de bijna € 400.000, met name met het oog op datgene wat in de commissie MDV aan de orde komt over het Participatiepact. Spreker acht het verstandig dit soort middelen niet te parkeren in de algemene reserve.

De heer BERKHOFF gaat in op de volgende punten:

 • Punt 7; verduurzamen bestaande woningen. De ChristenUnie hecht eraan dat dit onderdeel voldoende aandacht krijgt. De belangstelling lijkt niet groot te zijn. Spreker verzoekt hierin de nodige energie te steken om dit beter van de grond te krijgen.
 • Renovatieprojecten van de woningcorporaties: Aan de Goede Woning wordt nu € 50.00 betaald, omdat zij op een andere wijze het energielabel A gehaald hebben. Ook Viverion heeft die toezegging gekregen. Spreker vraagt of deze pot nu leeg is, of het eenmalige toezeggingen zijn geweest en of er geen precedenten worden gecreëerd bij volgende projecten.
 • Spreker heeft begrip voor de bijdrage aan de opleidingen van € 150.000, maar verzoekt de portefeuillehouder een onderbouwing te geven van de verhoging van € 90.000 naar € 150.000. 

De heer POLMAN gaat in op de volgende punten:

 • Bij ‘Acquisitie bedrijventerreinen’ staat dat het budget wordt gehaald uit het budget voor stimulering van startende ondernemers. Het feit dat er contact wordt gelegd met de bestaande bedrijven, lijkt echter te impliceren dat het niet om startende ondernemers gaat. Spreker vraagt of dit onderdeel gaat om startende ondernemers of om bedrijven die de startfase al ontgroeid zijn en wat er gedaan wordt voor de € 35.000 die hiervoor vrijgemaakt wordt.
 • Over het project ZZP-ers in de bouw vraagt spreker vraagt waarom niet gewacht wordt tot de resultaten bekend zijn half maart/begin april, om vervolgens eventueel de € 200.000 vrij te laten vallen. Als het geld nu al vrijvalt en het blijkt alsnog nodig te zijn, is de vraag waar het dan vandaan moet komen.
 • Er blijkt weinig belangstelling te zijn voor het project Verduurzamen woningen. D66 begrijpt dat wel, omdat de regeling bedoeld is voor woningen met een F- of G-label. Dit zijn over het algemeen vrij oude woningen. De doelgroep die hierin woont, heeft vaak niet de middelen of interesse voor verduurzaming ondanks de subsidie, of het is een doelgroep voor wie dit niet interessant is vanwege de mogelijk hogere leeftijd. Spreker vraagt waarom de doelgroep niet aangepast wordt en of woningen met andere labels ook in aanmerking kunnen komen.

De heer SCHEPPINK blikt terug op de resultaten van het Deltaplan: 75 fte arbeidsplaatsen structureel, CVJO, opleiding ZZP, startende ondernemers, begeleiding naar werk, nieuw vestiging, incidenteel 130 mensjaren, er is budget over, de investering in die fte’s bedraagt € 19.000 tot € 20.000. Dat is iets om trots op te zijn. In het verleden waren er de Melkertbanen. Die hebben volgens spreker veel meer geld gekost per fte. Ook maatschappelijk heeft het veel opgeleverd, zoals de professionele tools en de schulddienstverlening die samen met betrokken partijen goed is gestructureerd. Spreker is trots op de resultaten en wil dat ook laten weten. Hij vindt dat de overige fracties te veel technische vragen stellen en lauw reageren. Bij dit soort standpuntbepalingen mogen de successen genoemd worden.
Spreker is verbaasd over de vraag van de heer Muller, of € 150.000 voor de opleidingen echt nodig is. Volgens spreker maakt de heer Muller daarmee onderscheid tussen verschillende doelgroepen. De heer Berkhoff stelde namelijk een vraag over de woningbouwverenigingen, waarop de heer Muller niet reageerde. De woningbouwverenigingen hebben zonder extra bijdrage wel het energielabel A gerealiseerd. Spreker vraagt of daarvoor volgens Gemeentebelang hetzelfde geldt of dat zij minder oog heeft voor onderwijs dan voor de rest. 

Burgemeester HOFLAND zegt dat het Deltaplan zijn afronding nadert, een plan waarmee Rijssen-Holten beroemd is geworden. Het is niet een ‘zandzakken- en pompenplan’, maar een plan van Hans Brinker met zijn vinger in de dijk. Rijssen-Holten heeft het aangedurfd iets neer te zetten, waarbij zij wist dat ze niet alle problemen van de wereld kan oplossen. Rijssen-Holten maakte duidelijk dat zij zich verantwoordelijk voelde voor wat er gebeurde en heeft een poging gedaan daaraan een steentje bij te dragen door mensen weer perspectief te laten zien, waarbij ook het bedrijfsleven kansen heeft gekregen om voortgang te maken. De vele vragen die zijn gesteld beschouwt spreker als technische vragen, die hij verwijst naar de ambtelijke organisatie.
Het is niet zo dat het beschikbaar gestelde geld sowieso uitgegeven moet worden. Het Deltaplan heeft een doorlooptijd van 2013 tot eind 2015. De eindbalans is nu, begin 2015, opgemaakt. Het college vindt dat er achter sommige dingen die niet lukken een punt gezet moet worden.

In het voorbeeld van de Goede Woning blijft echter nog € 100.000 beschikbaar om ook te kijken met welk plan Viverion op dit gebied komt. Het college vindt dat bijgestuurd mag worden als er iets in de geest van het Deltaplan is gedaan.
De enquête die vanavond enkele keren is genoemd, moet beschouwd worden als een voorbereidingshandeling van het college om na te gaan wat er leeft onder de ondernemers en waarmee het bedrijfsleven de toekomst tegemoet wil gaan. Dat is input voor het college, die momenteel gedeeld wordt met een aantal ondernemersverenigingen. Het college beoogt bij de kaderstelling nieuwe voorstellen aan de raad voor te leggen over hoe in de toekomst met het economisch beleid omgegaan moet worden. Het heeft op dit moment geen toegevoegde waarde de uitslag van de enquête met de commissie te delen.
Acquisitie van bedrijventerreinen is een opdracht aan het college. Het college is bezig met de uitvoering daarvan en bekijkt hoe de acquisitie van bedrijventerreinen kan worden geïntensiveerd.
In het oorspronkelijke plan was sprake van € 90.000 voor de opleidingen Zorg en Logistiek. Nu wordt voorgesteld hiervoor € 150.000 beschikbaar te stellen. Langzaamaan wordt een heel breed mbo-pakket in Rijssen-Holten van de grond getrokken. Het college vindt dat Rijssen-Holten daarmee, met nog een eventuele doorstroming naar het hbo, een attractieve gemeente kan zijn. Het mag de gemeenschap iets waard zijn om dat te kunnen realiseren.
De opleiding Logistiek kan niet gerealiseerd worden met een bijdrage van € 90.000 of van € 150.000. Er is een aanvraag gedaan voor subsidie bij de provincie. Als die subsidie wordt toegekend, iets waarin het college alle vertrouwen heeft, wordt de opleiding Logistiek gerealiseerd.
De opleiding Zorg zal waarschijnlijk niet al in augustus neergezet zijn. Er zal eerst meer onderzoek gedaan moeten worden. In het verleden is al eens geprobeerd deze opleiding van de grond te krijgen, maar men is met te weinig informatie de markt opgegaan om de doelgroep voldoende te bereiken. Uit ervaringen met Bouwgilde en REMO, waarbij het bedrijfsleven volop participeert en meedoet via stageplekken, blijkt dat ook de opleiding Zorg op die manier voorbereid kan worden. Door de transities heeft men in de zorg momenteel echter ander zaken aan het hoofd. Er zal dus iets meer tijd nodig zijn. Het realiseren van de opleiding is zonder provinciale subsidie zeker niet mogelijk. Het lijkt het college verstandig voor deze brede opleiding in elk geval € 150.000 beschikbaar te stellen.
Lease- huur of erfpacht is bij gronduitgifte zeker mogelijk. Er wordt met partijen gesproken over verschillende financieringsvarianten.
Duurzaamheid is een continue proces. Het gaat nu echter over de afronding van het Deltaplan. Mochten er meer middelen nodig zijn om duurzaamheid duurzaam op de politieke agenda te krijgen, dan is dat een afweging van de raad bij de kadernota.
Het begrote bedrag dat overblijft van het Deltaplan is € 395.000. Het college stelt voor dat geld terug te storten in de algemene reserves. Het is aan de raad bij de kadernota al dan niet af te wijken van de voorstellen. 

De heer TER KEURST vraagt bij interruptie waarom niet een deel van deze middelen bijvoorbeeld wordt ingezet voor het Participatiepact.
Burgemeester HOFLAND zegt dat het college van mening is dat het niet past nieuwe initiatieven of vragen onder te brengen in het Deltaplan. Het gaat er nu om dat de balans van het Deltaplan wordt opgemaakt. Er is € 395.000 overgebleven. Er is nog een aantal deadlines genoemd in het Deltaplan en mogelijk vallen er nog een paar bedragen vrij, waarvan het college zal voorstellen die toe te voegen aan de algemene reserve. 

Wethouder CORNELISSEN zegt naar aanleiding van de vraag over het RV-terrein dat de grondeigenaar en de voetbalvereniging met elkaar in gesprek zijn om te kijken of een verhuizing mogelijk is.
Flexibel bestemmen betekent niet per definitie minder regels. Het college wil kijken hoe bij nieuwe bestemmingsplannen met het instrument flexibel bestemmen beter omgegaan kan worden. Zo wordt in Opbroek fase 2 gekeken of zaken minder hard ingekleurd worden. In de nieuwe structuurvisie Centrum Rijssen wordt gekeken hoe het instrument flexibel bestemmen ingezet kan worden bij de tweede schil, waardoor er misschien meerdere bestemmingen komen op een pand. Als een eigenaar een andere invulling wil geven aan een pand, dan is niet direct een bestemmingsplanwijziging nodig.
Wat betreft de vraag over particulier ondernemerschap De Liesen zegt spreker dat de laatste drie woningen worden uitgegeven.

Tweede termijn
De heer MULLER zegt dat zijn opmerking over zandzakken- en pompenbeleid zeker niet denigrerend was bedoeld, omdat het in relatie is gezegd met “macro-economische tsunami”. Lokaal is weerstand geboden en is gedaan wat gedaan kon worden naar aanleiding van wat er op de wereld op economisch gebied gebeurt. De gemeente heeft droge voeten gehouden en heeft zelfs stappen vooruit gezet. Daarvoor heeft spreker zijn waardering uitgesproken. Er is ontzettend hard gewerkt om de schade te beperken en een dam op te werpen.
Wat spreker bij het aspect scholingen mist, is de relatie met het bedrag dat echt nodig is om de scholen binnen te krijgen. Er moet niet meer betaald worden dan nodig is. Dit kan wat hem niet vergeleken worden met woningen. Uit ervaring weet spreker dat de kostenstructuur voor opleidingen heel anders is. Er zijn veel opleidingen in de zorg met veel varianten, maar als een instelling eigen opleidingen verzorgt, dan kost dat € 2000 op jaarbasis per leerling. Als dat gedaan wordt in combinatie met een aantal scholen en instellingen, dan kan dat dalen tot € 300/€ 400 per leerling per jaar vanwege de subsidies et cetera. Genoemde bedragen zijn zonder gemeentelijke subsidies, want het is zeer ongebruikelijk dat gemeenten bijdragen aan BBL-opleidingen. In dit geval is het wenselijk dat de opleiding in Rijssen-Holten gerealiseerd wordt en Gemeentebelang ondersteunt dat van harte. Bij de vanzelfsprekendheid dat het realiseren van een opleiding ‘zomaar’ € 150.000 moet kosten, heeft Gemeentebelang echter grote twijfels en vindt dat deze activiteit niet meer moet kosten dan nodig is.
Per saldo wil Gemeentebelang zo weinig mogelijk reserveringspotjes. Er is wel een basisafspraak over de ratio van 1.4, maar als die afspraak opengebroken kan worden op het moment dat het nodig is voor het uitvoeren van initiatieven in het kader van het Deltaplan, dan heeft Gemeentebelang geen moeite met het parkeren van de overgebleven middelen. 

De heer NOORDAM zegt dat hij in de eerste termijn in feite, al was het in andere woorden, hetzelfde heeft gezegd als de heer Scheppink; zij zijn het met elkaar eens over dit plan.
Naar aanleiding van de reactie van wethouder Cornelissen over flexibel bestemmen verwijst spreker naar het stuk uit 2013: “Flexibel bestemmen, snellere procedures, minder regels”. Dat was a priori een van de zaken die onder het verhaal lag om te komen tot minder regels.
Spreker blijft bij zijn standpunt dat wat betreft het Deltaplan het boek met opgeheven hoofd dicht mag. Er is nog veel af te werken, maar het is iets om trots op te zijn. 

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie bijzonder trots en tevreden is over de manier waarop het Deltaplan is opgepakt door het vorige college en dat de uitvoering ervan voortreffelijk is verlopen. Afronding van het plan kan nu plaatsvinden. Zijn fractie houdt zich aanbevolen voor nieuwe initiatieven vanuit het college, waarbij per geval wordt bekeken of er geld beschikbaar wordt gesteld. De uitvoering van het Deltaplan en wat het heeft opgeleverd, is iets waarop college en raad trots mogen zijn. 

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA het Deltaplan heeft geëvalueerd en concludeert dat het college daarmee verstandig is omgegaan. Vroegtijdig werd onderkend als projecten niet tot resultaat zouden leiden en werd er bijgestuurd. Het CDA complimenteert het college daarmee. Dat geeft vertrouwen naar de toekomst. Mocht er opnieuw een Deltaplan van de grond komen, dan is het geld bij het college in goede handen. Het college doet er verstandig aan het restant terug te storten in de algemene reserve, zoals is afgesproken in het treasurystatuut. Als er bij de kaderstelling goede ideeën naar voren komen, dan is het aan de raad daarvoor geld vrij te maken.
Het CDA is blij met het resultaat en met het feit dat er duurzame arbeidsplaatsen zijn gecreëerd.

Mevrouw HEUVER zegt dat Lokaal Liberaal blij en trots is dat het Deltaplan zo goed is gelukt. Zij kan zich vinden in de eindrapportage. Lokaal Liberaal is ook bereid het extra duwtje van € 60.000 te geven voor een verbreding van het mbo, eventueel met een doorstroming naar het hbo. Ook voor dit feit geeft Lokaal Liberaal complimenten.De heer SCHEPPINK zegt dat hij blij is met de vele complimenten over het Deltaplan en met de verstandige woorden van het CDA over het terugstorten van de middelen in de algemene reserve.
Spreker snapt de woorden van de heer Muller over de opleidingen, maar soms kan het zo zijn dat als de gemeente een bijdrage geeft voor een opleiding, dat dan gekozen wordt voor de eigen gemeente. Alleen al kiezen voor de eigen gemeente, is wat de SGP betreft al winst.

De heer TER KEURST zegt blij te zijn dat de grootste criticaster van destijds ten aanzien van het Deltaplan, zijnde de SGP, zich nu in allerlei toonaarden en loftuitingen uit om kenbaar te maken hoe blij zij is met het behaalde resultaat. Spreker is daar persoonlijk achteraf blij mee. Hij complimenteert dit college met het vervolmaken van het karwei. Dat laat onverlet dat het resultaat hoger had kunnen zijn, en wel ongeveer tien structurele werkplekken. De heer Kahraman zou namelijk tien werkplekken voor zijn rekening nemen. Dan waren er 85 werkplekken gekomen en was het bedrag per persoon dat de gemeente erin heeft gestoken nog lager uitgekomen.
Tegen de heer Scheppink zegt spreker dat er in het verleden Melkertbanen waren. Dat waren WIW-ID/banen. Daarvoor betaalde men een inleenvergoeding van ongeveer € 10.000 en kon men subsidie krijgen van maximaal € 15.000.

De heer SCHEPPINK merkt bij interruptie op dit geen structurele banen heeft opgeleverd.
De heer TER KEURST verwijst naar instellingen, waar wel een aantal ID-banen structureel is omgezet in gewone werkplekken.
Het resultaat van het Deltaplan stemt spreker tot tevredenheid. Of het stuk terugkomt als hamerstuk of bespreekstuk in de raad, laat spreker afhangen van de behandeling van het Participatiepact in de commissie MDV.

De heer POLMAN zegt dat ook D66 trots is op het behaalde resultaat. Haar dank gaat voornamelijk uit naar het ambtelijk apparaat, dat hierin de grootste hand heeft gehad. D66 vindt echter dat men wel kritisch mag zijn op de voorstellen waarin om een reactie wordt gevraagd. Het stuk geeft aan dat er verantwoordelijkheid wordt afgelegd over de uitvoering van het Deltaplan. De portefeuillehouder zegt dat hij inhoudelijk niet ingaat op de vragen. Dat vindt D66 jammer, zodat de vraag rijst op welke manier hierover een inhoudelijk debat gevoerd kan worden.

De heer SCHEPPINK vraagt bij interruptie of hij de woorden van de heer Polman zo moet interpreteren, dat D66 vindt dat zij niet de gelegenheid heeft gehad haar vragen te kunnen stellen en daarom nu niet een goede discussie kan voeren.
De heer POLMAN zegt dat niet op alle gestelde vragen vanavond een antwoord gegeven kan worden, maar op sommige vragen kan zeker wel een reactie gegeven worden. Nu is er veel gesproken over het al dan niet terugvloeien van de middelen en over de vraag waar fracties wel of niet in meegaan. Daarover had de inhoudelijke discussie gevoerd kunnen worden en D66 vindt het jammer dat dat niet gebeurt. Nu zal de discussie pas in een latere fase komen en niet hier in de commissie.

Burgemeester HOFLAND dankt allen voor de complimenten en voor de uitgesproken trotsheid. Dit college wil ook de vorige raad bedanken, die dit allemaal mogelijk gemaakt heeft. Gezamenlijk is er iets goeds neergezet.
Door Gemeentebelang is aangegeven dat zij twijfelt over de vanzelfsprekendheid van het verstrekken van € 150.000 voor de opleidingen. Spreker heeft aangegeven dat de opleidingen zonder dat geld niet gerealiseerd worden.
De reactie van D66 verbaast spreker gelet op zijn inhoudelijke beantwoording in de eerste termijn. Over de acquisitie van bedrijven heeft hij gezegd dat het college daarmee bezig is; het is een opdracht van de raad, die het college uitwerkt. Over de ZZP-hal, die niet haalbaar blijkt te zijn, is aangegeven dat het college daarmee stopt. De vraag over het F- en G-label had gesteld kunnen worden in de voorbereiding van deze vergadering aan de ambtelijke organisatie. 

De VOORZITTER zegt dat het stuk als een begrotingswijziging terugkomt in de raad en dat het daarmee een bespreekstuk wordt. Tot de raadsvergadering op 26 maart a.s. kunnen de fracties eventueel nog vragen stellen aan de ambtelijke organisatie.

9. Verbod zwemles op zondag (ovv D66; Hofland)
De heer KLEIN VELDERMAN motiveert zijn verzoek tot agendering van dit onderwerp. Hij hoopt dat er vanavond een debat ontstaat en niet een vragenrondje, waarin alleen antwoorden worden gegeven. Wat is het toch heerlijk om zelf beslissingen te mogen nemen.

Heerlijk, als je keuzevrijheid hebt. Zo moet het zwembadpersoneel ook hebben gedacht. Zij waren vrij in hun keuze om op zondag zwemles te geven. Een geweldige oplossing, die alleen maar winnaars kende en zich prima verhield met het verbod op de koopzondag, zoals dat eerder is afgesproken. Zwemles is een basisvoorziening, die er gewoon voor zorgt dat er minder kinderen verdrinken. Wachtlijsten zorgen ervoor dat kinderen jaren achterlopen met het zichzelf kunnen redden als zij in het water vallen.

Tijdens het vaststellen van het coalitieakkoord is de koopzondag uitgebreid besproken. De heer Scheppink gaf destijds aan over de koopzondag: “Dankzij winkelrust op zondag hebben de kleine en zelfstandige winkels meer kans om te overleven. Een dag winkelrust geeft hen de gelegenheid om op adem te komen. De slager zal zijn eenmanszaak niet zo snel van de hand doen als hij een dag in de week rust krijgt zonder dat hij klanten verliest aan de grote buurman. Winkelrust voorkomt een aanzuigende werking. Ondersteunende diensten staan minder onder druk om te gaan werken op zondag.” Kortom: geen koopzondag, is vooral bedoeld om ondernemers te beschermen tegen die grote boze winkelketens. Het zwembadpersoneel mocht aannemen dat zwemles gewoon op zondag kon worden gegeven, maar daar stak de gemeentesecretaris een stokje voor. Communiceert de gemeente wel goed? Was dat beleid dan niet bekend op de werkvloer of moest dat beleid nog gemaakt worden? Begrijpelijk dat het zwembadpersoneel, de ouders en de kinderen zelf zeer teleurgesteld waren toen de secretaris de plannen introk. Wij leven toch in een gemeente die elkaar helpt? Die is er toch voor de inwoners van Rijssen-Holten? Wij voeren toch de slogan “Samen werken #voor elkaar”? Volgens D66 zou de gemeente meer tussen de mensen moeten staan en niet op een grote afstand daarboven. De gemeente moet dingen mogelijk maken waar mensen behoefte aan hebben en niet onnodig restricties opleggen. Initiatieven vanuit de mensen zijn cadeautjes, waar je zuinig op moet zijn.
D66 heeft reacties via social media ontvangen en geanalyseerd. De overgrote meerderheid bestaat uit mensen die niet begrijpen waarom een zwemlesverbod op zondag wordt ingesteld. Deze groep reageert vaak met de woorden: leef en laat leven. De tweede groep heeft voornamelijk op basis van religieuze gronden begrip voor de keuze van het college. Wat D66 betreft gaat het dus om het zoeken naar oplossingen samen met de mensen, voor kleine en grote problemen, oplossingen die voor de gemeente niet altijd de eerste keuze is. Het is toch veel beter te zoeken naar oplossingen mét draagvlak?
D66 roept het college op over zijn schaduw heen te stappen en zwemles op zondag toe te staan. Het college wordt opgeroepen uit de comfortzone te stappen en te durven loslaten. D66 wil graag van de politieke partijen afzonderlijk hun standpunten vernemen over dit zwemlesverbod op zondag. Dan is voor de kiezer voor eens en altijd duidelijk waar zij op hebben gestemd.

Mevrouw HEUVER zegt dat Lokaal Liberaal het betreurt dat deze discussie nu door D66 wordt gevoerd aan de vooravond van de discussie over een nieuw te bouwen zwembad in Rijssen-Holten. Lokaal Liberaal is voorstander van een zo groot en zo mooi mogelijk zwembad, dat multifunctioneel is, dat zeven dagen in de week geopend is en voldoende ruimte biedt aan recreatief zwemmen. Het nieuwe zwembad moet bovendien meer uren voor training van zwemclub De Mors opleveren, zodat zij weer nieuwe leden kunnen werven en kunnen groeien. Ook moet er zeker voldoende capaciteit komen voor de belangrijke taak van het geven van zwemlessen. Lokaal Liberaal is dan ook van mening dat de discussie nu politiek gezien zeer onhandig is. 

De heer NOORDAM zegt dat het verkleinen van de wachtlijsten bij de fractie van de VVD Rijssen-Holten centraal staat. Dat is het begin van deze discussie en is het enige wat voor de VVD op dit moment telt. Als het openstellen van het zwembad op zondag voor het college niet ter discussie staat, zoals burgemeester Hofland in december aangaf, dan dient de vraag zich aan waarom dat wel geldt voor de zwemlessen. In deze gemeente geven gezinnen aan de zondagsrust elk op een eigen wijze invulling en eenieder wordt daarin vrijgelaten.
De VVD kan zich dan ook goed voorstellen dat er gezinnen zijn die ervoor kiezen de zondagsrust te gebruiken voor een bezoek aan het zwembad. Alles is aanwezig, van kaartverkoop tot toezicht, maar het kind zonder diploma mag op dat moment geen zwemles ontvangen. De fractie van de VVD bevreemdt de beantwoording van het college van 18 december 2014, dat dit een uitleg is van het coalitieakkoord, namelijk dat invulling geven aan commerciële activiteiten vanuit het gemeentebestuur niet passend is in de geest van het coalitieakkoord. Voor de VVD is dat een heel eenzijdige toetsing van het coalitieakkoord. Er staan namelijk ook voldoende zinnen in datzelfde coalitieakkoord, die in diezelfde geest van dat akkoord het zouden toestaan. De zondagsrustdiscussie lijkt hiermee verworden tot pietluttigheid en muggenzifterij. De VVD wenst op dit moment geen discussie over de geest van het coalitieakkoord, in het bijzonder wat betreft de zondagsrust. De veiligheid van het kind staat voor haar voorop. Het verkleinen van wachtlijsten voor zwemlessen is het enige dat nu telt. Spreker vraagt wat het college daaraan denkt te doen.

De heer KAHRAMAN vraagt voor welk probleem de heer Klein Velderman een oplossing zoekt. Door de VVD werd zojuist een duidelijk standpunt naar voren gebracht door te zeggen dat het belang van het verkleinen van de wachtlijsten voorop staat. Spreker vraagt de heer Klein Velderman of hij weet hoe groot de wachtlijsten zijn.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat volgens informatie van een maand geleden, de wachtlijst vijf maanden is voor mensen die een kind willen opgeven voor zwemles.

De heer KAHRAMAN vraagt of de heer Klein Velderman het heeft over kinderen vanaf vijf jaar. Vanaf die leeftijd wordt er les gegeven aan kinderen.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij ervan op de hoogte is dat een kind vanaf vijf jaar op zwemles mag. Waar het om gaat, is dat aan mensen in de gemeente wordt gevraagd om mee te werken aan het uitvoeren van het beleid en dat men daarom dan ook zo ruimhartig moet zijn door dit soort initiatieven toe te staan. 

De heer KAHRAMAN vraagt of de heer Klein Velderman de wachtlijsten wil wegwerken voor de veiligheid van de kinderen of dat hij wil praten over de manier waarop het college omgaat met de ambtenaren.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij het heel prettig zou vinden als het college dit soort initiatieven omarmt en bekijkt hoe daarmee omgegaan kan worden. Dit soort initiatieven moet niet bij het minste of geringste neergesabeld worden door er een reden bij te zoeken van de zondagsrust annex koopzondag.

De heer KAHRAMAN vraagt of de heer Klein Velderman als hoogste prioriteit heeft het wegwerken van de wachtlijsten of dat hij wil discussiëren over de manier waarop het college omgaat met initiatieven vanuit het ambtelijk apparaat.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij wil praten over de manier waarop dit college omgaat met initiatieven vanuit de samenleving. Dit is een mooi voorbeeld, dat ook terug kan komen bij het onderzoek van de Rekenkamer in het kader van communicatie. Spreker vindt het typisch dat de andere partijen geen mening of standpunt innemen. Lokaal Liberaal zegt alleen dat het moment politiek onhandig is, maar een standpunt is niet gegeven.

De heer KAHRAMAN zeg dat D66 heeft heeft aangegeven te willen spreken over zwemmen op zondag. Als het echter gaat over de vraag of het college alle initiatieven vanuit het ambtelijk apparaat moet omarmen, dan is dat een discussie die spreker graag met de heer Klein Velderman wil voeren.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat hij ook die discussie wil voeren en dat hij daarbij nu als voorbeeld wil nemen het wegwerken van de wachtlijsten voor zwemles. Het is een initiatief dat is genomen door mensen die daarvan voorstander waren. Er was geen enkele beer op de weg. De gemeente vond het echter nodig dat mooie initiatief de kop in te drukken. Daarover wil spreker debatteren.

De heer BERKHOFF zegt dat hij er moeite mee heeft dat nu gediscussieerd moet worden over de vraag hoe het college omgaat met initiatieven van ambtenaren. Dat is een onderwerp waar spreker niet zomaar kan discussiëren. Overigens is dat beleid van het college zelf. Spreker had zich voor vanavond voorbereid op een debat over de wachtlijsten.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het niet gaat over de wachtlijsten. De ChristenUnie kan het hebben over het zwemlesverbod op zondag.

De VOORZITTER verzoekt de fracties hun standpunten te geven, waarna in de tweede termijn het debat gevoerd kan worden.

De heer KAHRAMAN zegt dat eerst duidelijk moet zijn waarover gedebatteerd wordt. Als de heer Klein Velderman een uitspraak wil hebben van het CDA over de vraag hoe het college omgaat met ambtenaren, dan neemt spreker dat mee terug naar de fractie.De heer TER KEURST wijst erop dat in de motivatie van D66 staat dat het gaat om het verbod op zwemles op zondag.

De heer KAHRAMAN zegt dat de heer Klein Velderman aangeeft dat hij het wil hebben over initiatieven vanuit het ambtelijk apparaat.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het niet gaat om initiatieven vanuit het ambtelijk apparaat, maar om initiatieven vanuit de bevolking. 

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang over zwemlessen op zondag in de raadsvergadering van 18 december 2014 geen standpunt heeft gegeven, maar dat zij na de vergadering haar standpunt kenbaar heeft gemaakt via haar website. Het geven van zwemlessen op zondag is zonder ruggespraak van het college ingevoerd, maar Gemeentebelang wil daarover eerder een compliment geven aan het zwembadteam dan een zwartepiet, omdat dit hun instelling en mentaliteit toont om een goed product te leveren. Het pleit voor dit team dat zij vanwege de wachtlijst deze service op zondag wil aanbieden. Hierdoor is het probleem van de wachtlijsten aan de orde gekomen. Een wachtlijst is namelijk per definitie een probleem en wordt ook als zodanig ervaren door ouders. Het is zeer wenselijk wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Als dat kan zonder principiële bezwaren bij het personeel, dan is Gemeentebelang daarvan voorstander. Het is voor Gemeentebelang nadrukkelijk een vorm van dienstbaar zijn; zijn fractie ziet het niet als een commerciële activiteit.

De heer TER KEURST zegt dat hij zich aansluit bij de woorden van de heer Muller. De PvdA is principieel absoluut niet tegen zwemlessen op zondag. Dat is waar het nu om gaat: het verbod van zwemlessen op zondag. Aangegeven werd dat dit een commerciële activiteit zou zijn, te vergelijken met een winkelopenstelling op zondag waar koopzondagen niet zijn toegestaan. Spreker vraagt hoe het kan dat bij een verlieslatende onderneming als het zwembad, waar elk jaar veel geld bijgelegd moet worden, een initiatief van het personeel als commercieel wordt aangeduid. Als het college en de coalitie die lijn doortrekken, hadden zij zo dapper moeten zijn een initiatiefvoorstel voor te bereiden om ook de kaartverkoop voor het zwemmen op zondag te verbieden. Dat is eveneens een commerciële activiteit te vergelijken met een winkelopenstelling op zondag. Koopzondag wil dit college niet, zoals staat in het coalitieakkoord. Dat is volgens spreker niet aan de orde. Zwemlessen en zwemmen op zondag had gewoon mogelijk moeten zijn, zonder dat het de gemeenschap extra geld kost.

De heer BERKHOFF constateert bij interruptie dat de heer Ter Keurst spreekt over de verlieslatende exploitatie en het zwemmen op zondag. Hij vraagt of de heer Ter Keurst daarmee aangeeft dat zwemmen op zondag een winstgevende activiteit is, waardoor het verlies van het zwembad kleiner kan worden.
De heer TER KEURST zegt dat het zwembad een verliesgevende onderneming is, waar de gemeente al sinds jaar en dag tonnen bij moet leggen. Wat de PvdA betreft blijft het zwembad open op zondag en vindt ook de kaartverkoop en het geven van zwemlessen op zondag plaats.

De heer SCHEPPINK zegt dat het een vreemd debat is. D66 geeft haar motivatie voor agendering van het onderwerp zwemlessen op zondag. Bij dit stuk is het beleidsakkoord toegevoegd, waardoor ook de vraag gesteld zou kunnen worden of het beleidsakkoord goed uitgevoerd wordt door het college. Wat de SGP betreft gebeurt dat goed.
De heer Klein Velderman citeerde een deel van het betoog van spreker tijdens de raadsvergadering in april 2014 over de zondagsrust die gelieerd zou zijn aan de koopzondag en de winkels. In het verkiezingsprogramma van de SGP komt naar voren dat zondagsrust al jarenlang het speerpunt is van de SGP. De SGP gunt iedereen een vrije zondag per week om te kunnen samenkomen in de kerken…

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert de heer Scheppink en vraagt of iedereen dan naar de kerk moet.
De heer SCHEPPINK zegt nogmaals dat de SGP al jarenlang de zondagsrust als speerpunt heeft. Dat geldt niet alleen voor winkels, maar voor iedereen. De SGP denkt echt dat het goed is voor iedereen om een dag in de week, collectief, rust te hebben. Invulling van die dag kan door naar de kerk te gaan of naar familie of vrienden. De SGP vindt het ook goed voor het personeel van het zwembad, dat dan niet hoeft te werken en een dag rust heeft.
Spreker refereert aan de gemeente Hengelo, waar sommige winkels worstelen met het feit dat zij telkens weer op zondag open moeten zijn, terwijl zij graag zouden willen dat ook daar een situatie was als in Rijssen-Holten. Wat spreker betreft doet men het in Rijssen-Holten goed. Dit speerpunt van de SGP, de oudste partij van Nederland met gemiddeld de jongste raadsleden, heeft altijd bovenaan gestaan. Dat wordt gewaardeerd door de kiezer. Bij de laatste verkiezingen heeft de SGP weer stemmenwinst behaald.
Het zwemlesverbod op zondag is eigenlijk geen discussiepunt. Er is namelijk geen probleem met de wachtlijsten. Momenteel zijn er 580 kinderen op zwemles. Er zijn 41 groepen die les krijgen. Afgelopen weekend hebben 70 kinderen afgezwommen. Er staan 330 personen op de wachtlijst, van alle leeftijden, ook kinderen jonger dan vijf jaar. Van die 330 zijn 115 vijfjarigen, waarvoor de zwemles kan beginnen. Vorige week is er een groep opgeroepen van kinderen die vijf jaar zijn geworden in de eerste twee maanden van 2015. Dat betekent dat er geen serieuze wachtlijst is. De reden dat er kinderen worden aangemeld voor zwemlessen op zondag is dat de ouders die keuze maken en zich beperken in de mogelijkheden omdat zij bijvoorbeeld persé niet op maandag of dinsdag met hun kinderen naar zwemles willen. Dan komt men vanzelf op een wachtlijst terecht. Een beperkte wachtlijst is wat spreker betreft helemaal niet erg, omdat er anders leegloop kan ontstaan.
Spreker merkt ten slotte op dat hij het schokkend vindt dat er persberichten zijn geweest, waarin de gemeente is verweten het niet zo nauw te nemen met de veiligheid van de kinderen.

De heer TER KEURST zegt bij interruptie dat de heer Scheppink helder is geweest in het steunen van het verbod van zwemlessen op zondag. Dat heeft hij onderbouwd met cijfers. Bij spreker gaat het echter om het principe dat zwemles op zondag gewoon moet kunnen, waarbij meespeelt dat niet alle ouders door de week naar zwemles kunnen en dat in het weekend moeten doen. Spreker vraagt in het verlengde van het verbod op zwemles op zondag of de heer Scheppink voorstander is van zwémmen op zondag.
De heer SCHEPPINK zegt dat in het beleidsakkoord staat: geen uitbreiding van activiteiten op zondag.

De heer KLEIN VELDERMAN merkt bij interruptie op dat dat er niet in staat.
De heer SCHEPPINK zegt dat het er niet letterlijk in staat, maar dat hij het zo interpreteert.

De heer TER KEURST zegt dat de heer Scheppink in zijn eerste termijn duidelijk is geweest. Het blijft zoals het is: zwemmen op zondag blijft bestaan. Dat is de interpretatie van het coalitieakkoord van de heer Scheppink.
De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP daarin altijd helder is geweest. Wat de SGP betreft hoeft dat niet op zondag. In de coalitie zijn echter afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de zondag. De SGP wil geen uitbreiding van activiteiten op zondag.

Op de vraag van de VOORZITTER of het college in eerste termijn een reactie wil geven zegt Burgemeester HOFLAND dat het college op 18 december 2014 verantwoording heeft afgelegd en daaraan niets toe te voegen heeft.

Tweede termijn
De heer TER KEURST zegt dat het college of de coalitiepartijen in het verlengde van de redenatie die is gegeven, hadden moeten komen met een voorstel voor het sluiten van het zwembad op zondag. Spreker vraagt of het college de mening deelt van de heer Scheppink: geen uitbreiding, maar alles blijft bij het oude? 

De heer KAHRAMAN geeft aan dat hij in de eerste termijn nog geen opinie heeft gegeven, mede omdat het onderwerp van debat onduidelijk is.

Het CDA heeft navraag gedaan naar de wachtlijsten en dezelfde getallen gekregen als de SGP. Ook D66 kan deze opvragen. De vraag is vervolgens of er een probleem is met de wachtlijsten: is twee tot drie maanden een probleem voor kinderen van vijf jaar en ouder om op zwemles te gaan? De vraag is of D66 vanavond een principiële uitspraak wil horen. Wat spreker betreft heeft mevrouw Heuver het mooi heeft verwoord; wat draagt het bij op dit moment? Er zijn inderdaad ronkende persberichten geweest, terwijl de wachtlijst twee tot drie maanden bedraagt. Spreker vraagt zich af wat het probleem is.

De heer TER KEURST merkt bij interruptie op dat D66 heeft gevraagd om agendering van het verbod van zwemlessen op zondag. Dat is het item. De wachtlijsten zijn wat spreker daarbij niet interessant.
De heer KAHRAMAN zegt dat in de eerste termijn is gesproken over ‘jarenlange wachtlijsten’. Het CDA heeft van het ambtelijk apparaat vernomen dat de wachtlijst twee tot drie maanden is. Het is een goed recht om een principiële discussie te voeren over zwemlessen op zondag, maar volgens spreker ging het om het zoeken naar een oplossing voor een probleem.
Spreker zegt dat het CDA van mening is dat het college het coalitieakkoord goed heeft verwoord. Het CDA steunt het college daarin.

De heer BERKHOFF zegt dat de vraag aan de orde is of het verbod op de zwemlessen in het verlengde ligt met het beleidsakkoord. Naar de mening van de ChristenUnie is het beleidsakkoord een samenvatting van hetgeen in de coalitie is afgesproken, waarbij sommige punten verder zijn uitgewerkt dan andere punten. De ChristenUnie vindt dat het college met het stoppen van zwemlessen op zondag heeft gehandeld in de geest van het akkoord.
Ook de ChristenUnie heeft al jarenlang in haar verkiezingsprogramma staan dat zij voor bevordering van de zondagsrust is en voor beperking van zoveel mogelijk activiteiten op zondag. Ook de ChristenUnie heeft een groot deel van de kiezers achter zich gekregen. Zijn fractie gaat wat minder mee met Facebookpeilingen, er heeft vorig jaar maart een grote peiling plaatsgevonden, die de ChristenUnie steunt in datgene wat in het beleidsakkoord staat. 

Mevrouw HEUVER zegt dat zij blijft bij haar eerder gegeven opinie.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt bij interruptie hoe Lokaal Liberaal aankijkt tegen het zwemlesverbod op zondag.
Mevrouw HEUVER zegt dat zij haar opinie heeft gegeven, ze wil de informatie als onderbouwing gebruiken bij de discussie over een nieuw te bouwen zwembad. 

De heer MULLER zegt dat hij het standpunt van de SGP en de ChristenUnie begrijpt en respecteert. Gemeentebelang ziet zwemlessen op zondag echter niet als een commerciële activiteit, maar als een vorm van dienstverlening. Daarmee is het geen onderdeel van het afgesloten akkoord.

De heer NOORDAM zegt dat de zondagsrust voorligt. Spreker heeft geluisterd naar de woorden van de heer Scheppink en hij heeft respect voor de wijze waarop hij zijn zondagsrust wenst in te vullen. Spreker hoopt dat de heer Scheppink hem ook de ruimte en het respect toont om de zondagsrust op zijn manier in te vullen.
Het college voegt vandaag niets toe aan wat is gezegd op 18 december 2014. Spreker heeft de vraag gesteld of het college een oplossing heeft voor de wachtlijsten. Daarop is geen antwoord gegeven.
Spreker spreekt zijn zware teleurstelling uit dat de oproep tot een debat heeft geleid tot een non-debat. 

Burgemeester HOFLAND zegt dat het college zich in de raadsvergadering van 18 december 2014 heeft verantwoord voor zijn handelwijze. Daarbij is gezegd: geen zwemlessen op zondag. Aan de andere kant is duidelijk gemaakt: geen uitbreiding van activiteiten op zondag. Het college wil het zwembad zeker openlaten op zondag. Dat staat niet ter discussie voor het college. In die zin zou het vreemd zijn als er een voorstel van het college zou komen om het zwembad op zondag te sluiten.
Ten aanzien van zwemlessen op zondag zegt spreker dat hij op 18 december 2014 verantwoording heeft afgelegd en daaraan niets heeft toe te voegen.

Ten aanzien van het vraagstuk hoe omgegaan moet worden met de wachtlijst, heeft spreker overleg gehad met de wethouder. De vraag is hoe urgent een wachtlijst is als men in deze doelgroep drie maanden moet wachten om te starten met zwemlessen. Spreker stelt voor dat de portefeuillehouder nog een keer bekijkt of er eventueel nog mogelijkheden zijn door de week voor het organiseren van extra zwemlescapaciteit en of dat aansluit bij de behoefte. Voor wie heel specifiek alleen zwemles wil hebben op bepaalde dagen en tijdstippen zal dat beperkt zijn. Voor wie meer flexibel is lijkt de wachtlijst niet erg urgent te zijn. 

De VOORZITTER zegt dat de fracties van SGP, CDA en ChristenUnie het beleid van het college ondersteunen in deze. Lokaal Liberaal wil hierover verder spreken bij de discussie over een nieuw te bouwen zwembad. De overige fracties zijn voorstander van zwemlessen op zondag.

10. Actiepuntenlijst commissie ABZM
Het actiepunt over de evaluatie van het beleid Uitvoering Drank- en Horecawet blijft staan.

11. Rondvraag
De heer SCHEPPINK zegt dat het CDA vandaag schriftelijke vragen heeft ingediend over aanrijtijden van de politie. De SGP ondersteunt de oproep om de politiechef hier uit te nodigen. Vandaag was er een bericht over de inzet van de wijkagent voor andere doeleinden. Spreker vraagt of de korpschef dat onderwerp daarbij mee kan nemen. 

De heer BOSMA zegt naar aanleiding van informatief stuk a, de evaluatie jaarwisseling 2014-2015, dat de SGP blij is met het behaalde resultaat, al zou zij het liefst uitkomen op nul euro schade. Spreker hoopt dat dit beleid voortgezet kan worden en hij complimenteert het college met het behaalde resultaat. Dit jaar moet vroegtijdig gestart worden om de schade nog verder terug te dringen.

Burgemeester HOFLAND zegt dat de eerste vraag meegenomen wordt als hier gesproken wordt over het onderzoek naar de locatie van het politiebureau.
Op de woorden van de heer Bosma zegt spreker: cijfers uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

12. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.20 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op 13 april 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous