Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 12 maart 2015 (19:30 uur)

Datum: 12-03-2015Tijd: 19:30 - 21:10Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: G. KreijkesGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-Nijland AanwezigNaamSGPA.J....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 12 maart 2015 (19:30 uur)

Datum: 12-03-2015
Tijd: 19:30 - 21:10
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
AanwezigNaam
SGPA.J. Scheppink, ir. A.S. Haase en J. ter Keurs
CDAH.J. Nijkamp en H. Kreijkes RA CISA
ChristenUnieB.J. Blaazer en N.J. Otten
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAJ.J.A. ter Keurst en R.W. Meijerink
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe, E. Heuver-Harbers en D.J.K. van der Sanden
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
Publiek37

1 Opening
De plaatsvervangend VOORZITTER, de heer G. Kreijkes, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
De heer BOSSCHERS heeft zich gemeld voor het spreekrecht over agendapunt 8 en de heer NIJZINK over agendapunt 10.

3 Vaststellen definitieve agenda
De VOORZITTER stelt voor agendapunt 10 na agendapunt 5 te behandelen en agendapunt 8 na agendapunt 10.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 22 en 26 januari  2015
Er is op 10 februari jl. een tekstuele wijziging onder de aandacht gebracht, die verwerkt is in het verslag.

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
De VOORZITTER geeft aan dat de heer Van Veldhuizen (voorzitter van de commissie Grondgebied) een nieuwe heup heeft gekregen en dat de operatie is geslaagd. 

Wethouder AANSTOOT zegt dat de gemeente Rijssen-Holten de bestuursovereenkomst over de N35 op 27 februari heeft getekend. In de definitieve toegezonden overeenkomst stonden de voorwaarden van de gemeente Rijssen-Holten onvoldoende verwoord. Daarop is contact opgenomen met het college van Hellendoorn en is overeengekomen dat mogelijke financiële risico’s door Hellendoorn worden afgedekt.
De heer KLEIN VELDERMAN concludeert dat de gemeente een contract heeft getekend waarin niet alle voorwaarden stonden vermeld en vraagt een toelichting om welke voorwaarden het gaat. Wethouder AANSTOOT zegt dat het ging om het opdraaien voor meerkosten en om de realisatie van een ongelijkvloerse kruising bij De Boer singel.
Hij geeft verder aan dat de voorkeursvariant van de stuurgroep het proces ingaat.
De stuurgroep is echter een adviesorgaan van het rijk. Het rijk kan het advies van de stuurgroep dus overrulen.
De gemeente Rijssen-Holten zal € 250.000 bijdragen als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan en er wordt niet eerder betaald dan dat de werkzaamheden starten.

10. Motivering D66 agendering principeverzoek woon- werklocatie Nijverdalseweg 113 in Rijssen
De heer NIJZINK spreekt in en zegt dit op 22 januari jl. ook te hebben gedaan.
Hij benadrukt, ook namens de buurt, dat hij het jammer en teleurstellend vindt dat de heer Troost nog geen contact heeft gezocht. Van de gemeente Rijssen-Holten is op 24 februari jl. een brief ontvangen waarin staat dat de heer Troost contact zal opnemen, maar dat dit vanwege drukte helaas nog niet is gelukt. Spreker geeft aan dat het verzoek echter al op 28 oktober 2014 door de heer Troost is ingediend.
Hij vraagt wat er gaat gebeuren met de door hem gestelde vragen in de commissie Grondgebied van 22 januari jl. Daarbij is onder andere gesproken over eventuele planschade en hij vraagt naar het standpunt van de gemeente.
Spreker heeft zich verdiept in het onderzoek naar woon-werklocaties dat op 6 februari 2008 is uitgevoerd door Amer. Hierin staan de gebieden omschreven die hiervoor in aanmerking komen. Het gebied van de heer Troost valt hierbuiten.
Tot slot merkt hij op dat de heer Troost ervan uitgaat dat de bestaande inrit aan de kant waar het fietspad zich nu bevindt gebruikt wordt. In het Amer-rapport staat echter aangegeven dat vrachtwagens bij de woon-werklocatie moeten kunnen komen. Dit lijkt hem in strijd met elkaar.
Hij vraagt of het fietspad in de groenvoorziening wordt gehandhaafd en vraagt om meer informatie hierover.

Mevrouw HEUVER vraagt of het zo is dat de uit- en inrit aan de Kryptonstraat moeten komen.
De heer NIJZINK zegt dat de heer Troost gebruik wil maken van de inrit in het weiland dat van hem is. In de stukken staat dat er aan beide kanten een ontsluiting komt.

De heer MULLER merkt op dat de heer Nijzink vragen aan de commissie stelt, maar het zijn echter vragen die aan het college moeten worden gesteld en die de commissie niet kan beantwoorden.
De heer NIJZINK heeft op 22 januari begrepen dat de vragen niet gelijk behandeld worden en vraagt door wie de vragen worden beantwoord.
De VOORZITTER laat weten dat vragen worden beantwoord door de ambtelijke organisatie, door het college of ze kunnen door de commissieleden worden gesteld aan het college.

De heer KEVELAM merkt op dat het gaat om een principeverzoek waarover afspraken zijn gemaakt hoe hiermee wordt omgegaan.

De heer VAN VEEN leidt het agendapunt in en wijst op het onderzoek uit 2008, waarin 7 locaties zijn benoemd voor de realisatie van woon-werk locaties. Die realisatie heeft echter nooit plaatsgevonden en D66 vraagt zich daarom af of er wel behoefte is aan woon-werklocaties. Ze is bereid medewerking te verlenen, maar dan moet wel duidelijk zijn dat er een bedrijf wordt gevestigd. Die zekerheid wil D66 hebben, alvorens de procedure wordt opgestart en dan bij voorkeur op de genoemde locaties: het Nijhuisterrein, de Kalanderstraat, de Handelsstraat, Dannenberg, Wattstraat, Daltonstraat en het Opbroek. D66 is van mening dat er voldoende locaties zijn om een woon-werklocatie te realiseren.

De heer BEUNK vraagt welke zekerheid D66 wil hebben.
De heer VAN VEEN zegt dat D66 wil dat er gebruikgemaakt wordt van de locaties die al benoemd zijn en uitgewerkt zouden worden. Met het principeverzoek wordt nu een terrein met een andere bestemming industrieterrein. De in het rapport genoemde locaties hebben al de bestemming industrieterrein.

De heer DE KOE vindt de genoemde locatie uitstekend geschikt gelet op de aangrenzende Kryptonstraat.
De heer VAN VEEN zegt dat het geen industrieterrein is en dat er sprake is van een agrarisch bedrijf. D66 is van mening dat er voldoende industrieterrein is om uit te geven.

Eerste termijn
Standpunten fracties:

Mevrouw HEUVER vindt dat het bedrijf van Troost op het industrieterrein ligt gelet op de in de buurt liggende Kryptonstraat en Nijverdalseweg. Ze vraagt zich af waarom het kleine stukje weiland niet bij het industrieterrein zou horen.

De heer HAASE zegt dat ook de SGP de nota van Amer heeft bestudeerd. Kijkend naar de criteria is genoemde locatie een uitstekende locatie, grenzend aan bestaande woon-werklocaties aan de Kryptonstraat. De SGP beschouwt de beoogde locatie als industriegebied. Wat betreft het voorstel van D66 om slechts gebruik te maken van de aangewezen locaties citeert hij uit de nota: “De beoogde locaties, met uitzondering van Het Opbroek en Vletgaarsmaten III zijn in eigendom van particulieren. Van gemeentelijke sturing, anders dan planologische medewerking, zal dan ook weinig sprake kunnen zijn”. Dit laat volgens spreker dus alle ruimte om woon-werklocaties te realiseren op andere plaatsen. Zijn fractie is niet tegen het realiseren van een woon-werklocatie op genoemde locatie.

De heer BLAAZER vraagt hoe het staat met de leegstand van woningen met bedrijfsruimten.
Hij zegt dat in de stukken staat dat de bedrijfsruimtes via de Kryptonstraat worden benaderd en vraagt zich af hoe de woning wordt benaderd, via de Kryptonstraat of via het fietspad?
De ChristenUnie vindt de gevraagde locatie passen in het gebied.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang op dit moment achter de woorden van de vorige sprekers staat.

Mevrouw DEIJK deelt mee dat de VVD zich kan vinden in de motivering van D66. De VVD is ook van mening dat het wenselijk is een scheiding tussen woon- en werkverkeer te houden. Echter is eenzelfde situatie gecreëerd aan de Kryptonstraat. Daar is ook geen sprake van een scheiding tussen woon- en werkverkeer en dit viel ook buiten het bestaande beleid. Ze vraagt zich af waarom het dan op de beoogde locatie niet zou kunnen. De VVD is daarom niet tegen.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA al eerder heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de locatie genoemd in het principeverzoek.

De heer H. KREIJKES laat weten dat het CDA zich aansluit bij de vorige sprekers en van mening is dat er sprake is van een prima woon-werklocatie.

Wethouder CORNELISSEN weet niet hoeveel leegstand er is op het gebied van woon-werklocaties. Er is al eerder een verzoek ingediend door iemand die een dergelijke locatie zocht aan de rand van het industrieterrein. Bij de Kryptonstraat was er toen geen mogelijkheid.
In de tekening staat aangegeven dat de woning aan de kant van het fietspad wordt benaderd en de bedrijfsgebouwen via de achterkant. In de opmerkingen en kanttekeningen is aangegeven dat het niet wenselijk is te ontsluiten aan de kant van het fietspad en dat dit dus aan de kant van het industrieterrein moet gebeuren.
Spreker refereert aan de nota woon-werklocaties Rijssen-Holten 2008. Deze nota sluit volgens hem geen locaties uit, maar zoemt wel in op logische locaties. In 2012 is de structuurvisie vastgesteld, waarbij vraaggerichte planologie aan de orde is. De bedrijventerreinenvisie gaat volgens spreker in op de invulling, de herstructurering van bedrijventerreinen en het zorgvuldig omgaan met ruimte.

Tweede termijn
De heer VAN VEEN zegt dat er sprake is van uitbreiding van het industrieterrein. Het is immers een kwekerij en heeft geen bestemming industrieterrein. Het ontsluiten via het fietspad lijkt D66 erg onverstandig. Daarnaast vindt spreker dat er geen sprake is van vraaggerichtheid, omdat de ondernemer nog niet weet wat er precies gebeurt.

De heer BEUNK zegt dat de ondernemer niet voor leegstand bouwt en vraagt welke mogelijkheden D66 ziet wanneer de huidige bestemming niet meer haalbaar is.  Spreker vraagt zich af waarover precies gedebatteerd moet worden en informeert naar de voor D66 belangrijke zekerheid.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat een bestemmingsplanprocedure doorlopen moet worden op het moment er zich een ander bedrijf wil vestigen. D66 vindt nog een industrieterrein met wonen en werken niet wenselijk.
De heer BEUNK wijst erop dat de ondernemer zelf aangeeft wat hij graag wil realiseren.
De heer KLEIN VELDERMAN concludeert dat de huidige kweker er een drietal bedrijven start met een woning. De huidige bestemming is nu geen bedrijventerrein en spreker vindt dat er een goede reden moet zijn om de bestemming te veranderen. Bedrijventerreinen zijn er volgens spreker voldoende in de gemeente Rijssen-Holten.

De heer HAASE vraagt zich af in hoeverre de raad op de hoogte dient te zijn welke ontwikkeling er gaat plaatsvinden. De raad maakt slechts een ruimtelijke afweging.

Mevrouw HEUVER zegt dat de firma Troost aan de linker kant zit wanneer het industrieterrein wordt opgereden. Nu is dit stukje industrieterrein in gebruik als kwekerij en niemand zal van mening zijn dat er sprake is van agrarisch gebied volgens haar.
De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat de bewoners aldaar waarde hechten aan groen tegenover hun woning en het fijn vinden dat dit geen bedrijventerrein is.

De heer BEUNK zegt dat D66 stelt dat er terughoudend moet worden omgegaan met het bouwen van bedrijfswoningen en dat er voldoende grond voor bedrijven beschikbaar is. Hij ziet echter de relevantie niet met het zoeken naar een woon-/werklocatie en het feit dat er voldoende grond voor bedrijven beschikbaar is.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat als er al behoefte is aan een woon-werklocatie, die de laatste jaren nauwelijks gerealiseerd zijn, de vraag is waarom deze bestemmingsplanprocedure moet worden doorgezet. Er is namelijk geen behoefte en er is dus geen sprake van vraaggericht ontwikkelen. Door deze bestemmingswijziging door te voeren wordt de grond ook veel meer waard.

De heer KEVELAM zegt dat het gaat om de vraag hoe vormgegeven kan worden aan het vraaggericht in plaats van aanbodgericht bestemmen. Hij vindt de opmerking van D66 of er wel vraag naar is terecht en vraagt wethouder Cornelissen in hoeverre hij dit principeverzoek beoordeelt als een vraag-
gerichte ontwikkeling.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat als een grondeigenaar een plan indient er sprake is van vraaggerichtheid.  De vraaggerichtheid zit volgens spreker wel opgesloten in het principeverzoek.
De heer KEVELAM vindt dit niet helemaal terecht. De ondernemer gaat voor maximalisering en probeert dat aanbod te creëren dat het meeste oplevert. Vraaggericht kun je volgens spreker niet afleiden uit de vraag van de ontwikkelende ondernemer.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat op het moment dat het initiatief vanuit de gemeente wordt genomen tot een bestemmingsplanwijziging, er sprake is van een aanbodgerichte wijziging. Op het moment dat iemand anders met het verzoek komt dan is er volgens spreker sprake van een vraag-gerichte situatie. Gekeken wordt of de ontwikkeling die voorligt gewenst is op de gevraagde locatie. Het principeverzoek gaat om de bestemmingsplanwijziging.
De heer KEVELAM concludeert dat in de toekomst de definities luiden: vrachtgerichte bestemming is als de ondernemer daartoe verzoekt en aanbodgericht is wanneer de gemeente een initiatief neemt.

De heer HAASE vindt dat er details worden besproken die niet thuishoren bij de behandeling van een principeverzoek. Er wordt gesproken over de ontsluiting van het perceel en de belangen van de bewoners. De belangen van de bewoners komen aan de orde als er een formele procedure wordt gestart.

De heer VOORZITTER concludeert dat het merendeel van de commissieleden van mening is dat het college verder kan gaan met het principeverzoek. De vragen die de heer Nijzink heeft gesteld zullen bij de verdere behandeling worden meegenomen als er een procedure wordt gestart.

8. Verplaatsing bouwrecht Fliermatenweg 1 in Holten (opiniërend; Cornelissen)
De heer BOSSCHERS spreekt in en zegt al ruim 40 jaar aan de Liezenweg te wonen. Hij heeft begrepen dat het pand aan de  Fliermatenweg (bekend als ‘het kabouterhuisje’) verkocht is en dat de woning wordt verplaatst naar de weide. Hier heeft hij problemen mee, want dit gaat ten koste van zijn vrijheid en leefomgeving.

De heer NIJKAMP wijst op de brief van 2 maart 2015 en zegt dat het vanavond gaat om een opinie en dat later de formele procedure in gang gezet wordt, waarop belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.
De heer BOSSCHERS is hiermee bekend, maar vindt het vreemd dat een woning zomaar verplaatst kan worden en middenin een weide kan komen te staan.
De heer NIJKAMP zegt dat hier later nog over gediscussieerd kan worden.

Mevrouw DEIJK wijst erop dat in het bestuursvoorstel staat dat de omwonenden er positief tegenover staan en vraagt waarop dit gebaseerd is.
De heer BOSSCHERS zegt er niet positief tegenover te staan, hij heeft hier 40 jaar gewoond met een vrij uitzicht. Straks komt de nieuwe woning ca. 50 meter van zijn woning te staan. Hierbij komt zijn woongenot in het gedrang.

De heer BEUNK vraagt of de brief van 2 maart jl. door de heer Bosschers is geschreven.
De heer BOSSCHERS bevestigt dit.
De heer BEUNK zegt dat hierin staat dat hij niet positief en niet negatief heeft geoordeeld.
De heer BOSSCHERS zegt niet positief te zijn.

Wethouder Cornelissen gaat in op de zinsnede in het bestuursvoorstel dat de uitkomst positief was en zegt dat het daarbij gaat om de terugkoppeling van de initiatiefnemers. Toen dit bestuursvoorstel publiek werd, is er contact gelegd met de fam. Bosschers en is er een gespreksverslag gemaakt door de behandelend ambtenaar. Dit was nadat het bestuursvoorstel was opgesteld. De familie is erop gewezen dat ze kan inspreken en de commissie heeft kennis kunnen nemen van de brief die is gestuurd. In het bestuursvoorstel staat dat de uitkomst positief was, maar spreker heeft begrepen dat er geen positief en geen negatief commentaar is gegeven door omwonenden.

Eerste termijn
De heer NIJKAMP zegt dat het CDA het plan als een toevoeging op de invulling van het gebied zien. Door ‘het kabouterhuisje’ te slopen kan er een einde worden gemaakt aan een onveilige verkeerssituatie. Ze steunt het principeverzoek.

De heer VAN DER SANDEN is het eens met de woorden van de heer Nijkamp, waarbij Lokaal Liberaal er wel vanuit is gegaan dat omwonenden geen bezwaar hebben. Wat het vervolgtraject betreft is het volgens spreker wenselijk dat de planologische invulling goed wordt besproken.

De heer BEUNK heeft er begrip voor dat mensen komen inspreken in dergelijke gevallen. Hij wijst er echter op dat de gemeente Rijssen-Holten duurzame initiatieven wil stimuleren en daar past de bouw van een duurzame ecologische woning in. De bezwaren van omwonenden zullen daarbij later op hun meritus worden beoordeeld.

De heer VAN VEEN wil zekerheid dat de oude woning wordt gesloopt en de uitvoering gebeurt zoals aangegeven.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD openstaat voor alternatieve bebouwing op dit perceel. Ze vindt dat het gebied hiermee mooier en representatiever wordt. Ook zien ze mogelijkheden de kruising Liezenweg/Fliermatenweg veiliger en overzichtelijker te maken. Ze heeft geen bezwaar tegen het verplaatsen van het bouwrecht.

De heer TER KEURS zegt dat de SGP voor de geschetste ontwikkelingen is en het principeverzoek van harte ondersteunt.

De heren MEIJERINK en OTTEN sluiten zich aan bij de woorden van de heer Ter Keurs.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie positief oordeelt.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat een voorwaarde is dat het bestaande huis verdwijnt, ook gelet op de veiligheid van het kruispunt.

Tweede termijn
De heer VAN VEEN vraagt of er een contract wordt afgesloten met de eigenaren over de sloop van de bestaande woning.
Wethouder CORNELISSEN zegt dat deze voorwaarde duidelijk wordt gesteld. Hij wijst erop dat er nu slechts sprake is van een principeverzoek, dat nog een vervolg krijgt.

6. Raadsvoorstel benoemen stadsbouwmeester (Cornelissen)
Mevrouw HEUVER zegt dat Lokaal Liberaal er blij mee is dat deze stap wordt gezet en dat de welstandscommissie verdwijnt. Ze vraagt zich af of vastgelegd wordt waaraan een stadsbouwmeester moet voldoen, vraagt naar de termijn van de aanstelling, wat er gebeurt als een opdrachtgever niet overweg kan met de stadsbouwmeester van de gemeente Rijssen-Holten en of er dan gelegenheid is voor een second opinion.

De heer BLAAZER vraagt hoe ermee omgegaan wordt als een opdrachtgever geen klik heeft met de stadsbouwmeester. In de toekomst is men namelijk afhankelijk van een persoon en niet van een  commissie.

De heer H. KREIJKES zegt dat ook het CDA wil weten of de mogelijkheid van een second opinion bestaat. Zijn fractie stemt in met het raadsvoorstel.

De heer TER KEURS vraagt of het regieteam moet worden gezien als vervanging van de welstandscommissie. De SGP stemt in met het raadsvoorstel.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD niet negatief tegenover het plan staat. In het voorstel wordt gesproken over een aantal voordelen en de VVD denkt dat hiermee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Ze vraagt of de leges dan ook naar beneden bijgesteld kunnen worden.

De heer MEIJERINK laat weten dat de PvdA geen bezwaar heeft, gelet op het feit dat er nog steeds getoetst wordt aan de geldende welstandsnota. Zijn fractie stemt in met het raadsvoorstel.

De heer BEUNK zegt dat in de stukken staat dat het niet meer rendabel is een welstandscommissie in stand te houden en vraagt of daarmee alleen nog voor een stadsbouwmeester kan worden gekozen.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 positief tegenover het raadsvoorstel staat. Wel vindt D66 het van belang dat er regelmatig ‘nieuw bloed’ komt, met vernieuwende gedachten.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat er sprake is van voorwaarden waarop diensten van het Oversticht worden afgenomen. De stadbouwmeester en zijn vervanger hebben al ervaring in onze gemeente, als secretaris van de welstandscommissie. Het is momenteel ook niet zo dat de voltallige welstandscommissie aanvragen toetst. Dat gebeurt in veel gevallen door de secretaris van de commissie. Bij grote projecten wordt de volledige welstandscommissie wel inzet. De laatste tijd is daarbij ervaring opgedaan met het regieteam, dat is samengesteld uit de secretaris van de welstandscommissie, de stadsbouwmeester en ambtenaren van de gemeente, waardoor hij twijfelt aan het gestelde dat de leges wellicht kunnen worden verlaagd.
Als mensen geen klik hebben met de stadsbouwmeester dan kan een beroep gedaan worden op zijn vervanger, waarbij de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van het regieteam. Het aanvragen van een second opinion is daarbij bij wet geregeld. Hij refereert hierbij aan het Gelders Genootschap.
Bij een nieuwe aanstelling, omdat een stadsbouwmeester weg gaat of een andere functie krijgt, zal er een gesprek plaatsvinden.
Het regieteam is in het leven geroepen om sneller te kunnen werken. Daarbij wordt ernaar gestreefd bij afwijzingen te kijken wat er dan wel mogelijk is.
Spreker zegt dat een stadsbouwmeester 4 jaar in functie kan zijn.
Als de raad ervoor kiest geen stadbouwmeester te benoemen dan zal er gediscussieerd moeten worden over welstandsvrij bouwen en hoe je daarmee wilt omgaan. De gemeente kan er ook voor kiezen met een welstandscommissie te blijven werken, maar spreker denkt met de stadbouwmeester beter, sneller en efficiënter te kunnen werken.

Tweede termijn
De heer BEUNK is van mening dat het voorstel nader geanalyseerd moet worden. Gemeentebelang is voor afschaffen of minimaliseren van de welstandsnota en wijst erop dat in een groot aantal gemeenten welstandsvrij bouwen is ingevoerd, waarmee al sinds 2006 ervaring is opgedaan. De eerste evaluaties tonen daarbij aan dat de meerderheid van de gemeenten dit als positief ervaart.
Gemeentebelang ziet het voorliggende raadsvoorstel als een eerste mogelijk stap richting welstandsvrij bouwen en zou van de andere fracties willen horen hoe ze er tegenaan kijken om het college op te roepen voor onze gemeente de mogelijkheid te onderzoeken op welke wijze er welstandsvrij kan worden gebouwd.

De heer TER KEURST zegt dat slechts aan de orde is of de raad een stadsbouwmeester wenst of niet. Hij gaat in op de second opinion in relatie tot het Gelders Genootschap en refereert daarbij aan de Vixseboxestraat en aan de uitspraak in hoger beroep en vraagt of wethouder Cornelissen hiervan op de hoogte is.

Mevrouw DEIJK vraagt of ze kan concluderen dat de leges in eerst instantie niet veranderen maar na monitoring naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de mogelijkheid voor een second opinion is geregeld in de wet. De vraag is of deze standhoudt bij de Raad van State of bij de rechtbank. Het is een juridisch instrument dat iedereen heeft en dat wettelijk vastligt.
Spreker zegt dat de leges in de gaten zullen worden gehouden en dat het ook zo kan zijn dat ze zelfs naar boven bijgesteld moeten worden.

De VOORZITTER zegt dat Gemeentebelang de vraag over welstandsvrij bouwen door middel van een motie in de raad van 26 maart aan de orde kan stellen of kan vragen om agendering in de commissie. Spreker concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel benoemen stadsbouwmeester als hamerstuk te behandelen in de raad.

7. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Pasmansweg 8’ (Cornelissen)
Eerste termijn
De heer HAASE geeft aan dat dit eerder aan de orde is geweest op 14 juni 2012. Toen heeft de SGP gevraagd of dit een precedent zou scheppen met het verzoek dit nader uit te werken.
Het antwoord daarop was dat het vorm was gegeven als een pilot, als voorloper en handvat voor het nieuwe op te stellen beleid. Daarnaast is de vraag gesteld in hoeverre het juridisch houdbaar is, omdat het vanwege het te veel aan vierkante meters niet voldoet aan het gemeentelijke beleid.
Bij voldoende motivering kan de raad afwijken van het geldende beleid. Hij vraagt de wethouder dit nogmaals te bevestigen.
De SGP vindt het een goed plan waarmee een ruimtelijke impuls aan het buitengebied wordt gegeven.
Wethouder Cornelissen beaamt dat er inderdaad gemotiveerd kan worden afgeweken.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Pasmansweg 8’ als hamerstuk te behandelen in de raad.

9. Beleidsaanpassing na bedenkingen project gebruik gemeentegroen (opiniërend; Aanstoot)
Eerste termijn
De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat er op 22 januari 2015 uitgebreid over is gesproken, waarbij de wethouder is gevraagd hier nog eens goed naar te kijken en met oplossingen te komen. De voorstellen hierover zijn sympathiek, maar hij wil het college meegeven dat ze zich aan de oorspronkelijke opdracht moet houden, namelijk besparen op het onderhoud van gemeentegroen en niet het najagen van mensen die grond oneerlijk in gebruik hebben. Hij stelt voor de brief te versturen, maar te stoppen met de ‘najaagacties’.

De heer DE KOE zegt dat de raad en de commissie kritisch zijn geweest. Het voorliggende voorstel brengt duidelijkheid, maar het communicatietraject vindt hij wazig. Daarin wordt alleen maar gesproken over keukentafelgesprekken. Hij vraagt wat hierbij precies de bedoeling is en hoe deze gevoerd gaan worden. Ook hij benadrukt dat de doelstelling: minder groen en onderhoudskosten in beeld moet blijven.

De heer MULLER laat weten dat wat betreft Gemeentebelang met het voorliggende voorstel alle vragen zijn beantwoord. Hij wenst het college veel succes met de uitvoering en spoedige afronding.

De heer H.J. NIJKAMP geeft aan dat het CDA van mening is dat de doelstelling tweeledig is. Illegaal gebruik van gemeentegroen moet rechtgezet worden. Daarnaast is er sprake van situaties waarbij onderhoudskosten worden voorkomen en waarbij mensen zich niet bewust zijn van het feit dat ze illegaal gemeentegrond in gebruik hebben. Spreker vindt de keukentafelgesprekken daarvoor een geschikt communicatiemiddel: dan kan mensen duidelijk worden gemaakt dat ze illegaal gemeente-grond gebruiken en kunnen mensen zich ook verweren.

De heer SCHEPPINK vindt het een goede brief en ziet het keukentafelgesprek als winst. Hij begrijpt de woorden van D66 over stoppen met najagen, maar spreker is van mening dat het proces waarmee begonnen is ook moet worden afgemaakt. Daarna is ook beter in beeld welke grond precies van de gemeente is. Hij snapt dat de huur naar € 75 moet, gelet op de kosten. De SGP blijf dit monitoren, maar heeft er vertrouwen in dat de wethouder dit op communicatief gebied beter zal aanpakken dan in het verleden is gebeurd.

De heer KEVELAM vindt de brief met het voorstel rondom het keukentafelgesprek een verbetering ten opzichte van hoe hier eerder mee werd omgegaan.
Hij gaat in op de huur van de gemeentegrond, die bij eigendomsoverdracht vervalt vanwege de op naam gestelde huurovereenkomst. De vraag is of de nieuwe eigenaar weer een huurovereenkomst wil aangaan met de gemeente of de grond wil kopen.
De gemeente wil graag zo veel mogelijk één lijn wanneer het gaat om bijv. een groenstrook langs een rij woningen. De gang van zaken rondom de huurovereenkomst bevordert dit volgens spreker niet.
Wellicht dat de huur omgezet kan worden in een eigendomsoverdracht tegen een vastgesteld bedrag, waarbij de betaling eventueel in een periode van 20 à 30 jaar kan plaatsvinden (met rente erbij), dat wordt omgeslagen op het perceel (à la ruilverkavelingsrente en baatbelasting). Dan gaat het automatisch mee van eigenaar naar eigenaar. Hij vraagt of dit een optie is, waarbij de gemeente wel moet afzien van verhuren van gemeentegrond.

De heer TER KEURST complimenteert de wethouder met voorliggende brief, waaruit blijkt dat hij goed naar de commissie heeft geluisterd. Hij sluit zich aan bij de woorden van de heer Scheppink en de heer Nijkamp over het oneigenlijk gebruik van gemeentegroen.

Wethouder AANSTOOT refereert aan de oorspronkelijke doelstelling nl. € 5000 bezuinigen op onderhoud. Daarnaast wil hij rechtsongelijkheid opheffen en wil het college doorgaan met dit proces. Wat de communicatie betreft zegt hij dat ervoor gekozen is naar de mensen waar het om draait toe te gaan, te bespreken dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond en daarbij de mogelijkheden te bespreken die mensen hebben om de grond te kopen, dan wel te huren. Hier zal de gemeente coulant mee omgaan qua betalingsregeling etc.
De huurcontracten zijn gekoppeld aan de bewoners van een pand. Als een pand wordt verkocht dan kunnen de nieuwe bewoners opnieuw huren of kopen tegen de dan geldende prijs.
Hij verwacht wel dat een groot aantal mensen alsnog gaat kopen, gelet op de grondprijs van € 35 m2. Hierbij zullen ook de mensen van de al afgehandelde dossiers worden betrokken.
De gemeente is nooit benaderd om een constructie baatbelasting/ruilverkavelingsrente toe te passen en deze mogelijkheid heeft ze daarom ook niet meegenomen. Spreker stelt voor dit ook niet te doen.

Tweede termijn
De heer KEVELAM is van mening dat er altijd moet worden gestreefd naar eigendomsoverdracht. Dit is het makkelijkst voor de gemeente. De vraag is hoe mensen die nu huren kunnen worden gestimuleerd alsnog te kopen. Dit kan volgens spreker door het afspreken van een betalingsregeling of de overeenkomst te koppelen aan de grond. Hij gaat ervan uit dat het college deze mogelijkheid wil bekijken en wil terugkoppelen of er een mogelijkheid is dit toch mee te nemen.

De heer KLEIN VELDERMAN benadrukt dat D66 niet voor het illegaal gebruik van gemeentegrond is. Hij denkt dat het omwille van het proces een goed idee is het college te houden aan de oorspronke-lijke doelstelling, waarbij het college een voorstel moet uitwerken hoe ze wil omgaan met het illegaal gebruik van gemeentegrond. Hij vindt het voorstel van de VVD sympathiek, maar D66 is voor zo min mogelijk administratie. Hij stelt voor de brief te versturen, de discussies over het illegaal in gebruik genomen gemeentegrond even te parkeren en het college een bestendig beleid te laten bepalen hoe er nu maar ook in de toekomst mee wordt omgegaan.

De heer NIJKAMP zegt dat het CDA hier anders over denkt. Er is een traject ingezet en met de voorliggende aanpassingen denkt ze dat de gemeente op de goede weg is. Wanneer het gaat om illegaal in gebruik genomen grond vindt ze dat dit rechtgezet moet worden. Naar de toekomst toe moet voorkomen worden dat dezelfde situatie zich voordoet.

De heer KLEIN VELDERMAN is van mening dat we goed moeten nadenken hoe we hier naar de toekomst toe mee willen omgaan en hier ook afspraken over maken. Ook vindt hij dat illegaal gebruik niet over een kam geschoren moet worden, omdat het ook zo kan zijn dat mensen zich er niet van bewust zijn.

De heer MULLER is bang dat als het een en ander gebeurt zoals de heer Klein Velderman voorstelt er vertraging optreedt en discussies gaan ontstaan. Hij vindt dat een en ander nu met spoed moet worden opgepakt en afgerond.

De heer SCHEPPINK refereert aan de brief en vindt dat nu de kans gepakt moet worden om zaken te regelen en af te maken. Hij vindt het belangrijk dat verjaringszaken, eventueel in meerdere gesprekken, ook aan de orde worden gesteld. Hij denkt dat er naar aanleiding van de keukentafel-gesprekken en de  gesprekken over de afgehandelde dossiers wel een compleet beeld is. Hij hoopt dat problemen snel worden opgelost en in kaart worden gebracht. Wellicht dat er daarbij in de toekomst nog wel gediscussieerd zal worden over de huurprijs van € 4 m2 en verwacht dat het college in staat is de benodigde gesprekken te voeren.

De heer NIJKAMP is van mening dat voorliggend voorstel voldoende helderheid biedt en dat er nu doorgegaan moet worden, ook vanwege de onzekerheid waar sommige mensen die een brief hebben gehad in verkeren.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie het een prima voorstel vindt, waarbij ze het belang van de keukentafelgesprekken inziet en vindt dat de medewerkers ervoor moeten zorgen dat er duidelijk met de inwoners wordt gecommuniceerd.

De VOORZITTER concludeert dat de meerderheid van de commissie instemt met de aanpassingen en het doorgaan op de ingeslagen weg.

11. Actiepuntenlijst
Actiepunt 15-16: wethouder AANSTOOT zegt hierover in de VOG gesproken te hebben. Eind week 12 zal de beantwoording volgen.
De overige actiepunten zijn afgehandeld.

12. Rondvraag
De heer KEVELAM gaat in op het plan reconstructie Molenbelterweg in Holten. Eind februari is hierover gecommuniceerd in het Rijssens Nieuwsblad en het plan is vanaf 24 februari tot 25 maart ter inzage gelegd. Ook werd aangegeven dat het zowel digitaal als bij het gemeentehuis kon worden ingezien. Iemand heeft geprobeerd het plan digitaal in te zien, maar dit was niet mogelijk. Hij heeft hierover contact opgenomen, met als gevolg dat er opnieuw gepubliceerd is in het Rijssens Nieuwsblad op 10 maart, met daarbij de vermelding waar het plan digitaal kon worden ingezien. De inzagetermijn is echter niet verlengd. Dit was volgens spreker wel netjes geweest.
Wethouder AANSTOOT is het met de heer Kevelam eens over het opschuiven van de inzagetermijn, maar weet niet of dit juridisch mogelijk is. Hij komt hier in een NB op terug.
(NB: Beantwoording actiepunt 15-20 over de terinzageliggingstermijn reconstructie Molenbelterweg (pdf) 

De heer BEUNK vraagt hoe het college staat tegenover de aanvraag voor een zonnepanelenveld.
Wethouder AANSTOOT zegt dat er geen concrete aanvragen binnen zijn gekomen. De nota uitgangspunten buitengebied biedt wel de mogelijkheid om energetische maatregelen planologisch mogelijk te maken.

13. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.10 uur

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 16 april 2015

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous