Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 10 september 2015 (19:30 uur)

Datum: 10-09-2015Tijd: 19:30 - 21:05Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPG....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 10 september 2015 (19:30 uur)

Datum: 10-09-2015
Tijd: 19:30 - 21:05
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes, ir. A.S. Haase en J. ter Keurs
CDAdrs. I. Kahraman, H. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, N.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Beunk, P. Kroeze en W.A.J. ter Schure
PvdAJ.J.A. ter Keurst en R.W. Meijerink
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en D.J.K. van der Sanden
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
OndersteunersR. van der Veen
Pers1
Publiek281 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Spreker wijst op een punt van orde dat voortkomt uit de voorzitterstraining: interrupties lopen via de voorzitter en kunnen worden geplaatst na zijn goedkeuring.

2 Inventarisatie spreekrecht
De dames LIGTENBERG en NIJHOF hebben zich gemeld voor het spreekrecht over agendapunt 8: "Raadsvoorstel aanvraag krediet voor sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen."

3 Vaststellen definitieve agenda
De VOORZITTER geeft aan dat hij bij agendapunt 7 een wijziging zal voorstellen en dat agendapunt 16 komt te vervallen.

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

4 Verslag commissie Grondgebied van 18 juni 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder AANSTOOT zegt dat ProRail gestart is met de werkzaamheden rondom het aanbrengen van geluidsschermen. Deze week ontvangen de omwonenden een brief.
Op vrijdag 18 september wordt gestart met het aanbrengen van raildampers en wordt er  ’s nachts doorgewerkt. De planning voor het aanbrengen van de geluidsschermpen loopt tot april 2016. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. 

Wethouder CORNELISSEN laat weten dat vandaag de zitting bij de Raad van State heeft plaatsgevonden over het bestemmingsplan Stationsomgeving. De Raad van State heeft ook uitspraak gedaan over bestemmingsplan De Liesen en heeft het bezwaar niet ontvankelijk verklaard.

6 Raadsvoorstel onttrekken wegen/weggedeelten aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)

Eerste termijn

De heer G. KREIJKES merkt op dat in bepaalde gebieden van ondernemers, in dit geval van Staatsbosbeheer, wordt verlangd dat fietspaden toegankelijk zijn. In het raadsvoorstel onder agendapunt 7 worden fietspaden toegekend aan de wegenlegger. Spreker gaat er daarbij vanuit dat de rechten die van toepassing zijn op de fietspaden genoemd onder agendapunt 7 ook gelden voor het publiek betreffende de fietspaden genoemd onder dit agendapunt.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het onttrekken van wegen een formele kwestie is (heeft betrekking op de ruilverkaveling). Voor wat betreft agendapunt 7 is de status van openbaarheid een voorwaarde volgens spreker.

Tweede termijn

De heer G. KREIJKES verduidelijkt zijn vraag uit de eerste termijn, gelet op de beantwoording door de portefeuillehouder.

Wethouder AANSTOOT zegt dat onttrekken van wegen betekent dat ze van de wegenlegger worden verwijderd. Daarmee wordt de openbaarheid eraf gehaald. Bij agendapunt 7 worden wegen aan de wegenlegger toegevoegd, waarbij openbaarheid juist een voorwaarde is.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel onttrekken wegen/weggedeelten aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Raadsvoorstel openbaar verklaren wegen en weggedeelten ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)
De VOORZITTER leest een wijziging van de oplegnotitie voor: “In het kader van het actualiseren, harmoniseren en digitaliseren van de bestaande wegenleggers, wordt voorgesteld een aantal wegen/weggedeelten te bestemmen als openbare weg ingevolge de Wegenwet. Bij een weggedeelte is het verzoek tot openbaarmaking aanvankelijk ingetrokken, maar de aanvrager heeft vandaag aan het college laten weten deze intrekking ongedaan te maken. Met andere woorden, ook dat weggedeelte kan gewoon openbare weg worden, zodat het raadsvoorstel zoals dat er nu ligt gesteund wordt door alle betrokken grondeigenaren”.

Eerste termijn
De heer KEVELAM vraagt in hoeverre met bebording beperkingen kunnen worden opgelegd aan het gebruik van een openbaar fietspad.  
Wethouder AANSTOOT zegt dat die mogelijkheid blijft bestaan en wijst op de geplaatste onderborden ten aanzien van het gebruikt in de nachtelijke uren.

Tweede termijn
De heer KEVELAM vraagt of met de toevoegingen aan veel bezwaren tegemoet gekomen wordt.
Wethouder AANSTOOT zegt dat overleg ertoe heeft geleid dat de brief van 30 juli door de eigenaar is ingetrokken. Daarmee wordt de weg openbaar verklaard en kan worden toegevoegd aan de wegenlegger.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel openbaar verklaren wegen en weggedeelten ingevolge de Wegenwet als hamerstuk te behandelen in de raad.

8 Raadsvoorstel aanvraag krediet voor sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen (Aanstoot)
Mevrouw NIJHOF spreekt in. Zij is bewoonster van Nijverheidsstraat 25 en zij en haar buurvrouw hebben op de website van De Roskam gelezen dat de woningen aan de Nijverheidsstraat 25 en 27 binnenkort worden gesloopt. Tot op heden weten bewoonsters officieel nog van niets.
Het besluit van het college is op 10 juni jl. in de persconferentie medegedeeld, met de mededeling dat dit nieuws op 13 juni gepubliceerd mocht worden.
Bewoonsters zijn niet geïnformeerd over dit collegebesluit en hebben zelf Kabath Vastgoedbescherming, die de huisvesting coördineert, op de hoogte gesteld van dit collegebesluit. Ook dit heeft de gemeente niet gedaan.
Bewoonsters hebben vernomen dat de woningen zijn aangekocht voor eventuele uitbreiding van de rotonde Morsweg en om het aantal burgerwoningen op het bedrijventerrein te verminderen. Op grond van de Nota Grondbeleid 2010 zouden de aangekochte woningen moeten worden gesloopt, tenzij de woningen in goede staat van onderhoud verkeren, dan kan gekozen worden voor een tijdelijke ingebruikgeving via een anti-kraak stichting of tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. De gemeente gebruikt deze woningen vanaf 2011 voor tijdelijke huisvesting.
Spreekster geeft aan dat Nijverheidsstraat 27 vanaf 2011 door mw. Ligtenberg wordt gehuurd. Eerst via een huurovereenkomst en vanaf medio 2012 via een gebruikersovereenkomst van Kabath vastgoedbescherming uit Arnhem.
Spreekster bewoont nr. 25 en zegt dat Kabath de woningen regelmatig controleert, waarbij is aangegeven dat met de gemeente over een bepaalde verhuurvorm is gesproken.
Op basis van een ambtelijk advies heeft het college besloten de woningen te slopen, omdat de woningen niet in goede staat van onderhoud zouden zijn en er sprake is van planologische belemmeringen. Spreekster refereert aan foto’s die de fracties hebben gezien, om een indruk te geven over de situatie in en rond de woningen. Zij gaat in op haar privésituatie en vraagt zich af hoe ze op korte termijn aan vervangende woonruimte komt.

Mevrouw LIGTENBERG spreekt in. Zij is bewoonster van Nijverheidsstraat 27 en geeft aan dat bekend is dat de woningen i.v.m. uitbreiding van de rotonde Morsweg moeten worden gesloopt. Ze is echter niet op de hoogte van plannen in die richting op korte termijn.
Er wordt gesproken over bedrijfs- of kantoorvestiging, maar spreekster wijst daarbij op de beperking in verband met gereserveerde grond voor de uitbreiding van de rotonde, op de geringe parkeercapaciteit en op de problematische verkeersafwikkeling. Zij vraagt zich af of kantoorvestiging hier noodzakelijk is terwijl er andere locaties beschikbaar zijn en er wellicht sprake is van kantoorleegstand.
Er is  sprake van tijdelijk huisvesting, maar een einddatum is daarbij nooit genoemd. Ook zijn de Nota Grondbeleid en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Rijssen van 2010  nog steeds van kracht, waarbij de woningen voor tijdelijke huisvesting door de gemeente is gebruik zijn gegeven.  Bewoonsters vinden het vreemd dat het college, op basis van ongewijzigde omstandigheden, nu besluit te slopen en ze vragen zich af waarom er nu ineens sprake is van grote haast en situering van een bouwlocatie die mogelijk nog jaren oningevuld blijft. De raad wordt daarbij zelfs om een krediet van € 100.000 gevraagd en bewoonsters vragen zich af wie zij in de weg zitten.
Mw. Nijhof en spreekster hebben op 9 september een gesprek gehad met wethouder Aanstoot en H. Wessels en daarbij werd aangegeven dat er geen extra rijbaan en uitbreiding van de rotonde komt en dat de woningen z.s.m. worden gesloopt en de grond wordt verkocht.
Spreekster vraagt de commissie rekening te houden met de woonbelangen van de burgers en de  tijdelijke huisvesting voorlopig te handhaven.

De heer KLEIN VELDERMAN begrijpt dat Kabath nog niets van de gemeente heeft gehoord en vraagt zich af of dit betekent dat de plannen op zich laten wachten.
Mevrouw NIJHOF zegt op 12 juni jl. contact te hebben opgenomen met Kabath. De contactpersoon van Kabath heeft vervolgens contact opgenomen met de gemeente die het collegebesluit bevestigde. Officieel heeft Kabath echter nog niets vernomen.

De heer NOORDAM vraagt een toelichting op het recente overleg met Kabath en de gemeente over een bepaalde verhuurvorm.
Mevrouw LIGTENBERG zegt dat zij de woning in het eerste jaar van de gemeente huurde en dat daarna Kabath in beeld kwam. Begin 2015 is met Kabath gesproken en is gezegd dat als besloten wordt tot een verhuurconstructie tussen Kabath en de gemeente zij als eerste aan bod komen.

De heer H. KREIJKES vraagt op welke termijn de bewoonsters de woning moeten verlaten op het moment dat de gemeente de grond kan verkopen.

Mevrouw NIJHOF vraagt zich af wat een redelijke termijn is, gelet op het feit dat het woningaanbod in Rijssen niet groot is. Bewoonsters zouden het liefst weer anti-kraak wonen.

Eerste termijn

De heer TER KEURST vraagt naar de strijdigheid met het bestemmingsplan, als de woningen niet nodig zijn voor uitbreiding van de rotonde en of de bewoners er dan kunnen blijven wonen, eventueel met een tijdelijke ontheffing. Hij vraagt of en zo ja wanneer de bewoners geïnformeerd zijn over het collegebesluit en of hun een alternatief is aangeboden of kan worden aangeboden. Ten slotte vraagt hij of een redelijke termijn bespreekbaar is om te zoeken naar een vervangende woning.

De heer KEVELAM concludeert dat wonen in dit gebied in strijd met het bestemmingsplan is.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt waarom het noodzakelijk is de woningen nu te slopen. 

De heer DE KOE vraagt of er later kan worden gesloopt en waarom dit niet in het verleden is gebeurd.

Wethouder AANSTOOT bevestigt dat de woningen niet nodig zijn voor uitbreiding van de rotonde. Er waren dubbele rijbanen gepland, maar die hoeven er qua verkeersintensiteit niet te komen aldus spreker. De transporteurs hebben wel aangegeven de rotonde krap te vinden. Nu wordt gekeken of de rotonde iets kan worden vergroot door verlegging van het fietspad. Dat betekent dat een gedeelte van het perceel nodig is.
Wat de strijdigheid met het bestemmingsplan betreft zegt spreker dat het bestemmingsplan bedrijventerrein in 2012 is vastgesteld, maar dat er wel sprake is van overgangsrecht.
Het college informeert de bewoners nooit, gelet op het contract met Stichting Kabath. Ze wil een relatie tussen huurder en verhuurder voorkomen. Hoewel Kabath al eerder door de gemeente is geïnformeerd, communiceren zij pas actief naar de bewoners op het moment er een eerste schriftelijke aanzegging ligt dat de woningen binnen 35 werkdagen leeg moeten zijn.
Spreker heeft een gesprek gehad met de bewoonsters, hoewel dit niet gebruikelijk is. De insprekers hebben om een gesprek gevraagd en hebben ook de fracties benaderd. Spreker wilde daarom zelf horen wat de problemen zijn.
Hij vindt een termijn bespreekbaar en is ook bereid coulance te betrachten. Er wordt een krediet gevraagd maar er wordt nog niet besloten wanneer er gesloopt wordt. € 80.000 van het krediet is nodig voor afwaardering.
Wat de communicatie betreft zegt spreker dat het gebruikelijk is dat informatie onder embargo tot de vrijdag na de persconferentie wordt verstrekt. Toen het college vernam dat eerder gecommuniceerd was door een van de media is contact opgenomen met Kabath over het collegebesluit.
Het college wil het perceel in de markt zetten omdat er belangstelling voor is.

De heer TER KEURST interrumpeert en vraagt een antwoord op zijn vraag of de bewoonsters een alternatief is geboden of kan worden geboden.
Wethouder AANSTOOT zegt dat heeft geadviseerd actief op zoek te gaan naar een alternatieve woonruimte. Het college kan geen alternatief bieden en spreker weet niet of Stichting Kabath dat wel kan.  

De heer KEVELAM gaat in op het overgangsrecht en vraagt in hoeverre dit belemmerend werkt voor mogelijke uitbreiding van bedrijven in de omgeving (milieutechnisch).

Tweede termijn

De heer VAN VEEN gaat in op een redelijk termijn en zegt dat D66 daarbij aan een jaar denkt.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat het gaat om bedrijfswoningen op een bedrijventerrein, die door een anti-kraak stichting worden beschermd. Volgens spreker is er daarbij geen sprake van een woonsituatie en is het overgangsrecht niet van toepassing.
Hij vraagt wie belangstelling heeft voor de grond en stelt voor de grond te verkopen, het geld te reserveren en daarna met de dames en Stichting Kabath in gesprek te gaan om tot sloop over te kunnen gaan.  

De heer HAASE vraagt waarom nu besloten wordt tot sloop, terwijl de situatie niet anders is dan in 2012, waarbij er krediet wordt gereserveerd maar er nog niet gesloopt wordt. Hij vraagt of slopen kan worden uitgesteld totdat de grond is verkocht of de uitbreiding van de rotonde nodig is.

Wethouder AANSTOOT beantwoordt de vraag of het overgangsrecht belemmerend werkt voor bedrijven in de omgeving met een NB. (NB: zie bijlage 1 bij dit verslag).
De voorgestelde termijn van 1 jaar vindt hij lang, het college denkt aan een half jaar. Dit wordt nog in het college besproken.
Hij bevestigt dat er sprake is van belangstelling voor de grond maar verder kan hij hier nog niets over zeggen. Als de grond verkocht is dan moeten de woningen binnen 35 werkdagen leeg zijn.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel aanvraag krediet voor sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen als bespreekstuk te behandelen in de raad.

9 Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkeling Leijerweerdsdijk 3 in Rijssen en Raalterweg 52 in Holten' (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer DE KOE vraagt zich af of Raalterweg 52 wel geschikt is om een bedrijfsverzamelgebouw voor derden te huisvesten.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college hier geen bezwaar tegen heeft.

Tweede termijn
De heer DE KOE zegt dat het hier gaat om landelijk gebied en niet om industrieterrein. Hij is van mening dat een dergelijk gebouw beter op een industrieterrein zou passen, waarbij het landelijk gebied gehandhaafd blijft.
Wethouder CORNELISSEN refereert aan de Nota van uitgangspunten buitengebied en zegt dat het college deze locatie passend vindt.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkeling Leijerweerdsdijk 3 in Rijssen en Raalterweg 52 in Holten' als hamerstuk te behandelen in de raad.

10 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' (Cornelissen)
De heer VAN VEEN zegt dat D66 zich afvraagt of er wel behoefte is aan industrieterrein en of deze behoefte is getoetst. De fractie is van mening dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met verzoeken tot wijzigen van bestemmingsplannen.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat dit punt eerder in de commissie is geweest en dat er toen op is ingesproken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Hij stelt voor de discussie niet opnieuw te voeren.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt naar de behoefte aan industrieterrein op die plek, terwijl er nog veel niet verkocht industrieterrein beschikbaar is.
Wethouder CORNLISSEN zegt dat het college een verzoek van een ondernemer heeft gehad die aan de rand van het industrieterrein en de kern met een bedrijf wil starten. Hij geeft daarbij aan dat de meerderheid van de commissie heeft aangegeven dit een geschikte plek te vinden.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD blij is met de uitspraak dat er vraaggericht wordt bestemd. Bestemmingsplanwijziging vindt pas plaats wanneer erom wordt gevraagd.  

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' als hamerstuk te behandelen in de raad, met de aantekening dat D66 tegen het voorstel is.

11 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Wethouder H.H. Korteboslaan 5' (Cornelissen)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Wethouder H.H. Korteboslaan 5' als hamerstuk te behandelen in de raad.

12 Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen-Holten, rood voor rood Enterstraat 220 en Oplegger 12' (Cornelissen)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen-Holten, rood voor rood Enterstraat 220 en Oplegger 12' als hamerstuk te behandelen in de raad.

13 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Holten, parkeerterrein stationsomgeving' (Cornelissen)
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Holten, parkeerterrein stationsomgeving' als hamerstuk te behandelen in de raad.

14 Wijzigen bestemming perceel Arend Baanstraat 110 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)
De heer VAN VEEN merkt op dat er aan de voorzijde een loods wordt gebouwd en vindt dat erop toegezien moet worden dat de schaamgroenstrook in takt blijft om afscherming te waarborgen.

De commissieleden geven een positieve opinie.

15 Realiseren van een woning op het landgoed De Noetselenberg (opiniërend; Cornelissen)
Eerste termijn
De heer KEVELAM zegt dat tijdens de eerdere behandeling een aantal insprekers hun ongenoegen kenbaar maakten. Gelet op het feit dat er nu geen insprekers zijn gaat spreker ervan uit dat de grieven tussen de eerste behandeling en nu naar tevredenheid zijn opgelost.

De heer BEUNK heeft uit de stukken vernomen dat er een bos- c.q. recreatiewoning van 750 m3 wordt gecreëerd en dat de hoofdwoning ook 750 m3 is. Hij vraagt of de onderliggende reden van de aanvraag alleen is om de exploitatie commercieel mogelijk te maken en of dit geen precedentwerking schept voor andere landhuizen en bestaande projecten.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hier in de vorige commissievergadering uitgebreid bij stilgestaan is. Er is sprake van een win-winsituatie en spreker denkt niet dat precedentwerking aan de orde is.
Hij durft niet te zeggen dat, volgens de woorden van de heer Kevelam, omwonenden akkoord zijn als ze vanavond niet aanwezig zijn om in te spreken.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of de portefeuillehouder met de indiener heeft gesproken en of hij op de hoogte is van de mening van de omwonenden op dit moment. Spreker heeft namelijk begrepen dat er nog wel sprake is van wrevel en stelt voor dat dit met de indiener wordt besproken.

De heer G. KREIJKES wijst erop dat de direct belanghebbenden in eerste instantie niet op de hoogte waren van de plannen en dat toen is gezegd dat ze geïnformeerd moesten worden. Ook hij is van mening dat er sprake is van een win-winsituatie en vraagt naar de ontwikkeling van het steunpunt Holterberg. De SGP is akkoord met voorliggend voorstel.

De heer BEUNK vraagt wat de onderliggende reden is waarom de portefeuillehouder denkt dat er geen sprake is van precedentwerking.

Wethouder CORNELISSEN antwoordt dat op het moment dat de plannen worden gerealiseerd ook het steunpunt Holterberg in werking treedt. Het college heeft bij de initiatiefnemers aangeven dat de buurt geïnformeerd moet worden, maar hierop wordt niet gecontroleerd. Hij verwijst daarbij naar de afspraken die vastgelegd zijn in de notitie principeverzoeken.

De heer VAN DER VEEN gaat in op de precedentwerking en geeft aan dat in 2012 sprake was van een koppeling met de omvang van het landgoed. Daarbij gaat het om een oppervlakte van 250 ha als ondergrens. Er is geen precedentwerking omdat er maar twee landgoederen zijn die deze omvang hebben, dat van Ter Horst en De Noetselenberg.

De commissieleden geven een positieve opinie.

16. Vervallen.

17 Verzoek verplaaten woning Valkenweg 9 in Holten naar elders op perceel sectie B nummer 3923 (opiniërend; Cornelissen)
De heer KEVELAM zegt het verzoek te begrijpen en te onderschrijven.

De heer VAN VEEN laat weten dat D66 instemt, maar vindt dat de huidige woning wel moet worden gesloopt.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA het verzoek kan begrijpen gezien de ligging en vraagt waarom gekozen is voor een maximale inhoudsmaat van 1000 m3.
Wethouder CORNELISSEN beantwoordt deze vraag met een NB.
(NB: De familie Hofman heeft gevraagd een woning van 1.000 m³ te mogen bouwen. Op basis van het vigerende bestemmingsplan buitengebied is een woning tot 750 m³ mogelijk. In het bestemmingsplan is een binnenplanse ontheffing opgenomen waardoor het college een vergunning kan verlenen voor een woning tot 1.000 m³. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden. De familie Hofman heeft aangegeven bij de uitwerking van het nieuwe bestemmingsplan rekening te willen houden met deze voorwaarden. Vandaar dat het college heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor een woning van 1.000 m³)

De commissieleden geven een positieve opinie.

18 Principebesluit ontwikkeling Exploratorium Ontdekking Aarde op locatie De Haspel (opiniërend; Cornelissen)
De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang positief tegenover de gedachte en het principeverzoek staat, omdat het recreatief en educatief van waarde kan zijn. Daarbij heeft de fractie begrepen dat de gemeente weinig risico’s loopt en er sprake is van een gunstige situering. Hij geeft aan dat San Fransico ook een goed lopend exploratorium bezit.

De heer DE KOE vindt genoemde locatie een van de betere opties binnen Rijssen-Holten. Hij vraagt daarbij naar de randvoorwaarden en naar de mening van het college over de brief van de provincie in relatie tot het collegevoorstel.

De heer BERKHOFF laat weten dat de fractie van de ChristenUnie vraagtekens plaatst, omdat er middenin de ecologische hoofdstructuur 28 ha wordt bebouwd. Hij vraagt naar de mening van het college en om een toelichting op de rol van de provincie, wijst erop dat een verder onderzoek
€ 100.000 kost en vraagt naar de gevolgen v.w.b. de ontsluitingswegen wanneer het Exploratorium veel bezoekers trekt  De fractie van de ChristenUnie ziet het economische belang wel, maar wil meer duidelijkheid over de rol van de gemeente hierin.
Hij vraagt hoeveel kosten er al zijn gemaakt en hoeveel er het komende halfjaar nog op de gemeente afkomen.

De heer KAHRAMAN zegt dat het CDA positief tegenover het principeverzoek staat. Er is immers sprake van een versterking van de toeristische functie en de werkgelegenheid. Het is aan de gemeente in overleg met de provincie om te bepalen of het plan past binnen het bestemmingsplan.
Mocht het plan slagen dan betekent dit een mooie impuls voor het toerisme en de werkgelegenheid aldus spreker.

De heer TER KEURS sluit zich aan bij de vragen van de ChristenUnie en refereert aan de brief van de provincie Overijssel van 10 maart 2015, waaruit blijkt dat ze er kritisch in staat, stelt dat de ecologische hoofdstructuur op slot is en dat ze het “nee-tenzij” principe hanteren. De fractie ziet deze kritische kanttekeningen niet terug in het collegevoorstel en vraagt om een toelichting.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD positief tegenover het verzoek staat, met dezelfde argumenten als het CDA. Wat de ecologische hoofdstructuur betreft zegt spreker dat het om de rand van het gebied gaat aan de A1, doorsneden door de Markeloseweg. Aan de overkant bevindt zich een groot recreatieterrein dat uit de ecologische hoofdstructuur is gehaald. Spreker voorziet daarom niet veel problemen.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 wel wat bedenkingen heeft, maar ook een positieve grondhouding. De fractie steunt het initiatief.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het voorstel zoals dat voorligt past binnen het recreatiebeleid, de wens om te komen tot slechtweervoorzieningen en in het kader van de werkgelegenheid. Spreker zegt dat de provincie het “nee-tenzij” principe niet licht opneemt, dit blijkt ook uit de brief bij de stukken. De provincie is bereid samen met de gemeente op te trekken om “nee-tenzij” in te vullen. Daarbij moet bijv. gedacht worden aan ruimtelijke inpassing, aan het creëren van een sloopfonds en aan natuurcompensatie.
Er ligt een principeverzoek voor, dat betekent dat er al eerder over gesproken is. Daarbij heeft de gemeente aangegeven geen ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen.
Er is een aantal keren overleg gevoerd met de provincie, maar dit is de normale procedure rondom principeverzoeken.
Spreker weet nog niet wat de gevolgen van de verkeersstromen zijn, een voordeel is wel dat het Exploratorium aan de A1 komt te liggen.
De plannen zullen nu verder uitgewerkt moeten worden in samenspraak met de regio en de provincie. 

De heer BERKHOFF verwacht dat mogelijke bezoekers ook Holten zullen bezoeken en vraagt een goede ontsluiting mee te nemen bij de overwegingen.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat het nog maar gaat om een principeverzoek, waarbij dergelijke zaken nog niet aan de orde zijn. Het gaat nu nog maar om de vraag of een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden.  

De heer TER KEURST zegt dat de PvdA kan instemmen met deze ontwikkeling, gehoord hebbende de woorden van de wethouder.

De heer KAHRAMAN hoopt dat de heer Berkhoff gelijk krijgt en dat veel toeristen Holten in en de Holterberg op gaan. Dit zal wel impact hebben op de verkeersstructuur. Het CDA vindt dat de gemeente haar imago van ‘ondernemende gemeente’ moet waarmaken, waarbij dit plan niet meteen van tafel moet worden geveegd.

De heer DE KOE is het eens met de woorden van de heer Kahraman en de portefeuillehouder over het sloopfonds en het respect voor de EHS. Lokaal Liberaal stemt in met het voorstel.

De heer TER KEURS vindt het vreemd dat de VVD nu wel instemt met vestiging in de EHS. De fractie is het eens met de woorden van de heer Kahraman over ‘ondernemende gemeente’ en denkt dat de provincie met haar eigen beleid in de maag zit en er alles aan wil doen om de “tenzij” in te vullen.
De SGP steunt het voorstel niet vanwege de EHS, het gaat immers niet om een kleinschalig project en de economische winst is nog niet helder.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie het een moeilijke kwestie vindt, met name voor wat betreft de vestiging in de EHS. De fractie denkt dat de provincie moet beslissen, rekening houdend met de economische voordelen voor de gemeente. De fractie stemt met veel twijfels in.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 instemt, dat het principeverzoek gehonoreerd kan worden en verder kan worden gegaan met de ontwikkeling van het bestemmingsplan.

De heer TER SCHURE zegt het verslag van het overleg tussen de provincie en de gemeente van 25 juni jl. te hebben gelezen. Hij begrijpt hieruit dat de provincie een positieve grondhouding heeft en gezamenlijk met de gemeente wil optrekken richting de initiatiefnemer. Als beide overheden hun goedkeuring kunnen geven, dan vindt de fractie van Gemeentebelang het prima.

De heer KEVELAM vindt het jammer dat een aantal partijen beren op de weg zien en zelf zelfs beren gooien. Hij vraagt zich wel af hoe de initiatiefnemers het plan gefinancierd krijgen en hoopt dat veel bezoekers de kant van Rijssen-Holten op komen.

De VOORZITTER concludeert dat de commissieleden, m.u.v.  de SGP, geen ruimtelijke bezwaren zien en dat er sprake is van een positieve grondhouding.

19 Raadsvoorstel Erfgoednota 2015-2019 (Cornelissen)
De heer TER KEURST vindt het een goed leesbaar en doorwrocht stuk waarbij urgentie geboden is, omdat de beleidsambtenaar per 1 oktober van dit jaar vertrekt.  

De heer KEVELAM is ook van mening dat het een goed leesbaar rapport is. De samenleving wil de gemeentelijke monumenten graag in stand houden, waarbij de meerkosten gefinancierd moeten worden. Hij pleit voor het beschikbaar stellen van meer subsidie in plaats van dat geld wordt besteed aan uitbreiding van het aantal fte’s.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie achter de nota staat en zich altijd hard heeft gemaakt voor erfgoed en monumentenbeleid. De fractie is blij met het geld dat beschikbaar komt en merkt op dat er ook nog geld beschikbaar is.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel Erfgoednota 2015-2019 als hamerstuk te behandelen in de raad.

20 Rondvraag
De heer VAN VEEN vraagt om agendering van informatieve stukken a en b voor de commissievergadering van 29 oktober 2015. Informatief stuk b met name vanwege de eerder gevoerde discussie over de verkeersstromen rondom het Exploratorium.

De heer HAASE gaat in op informatief stuk b. In december 2014 heeft de SGP er schoorvoetend mee ingestemd, onder andere omdat de fractie vond dat het project z.s.m. afgerond moest worden.
Nu blijkt dat de gronden niet op minnelijke wijze kunnen worden verworven, waardoor deze optie niet door kan gaan. De fractie blijft van mening dat het plan zo snel mogelijk moet worden afgerond en vraagt of de wethouder deze mening deelt.
In feite komt nu de “bevroren” optie laden en lossen aan de Dorpsstraat weer in beeld. Dit is de optie die destijds door AH is ingediend en uitgewerkt. De SGP heeft deze optie altijd als zeer aantrekkelijk beschouwd. Hij vraagt of de wethouder kan bevestigen dat deze optie weer aan de orde is en zo ja of deze optie nadrukkelijk onderwerp van de gesprekken met AH is en zo niet welke oude of nieuwe opties dan wel aan de orde zijn. Pas wanneer duidelijk is hoe de plannen rondom AH eruit zien kunnen alle werkzaamheden daar worden afgerond.
De fractie van de SGP roept dringend op genoemde variant tot uitvoering te brengen, waarbij het Meermanspad als toegangsweg wordt ingericht.
Hij vraagt of de wethouder kan toezeggen dat hij alles in het werk stelt om zo snel mogelijk tot een afronding te komen van het project “Nieuw Hart voor Holten”, waarvan het nemen van het besluit rondom AH een cruciaal onderdeel is.

De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat D66 gevraagd heeft om agendering en vraagt of deze discussie gevoerd kan worden tijdens de volgende commissievergadering.
De VOORZITTER zegt dat hij de wethouder in de gelegenheid stelt te antwoorden.

Wethouder CORNELISSEN vindt dat er een knip moet worden gemaakt tussen de verkeersstructuur en de situatie rondom het bestemmingsplan AH. Rondom bestemmingsplan AH is het college druk in gesprek met AH en wordt gekeken of het mogelijk is het laden en lossen op de huidige locatie voort te zetten. De verwachting is dat het college op korte termijn hierop terugkomt in de commissie.


21  Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 29 oktober 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous