Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 9 oktober 2014

Datum: 09-10-2014Tijd: 19:00 - 20:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J.W. ReterinkGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen - Nijland AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 9 oktober 2014

Datum: 09-10-2014
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen - Nijland
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, R. Jansen en drs. E.G. Bosma
CDADrs. I. Kahraman, F.J. Wessels en G.D. ten Berge
ChristenUnieJ. Berkhoff en mr. W.L. Riezebos-Tessemaker
GemeentebelangJ. Beunk, W.J.M. Muller en P. Kroeze
PvdAJ.J.A. ter Keurst, S. Kök en G. Pluimers-Kremer
VVDF.W. Noordam en E.J.W. Deijk
Lokaal LiberaalR.A. de Koe, D.J.K. van der Sanden en E. Heuver-Harbers
D66J.B. Emmens
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Publiek7


1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag commissie ABZM 8 september 2014
Tekstuele wijziging:
De heren F.J. Wessels en A.J. Scheppink worden als aanwezigen toegevoegd aan het verslag.

Het verslag wordt gewijzigd goedgekeurd.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen

6 Raadsvoorstel zienswijze regio Veiligheidsstrategie en meerjarenbeleids-plan politie
2015-
2018 Oost-Nederland (Hofland)
De heer TER KEURST refereert aan pagina 10 van het meerjarenbeleidsplan en vraagt de visie van het college op het geplande percentage van 12% op te lossen woninginbraken.
Op de pagina’s 16 en 20 wordt gesproken over 1 wijkagent per 5000 inwoners en hij vraagt hoeveel wijkagenten Rijssen-Holten heeft.

De heer NOORDAM gaat in op pagina 16 van de veiligheidsstrategie, waarin ambities en doelen worden geformuleerd zonder dat daarbij de middelen in overeenstemming zijn en vraagt hoe dit geïnterpreteerd moet worden.
Hij vraagt of de stelling van het college, verwoord in het collegevoorstel, dat ze het betreurt dat het abstractieniveau te groot is waardoor ze geen vertrouwen heeft in de voorgestelde politiezorg, gerelateerd is aan de beperkte middelen. Zo niet, dan vraagt spreker hierop een toelichting.

De heer BEUNK zegt aan te haken bij de woorden van de heer Ter Keurst over de norm rondom wijkagenten en van de heer Noordam over het abstractieniveau en spreekt zijn zorgen uit over punt 3 1.d. in het collegevoorstel.

Mevrouw EMMENS gaat in op de gebiedsgebonden en themagebonden wijkagenten en pleit voor voldoende gebiedsgebonden wijkagenten.
Zij merkt op dat er sprake is van weinig invloed op de verkeershandhavingsteams bij sturing op knelpunten en pleit voor meer controles op plekken waar er sprake is van onveilige situaties. Er wordt bijvoorbeeld vaak gecontroleerd op de Deventerweg, waarschijnlijk vanwege het hoge rendement, maar op andere plekken is de situatie veel onveiliger. Ze vindt het belangrijk dat de gemeente hier op lokaal niveau invloed op kan uitoefenen.

De heer DE KOE geeft aan dat het een hoog abstractieniveau heeft omdat er sprake is van een voorstel voor 81 gemeenten. Er wordt bijvoorbeeld fors ingezet op de jeugdproblematiek, dat vooral betrekking heeft op grote gemeenten.  Hij vraagt naar de mogelijkheid om zaken lokaal te regelen als het gaat om acute problemen in de gemeente.  

De heer BERKHOFF vraagt in hoeverre in de toekomst nog sprake is van lokale invulling.

De heer SCHEPPINK vindt het abstractieniveau een constatering maar geen zienswijze en vraagt het college wat de inhoud van de zienswijze zal zijn. Een onderwerp daarin zou het aantal wijkagenten kunnen zijn. In het stuk wordt namelijk gesproken over het aantal wijkagenten voor Oost Nederland. Rijssen-Holten zou dus 37000 : 5000 = 7 wijkagenten mogen hebben. Hij vraagt welke gemeente de meeste wijkagenten krijgt en of daarbij gekeken wordt naar de problematiek en criminaliteit.
Hij vindt de zichtbaarheid van de politie onderbelicht in het stuk en wijst op het belang van de aanwezigheid van een politiebureau. Dit kan wat hem betreft worden meegenomen in de zienswijze.

De heer KAHRAMAN sluit zich aan bij de woorden van de heer Scheppink. Ook hij onderkent het belang van de zichtbaarheid van de politie en de aanwezigheid van een politiebureau, waarbij het gevoel van veiligheid op peil gehouden moet worden dan wel moet worden verhoogd.
Hij pleit voor een gezamenlijk aanpak op bovenregionaal niveau voor bovenregionale problematieken en voor het lokaal aanpakken van lokale problematiek. 

Burgemeester HOFLAND zegt dat het college de gevoelens van de raad deelt en wijst op de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid en de rol van minister Opstelten als drijvende kracht in de centralisatie van de nationale politie. Hij onderkent de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester, maar zegt dat daarvoor wel middelen nodig zijn. Het college wil het signaal afgeven dat de politiezorg dichtbij de samenleving moet worden uitgevoerd.
Veel van de 81 gemeenten hebben aangegeven kennis te nemen van de stukken, waarbij ze nauwelijks opmerkingen hebben, maar dit college wil het signaal afgeven dat ze een doorvertaling wil zien naar wat er met Oost Nederland gebeurt, het grootste gebied qua politie, waarbij helder moet zijn hoeveel geld er in totaal beschikbaar is en hoeveel geld daarvan naar West Twente gaat.
Spreker wijst erop dat het beleidsplan niet door het college is opgesteld en dat er geen medewerking aan is verleend.

Hij refereert aan het oplossingspercentage van 12% van woninginbraken en zegt dit een forse inspanning te vinden. Het oplossingspercentage zal dus laag blijven.
Hij zegt dat de politie Rijssen-Holten bezig is met een notitie over de invulling van wijkagenten. Deze notitie zal ook met de commissie- en raadsleden worden gedeeld. In Rijssen-Holten gaan 5 wijkagenten gebiedsgebonden en 2 wijkagenten themagericht aan de slag, waarbij erop toegezien wordt dat de wijkagenten vrijgesteld worden voor het verrichten van themagerichte werkzaamheden.
Spreker zegt dat de verkeersteams handhavers centraal geleide handhavers zijn en wat de Deventerweg betreft zegt hij dat 10% van de gebruikers hier te hard rijdt, dat rechtvaardigt dat er regelmatig gecontroleerd wordt.
Hij gaat in op lokale initiatieven en wijst op de Week van de Veiligheid die 2 keer per jaar wordt georganiseerd, waarbij initiatieven van burgers en raadsleden ingebracht kunnen worden. Ook stuurt hij zelf regelmatig op knelpunten en op zaken die hij tegenkomt en waarop het accent dan komt te liggen. Zo worden met regelmaat lokale prioriteiten gesteld.
In december 2014 wordt het jaarwerkplan basisteam West Twente in de commissie besproken, waardoor de commissieleden in de gelegenheid worden gesteld om mee te kijken en mee te sturen.
Spreker zegt dat er steeds aandacht voor zichtbaarheid op straat is. In basisteam West Twente worden zaken steeds herijkt op basis van berekeningen, waarbij er ook gekeken wordt of er in voldoende mate sprake is van inzet. In geval van calamiteiten kunnen agenten ook elders worden ingezet, maar het kan ook zijn dat agenten van elders in de gemeente Rijssen-Holten worden ingezet.
Spreker verwacht dat er voor het einde van het jaar meer te melden is over het politiebureau.
Hij zegt dat in punt 1d van het voorstel een typefout staat. Hierin wordt gesproken van het werkgebied ‘Oost-NL en West’. Dit moet zijn het werkgebied ‘Oost-Nederland en het basisteam West Twente’. Hij gaat ook in op de voorgestelde politiezorg in relatie tot de fte’s en zegt dat hij veel vertrouwen heeft in de politieagenten die in de gemeente Rijssen-Holten actief zijn. Ze verrichten prima werk en zijn herkenbaar aanwezig. Het gaat onder punt 1 d. om de manier waarop een aantal zaken vanuit het rijk worden doorvertaald naar gemeentelijk niveau.

Tweede Termijn
De heer DE KOE zegt dat een meerderheid van de 81 gemeenten het stuk voor kennisgeving aanneemt en vraagt wat er met de zienswijze van de gemeente Rijssen-Holten gebeurt.

De heer BEUNK concludeert dat het college een voorzet doet voor de zienswijze die namens de raad wordt ingediend. Van belang is dat het abstractieniveau naar beneden wordt bijgesteld en dat het belang van de zichtbaarheid van politie op straat erin verwoord wordt. Hij wijst op een convenant dat in Gelderland Midden is gesloten tussen de politie-eenheid Oost, defensie en Nederland en vraagt of hier in deze regio ook sprake van is.

De heer NOORDAM zegt dat in de rapportage ambities vermeld staan waarvan bij voorbaat gesteld wordt dat de beschikbaar gestelde middelen onvoldoende zijn. Dat is een vreemde constructie.

De heer TER KEURST laat weten dat de PvdA het jaarplan voor het cluster West Twente afwacht.

Mevrouw EMMENS geeft aan dat D66 zich kan vinden in de zienswijze met de genoemde aanvulling.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie de uiteenzetting van de portefeuillehouder helder vindt en ermee kan instemmen, waarbij overigens zaken in de rapportage scherper gesteld mogen worden.

De heer KAHRAMAN laat weten dat het CDA de zichtbaarheid van de politie en het politiebureau nadrukkelijker als een actiepunt in de zienswijze wil meegeven. Daarnaast moeten de invloed van de lokale politiek en de burgemeester voldoende geborgd zijn, ook in de nieuwe organisatie.

De heer SCHEPPINK zegt dat de SGP er vertrouwen in heeft dat er sprake is van voldoende druk en vindt dat de zichtbaarheid van de politie wel benadrukt mag worden.  

Burgemeester HOFLAND geeft aan dat defensie steeds aanwezig is bij het veiligheidsoverleg in Twente. Bij calamiteiten kan er een beroep op defensie worden gedaan. Hij weet niet of hier een convenant voor is afgesloten.
In Oost-Nederland mag burgemeester Bruls  van Nijmegen de verzamelde informatie vertalen en communiceren met minister Opstelten. Hij weet niet hoe hierbij met de zienswijze van Rijssen-Holten wordt omgegaan en wat het effect zal zijn op de landelijke plannen. Het is belangrijk dat Rijssen-Holten een duidelijk signaal afgeeft en hij verwacht dat er wel goed gekeken wordt hoe de politiezorg wordt opgebouwd en neergezet. Hij heeft er geen bezwaar tegen dat er een punt wordt toegevoegd over de zichtbaarheid van de politie en het politiebureau.  

De VOORZITTER zegt dat er een punt e. wordt toegevoegd en verzoekt de griffier om een tekstvoorstel.

De GRIFFIER wijst erop dat de zienswijze op 10 oktober wordt verzonden, de bekrachtiging vindt vervolgens plaats in de raad. Het is dus zaak dat deze vergadering een helder advies afgeeft.
Hij stelt voor onder punt e. te vermelden: de raad van de gemeente Rijssen-Holten hecht aan de zichtbaarheid van de politie op straat en aan adequate huisvesting binnen de gemeente.

De heer NOORDAM wijst op de woorden van het CDA en de SGP over het politiebureau en vraagt om een sterkere formulering.

De GRIFFIER stelt voor: de raad van de gemeente Rijssen-Holten hecht aan de zichtbaarheid van de politie op straat en aan het behoud van het politiebureau binnen de gemeente.

De heer SCHEPPINK is van mening dat de huisvestingsproblematiek, het politiebureau, niet in het voorliggende stuk thuishoort. Er is namelijk een ander stuk dat ingaat op de huisvestingsplannen in de toekomst van basisteam West.

De heer NOORDAM zegt dat er duidelijk in het stuk verwoord staat dat er de komende tijd gekeken wordt naar huisvesting. Hier mag dus in de zienswijze ook aan gerefereerd worden.

De heer SCHEPPINK heeft hier geen bezwaar tegen, maar zegt dat het er eigenlijk niet in thuishoort.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel zienswijze regio Veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018 Oost-Nederland, met de genoemde wijziging en aanvulling, als hamerstuk te behandelen  in de raad.

7 Notitie over vergaderorde (presidium)
De heer DE KOE zegt dat de tweede vergaderronde vaak gebruikt wordt als een opinieronde. Hij vindt dat als een fractie in deze ronde nog geen heldere opinie heeft gegeven de voorzitter alsnog een opinieronde moet kunnen inlassen.

De heer TER KEURST sluit zich aan bij de woorden van de heer De Koe en vindt dat er ook ruimte moet zijn voor een derde termijn wanneer er bijv. nieuwe informatie naar voren is gekomen.
Hij gaat in op het gentlemens agreement van 2006 en vindt dat het geoorloofd afwezig zijn van een raadslid moet worden uitgebreid met werkomstandigheden. Nu wordt er slechts gesproken over ziekte of familiaire omstandigheden.
Wat het gebruik van het spreekgestoelte betreft vraagt hij of er ook interruptiemicrofoons worden geplaatst, waarom er een grote investering is gedaan in beeldschermen en camera’s en of iemand ook van het spreekgestoelte gebruik moet maken als hij of zij slecht een paar woorden wil uitspreken.

De heer BOSMA vindt dat er een mooie notitie voorligt. Wat het spreekgestoelte betreft vindt hij het gebruiken ervan handig omdat dan meteen duidelijk is wie aan het woord is en wiens termijn aan de orde is. De SGP ziet hier wel de voordelen van, stemt in met het voorliggende voorstel en wil dat er op de voorgestelde manier wordt vergaderd, waarbij de commissie- en raadsleden ook best eerlijker tegen elkaar mogen zijn.

Mevrouw RIEZEBOS sluit zich ook aan bij de woorden van de heer Ter Keurst. De ChristenUnie vindt dat er in uitzonderlijke gevallen ruimte moet zijn voor het geven van een duidelijke opinie in een derde ronde, maar vindt dat hier geen misbruik van gemaakt moet worden.
Ze vindt dat de commissie- en raadsleden netjes met elkaar om moeten gaan, waarbij het spreek-gestoelte niet hoeft te worden gebruikt.
Ze gaat in op het spreekrecht van burgers in de raad, dat een vast agendapunt is en zegt dat de ChristenUnie ervoor voelt om het spreekrecht per agendapunt, net als in de commissie, te laten plaatsvinden, zodat er meer recht gedaan wordt aan de inbreng van de burgers.

De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang ook voorstander is van een derde termijn en het gebruik van het spreekgestoelte niet noodzakelijk vindt. Zijn fractie steunt het voorstel.

De heer NOORDAM laat weten dat ook de VVD van mening is dat een derde termijn mogelijk moet zijn en vindt dat er te weinig onderling gedebatteerd wordt. Er wordt veelal richting het college gesproken. Wellicht dat het gebruik van het spreekgestoelte dwingt tot debat, daarom kan ze hierin meegaan.

De heer TEN BERGE concludeert dat een meerderheid van de commissieleden voor de mogelijkheid van een derde termijn is. Ook het CDA is het hiermee eens. Ze vindt dat het spreekgestoelte cachet geeft en uitnodigt tot debat. Ze steunt het voorstel.

De GRIFFIER licht toe dat de notitie is gemaakt op verzoek van het presidium en zegt dat er volgens het reglement van orde altijd ruimte is voor een derde termijn. De hoofdregel is echter 2 termijnen, ook gelet op de vergaderduur.
Hij zegt dat de raadsfracties zelf de inhoud van een gentlemens agreement bepalen, dat is een politieke afspraak. Hij concludeert dat de meningen over het spreekgestoelte verdeeld zijn.
Hij  stelt voor dit niet mee te nemen in het raadsvoorstel, maar het mee terug te nemen naar het presidium en wellicht eerst hiermee te experimenteren.
Wat het spreekrecht van de burgers betreft is er een verschil tussen de commissies en de raad. In de commissies is er meer ruimte voor inspraak en is een tweede keer inspreken mogelijk.

Mevrouw RIEZEBOS zegt dat de ChristenUnie voorstelt het spreekrecht in de raad op dezelfde manier te laten plaatsvinden als in de commissie en begrijpt dat daarvoor de verordening moet worden aangepast.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen notitie over vergaderorde via het presidium te behandelen in de raad.

8 Raadsvoorstel invulling rekenkamer West Twente (presidium)
De heer BOSMA zegt dat de SGP voorstander is van een afgeslankte rekenkamerfunctie. Ze kan echter wel leven met voorliggend voorstel, omdat het een verbetering is ten opzichte van wat er lag. Met de laatste voordracht is het vertrouwen in de manier waarop zaken nu geregeld worden toegenomen. De SGP stemt in met voorliggend voorstel.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel invulling rekenkamer West Twente als hamerstuk te behandelen in de raad.

9 Actiepuntenlijst
De heer BOSMA zegt dat de SGP de evaluatie jaarwisseling 2013-2014 wil agenderen voor de commissievergadering van 1 december 2014.

10 Rondvraag
De heer WESSELS gaat in op informatief stuk a. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio en vraagt naar de opbouw van de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2015.
Burgemeester HOFLAND zegt dat de raad had meegegeven te kunnen instemmen met de conceptbegroting, maar de meerderheid van de gemeentes vond dit niet acceptabel en eiste een ombuiging van € 1,3 mln. De begroting moest wel worden vastgesteld, ook richting de provincie vanwege toezicht en toen heeft de portefeuillehouder Financiën voorgesteld om het overschot vanuit de jaarrekening tijdelijk in te zetten om geen onnodige veiligheidsrisico’s te lopen. Hij heeft zich bij dit voorstel aangesloten.

De heer NOORDAM refereert aan de vergadering van 16 juni waarin hij heeft aangegeven dat de tweede ontsluitingsmogelijkheid van Vletgaarsmaten niet wenselijk is, maar waarvan de burgemeester aangaf dat die tweede ontsluiting is opengesteld omdat anders bij calamiteiten iedereen vast zou komen te zitten. Spreker toont de commissie een  foto waaruit blijkt dat de weg nu volledig geblokkeerd is door een witgeschilderde betonnen bak en hij vraagt zich af wat er sinds juni heeft plaatsgevonden en wat de status van de beantwoording door de portefeuillehouder precies is. Het signaal dat hij van de ondernemers heeft gekregen is dat een opengestelde weg een open deur is voor criminaliteit. Hij vraagt zich af wat zich heeft afgespeeld.
Burgemeester HOFLAND weet niet wat zich heeft afgespeeld maar laat de bak weghalen.
De heer NOORDAM zegt dit dit een maand heeft geduurd en vindt het vreemd dat dit niet eerder is opgevallen door iemand van de gemeente.

11 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.58 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie ABZM van Rijssen-Holten op

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous