Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 11 september 2014 (19.30 uur)

Datum: 11-09-2014Tijd: 19:30 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: H.A.J. van de Vliert AanwezigNaamSGPG. Kreijkes, J. ter Keurs en ir....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 11 september 2014 (19.30 uur)

Datum: 11-09-2014
Tijd: 19:30 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes, J. ter Keurs en ir. A.S. Haase
CDAH.J. Nijkamp en H. Kreijkes RA CISA
ChristenUnieJ. Berkhoff
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en W.A.J. ter Schure
PvdAJ.J.A. ter Keurst, S. Kök en R.W. Meijerink
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe, E. Heuver-Harbers en D.J.K. van der Sanden
D66Ir. H. Klein Velderman en J.B. Emmens
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen, B. Beens
OndersteunersH Wessels, J van Eck
Pers3
Publiek35

1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de eerste vergadering van deze commissie na de vakantieperiode.

2. Inventarisatie spreekrecht
De VOORZITTER zegt dat de heer L.J. Stam zich heeft gemeld om in te spreken op agendapunt 6.

3. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de vergadering van 19 juni 2014

Tekstueel:
De GRIFFIER deelt mee dat de volgende tekstuele wijziging is ontvangen van de heer Beunk over agendapunt 12:

“De heer BEUNK zegt dat er zoveel onduidelijkheden zijn over karakteristieke woningen en over juridische houdbaarheid, dat Gemeentebelang vindt dat dat soort zaken geschrapt moeten worden uit de welstandsnota.”;

te vervangen door:

“De heer BEUNK zegt dat er zoveel onduidelijkheden zijn over karakteristieke woningen en over juridische houdbaarheid, dat Gemeentebelang vindt dat dat soort zaken geschrapt moeten worden uit de welstandsnota, en tévens de welstandsnota.”.

Het verslag wordt hierna gewijzigd vastgesteld.

Inhoudelijk:
De heer MULLER zegt dat Gemeentebelang op 19 juni 2014 heeft gewezen op de bewegwijzering naar het centrum van Rijssen, komend vanaf Holten, die pas voor het eerst aangegeven wordt bij de rotonde bij Reggefiber. Het verkeer dat komt uit de richting Wierden wordt via Otje van Potje geleid. Spreker herhaalt de vraag of dat wenselijk is.

De trapjes die in Holten geplaatst zijn voor de nieuwe winkels aan Kalfstermansweide lopen scherp en onveilig af. Spreker vraagt of deze situatie voldoet aan de normen.

Wethouder AANSTOOT zegt ten aanzien van de bewegwijzering nadere informatie toe via een NB.
(NB: de beantwoording is als bijlage 4 toegevoegd aan het verslag).
Bewegwijzering Rijssen centrum voor verkeer uit richting Holten

De trapjes aan het Zwartepad op Kalfstermansweide zijn inderdaad vrij steil. Deze worden aangepast.

6. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder CORNELISSEN zegt dat er de afgelopen week een gesprek heeft plaatsgevonden op het ministerie over het starten van een pilot met betrekking tot de nieuwe omgevingswet. Dat betreft het ontwikkelingsgericht bestemmingsplan buitengebied.

Wethouder AANSTOOT refereert aan het besluit van de staatssecretaris over het traject voor het goederenvervoer. Dat traject loopt door de gemeente Rijssen-Holten. Er wordt momenteel een gemeenschappelijke reactie voorbereid. Verder is onlangs bekend geworden dat er in Duitsland van 2016 tot 2022 wordt gewerkt aan de verlenging van de Betuwelijn. Het grootste deel van het goederenvervoer wordt via Venlo afgewikkeld, maar ook Rijssen-Holten krijgt een deel van deze vervoersstroom te verwerken. Al in 2015 rijdt er gedurende 17 weken een aantal extra goederentreinen langs Rijssen-Holten. In de jaren 2016 tot 2022 zal dat ook gebeuren gedurende één week in de maand. Het college beraadt zich op beïnvloedingsmogelijkheden en gaat hierop reageren.

Met name in de plattelandsgebieden staat de exploitatie van buslijnen sterk onder druk door een lage bezettingsgraad. De Regio Twente ziet als oplossing het wijzigen van de frequentie en het opheffen van een aantal plattelandslijnen. Dat betekent dat de zondagslijn van Rijssen naar Markelo verdwijnt. Verder is er een voorstel om buslijn 54, Laren-Holten-Rijssen, op te heffen en buslijn 160, Bathmen-Holten, door te trekken naar Rijssen.

De heer KLEIN VELDERMAN vraagt of het een idee is om een nulmeting te doen qua geluid en trillingen om de invloed van de toename van het goederenvervoer goed te kunnen monitoren.

Wethouder AANSTOOT zegt dat er al geluidsmetingen zijn gedaan en dat er aanvullende voorzieningen getroffen zullen worden. Ook deze extra goederentreinen vallen binnen het geluidsplafond. Wel kan bekeken worden of deze toename gemonitord gaat worden.

De heer TER SCHURE vraagt of bekend is wat er door de beide kernen extra gaat rijden als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor en of het college daarop eventueel actie onderneemt.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het college dat nauwlettend zal volgen en daarover informatie inwint.

6. Groentransferium / verbinding Holten Centrum naar Holterberg – Belevingspad (Cornelissen)
De heer L.J. STAM spreekt in. Spreker begrijpt na een gesprek met de wethouder dat het belevingspad deel uitmaakt van een groter geheel, het Groentransferium, dat als doel heeft de toeristische betekenis van het dorp Holten in samenhang met de A1 en de Holterberg een impuls te geven. Om dit doel te bereiken worden er door o.a. de provincie subsidies verstrekt, waar bepaalde voorwaarden aan worden gesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan ontvangt de gemeente de subsidie niet. Een belevingspad zorgt volgens de wethouder en ook volgens spreker zelf voor een toename van de toeristische belevingswaarde en creëert meer mogelijkheden voor Holten en de Holtenaren. Iets wat minder mogelijkheden creëert zijn de verschuivingen van de kosten van de landelijke overheid naar de gemeenten. Door alle extra taken, kosten en verdelingen is een gemeente niet te benijden. Veel van die kosten hangen volgens spreker samen met thuiszorg en zorg. Dus is het voor de gemeente het beste als zij beschikt over zoveel mogelijk vitale Holtenaren; zij kunnen het langst voor zichzelf zorgen en doen minder snel een beroep op bijvoorbeeld hulp in de huishouding of andere zorg. Vitaal blijven kan door te bewegen of  te sporten bij een club, maar de ook gemeente zou het sporten laagdrempeliger kunnen maken. Het college maakt zich sterk voor een belevingspad, maar als iets beleving is, dan is het wel sporten. Spreker refereert aan Valencia, waar er om de paar 100 meter in een prachtig park van kilometers lang gratis hufterproof sporttoestellen staan. Heel simpel en heel efficiënt. Spreker roept daarom op het geld voor de kunst, die velen niet lijken te willen, te investeren in sportfaciliteiten. Deze kunnen heel onopvallend her en der worden geplaatst, ook rondom het belevingspad en het Beukenlaantje. Het is leuk voor jong en oud en geen doorn in het oog, het is beter voor het lijf, het aangezicht en zeker ook voor het toerisme. De gemeente heeft met de VV Holten het mooiste sportpark van Salland. Ook de Triatlon Holten en de Diepe Hel Loop zijn niet onbekend. Holten moet zich profileren als toeristisch, maar ook vooral als sportief dorp en de subsidieverstrekker daarvan overtuigen. De kunst is leuk voor erbij, maar voor echte kunst gaan toeristen en dagjesmensen eerder naar Ootmarsum en Delden. Mensen komen naar de Holterberg voor bos en beweging. Daarmee kan de toeristische betekenis van Holten een impuls worden gegeven. Dat was het doel, ook voor de eigen bevolking. Dat kan op de lange termijn heel wat geld opleveren met het oog op de demografische ontwikkelingen de komende jaren en de daarbij behorende zorgkosten.
Spreker wil dit gezegd hebben, zodat hij over een paar jaar in elk geval kan zeggen: “Ik had een ander idee.“ Hij wenst de commissie veel wijsheid.

De heer MULLER vraagt waarom de heer Stam zijn ideeën niet eerder naar voren heeft gebracht. De voorbereidingen lopen al sinds 2006.

De heer STAM zegt dat hij niet goed heeft opgelet, maar op een gegeven moment op de plannen is geattendeerd. Spreker heeft vervolgens daarover een column geschreven.

De heer NIJKAMP vraagt of de heer Stam instemt met alle onderdelen van het plan, met uitzondering van de twee kunstwerken: een uitzichtspunt en de zogenaamde gevallen beuk.

De heer STAM zegt dat hij persoonlijk het belevingspad voor Holten een heel goed idee vindt, omdat het veel mensen aantrekt en het goed is voor het toerisme, de economie, enzovoort, maar dat het stuk authentiek Holten van ongeveer 400 meter geen poespas nodig heeft. Veel mensen zijn het daarmee eens. Het is jammer daarin te investeren.

De heer TER KEURST vraagt of het de heer Stam bekend is dat de omgevallen beuk na aanpassing van het plan niet meer in de zichtlijn komt vanaf de Holterberg.

De heer STAM zegt dat dit niet duidelijk is te zien op de tekeningen. Spreker is bovendien van mening dat de tekeningen niet breed zijn gecommuniceerd. Als dat wel gebeurd was, was er wellicht wat meer draagvlak ontstaan.

De heer BERKHOFF vraagt de heer Stam, als de plannen uitgevoerd zijn en hij vindt dat het allemaal wel meevalt, of hij daaraan een column zal wijden.

De heer STAM zegt dat hij dat zeker zal doen.

Presentaties

De heer J. VAN ECK verzorgt de presentatie over het Belevingspad (zie bijlage 1).
Presentatie H-H onderdeel Belevingspad

De heer KEVELAM gaat in op het telen van graan op enkele percelen. In de stukken staat hierover dat er door de gemeente velden worden aangekocht. Spreker vraagt of met de eigenaren van deze percelen wordt overlegd om daar graan te gaan telen.

De heer J. VAN ECK zegt dat dat mogelijk is, maar het principe is aankoop van de gronden. De bedoeling is uiteindelijk graanvelden, bloemenvelden, pluktuinen en dergelijke te realiseren.

De heer NIJKAMP merkt op dat milieugroeperingen aandacht vragen voor de bijenstand en vraagt of hier extra naar gekeken kan worden.

De heer J. VAN ECK zegt dat dat kan.

De heer TER SCHURE vraagt of er rekening wordt gehouden met de huidige ponyweide, deels gehuurd en deels in eigendom, in de buurt van de Steenroddeweg.

Verder vraagt spreker of er nog nadere uitleg komt over de geplande objecten.

De heer J. VAN ECK geeft aan dat de grond die de heer Ter Schure bedoelt, niet in gebruik is als ponyweide. Er volgt nog een uitleg over de objecten die zijn gepland.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de bomen aan het Beukenlaantje ongeveer 20 of 30 jaar langer zouden kunnen blijven staan. Spreker vraagt of nu al rekening gehouden wordt met verjonging van de bomen.

De heer J. VAN ECK zegt dat de bomen minimaal 20 jaar kunnen blijven staan als er geen maatregelen worden genomen. Als vracht- en landbouwverkeer wordt geweerd, kunnen de bomen nog 30 jaar langer blijven staan. Het zou volgens spreker goed zijn sowieso een verjongingsplan op te stellen. Dat staat nog niet in de voorliggende plannen.

De heer KLEIN VELDERMAN vindt dat verjonging van de beuken meegenomen moet worden.

De heer J. VAN ECK zegt dat er meerdere meningen zijn over de manier waarop dat aangepakt kan worden. Het punt heeft in elk geval de aandacht.

De heer M.-W. VAN DONGEN (ontwerper/landschapsarchitect) verzorgt de presentatie over de kunstwerken (zie bijlage 2).
Presentatie kunstwerken belevingspad (pdf)

De heer NOORDAM merkt op dat in de presentatie een aantal keren is gezegd ‘dan kijk je over het graan’. Spreker vraagt wat het beeld zal zijn in de maanden dat er geen graan staat op het veld.

De heer VAN DONGEN zegt dat het een ingetogen, niet hoog kunstwerk is. Het hoeft niet persé uitzicht te bieden. Nu kijkt men in de zomermaanden aan tegen maïs. Daar zal men dus sowieso overheen moeten kunnen kijken. Verder kleurt het kunstwerk met de seizoen mee en heeft telkens een andere functie. Het is een natuurlijk ogend object.

De heer NOORDAM zegt dat de omgevallen boom in de winter dominanter te zien is dan in de zomer.

De heer VAN DONGEN zegt dat een kunstwerk gezien mag worden en niet gecamoufleerd hoeft te worden.

De heer NIJKAMP zegt dat in de vorige commissie aandacht is gevraagd voor de zichtlijnen. In de nieuwe plannen is daarmee rekening gehouden. Spreker vraagt waarin de verschillen zitten.

De heer VAN DONGEN zegt dat de positie van het eerste kunstwerk zes meter verschoven om de zichtlijn te respecteren. Aan het uitkijkpunt bovenaan het Beukenlaantje is niets veranderd.

Mevrouw EMMENS wijst erop dat men in Drenthe enkele jaren graanpakketten heeft gesubsidieerd voor essen en enken. Spreekster vraagt of het college weet waarom men daarmee is gestopt en wat de investeringskosten waren met het oog op de eventuele aankoop van grond.

De VOORZITTER zegt dat de vraag van mevrouw Emmens in de eerste termijn wordt meegenomen.

De heer TER SCHURE vraagt of de kleuren van het kunstwerk bovenaan het Beukenlaantje inderdaad aangebracht zullen worden, zoals in de presentatie te zien is.

De heer VAN DONGEN zegt dat de insteek is het kunstwerk van hout te maken, dat meekleurt door de jaren. De traptreden worden van staal gemaakt.

Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het Beukenlaantje enorm belangrijk is voor Holten. Wat de beeldvorming betreft hadden informatieverstrekking en communicatie richting de burgers beter gekund. De presentaties van vanavond hebben de zaken verduidelijkt. Het is ontzettend belangrijk dat het Beukenlaantje voor de toekomst behouden blijft en dat er verjonging van de bomen komt. In het voorstel staat dat dat € 75.000 gaat kosten, maar dat er geen geld voor is. Spreker vraagt of het college mogelijkheden ziet, binnen het krediet of op andere wijze, daarin te voorzien.

Al is het stationsgebouw geen gemeentelijk eigendom, toch vindt spreker het een goede idee daarin een doorloop te creëren naar de Holterberg, zoals er vroeger was. Als het stationsgebouw een goede functie krijgt, trekt het bezoekers aan. Spreker vraagt welke mogelijkheden het college daartoe ziet.

De heer G. KREIJKES zegt dat het belevingspad onderdeel is van een totale ontwikkeling in Holten. Over smaak valt niet te twisten, over een beleving evenmin. Bij de plannen die nu voorliggen heeft de SGP een goede beleving. De kunstwerken op zich raken niet het huidige Beukenlaantje. Kunstwerk 1 staat in het graanveld en het Beukenlaantje begint iets verderop. Niettemin moet het straks één geheel vormen. De SGP heeft daar een goede beleving bij.
Wat betreft het inzaaien van de graanvelden geeft spreker mee er tevens een educatieve functie aan te geven. Spreker is zeker voorstander van het inzaaien met bloemenmengsels.

De heer BERKHOFF zegt dat bij de aankoop van gronden voor graanvelden wellicht met eigenaren overlegd kan worden over pacht of huur. Daardoor komt er geld vrij voor onderhoud van het Beukenlaantje.

De heer VAN DER SANDEN zegt dat de presentatie veel zaken verduidelijkt, maar dat de communicatie eerder en beter had gemoeten. Voor de Holtenaren was niet duidelijk wat er precies zou komen. Wat Lokaal Liberaal betreft doet het huidige plan geen afbreuk aan de authenticiteit van het Beukenlaantje.

Uit metingen is gebleken dat er gemiddeld 150 auto’s per dag door het Beukenlaantje rijden. Spreker vraagt wat daaraan te doen is en of het aantal auto’s afneemt door de nieuwe P+N-punten. Een optimale situatie, genoemd bij punt 3.2, is een afsluiting voor alle verkeer. Spreker vraagt of dat een optie is die snel meegenomen kan worden, omdat veel mensen hebben aangegeven mee te leven met de beuken die er staan. Afsluiting voor het verkeer zorgt voor een verlenging van de levensduur met 20 tot 30 jaar.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang blij is dat de zaken nu voorspoedig aangepakt worden en dat het college heeft geluisterd naar de bevolking.
Object 1 heeft een beweging in oostelijk richting gemaakt, zodat het de zichtlijnen richting het Beukenlaantje goed in stand laat. Gemeentebelang heeft meer moeite met object 2. Enkele meters vanaf de beoogde plek is al een geweldig uitzichtpunt met de historische stenen bank. Vanaf die plek kan men over maïsvelden en over graanvelden heenkijken. Gemeentebelang opteert ervoor dit object 2 niet te realiseren, maar geeft het college mee het vrijkomende budget te besteden aan vernieuwing van het Beukenlaantje.

De heer TER KEURST zegt dat in de presentatie van de heer Van Eck drie tekeningen met foto’s zijn getoond. Spreker vraagt of dat impressies zijn of dat het getoonde inderdaad wordt gerealiseerd. Met andere woorden: is het een beeld of komen er inderdaad bedriegertjes?
Wat de PvdA betreft kan de Holterberg prima via het asfalt ontsloten worden en dient het Beukenlaantje gesloten te worden voor gemotoriseerd verkeer. Spreker vraagt hoe het college daarover denkt.
Omdat niet alles vlekkeloos is verlopen vraagt spreker hoe het vervolg eruitziet. Verder vraagt spreker aan de wethouder wat de heer Stam op dit moment mogelijk denkt. Met andere woorden: wat heeft er geschort aan de communicatie?

De heer KEVELAM zegt dat teruggegaan moet worden naar het doel: een belevingspad realiseren om het aantrekkelijk te maken om vanuit het dorp de Holterberg op te gaan en vanaf de Holterberg het dorp in te gaan. Essentieel voor de VVD is eerder een poort door het stationsgebouw, zodat er zicht is op het Beukenlaantje, dan de nu getoonde kunstwerken.
Het belevingspad ligt er al: het authentieke karakter van het Beukenlaantje is dermate aantrekkelijk dat dat geen opsmuk behoeft. De VVD zou graag zien dat de middelen ingezet worden voor het handhaven en versterken van het Beukenlaantje. Als daardoor de financiën voor de kunstwerken sneuvelen dan zij het zo.
Het versterken van het authentieke karakter van het Beukenlaantje kan voor de VVD zo ver gaan dat er aan de oostzijde een soort groenewegje wordt gemaakt voor het gemotoriseerde verkeer. De Beukenlaan kan daardoor verkeersvrij gemaakt worden.

De heer G. KREIJKES zegt bij interruptie dat de heer Kevelam terugkomt op eerder genomen besluiten. De raad heeft besloten dat er een ontwikkeling moet komen, zoals nu is gepresenteerd.

De heer KEVELAM zegt dat het doel is een belevingspad te creëren en de aantrekkelijkheid van de route van het centrum naar de Holterberg vice versa te vergroten. De VVD ziet liever dat het geld wordt besteed aan het verbeteren en het behouden van het Beukenlaantje.

De heer BERKHOFF zegt dat een voorwaarde van de provincie voor de subsidie van € 500.000 is dat er een belevingspad komt. Spreker vraagt de heer Kevelam of de provincie ermee zal instemmen als het geld wordt gebruikt voor herstel van het Beukenlaantje. Het gaat dan niet meer om het creëren van een belevingspad, maar om het verbeteren van een heel mooi gebied. Spreker vraagt verder of de heer Kevelam terugkomt op het eerder genomen raadsbesluit als de provincie de subsidie intrekt.

De heer KEVELAM zegt dat het belevingspad het totaal is van het centrum naar de horeca op de Holterberg. In het belevingspad zijn of worden diverse elementen aangebracht. Er is nu al heel wat te beleven. De vraag is of de twee kunstwerken mogen sneuvelen in financiële zin ten behoeve van verbetering van het Beukenlaantje. Over diverse andere elementen is geen discussie. Deze worden gewoon gehandhaafd.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de opmerking van het CDA over informatieverstrekking en communicatie voor een deel door het college wordt onderstreept en als leermoment wordt meegenomen. In Holten is destijds een voorlichtingsavond georganiseerd, achteraf kan gesteld worden dat breder gecommuniceerd had moeten worden over deze inloopavond. Het college zal daarvoor aandacht hebben in het vervolgtraject.
Het college wil het Beukenlaantje in tact laten zoals het is en wil daarbij kijken naar verschillende mogelijkheden voor versterking van het Beukenlaantje en hoe het langer behouden kan worden. Sommige fracties hebben gezegd dat gekeken moet worden naar afsluiting van het Beukenlaantje. Voor het landbouwverkeer moet dan in elk geval een alternatieve route gezocht worden.
Het college heeft rekening gehouden met aankoop van gronden. Als er op een andere, voordeliger manier middelen vrijgehouden kunnen worden, dan zal het college dat zeker niet nalaten.
Het stationsgebouw is eigendom van NS en het is aan NS zelf iets met het gebouw te doen, wat niet wil zeggen dat er geen gesprek met NS plaats kan vinden. Verkoop van stationsgebouwen is niet aan de orde.

De heer NIJKAMP zegt dat hij met zijn vraag wil stimuleren dat in het gebouw activiteiten plaatsvinden en dat er een doorloop wordt gecreëerd.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het stationsgebouw op die manier zijn aandacht heeft.
De opmerking van de heer G. Kreijkes over de graanvelden en educatie neemt spreker mee.

De heer Van Dongen heeft over de verschillende objecten tezamen, de picknicktafel, de stenen bank en het nieuw te plaatsen kunstwerk, aangegeven dat hij het ziet als een kans.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang vreest dat de aandacht voor de historische stenen bank wordt afgeleid door het nieuwe kunstwerk. Spreker heeft moeite met het perspectief dat door de heer Van Dongen werd geschetst.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat afsluiting van het Beukenlaantje voor gemotoriseerd verkeer geld kost. Het college zal dit bekijken in de totale uitwerking. Als er problemen ontstaan dan neemt het college de commissie daarin mee.
Na het verschijnen van het artikel over het Beukenlaantje heeft spreker met de heer Stam gesproken en toegelicht wat precies het belevingspad inhoudt. De heer Stam is daardoor enigszins gerustgesteld al had hij graag een andere invulling gezien.
Spreker begrijpt de woorden van de heer Kevelam dat het belevingspad er al ligt. De provincie stelt echter in dat geval geen geld beschikbaar. Dat doet de provincie wel als zaken elkaar versterken.
Het behoud van de beuken is een essentieel punt. Verder in het traject zullen experts kijken hoe de levensduur van de beuken zo goed mogelijk opgerekt kan worden en wat er in de toekomst eventueel nog gedaan kan worden, zoals nieuwe aanplant. In de presentatie was al te zien dat er nieuwe aanplant richting het station is. Een nieuwe, alternatieve route is een wens bij afsluiting van het Beukenlaantje. Het college zal die wens meenemen.

Wethouder AANSTOOT zegt dat de ‘bedriegertjes’ vooralsnog als waterelement in het plan zit. Daarbij wordt gekeken naar de functie van het plein. Er moeten niet te veel verticale objecten komen in verband met de functie van het plein. Het college moet kijken naar de financiën en hoe het budget zich ontwikkelt. Als bepaalde zaken duurder uitvallen, dan kan het waterelement niet doorgaan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij het project dat mevrouw Emmens noemde niet kent. Het college neemt er notitie van en bekijkt welke leerelementen er inzitten.
Het is moeilijk te zeggen hoe het vervolgproces eruit ziet. Spreker wil eerst de opinies afwachten.

Tweede termijn
De heer G. KREIJKES vraagt of de provinciale subsidie in gevaar komt als een kunstwerk uit de plannen wordt gehaald. Spreker heeft in de vorige vergadering gevraagd naar een eventuele bijdrage van de Regio Twente. Het NB’tje dat daarover is toegezegd, heeft de commissie nog niet ontvangen.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA, vanuit oogpunt van goed rentmeesterschap, vindt dat het Beukenlaantje ook voor de toekomst, generaties lang, behouden moet blijven. Het is van belang dat er een verjongingsplan komt. Spreker vraagt of het college daarover een toezegging wil doen. Met enige creativiteit kan het geld wellicht gevonden worden binnen het krediet. Van die toezegging laat het CDA haar mening over het plan afhangen.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat in de stukken staat dat als de kunstwerken niet worden aangebracht de subsidie zeker niet direct ingelost moet worden, maar dat er een andere bestemming voor de € 158.000 gevonden moet worden. De eis wordt gesteld dat het geld moet worden geïnvesteerd in de attractiviteit van het belevingspad.
Wat D66 betreft hoeven de kunstwerken er niet te komen. Zij onderschrijft het standpunt dat ingezet moet worden op verjonging van de beuken en op behoud van het Beukenlaantje als attractie op zichzelf. Ook onderschrijft D66 de verkeersafsluiting om het Beukenlaantje een langere levensduur te geven, mits er een redelijk alternatief voor het verkeer wordt geboden. Verjonging van het Beukenlaantje kan gezien worden als het behoud van de beleving en is in die zin een investering in het belevingspad.

De heer TER SCHURE zegt dat het college op korte termijn maatregelen kan voorbereiden voor het weren van vrachtverkeer op het Beukenlaantje. Gemeentebelang onderstreept verder het belang van vernieuwing van het Beukenlaantje. Spreker heeft het college hiertoe een optie gegeven, opdat er geld vrijgemaakt kan worden.

De heer TER KEURST wil, voordat de commissie haar finale opinie geeft, dat helderheid wordt verschaft over een totaalverbod voor motorvoertuigen in het Beukenlaantje.
Gezegd is dat er mogelijk ‘bedriegertjes’ komen. Om niet bedrogen uit te komen verzoekt spreker de wethouder te zeggen of de gepresenteerde beelden definitief zijn of dat men maar moet afwachten wat er komt.

De heer KEVELAM zegt dat er € 75.000 nodig is voor een verjongingsplan van het Beukenlaantje en dat er € 75.000 nodig is voor de aanleg van een soort groenewegje aan de oostzijde van het Beukenlaantje voor landbouwverkeer. Samen is dat € 150.000, het bedrag voor de twee kunstwerken. De VVD wil niet dat de provincie haar toezegging voor de subsidie intrekt. Spreker heeft niet het idee dat de subsidie volledig afhankelijk is van de twee kunstwerken.
Er kan € 75.000 binnen het krediet gevonden worden door de graanvelden niet aan te kopen en met de betreffende eigenaren te overleggen over een andere manier van graanteelt. Spreker oppert kunstwerk 1. te laten vervallen. Wat de VVD betreft is dat een niet-natuurlijk kunstobject in een authentiek-natuurlijke omgeving. Dit object stuit de VVD tegen de borst. Spreker vraagt of één kunstwerk voor de provincie zou volstaan, waardoor er met dat vrijkomende geld veel gedaan kan worden voor het Beukenlaantje.

De heer BERKHOFF vraagt de wethouder of de gemeente wel of geen recht heeft op de provinciale subsidie als de kunstwerken er niet komen en de € 158.000 wordt uitgegeven aan maatregelen voor behoud van het Beukenlaantje.

De heer G. KREIJKES zegt naar aanleiding van de woorden van de heer Klein Velderman dat in de stukken staat dat de provincie wenst dat er geïnvesteerd wordt. De provincie kijkt naar de omvang van de investering en naar de attractiviteit. Spreker vraagt de wethouder wat er gebeurt als de raad besluit geen attracties te plaatsen.

De heer MULLER zegt dat de VVD een van de kunstwerken wil schrappen. In april 2013 werd unaniem gekozen voor alternatief 5, waarbij bekend was dat kunstwerken daarvan onderdeel waren. De heer Kevelam heeft toen nadrukkelijk gezegd dat hij blij was met dat voorstel. Aanvullend heeft de heer Kevelam gepleit voor realiseren van de noordelijke rondweg op dat stuk grond. Spreker vraagt zich af of de heer Kevelam vreest dat op die plek iets letterlijk ‘gedwarsboomd’ wordt.

Wethouder CORNELISSEN zegt naar aanleiding van vragen over de subsidie dat de provincie specifiek heeft aangegeven dat zij die investering verwacht van de gemeente. De provincie heeft niet gezegd dat het kunstwerk bijvoorbeeld ‘een boom’ moet worden. Spreker verzoekt om een schorsing om te overleggen over de gevraagde toezeggingen met betrekking tot de € 75.000 en het afsluiten van de weg.

De heer BERKHOFF vraagt of de gemeente de subsidie van de provincie ontvangt als de twee kunstwerken worden geschrapt en de € 158.000 wordt gebruikt voor het verkeersluw maken en verjonging van het Beukenlaantje.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat in de terugkoppeling die hij heeft gekregen het antwoord “nee’ luidde.

(Wethouder Beens komt ter vergadering.)

De VOORZITTER schorst de vergadering van 21.08 tot 21.25 uur.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college meegaat met de wens van de commissie voor het afsluiten van het Beukenlaantje voor gemotoriseerd verkeer. De kosten die nodig zijn voor ontsluiting voor landbouwverkeer zal het college zoeken binnen het totaalbudget van het groentransferium.

De heer NIJKAMP wijst erop dat hij een toezegging van het college heeft gevraagd voor de € 75.000 voor verjonging van de bomen. Dat voorbehoud maakt het CDA.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat € 75.000 voor verjonging nergens genoemd staat. Het is een optie van de heer Kevelam, die daaraan dit bedrag heeft gekoppeld.

De heer KEVELAM zegt dat in de stukken € 75.000 is genoemd voor een plan van aanpak/verjonging. Een aantal alinea’s verderop is er € 75.000 genoemd voor het alternatieve weggetje.

De GRIFFIER licht toe dat er één keer € 75.000 genoemd staat. Daar staat bij dat onder punt 3.2 is beschreven wat daarvoor gebeurt. Bij punt 3.2 is te lezen dat het gaat over een weggetje naast de Beukenlaan et cetera. Het gaat dus om één keer € 75.000 voor verlenging van de levensduur, er wordt op dit moment niet gesproken over verjonging.

De heer NIJKAMP concludeert dat de € 75.000 is benoemd voor verlenging van de levensduur en ook om het verkeer te weren. Dat is de toezegging van het college.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat duidelijk moet zijn dat het Beukenlaantje wordt afgesloten voor verkeer en dat er een alternatief wordt gezocht voor het landbouwverkeer. De dekking wordt gezocht binnen het budget van het groentransferium.

Opinies

De heer G. KREIJKES zegt dat de SGP bij haar opinie blijft en een goede beleving heeft bij dit pad.

De heer NIJKAMP zegt dat het college de door hem gevraagde toezegging heeft gegeven. Het CDA gaat mee met het voorstel.

De heer BERKHOFF zegt dat de ChristenUnie blij is met de toezegging en dat het voorliggende plan onverkort uitgevoerd gaat worden met als aanvulling de afsluiting van het Beukenlaantje voor verkeer.

De heer VAN DER SANDEN zegt dat Lokaal Liberaal blij is met de toezegging over het weren van verkeer. Dat is voor Lokaal Liberaal een belangrijk punt. Voor het overige staat zij achter het voorstel.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 blij is met de toezegging. D66 vraagt blijvende aandacht voor de verjonging voor instandhouding van het Beukenlaantje en het behoud van de beleving. De Beukenlaan wordt door landschappers in Nederland geroemd. Het Beukenlaantje zelf is een beleving op zich. Wat D66 betreft hoeven de kunstwerken er niet te komen.

De heer TER SCHURE zegt dat Gemeentebelang in grote lijnen akkoord is met het voorliggende plan met uitzondering van kunstwerk 2, zoals spreker eerder heeft aangegeven. De historische stenen bank uit 1948 wordt door dit kunstwerk weggedrukt.

De heer TER KEURST dankt het college voor de toezegging. Als er geen gemotoriseerd verkeer meer is op het Beukenlaantje zou het fiets/-voetpad ook niet meer uitgevoerd hoeven te worden.

Er is door het college geen toezegging gedaan met betrekking tot de ´bedriegertjes´, alleen het woord “mogelijk” is genoemd. Volgens spreker wordt men dan mogelijk bedrogen zonder te zeggen dat men bedrogen wordt. Wat de PvdA betreft mag het college doorgaan met de plannen.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD vindt dat eerst een alternatieve route gecreëerd moet worden. Daarna kan het Beukenlaantje afgesloten worden voor het verkeer. Als dat de bedoeling is van het college gaat de VVD akkoord. De VVD sluit zich aan bij de motivatie van D66 en gaat niet akkoord met het realiseren van de kunstwerken.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college verder kan met de gegeven opinies. Spreker zegt dat het niet de bedoeling is dat eerst het Beukenlaantje wordt afgesloten en dat daarna naar een alternatief wordt gekeken. Het college komt eerst nog met een uitwerking van de plannen terug naar de commissie. Daarnaast is er een bestemmingsplanwijziging nodig.

De VOORZITTER wenst het college veel wijsheid bij het vervolg.

7. Raadsvoorstel vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening 2013 (Cornelissen)
Mevrouw EMMENS zegt dat zij de archeologische waardekaart van de gemeente Rijssen-Holten mist bij de stukken. Deze waardekaart wordt in de regeling genoemd. Verder is in de stukken genoemd een provinciale archeologische monumentenkaart. Volgens spreekster is hier bedoeld een provinciale cultuurhistorische waardekaart. Er is nu bij D66 wat verwarring over deze begrippen. Wellicht kan dit nog een keer goed nagegaan worden.

De VOORZITTER zegt dat hierover informatie wordt verstrekt voor de raadsvergadering van 25 september 2014 en concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening 2013 als hamerstuk te behandelen in de raad van 25 september 2014.

NB.: De vraag over de archeologische waardekaart en de provinciale archeologische monumentenkaart is beantwoord op 23 september 2014. De stukken zijn als bijlage 3 toegevoegd aan het verslag.
Beantwoording vragen D66

8. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Oude Diepenveenseweg 17’gewijzigd vaststellen (Cornelissen)

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen in de raad.

9. Ontwerpbestemmingsplan Wonen Holten, De Kol (opiniërend; Cornelissen)

Eerste termijn

De heer HAASE zegt dat het goed dat het moment van digitalisering van het bestemmingsplan wordt aangegrepen om een aantal verbeteringen door te voeren. De SGP kan zich vinden in de wijzigingen die staan beschreven in paragraaf 6.2. Over punt 7, “op enkele ondergeschikte punten zijn kavels geoptimaliseerd in overleg met de ontwikkelaars”, vraagt spreker wat die optimalisatie inhield en hoe het optimalisatieproces heeft plaatsgevonden.

De heer BEUNK verwijst naar pagina 13, de laatste alinea, de zinsnede:: “Voor het hele gebied is een paar geleden een herstructureringsopgave uitgewerkt”. Spreker vraagt welk woord ontbreekt in de zin.

De heer H. KREIJKES vraagt verduidelijking van het college over de zinsnede onder Communicatie: “Vanwege de beperkte impact van de wijzigingen voor belanghebbenden wordt afgezien van een inspraakprocedure.”

De heer KEVELAM refereert aan de parkeernota met de daarin aangegeven parkeernormen en aan de bespreking in de commissie MDV van 8 september 2014 over de sloop van de Holterenkschool. Het nu voorliggend plan heeft ook betrekking op de locatie Holterenkschool. Achter de Holterenkschool ligt een woonwijk, in eigendom van Viverion, waar weinig parkeergelegenheid is. Volgens de VVD leent een deel van de ruimte die vrijkomt door sloop van de Holterenkschool zich voor het aanleggen van extra parkeerruimte in deze woonwijk. Spreker vraagt het college daarmee rekening te houden.

(De heer Ter Schure verlaat de vergadering.)

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de vraag van de heer H. Kreijkes betrekking heeft op de inspraakprocedure. Op het moment dat de gemeente met een bestemmingsplanwijziging komt en zaken veranderen beleidsmatig, dan komt er niet alleen een ontwerpbestemmingsplan, maar ook een voorontwerpbestemmingsplan. Dit wordt de inspraakprocedure genoemd. Daar is nu van afgezien

De heer H. WESSELS zegt op de vraag van de heer Haase, dat de wijzigingen vooral te maken hebben met de situering van de door de fa. Haase inmiddels gebouwde woningen. Deze woningen vergden een iets andere insteek van het bestemmingsplan.
Op de vraag van de heer Beunk zegt spreker dat in bedoelde zin het woord “jaren” behoort te staan. In de stukken wordt dit toegevoegd.
Het is mogelijk meer parkeerruimte te creëren voor de wijk achter de Holterenkschool. Daarmee zou echter een deel uitgeefbaar terrein weggenomen worden, wat gevolgen heeft voor de hoogte van de reserve voor De Kol. Plan De Kol heeft een negatieve exploitatie, het verlies zal groter worden en de voorziening moet aangevuld worden.

De heer KEVELAM zegt dat hij inschat dat in die wijk de parkeernorm van 1.6 zelfs niet wordt gehaald. Nu komt er ruimte om parkeerruimte te creëren en te voldoen aan de norm.

De heer H. WESSELS zegt dat de suggestie van de heer Kevelam, als die breedgedragen wordt, meegenomen kan worden van het ontwerp naar de vaststelling van het plan.

De heer DE KOE vraagt de heer Wessels of het bestemmingsplan moet worden aangepast, zodat de gebouwde woningen weer passen binnen het plan.

De heer H. WESSELS zegt dat de vergunningen zijn verleend via een omgevingsvergunning met een RO-afwijkingsprocedure. Die zijn nu vertaald in dit bestemmingsplan.

Tweede termijn

De heer KEVELAM vraagt op welke wijze voldaan kan worden aan de woorden van de heer Wessels: “als dat breedgedragen is”.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat in dat geval een politieke afweging gemaakt moet worden. Het college heeft aan de hand van de parkeernormen aangegeven wat nodig wordt geacht. Daar is het plan op gebaseerd. Er ligt geen voorstel om de normen aan te passen.

De heer KEVELAM zegt dat voor de te ontwikkelen locatie Holterenkschool is gekeken of er binnen dat plan voldoende parkeerruimte aanwezig is. De parkeernorm is 1.6. Achter de Holterenkschool ligt een wijk uit de jaren zeventig die absoluut over te weinig parkeerruimte beschikt. Ten behoeve van die wijk kan nu in het nieuwe ontwikkelingsplan ruimte vrij gehouden worden om in voldoende parkeerruimte te voorzien.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat het college daar niet voor kiest.

De heer KEVELAM vraagt de wethouder of hij bereid is om naar die parkeerruimte te kijken.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat voorstel betrekking heeft op een digitalisering van het actuele bestemmingsplan. Dit is het voorstel dat het college voorlegt.

De heer BERKHOFF zegt dat de heer Kevelam eventueel een motie kan indienen over wat hij beoogt. Dat heeft geen betrekking op de digitalisering van het bestemmingsplan.

De heer KEVELAM zegt dat hij in de eerste termijn punten heeft genoemd die niet speciaal betrekking hebben op het nu voorliggende voorstel. Het antwoord van de wethouder op de vraag of het college bereid is te kijken naar wat spreker heeft voorgesteld, neemt hij hem niet in dank af.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie instemt met het in procedure brengen van voorliggend concept.

10. Reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014 (opiniërend; Cornelissen)

Eerst termijn

De heer KEVELAM verwijst naar een mail, gericht aan de gemeente Rijssen-Holten, van 22 augustus 2014 van Youniq Creative, Oranjestraat 40 te Holten. In de mail staat dat dit bedrijf al enkele jaren probeert een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een reclamezuil, maar dat dat tot op heden nog niet is gelukt. Youniq vraagt zich af waarom het plaatsen van een uiterst beschaafde reclamezuil, passend bij een gemeentelijk monument, niet door de gemeente wordt toegestaan. Spreker merkt op dat in de voorliggende nota geen sprake is van duidelijkheid voor monumenten. In het stuk wordt daarvoor verwezen naar wat er mogelijk is of passend is bij het beleid, enzovoort. Spreker vraagt of de wethouder deze mail heeft ontvangen en zo ja, of hij deze naast de vast te stellen nota heeft gelegd.

De heer BEUNK zegt dat de nota een samenvatting is van allerlei regels die worden samengevoegd en dat hij zich afvraagt of de nota gezien moet worden als een soort handboek. De nota is erg gedetailleerd en roept meer vragen op dan er antwoorden worden gegeven. Alle materie kan in één of twee A4-tjes samengevat worden, omdat veel zaken al afgedekt worden door de WABO en de APV. De nota ziet er fantastisch uit, er is veel tijd en energie in gestoken, maar werkt niet verhelderend.
Bij permanente reclame moet men een omgevingsvergunning aanvragen, die getoetst wordt aan de criteria van het reclamebeleid, waarna ook nog een toets volgt van de welstandscommissie. Spreker vraagt zich af waarom de ambtenaren dit niet kunnen meenemen.
Wat Gemeentebelang betreft is het onderdeel skybeamers goed verwoord in het stuk, maar zij ziet graag een aanvulling voor incidentele gevallen, bijvoorbeeld tijdens een evenement.
In de nota staan voorts enkele zaken, waarvan de detaillering stof voor discussie oplevert. In het stuk lijkt het alsof de gemeente bepaalt welke tekst een ondernemer op zijn reclame-uiting mag zetten.
Voor McDonald’s en het AC Restaurant wordt een uitzondering gemaakt en moet er maatwerkadvies gemaakt worden. Dit leidt tot discussie en rechtsongelijkheid. Gemeentebelang roept de portefeuillehouder op de nota eenvoudiger en duidelijk te maken voor iedereen.

Mevrouw EMMENS zegt dat D66 zich aansluit bij de mening van Gemeentebelang. Een onderdeel dat D66 wil vermelden betreft punt 3.3, de uiterlijke verschijningsvorm. Beoordeeld wordt of er niet te veel tekst wordt gebruikt, of er niet te veel herhalingen in de tekst voorkomen en ook wordt een oordeel geveld over de vorm en de grootte van de letters. Wat D66 betreft gaat de gemeente daarmee op de stoel van de reclamevormgever dan wel van de opdrachtgever zitten. Spreekster vraagt de portefeuillehouder wat de functie is van een dergelijke detaillering van het reclamebeleid.

De heer TER KEURS zegt dat het stuk zeer gedetailleerd is, maar dat de SGP details mist in hoofdstuk 7, het handhavingsbeleid. Aangegeven wordt: “reclame-uitingen die in ernstige mate in strijd zijn met het reclamebeleid zullen worden aangepakt”. Spreker vraagt wat wordt bedoeld met “in ernstige mate” en waaruit de handhaving bestaat.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat met monumenten en de aard ervan zorgvuldig omgegaan wordt. Er wordt met de reclamenota beleid vastgesteld, waaraan zaken worden getoetst. Er is niet gekeken naar specifieke situaties.
Over de rol van de welstandscommissie en hoe daarmee binnen de gemeente wordt omgegaan, is eerder gediscussieerd. In de reclamenota is gekozen welstand te betrekken, omdat het in lijn ligt van het beleid daaromtrent.

De heer KEVELAM zegt dat het gaat om een gemeentelijk monument. Uit de nota kan niet geconcludeerd worden wat dan wel of niet mag.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat ter bescherming van monumenten is gekozen voor een speciaal regime.

De heer KEVELAM vraagt op welk beleid dit bedrijf zich moet baseren.

De heer BEUNK merkt op dat is aangegeven bij punt 3.3, artikel 3.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat met de betrokken ondernemer is overlegd over het gebruik van skybeamers, waarbij afspraken zijn gemaakt over het tijdstip en het gebruik ervan. Het college gaat wat skybeamers betreft voor de uitsterfconstructie; als de huidige skybeamer verdwijnt, worden geen nieuwe skybeamers toegestaan. Het college wil geen uitbreiding van skybeamers, ook niet in incidentele gevallen of tijdens evenementen.
Bij het opstellen van de reclamenota is gezegd dat gewaakt moet worden voor het bepalen van lettertypes en dergelijke. Het gaat erom hoe de uiting er in totaliteit uitziet. De gemeente vindt dat zij verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en de effecten die een reclame-uiting op anderen heeft.
Het is niet de opzet geweest om een strak handhavingsdocument te creëren; er worden geen boa’s op pad gestuurd om agressief te gaan handhaven. Er is  qua reclame-uitingen de laatste tijd veel veranderd en het college wil de nota daarbij laten aansluiten. Reclame-uitingen worden bekeken en er wordt eventueel in overleg getreden. Als overleg geen effect heeft dan volgt een handhavingstraject.

Tweede termijn

De heer BEUNK zegt dat hij de nota enerzijds beschouwt als flexibel en anderzijds als betuttelend. Gemeentebelang verzoekt het college nog eens op een andere manier naar de nota te kijken.

De heer NOORDAM wijst op het woord “typografie” en vindt het onvoorstelbaar dat het college zo betuttelend optreedt bij lettertypes.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat hij is ingegaan op de woorden van de heer Beunk toen deze sprak over o.a. de grootte van de letters. D66 heeft zich daarbij aangesloten.

Mevrouw EMMENS zegt dat in de nota staat dat wordt gelet op vormgeving, maatvoering, typografie, kleurstelling, lay-out, materiaalgebruik en wijze van plaatsing. Voor “typografie” leest spreekster ook lettertype.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er staat dat hiernaar gekeken wordt, zodat er geen situaties ontstaan die onwenselijk zouden zijn. Er staat niet dat de gemeente bepaalt welk lettertype er gebruikt zal worden.

De heer TER KEURS zegt dat de wethouder heeft geantwoord dat er niet agressief wordt gehandhaafd. Betekent dit dat er zeker niet naar lettertypes wordt gekeken?

De heer NOORDAM zegt dat het voor de gemeente een reden is om zich achter te verschuilen om iets af te wijzen.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat naar het totale beeld wordt gekeken van de reclame-uiting. Op het moment dat dat een storend effect geeft, zal daarover een discussie gevoerd moeten worden.

De heer BEUNK zegt dat het voldoende is als deze woorden van de wethouder worden genoteerd.

De VOORZITTER zegt dat de woorden van de wethouder in het verslag worden opgenomen.

Spreker concludeert dat het stuk in procedure gebracht kan worden.

11. Actiepuntenlijst
14-01: Wethouder AANSTOOT meldt dat in 2009 een klankbordgroep Kulturhus is opgericht waar goede adviezen uit zijn voorgekomen, zoals de verplaatsing van de leilindes achter het Kulturhus. De zitgelegenheid rond de boom, de keunen en het waterelement zijn voorgekomen uit deze klankbordgroep. Vervolgens is er een klankbordgroep Belevingspad gekomen die de input vanuit de klankbordgroep Kulturhus heeft overgenomen en adviezen heeft gegeven over de materialisering en de verschillende objecten. Tappunt en pomp zijn gepland en materialisering is afgestemd met de klankbordgroep. Diverse punten uit de twee klankbordgroepen zijn dus meegenomen. Wat spreker betreft is het actiepunt afgedaan.

De actiepunten 14-04, 14-05 en 14-06 zijn beantwoord en kunnen van de lijst afgevoerd worden.

12. Rondvraag
De heer TER KEURST complimenteert het college over informatief stuk b en de uitvoerige en hoogstaande beantwoording over de problematiek schaliegas.

De heer MEIJERINK zegt dat de provincie het beheer van nationale parken in handen van de gemeenten heeft gelegd, wat voor Rijssen-Holten betekent dat zij haar deel van de Sallandse Heuvelrug in beheer krijgt. Spreker wil graag weten wat dit inhoudt en hoe het college daarmee wil omgaan.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat bij de overdracht van Nationale Parken van het Rijk naar de provincie en van de provincie naar de gemeenten er een transitieteam is opgericht. Daarbij is gekeken naar de toekomst van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Het transitieteam bestaat uit beheerders en organisaties als Natuurmonumenten. Er is een basisrapport opgesteld, waarin een aantal mogelijkheden wordt weergegeven en een soort trappenmethodiek is uitgewerkt. Trede nul betekent dat er niks gebeurt en dat de gemeente vrij is om te doen en te laten wat zij wil. Trede vijf houdt een hoog ambitieniveau in met investeringsplannen, waarbij zelfs de provincie weer een rol krijgt. Samen met Hellendoorn wordt de komende tijd bekeken welke invulling daaraan wordt gegeven en of de ambities van beide gemeenten op hetzelfde niveau zitten. De komende maanden zal hierover duidelijkheid komen en komt het college terug bij de commissie.

De heer MEIJERINK zegt dat in november 2013 een vraag is gesteld over de rotonde Drostenstraat/Waagweg en de bewegwijzering richting Markelo/Hengelo. In januari 2014 heeft het college gezegd eerst te willen bekijken wat alle maatregelen opleveren en dat te zijner tijd wordt bekeken of er wat aan gedaan moet worden. Spreker vraagt wanneer alles afgerond is, wanneer de evaluatie verschijnt en of de commissie hierover informatie krijgt.

Wethouder AANSTOOT zegt dat hij de vraag via een NB beantwoordt.
(NB: de beantwoording is als bijlage 4 toegevoegd aan het verslag).
Bewegwijzering Holten (Waagweg)

De heer MULLER vraagt of de wethouder de commissie wil informeren over de voortgang van het project verkoop kleine stukjes grond.

Wethouder AANSTOOT zegt toe de commissie te informeren. 
(NB: de beantwoording is als bijlage 4 toegevoegd aan het verslag).
Stand van zaken snippergroen

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat er op de Kalfstermansweide dit weekend een feest wordt gehouden. Een aantal ondernemers heeft moeite met de wijze waarop de vergunning tot stand is gekomen. Er zijn ondernemers die aanzienlijke omzetverliezen lijden. Spreker vraagt het college bij volgende festiviteiten te overleggen met betrokken ondernemers en geeft het idee mee dergelijk grote evenementen op een andere, geschiktere plek te laten plaatsvinden.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er expliciete afspraken zijn gemaakt over deze parkeerlocatie. De betreffende ondernemers weten dat twee evenementen per jaar op deze locatie zijn toegestaan.

De heer H. KREIJKES zegt dat een van de asbesthoudende wegen de wettelijke norm overschrijdt. Spreker wil graag de stand van zaken hiervan weten.

Wethouder AANSTOOT zegt dat dat de asbestsanering Hommelteweg betreft. De wegbaan is gesaneerd. De berm hoeft niet gesaneerd te worden. Aanvullend moet 150 meter van het fietspad nader onderzocht moet worden. Spreker zegt toe de commissie te informeren over het uitkomsten van dit onderzoek.
(NB: de beantwoording is als bijlage 4 toegevoegd aan het verslag)
Asbestsanering Hommelteweg

19. Sluiting

De VOORZITTER wenst eenieder wel thuis en sluit de vergadering om 22.23 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 9 oktober 2014

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous