Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 14 januari 2016

Datum: 14-01-2016Tijd: 19:30 - 21:50Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: H.A.J. van de VliertNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamSGPG....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 14 januari 2016

Datum: 14-01-2016
Tijd: 19:30 - 21:50
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
SGPG. Kreijkes, ir. A.S. Haase en J. ter Keurs
CDAH. Kreijkes RA CISA en H.J. Nijkamp
ChristenUnieJ. Berkhoff, N.J. Otten en B.J. Blaazer
GemeentebelangW.J.M. Muller, J. Beunk en J. Kuiper-Ruitenberg
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVDF.W. Noordam, E.J.W. Deijk en A.J. Kevelam
Lokaal LiberaalR.A. de Koe en D.J.K. van der Sanden
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen, B.D. Tijhof
Pers2
Publiek16

1 Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
De heer J. HARBERS heeft zich gemeld voor het spreekrecht over agendapunt 7: raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje".
Mevrouw G. HAGEN heeft zich gemeld voor het spreekrecht over agendapunt 14, Brief Kring Bewoners Holterberg over recente ontwikkelingen op de Holterberg (o.v.v. D66).

3 Vaststellen definitieve agenda
De VOORZITTER stelt voor agendapunt 14 na agendapunt 8 te behandelen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4 Verslag commissie Grondgebied van 3 december 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Wethouder AANSTOOT zegt dat er dit jaar voor € 13.800 vuurwerkschade is aangericht. In 2014 was dit € 14.400 en in 2013 € 24.800. Hoewel er sprake is van een afname blijft spreker zich hierover zorgen maken.

Wethouder CORNELISSEN laat weten dat 55% van de inwoners buitengebied zich tot nu toe hebben aangemeld voor glasvezel.

6 Raadsvoorstel onttrekken gedeelte Oude Veerweg aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)
Hierover worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel onttrekken gedeelte Oude Veerweg aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet als hamerstuk te behandelen in de raad.

7 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje" (Cornelissen)
De heer HARBERS spreekt in. Hij bedankt eenieder voor het positieve advies over dit project.
Spreker zegt nog steeds geconfronteerd te worden met bezwaren van omwonenden. Hij probeert aan deze bezwaren zoveel mogelijk tegemoet te komen, ook als dit geld kost. Daar heeft hij geen moeite mee. Wel heeft hij er moeite mee dat een van de bezwaarmakers een chantageachtig voorstel deed. Spreker is een zakenman die recht door zee gaat en op zo’n voorstel wil hij niet ingaan.

De VOORZITTER geeft aan dat dit geen punt is waar deze commissie over spreekt.

De heer G. KREIJKES merkt op dat dit voorstel al vaker op de commissie-agenda heeft gestaan. De SGP heeft daarbij aan het college meegegeven dat ervoor gezorgd moet worden dat de zaken worden geregeld en spreker vindt dat er goede pogingen zijn gedaan. Hij refereert aan de woorden van de heer Harbers over het chantageachtige voorstel en vraagt of deze bezwaarmaker ook een voorstel deed om tot consensus te komen.
De heer HARBERS ontkent dit en zegt dat er waarschijnlijk alleen bezwaar is gemaakt om te kijken of er een financieel voordeel te behalen is.

Eerste termijn
De heer G. KREIJKES complimenteert alle betrokkenen met het voorliggende plan. Hij refereert aan de parkeernorm en de afspraken rondom de parkeernota, waarbij er mogelijkheden zijn om ontheffingen te verlenen. Er wordt nu een beroep gedaan op het verdwijnen van de detailhandel op deze plaats, waardoor er parkeerplaatsen in mindering worden gebracht op de openbare ruimte. Spreker vraagt waar deze parkeerplaatsen vanuit het oude bestemmingsplan Otje van Potje liggen.

De heer VAN VEEN is het eens met de woorden van de heer Kreijkes en zegt dat D66 grote problemen heeft met de ontsluiting van het parkeerterrein. Het fietsverkeer is daar nl. tweezijdig en er is sprake van een belangrijke route naar het station. Spreker vindt niet dat hier 20 parkeerplaatsen op ontsloten moeten worden en vraagt waarom er niet gekozen is voor ontsluiting op de parallelweg van de Haarstraat.

De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang zich opnieuw met de parkeernorm heeft bezig gehouden en tot de conclusie is gekomen dat het vinden van 2 parkeerplaatsen elders wel een optie kan zijn. De vraag is waar deze gevonden kunnen worden.
Spreker gaat ook in op de ontsluiting van het parkeerterrein, maar vindt niet dat dit perse aan de voorzijde, aan de kant van de Haarstraat, moet gebeuren. Gemeentebelang voorziet in de toekomst wel problemen met de verkeersafwikkeling en hoewel hierbij gesproken wordt van een geringe verkeerstoename en verwezen wordt naar het LTVV, wil de fractie hier wel aandacht voor.
Los daarvan staat Gemeentebelang achter voorliggend plan.   
De heer NOORDAM interrumpeert en vraagt een toelichting op de mening van Gemeentebelang over de verkeerstoename.
De heer BEUNK zegt dat in het voorstel wordt aangegeven dat er sprake is van een geringe verkeerstoename, maar Gemeentebelang vindt dat er sprake is van een grote toename.

De heer MEIJERINK zegt dat de PvdA geen bezwaren heeft tegen het voorliggende plan. Spreker sluit zich aan bij de woorden van de heer G. Kreijkes over de parkeernorm. Er wordt in het voorstel gesproken over 20 parkeerplaatsen. Hij vraagt zich af hoe deze 20 tot stand is gekomen en waar de parkeerplaatsen precies komen te liggen.
Ook spreker gaat in op de verkeerssituatie ter plekke en vraagt naar de mening van de wethouder.

De heer OTTEN laat weten dat de ChristenUnie het een goed plan vindt en spreker is benieuwd naar de beantwoording rondom de parkeernorm, ook gezien de eerdere discussies.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA het een goed plan vindt en vraagt naar de breedte van de huidige parkeerplaatsen.

Wethouder CORNELISSEN weet niet hoe breed de parkeerplaatsen zijn en stelt voor dat dergelijke vragen in de toekomst vooraf gesteld worden, zodat de antwoorden in de vergadering voorhanden zijn. Hij zoekt dit uit en komt er in een NB op terug.
Spreker geeft een toelichting op het doorlopen proces. Het college is met de initiatiefnemers in gesprek gegaan dat heeft geleid tot specifieke aanpassingen. Ook zijn de initiatiefnemers in gesprek gegaan met de bezwaarmakers. Op het laatste moment is er nog een bezwaarmaker bij gekomen. Uit het gesprek tussen de gemeente, deze bezwaarmaker en de initiatiefnemers bleek niet dat verdere specifieke aanpassingen nodig waren. Deze bezwaarmaker wilde het plan in zijn totaliteit niet. Wat zich later tussen deze bezwaarmaker en de heer Harbers heeft afgespeeld weet spreker niet.
Hij begrijpt de zorgen van de commissie over de parkeernorm. In de vastgestelde parkeernota is de mogelijkheid geboden om af te wijken van de parkeernorm wanneer het gaat om binnenstedelijke herontwikkeling. Er is ter plaatse nu sprake van de bestemming detailhandel, deze bestemming is op deze locatie minder gewenst. Aan de herontwikkeling zijn voorwaarden gesteld: er moet sprake zijn van een ruimtelijke verbetering en er moet in de omgeving een mogelijkheid zijn om de parkeerdruk die boven de norm uitkomt, op te lossen.
De parkeerplaatsen zijn nu niet fysiek op het perceel aanwezig. Gelet op de parkeernota en de -normen geeft de huidige bestemming van 600 m2 detailhandel een parkeerdruk van 18 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Bestemmingsplan-technisch mag een winkel zich er zo vestigen. Met de voorgestelde herontwikkeling worden nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Ruimtelijk gezien worden er 16 extra parkeerplaatsen gecreëerd ten opzichte van de huidige situatie en blijven er 2 parkeerplaatsen ten laste van de openbare ruimte. Omdat het bestaande pand op dit moment leeg staat is er nu feitelijk weliswaar sprake van minder parkeerdruk. Maar als de huidige bestemming van detailhandel wordt ingevuld, dan komt daar de plus vandaan.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en zegt dat het naar beneden brengen van het aantal woningen kan leiden tot het voldoen aan de parkeernorm.
Wethouder CORNELISSEN  zegt dat gekeken is naar de haalbaarheid van het plan, in samenwerking met de initiatiefnemers. Ook is gekeken naar de invulling van de plannen en het uiteindelijke resultaat. Het voorliggende plan biedt daarbij een passende oplossing. Gelet op de doelgroep waarvoor gebouwd wordt is de vraag of de norm van 1,4 wel aan de orde is, maar die discussie wil spreker niet voeren.
Wat de ontsluiting betreft geeft wethouder CORNELISSEN aan dat hier uit verkeerskundig oogpunt naar is gekeken. Van ontsluiting op de Haarstraat is geoordeeld dat dit niet mogelijk is. Het voorliggende plan is acceptabel gelet op het aantal verkeersbewegingen. Dat het zorg en monitoring behoeft is voor spreker wel duidelijk. Dit gaat over de gehele situatie rondom de rotonde, de meeste problemen doen zich nl. iets verderop voor bij het oversteken vanaf deze weg.

De heer MEIJERINK vraagt of de wethouder kan toezeggen dat na realisatie van de plannen de verkeerssituatie gemonitord wordt.
Wethouder CORNELISSEN zegt toe dat hij de monitoring samen met wethouder Aanstoot oppakt.

De heer BEUNK vraagt of er na de monitoring ook gehandeld wordt naar de uitkomst hiervan. Wethouder AANSTOOT zegt dat als blijkt dat er sprake is van verkeersonveilige situaties er dan maatregelen getroffen moeten worden, waar de raad dan geld voor beschikbaar moet stellen.  

Tweede termijn
De heer DE KOE pleit ervoor de parkeernormen eens tegen het licht te houden en evt. te differentiëren wanneer het gaat om inbreidingslocaties of andere typen woningen.
De heer G. KREIJKES interrumpeert en zegt dat de heer De Koe met deze woorden de parkeernota die is vastgesteld als onvoldoende beschouwd. Dit is niet juist, omdat deze nota op goede gronden is vastgesteld en waaraan een onderzoek ten grondslag ligt. Vanwege het feit dat er niet wordt gehandhaafd,  wordt nu gesteld dat de norm bijgesteld moet worden. Daar is spreker niet voor.  
De heer DE KOE wil de discussie inhoudelijk niet voeren, maar denkt dat een aantal jaren geleden de parkeernormen zijn vastgesteld met de kennis en kunde die toen aan de orde was.  Zaken gaan soms niet helemaal zo als dit zou moeten en spreker heeft daar ideeën over. Bij hoogbouw wordt er bijv. gesproken over specifieke doelgroepen, waarbij er vaak geen sprake is van meer dan een auto. Hierin zou differentiering mogelijk zijn.
Er is volgens spreker nu sprake is van nieuwe ontwikkelingen, waarbij de huidige parkeernota misschien, met de huidige kennis, weer tegen het licht gehouden zou kunnen worden.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD, gehoord hebbende de beraadslagingen in de eerste termijn en de beantwoording door de wethouder, instemt met het voorstel.

De heer BEUNK zegt dat de verkeersveiligheid voor Gemeentebelang een belangrijk item is. De 2 parkeersplaatsen waarover gesproken is vindt de fractie wel terug in de parkeernorm en spreker gaat daarbij in op de afwijking.
Met de toezegging door de wethouder over de monitoring en het vervolg erop kan Gemeentebelang zich vinden in het voorstel.

De heer VAN VEEN zegt dat D66 instemt met het voorstel. De fractie heeft problemen met de ontsluiting van het parkeerterrein. Als er gemonitord wordt en als blijkt dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, dan verwacht spreker dat het college hiermee terugkomt bij de raad. 

De heer OTTEN zegt de gang van zaken rondom de gehanteerde parkeernorm te willen bespreken in de fractie voor de raadsvergadering.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA het voorliggende voorstel een positieve ontwikkeling vindt.

De heer G. KREIJKES constateert dat de overige fracties de vastgestelde parkeernormen ‘aan de laars lappen’. Dit vindt de SGP een vervelende zaak. Dit is ook niet de eerste keer dat van de normen wordt afgeweken. Hij wil met de fractie overleggen of ze op basis daarvan kunnen instemmen met het voorstel. Hij stelt voor alsnog 2 extra parkeerplaatsen te realiseren, waarmee aan de norm wordt voldaan. Dit heeft de fractie eerder ook meegegeven.
Van de initiatiefnemer heeft spreker begrepen dat hij graag oplossingen wil bieden, ook als dit extra geld kost. Spreker vindt dat het college de vastgestelde parkeernorm had moeten hanteren en dat er sprake moet zijn van het naar elkaar toewerken.
Wethouder CORNELISSEN hoort uit de woorden van de heer G. Kreijkes dat het college zich niet houdt aan de vastgestelde parkeernorm. Spreker zegt dat er een parkeernota is vastgesteld met normen. Maar in dezelfde parkeernota staat ook dat er een mogelijkheid bestaat om af te wijken van de normen als dit wenselijk is. Zo is het met elkaar afgesproken.
De heer G. KREIJKES zegt dat de wethouder in dit geval had moeten aangeven dat er gefundeerd van de parkeernormen wordt afgeweken.
Wethouder CORNELISSEN laat weten dat zijn beantwoording zo ook is bedoeld. Hij heeft aangeven dat niet aan de parkeernorm wordt voldaan, dat er een mogelijkheid bestaat om voor dergelijke inbreidingslocaties gemotiveerd af te wijken en dat is wat specifiek voorligt.
De heer G. KREIJKES zegt dat voorliggende stukken aanleiding geven voor deze discussie. Als was gesteld dat er, om gefundeerde redenen, van de parkeernorm moet worden afgeweken dan was dat helder geweest.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje" als bespreekstuk  te behandelen in de raad.

8 Bouwen ecologische duurzame woning aan de Fliermatenweg 1 in Holten (opiniërend: Cornelissen)
De heer TER KEURS zegt dat de SGP het een mooi plan vindt. De Stadsbouwmeester merkt, zo blijkt uit de stukken, terecht op dat dergelijke aanvragen als maatwerk moeten worden beschouwd en dat dat betekent dat elk verzoek op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Dit stelt de fractie gerust v.w.b. de precedentwerking. De fractie staat positief tegenover het voorstel.

De heer H. KREIJKES geeft aan dat het CDA het een prima plan vindt. Ook qua grootte. Wel staat de fractie kritisch tegenover de grootte van de bijgebouwen. 300 m2 bijgebouwen op een kavel van 1000 m2 vindt het CDA erg groot. Hij vraagt om een toelichting door de wethouder.

De heer BLAAZER zegt dat het CDA ook positief tegenover het plan staat, waarbij men zich wel afvraagt waarvoor de 300 m2 aan bijgebouwen bedoeld is.

De heer BEUNK vraagt zich af of het CDA en de CU het voorstel hiermee willen afwijzen.
Wat Gemeentebelang betreft is er geen sprake van een probleem qua m2 oppervlakte: de locatie is aan de rand van de es en komt de veiligheid van de kruising ten goede. Spreker wijst daarbij ook op de afspraken in het coalitieakkoord over duurzaam bouwen. Gemeentebelang staat zeer positief tegenover de plannen.

Mevrouw DEIJK vraagt ook waarop de 300 m2 bijgebouwen gebaseerd is.

Wethouder CORNELISSEN laat weten dat door de ecologische bouw de grote overstek ook meetelt bij het aantal m2 bijgebouwen, alsmede de glooiing aan de achterzijde van de woning (de wal).

De heer KEVELAM interrumpeert en zegt dat hiermee vanaf nu bij iedere burgerwoning in het buitengebied 300 m2 bijgebouwen wordt toegestaan.
Wethouder CORNELISSEN ontkent dit en zegt dat bij dit voorstel sprake is van maatwerk en een afwijkingsbevoegdheid, waar de raad gebruik van kan maken op het moment dat het bestemmings-plan wordt vastgesteld. Dit verzoek heeft te maken met deze bouw met de bijbehorende glooiingen, zoals eerder aangegeven.
De heer KEVELAM vraagt de wethouder de passage uit de Kadernota Buitengebied toe te sturen, waarin de ruimte wordt gegeven voor 300 m2 bijgebouwen.
Wethouder CORNELISSEN zegt toe dat hij in een NB de uitgangspunten van de Kadernota Buitengebied weergeeft.
(NB: de beantwoording is als bijlage 1 toegevoegd aan het verslag)

De heer H. KREIJKES begrijpt uit de woorden van wethouder Cornelissen dat de genoemde 300 m2 bijgebouwen niet slechts de nuttige oppervlakte betreft. Het CDA kan instemmen met ca. 100 m2 aan nuttige oppervlakte bijgebouwen, met als voorwaarde dat deze m2 niet gebruikt worden voor een bedrijfsactiviteit. Deze informatie geeft spreker aan wethouder Cornelissen mee.

De VOORZITTER concludeert dat de opinies positief zijn.

14 Brief Kring Bewoners Holterberg over recente ontwikkelingen op de Holterberg (o.v.v. D66)
Mevrouw HAGEN spreekt in. Zij is sinds 2012 voorzitter van de Kring Bewoners Holterberg (KBH) en geeft aan dat het de KBH veel moeite heeft gekost om als gesprekspartner betrokken te worden. Voorheen was er namelijk sprake van een gebruikersplatform waarin ze vertegenwoordigd waren.
In juni 2015 heeft de KBH contact gezocht met de gemeente om te vragen naar het stadium van de plannen rondom de Holterberg. Toen pas hoorde men dat er een mountainbikeroute voorzien was. Staatsbosbeheer heeft in deze een bemiddelende rol gespeeld en heeft een gesprek tussen de KBH en de gemeente geregeld.
Er is nu een werkgroep gevormd en de KBH vraagt dringend hen vroegtijdig bij nieuwe plannen rondom de Holterberg te betrekken. Als bewoners willen ze op de hoogte blijven van wat er speelt en gaat spelen. De KBH wil de gemeente er ook bij helpen om goede plannen te ontwikkelen.
Spreekster is ook van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor een goede cohesie tussen de bewoners van Holten. Het is daarom zaak dat er vanaf het begin overleg wordt gevoerd.

De heer MULLER vraagt of de KBH en de gemeente nu ‘on speaking terms’ zijn en of de KBH nu door de gemeente gerespecteerd wordt.
Mevrouw HAGEN bevestigt dit en hoopt dat de KBH betrokken blijft.

De heer KLEIN VELDERMAN wijst op een krantenartikel, vraagt of de lucht geklaard is en begrijpt dat mevrouw Hagen de wethouder via de commissie vraagt de KBH bij toekomstige plannen te betrekken.
Mevrouw HAGEN bevestigt dat de lucht, wat dit project betreft, geklaard is en benadrukt dat de bewoners niet alleen buren maar ook natuurliefhebbers zijn. Op dit moment gebeuren er volgens spreekster zaken waar de KBH zich bezorgt over maakt.

De heer NOORDAM gaat in op de beschadiging van fauna, vraagt of de politie hiervan in kennis is gesteld en zo ja, of mevrouw Hagen weet of er gehandhaafd wordt.
Mevrouw HAGEN zegt dat er ’s nachts op de Holterbergweg gefietst mag worden. De infrastructuur op de Holterberg bestaat niet alleen uit grote, maar ook uit heel veel kleine paadjes. De boswachter rijdt met zijn Jeep slechts op de grote paden, waardoor vandalisme op de kleine paadjes niet opgemerkt wordt.

Wethouder CORNELISSEN geeft aan dat er een gesprek is geweest met alle betrokken partijen. Het lastige van dit traject is dat het al een hele lange tijd loopt. Het heeft, vanwege wisseling van de wacht bij Staatsbosbeheer, ook een poos stil gelegen. Uiteindelijk kwam er toch ‘groen licht’ en zijn de activiteiten begonnen.
Richting de bewoners is gecommuniceerd over het belevingspad en is gewezen op de mogelijkheid bezwaar te maken.
Spreker zegt dat mevrouw Hagen terecht opmerkt dat er voorheen ieder half jaar een structureel overleg plaatsvond vanuit de organisatie Sallandse Heuvelrug. Dit is echter overgegaan van de provincie naar de gemeente. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe structuur en daarbij zal ook een rol voor de bewoners van de Holterberg zijn weggelegd aldus spreker.

De heer KLEIN VELDERMAN wijst op de handreiking die mevrouw Hagen doet om de KBH ook te betrekken bij andere overleggen, als beheerder van de Sallandse Heuvelrug. Het is daarbij zaak dat de gemeente ervoor zorgt dat de bewoners ‘de ogen en oren’ zijn van het gebied. Het zijn immers enthousiaste bewoners, die het goed voor hebben met de Holterberg.

Wethouder CORNELISSEN zegt gestructureerd overleg juist te vinden als het gaat over de rol bij het Nationaal Park. Er zijn echter ook allerlei ruimtelijke zaken die de Holterberg eventueel raken. Dit heeft ook te maken met de ambities van de raad op het gebied van recreatie en toerisme. Hierbij is soms sprake van een spanningsveld. Hij begrijpt het standpunt van de bewoners maar kijkt hierbij ook naar het algemeen belang, waar hij als portefeuillehouder verantwoordelijk voor is.
Hij zegt toe hier meer aandacht voor te hebben als het gaat om nieuwe plannen.

9 Duurzaamheidsvisie 2016-2019 (opiniërend; Aanstoot)
De heer MULLER merkt op dat het college 54 pagina’s nodig heeft gehad om een visie te verwoorden. Vervolgens blijkt dat deze pagina’s vooral betrekking hebben op de beschrijving van relevante gegevens, de onderlinge samenhang en een uitgebreid milieubeleidsplan.
Hij geeft het college als tip mee dat in de communicatie van het vervolgtraject wordt gezorgd voor een compacte samenvatting van de visie, los van de beleidsplannen.
Gemeentebelang steunt de beoogde resultaten v.w.b. het milieubeleidsplan van harte.
Spreker gaat in op het onderdeel duurzame energie en zegt dat Gemeentebelang blij is met de gewijzigde beleidsambitie, om in het buitengebied het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen toe te staan en zelfs te bevorderen.
Wat de duurzame mobiliteit betreft vindt de fractie de doelstelling van meer laadpalen vanaf 2016 zeer wenselijk en de fractie is benieuwd hoe het college de vrije commerciële markt daartoe kan motiveren.  Het voorbeeld van parkeergarages in kernen lijkt de fractie daarbij minder relevant.
Spreker gaat in op het milieuthema asbest  en zegt dat onder `resultaten 2016-2019` wel de 100% verwijdering op de industrieterreinen staat, maar de fractie mist een concrete doelstelling voor het buitengebied. Ook mist de fractie een tussendoel voor 2019, richting de verplichte 100% in 2024.
Uit de evaluatie van 2015 blijkt dat kritisch is gekeken naar de eigen organisatie en spreker gaat er daarbij van uit dat de aanbevelingen worden uitgevoerd.
Gemeentebelang is van mening dat met dit rapport een uitstekende basis voor het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsplannen is gelegd. 

De heer VAN DER SANDEN zegt dat de visie veel ambitie uitstraalt. Dit vindt Lokaal Liberaal goed om te zien. Hij wijst er echter op dat de resultaten niet altijd overeenkomen met de uitgevoerde acties. Deze zijn in veel gevallen ook niet specifiek en meetbaar. Hij stelt voor in de resultaten meer meetbare zaken te benoemen, waarbij ook wordt aangegeven wat er over een aantal jaren is bereikt.
Hij vraagt een toelichting door de wethouder op punt 6.

De heer KLEIN VELDERMAN vindt dat de gemeente er trots op kan zijn dat ze zich wil uitspreken over duurzaamheid en dit in een visiedocument wil vastleggen. Dit geeft aan dat de gemeente ervan overtuigd is dat we zorgvuldig moeten handelen t.a.v. elkaar en onze omgeving. Duurzaamheid ligt D66 na aan het hart. Dit houdt echter niet op bij het plaatsen van zonnepanelen of het hergebruiken van afval van taxus. Het is daarom goed om te lezen dat het college aangeeft dat duurzaamheid een onderdeel wordt van het afwegingskader bij iedere beslissing die de gemeente neemt.
Het is D66 echter niet geheel duidelijk welke visie het college nu wérkelijk heeft ten aanzien van duurzaamheid en wat zij eronder verstaat.
In het document wordt op diverse thema's ingegaan op het doel en de resultaten. Veel van deze doelen en resultaten zijn reeds bestaande maatregelen uit voorgaande beleidsstukken aldus spreker. Daarnaast zijn er ook een aantal die niet zozeer op gemeentelijk niveau te behalen zijn, maar een provinciale, landelijke of Europese aanpak vragen. De beïnvloeding op deze resultaten vanuit onze gemeente is hierop dan ook maar zeer beperkt.
Duurzaamheid moet in het handelen van onze samenleving zitten en daarbij wordt van de overheid gevraagd om de kaders zo te stellen dat de burgers diverse initiatieven kunnen nemen om de omgeving te verduurzamen.
Een vrijstelling van legeskosten bij bijvoorbeeld lokale energieprojecten is hier een goed voorbeeld van. Ook het ontmoedigen van ouders om massaal hun kinderen met de auto naar school te brengen zou een rol van de overheid kunnen zijn. Dergelijke maatregelen ontbreken in voorliggend document.

Mevrouw DEIJK refereert aan pagina 6, waarin staat dat 5 tot 10% van de gazons in de openbare ruimte wordt verruigd. Zij vraagt of dat ten koste gaat van speelplaatsen voor kinderen, of dit gaat om gazons binnen of buiten de bebouwde kom en wijst op de risico’s van de ziekte van Lyme.

De heer H. KREIJKES brengt namens de CDA-fractie de complimenten over aan het college over voorliggende visie.
Hij vindt echter dat de realisatie van de doelstelling ‘fietsverbruik verbeteren’ vaag in het rapport is beschreven. Hij stelt voor maatregelen op te nemen die het fietsgebruik stimuleren, zoals betere (gratis bewaakte) fietsstallingen in het centrum, speciale acties wanneer inwoners op donderdagavond en zaterdagmiddag met de fiets naar de stad komen, etc.
Spreker refereert aan de tekst over energie-neutrale gemeentegebouwen en zegt het verbruik van stroom en gas bekeken te hebben. Het is volgens spreker onmogelijk om het energieverbruik te dekken uit het plaatsen van zonnepanelen op daken. Hij vraagt naar de mening van het college.
Hij gaat in op het in kaart brengen van risicovolle asbestlocaties (in 2016) en deze z.s.m. (in 2017) te saneren. Als mensen dit niet vrijwillig doen dan moeten ze daartoe gedwongen worden aldus spreker.
Ook de eigenaren van niet-risicovolle locaties moeten gestimuleerd worden om te saneren, zodat uiterlijk in 2024 alle gebouwen gesaneerd zijn (ook indien er rond 2020-2023 mogelijk geen aanspraak meer kan worden gemaakt op subsidie).
Hij vraagt hoe het college denkt over de aanleg van zonneparken.

De heer HAASE zegt dat de SGP zich in grote lijnen kan vinden in de visie en een positieve opinie geeft.
Spreker gaat in op de biodiversiteit en geeft aan dat de fractie van mening is dat openbaar groen en dan met name volgroeide of volwassen bomen behouden moeten blijven bij infrastructurele of nieuwbouwprojecten. Dit wil de fractie graag als beoogd resultaat meenemen, dus dat daar actief aandacht voor is. Mocht er dan toch opnieuw aangepland moeten worden, dan pleit de fractie voor inheems openbaar groen, dat de biodiversiteit bevordert.
De SGP benadrukt dat gebruikers van laadpalen moeten betalen, maar vindt wel dat de gemeente faciliterend moet optreden.
Wat de Klimaat Actieve Stad (KAS) betreft lijkt het de fractie nuttig om daaraan mee te doen, wat de kwaliteit van de openbare ruimte en het welzijn van de burgers ten goede komt, ook op de lange termijn. De fractie vindt dit een voorbeeld van slim investeren.

De heer MEIJERINK laat weten dat de PvdA de visie steunt. Ook zij leggen de vinger bij het asbest. N.a.v. de brand in Veenslagen is in kaart gebracht waar asbest aanwezig is en volgens spreker is dit alleen binnen de kernen gebeurd. Hij vraagt hoe hiermee omgegaan wordt.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie het een ambitieuze visie vindt. Hij sluit zich aan bij de gestelde vragen.

Wethouder AANSTOOT is er blij mee dat de visie over het algemeen positief ontvangen wordt. Hij denkt dat het een goed document in wording is, waar we de toekomst mee in kunnen gaan, om te zorgen dat richting gegeven wordt aan het duurzaamheidsbeleid en de rekening niet wordt doorgezet naar de volgende generaties.
Wat de gestelde vragen betreft geeft spreker aan dat de visie 18 pagina’s behelst. Hij zegt toe dat er een goed leesbare samenvatting wordt gemaakt.
Wat de zonneparken betreft is het college voornemens dit (technisch) mogelijk te maken, zonder ze vooralsnog zelf aan te leggen.
De bedoeling is dat er in 2016 8 extra laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaats. In de toekomst zullen er nog meer gerealiseerd worden. Het stroomverbruik is daarbij voor rekening van de gebruiker.

De heer HAASE interrumpeert en vraagt wie de laadpalen betaalt.
Wethouder AANSTOOT zegt dat dit via de provincie loopt, waarbij een ondernemer ze aanlegt. Het kost de gemeente verder geen geld. De gebruiker moet de stroom zelf betalen aldus spreker.

Wethouder AANSTOOT zegt dat op de bedrijventerreinen geïnventariseerd is waar zich asbest bevindt. Ondernemers die bereid zijn asbest te verwijderen en een duurzaam dak terug te plaatsen krijgen daarvoor subsidie van de provincie en € 7 per m2 van de gemeente. Alleen met subsidie van de provincie was dit niet gelukt.  Inmiddels zijn de bedrijventerreinen bijna asbestvrij volgens spreker. Volgens de wet moeten alle gebouwen vanaf 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor is een rijksregeling van
kracht voor een financiële bijdrage van € 4,50 m2.  De reden dat er nog geen regeling in de visie is opgenomen heeft te maken met het feit dat er vaak succes geboekt wordt wanneer regelingen gestapeld kunnen worden. Op 4 februari is er een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde met alle Overijsselse gemeenten om het asbestprobleem in het buitengebied te bespreken. In maart 2016 vindt er een asbestconferentie plaats, waarbij initiatieven aan de orde komen om de asbestproblemen op te lossen. Vanuit Tubbergen is er een initiatief om schuren en stallen te slopen en daarvoor (gedeeltelijk) te kunnen terugbouwen, met als doel asbest te verwijderen. Er moet daarbij wel op de neveneffecten worden gelet. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt bekeken of de gemeente Rijssen-Holten ook een regeling kan ontwerpen. De bestaande regeling is in het afgelopen jaar 3 keer opengesteld, maar daar waren weinig aanmeldingen voor, omdat wij de regeling gecombineerd hebben met sloop.
Spreker geeft aan dat een aantal resultaten die staan benoemd in de duurzaamheidsvisie goed meetbaar zijn, een aantal resultaten wordt opnieuw bekeken om ze goed meetbaar te kunnen maken.
Duurzaamheid is een containerbegrip volgens spreker. Het moet gespecificeerd worden om goed aan te geven wat eronder wordt verstaan. Spreker vindt dat duurzaamheid op alle beleidsterreinen als afwegingskader moet worden meegenomen.
Er wordt opgemerkt dat doelen en maatregelen niet altijd op elkaar aansluiten en spreker zegt toe hier nog eens goed naar te zullen kijken en zaken specifieker te maken.
Over de optie vrijstelling van legeskosten bij duurzame oplossingen kan worden nagedacht. Dat betekent wel dat de legeskosten dan gedragen moeten worden door mensen die niet duurzaam bouwen of de begrotingspost moet worden aangevuld. De kosten op basis waarvan leges worden berekend, worden immers wel gemaakt.
Naar aanleiding van de opmerking door D66 dat er weinig nieuwe initiatieven in de visie vermeld staan gaat spreker in op klimaatadaptatie, waar het college veel van verwacht, onder andere dat andere overheden aansluiten en daar financiële middelen uit voortvloeien. Hij wijst daarbij op een project bij de Oosterhof rondom het wegsijpelen van water, waarbij het waterschap bereid is de gemeente te ondersteunen.  
Wat de verruiging van terreinen betreft zegt spreker dat dit niet ten koste gaat van speelplaatsen. Het gaat hier vooral om de randen van gazons, langs watergangen en tussen bosschages.
Spreker vindt het een uitdaging om meer mensen aan het fietsen te krijgen. In facilitaire zin staat er van alles op stapel en spreker refereert hierbij aan de fietsvisie en ook de verbeterde fietsenstallingen. Ook heeft de regio Twente Mobiel opgestart. Hier stopt de regio en ook de provincie geld in. Twente Mobiel benadert bedrijven om meer mensen aan het bewegen, dus op de fiets te krijgen. Spreker zit namens de gemeente in een werkgroep. Al een aantal bedrijven hebben hierin initiatieven genomen. Spreker vindt dat de gemeente zeker werkt aan het energieneutraal maken van gebouwen. Hij refereert hierbij aan de sporthal De Stroekeld. Het is niet mogelijk om alle gebouwen energieneutraal te maken, maar het college is bereid het maximale eruit te halen waar dat mogelijk is.
Het college ziet de urgentie van het verwijderen van asbest voor 2024 ook, maar spreker geeft aan dat het niet gaat lukken als het rijk, de provincie en de gemeente financieel niet bijspringen.

De heer MULLER interrumpeert en vraagt of wethouder Aanstoot een concrete doelstelling voor 2019 wil formuleren voor asbest in het buitengebied.

Wethouder AANSTOOT zegt dat hij na de conferentie overweegt of er haalbare doelstellingen neergelegd kunnen worden.
Hij bevestigt dat communicatie naar eigenaren er ook bij hoort en er zal gekeken worden of er een onderscheid kan worden gemaakt tussen meer en minder risicovol.
Spreker gaat in op de biodiversiteit en zegt dat dit voortvloeit uit de Flora en Faunawet die al sinds 2002 van kracht is. Onlangs heeft de gemeente zich gecommitteerd aan de gedragscode Flora en Faunawet en dat betekent dat je niet voor elk werk een ontheffingsaanvraag hoeft in te dienen, waarbij de gemeente maar ook de onderaannemers volgens een gedragscode werken.

Tweede termijn
De heer KLEIN VELDERMAN gaat in op de beantwoording over de legeskosten en stelt voor dat er een hoger bedrag dan € 100.000 wordt opgenomen, waarmee deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden.
Spreker gaat in op het stimuleren van het fietsgebruik en geeft aan dat wellicht scholen ook benaderd kunnen worden, zodat ouders en kinderen gestimuleerd worden om met de fiets in plaats van met de auto naar school te gaan.

De heer NOORDAM zegt dat een goed milieu bij onszelf begint en is benieuwd of dat ook gebeurt. Hij refereert aan de niet-duurzame wandklok in de raadzaal. Spreker overweegt een motie in te dienen om deze te laten verwijderen.
Hij vraagt zich af of de fracties bereid zijn het punt duurzaamheid als kop in de collegevoorstellen op te nemen, zodat de duurzaamheidsfactor kan worden afgewogen.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en zegt het voorstel van de VVD te onderschrijven. Ook hij is voor het benoemen van duurzaamheid in alle voorstellen.

De heer MEIJERINK wijst erop dat de klok in de raadszaal een geschenk van de gehele raad is geweest. Verwijderen vindt hij wel wat te ver gaan.
Hij is blij met de woorden van de wethouder over het verwijderen van asbest en de prioriteit die daaraan wordt gegeven en vindt het jammer dat de financiën zo’n grote rol spelen.

De heer NIJKAMP refereert aan het antwoord van de wethouder rondom zonne-energieparken en wijst erop dat wellicht via een exploitant onderzocht kan worden of een deel van de braakliggende gronden (industrieterreinen) hiervoor toch kunnen worden gebruikt.
Hij vraagt of de wethouder hiertoe bereid is.

Wethouder AANSTOOT zegt dat een duurzaamheidsparagraaf wordt opgenomen in nieuwe plannen die betrekking hebben op de openbare ruimte.
Wat de zonne-energieparken op bedrijventerreinen betreft zegt spreker dat hij hoopt op korte termijn meer terreinen te kunnen uitgeven. Bepaald moet dan worden welke terreinen wel of niet bij het onderzoek worden betrokken.

De heer NIJKAMP geeft aan dat het bij de exploitatie van zonne-energieparken gaat om een termijn van 10 à 15 jaar. Gelet op de scoop van de bedrijventerreinen hoopt hij dat er meer verkocht wordt, maar spreker verwacht niet dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

Wethouder AANSTOOT laat weten dat in de Omgevingsvisie vanuit de provincie staat dat de bestaande dakvlakken prioriteit hebben, maar spreker is bereid te bekijken of er bedrijventerreinen zijn die voor de realisatie van zonne-energieparken kunnen worden aangewezen.
Hij zal ook bekijken of het binnen de scoop van Twente Mobiel mogelijk is scholen te benaderen.

10 Wijzigen bestemming gedeelte perceel Broekweg 24 in Holten (opiniërend; Cornelissen)
De heer NIJKAMP zegt dat het CDA het voorstel steunt omdat het gaat om een leefbaar en vitaal platteland. Omdat de agrarische sector het moeilijk heeft is de fractie van mening dat de gemeente moet meedenken om binnen de kaders passende herbestemmingen te vinden.
In het voorstel staat dat dit niet past binnen het VAB (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen) beleid omdat de stallen in 2010 zijn gebouwd en nooit in gebruik zijn geweest. Spreker bestrijdt dit en zegt dat er in 2002 een bouwvergunning voor is afgegeven, de stallen zijn in 2003 gebouwd en zijn ook een aantal jaren in gebruik geweest. Het past dus wel binnen het VAB-beleid en in het kader van latere precedentwerking wil spreker dit graag toegevoegd hebben.

De heer G. KREIJKES gaat in op de geplaatste kanttekening en zegt dat als de economie aantrekt het niet zo kan zijn dat het bedrijf wordt uitgebreid. De SGP staat positief tegenover het voorstel.
Hij vraagt of er geëvalueerd wordt en merkt op dat 2010 in de stukken staat terwijl dat het volgens de heer Nijkamp 2003 moet zijn. Hij vraagt naar de situatie over 5 jaar en wijst erop dat er immers een andere bestemming op het perceel ligt.

Mevrouw KUIPER zegt dat Gemeentebelang van mening is dat het voorstel in procedure kan worden genomen. Ook gelet op verloedering van leegstaande stallen tegen te gaan en het platteland leefbaar te houden. 

De fracties van de VVD, de ChristenUnie en D66 staan positief tegenover het voorstel zonder verdere toelichting.

Wethouder CORNELISSEN zegt dat de bestemming zal worden aangepast met de kanttekening dat er geen extra schuur gebouwd mag worden op het moment dat de varkenshouderij weer wordt opgepakt.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie overwegend positief adviseert.

11 Uitbreiden loon- en grondverzetbedrijf aan de Schutteweg 2 in Holten (opiniërend; Cornelissen)
De heer KEVELAM zegt dat de VVD positief tegenover het voorstel staat.

De heer MEIJERINK gaat in op de hoeveelheid bebouwing: er staat al 743 m2 en daar komt nog 240 m2 bij. Dit vindt de PvdA erg veel, hoewel ze op zich niet tegen deze ontwikkeling is.

De fracties van het CDA, de SGP, Gemeentebelang en de ChristenUnie steunen het voorstel zonder verdere toelichting.

De heer KLEIN VELDERMAN zegt dat D66 voor deze ontwikkeling is, maar vraagt naar de grens van het college als het gaat om uitbreiding.

Wethouder CORNELISSEN vindt de vraag lastig te beantwoorden en zegt dat de raad erover gaat.

Tweede termijn
De heer MEIJERINK zegt dat het bijna gaat om een verdubbeling van het aantal m2. Dit vindt hij de uiterste limiet. 

De VOORZITTER concludeert dat de commissie positief adviseert.

12 Ter inzagelegging ontwerp Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) (opiniërend; Cornelissen en Tijhof)
De heer MULLER zegt dat, gezien het intensieve traject dat de ambtelijke organisatie heeft gelopen, Gemeentebelang waardering heeft voor de aanpak en het resultaat. Positief is vooral het afbakenen van een kernwinkelgebied, dat een aantal jaren geleden niet mogelijk was geweest.
De fractie plaatst enkele kanttekeningen, maar dit hoeft de terinzagelegging niet te beïnvloeden.
Wat de ontwikkeling van ’t Schild tot een centraal horecaplein betreft zegt spreker dat er sprake is van veel leegstand. Spreker zou het een goed idee vinden wanneer de horecafunctie van de kiosk wordt verplaatst naar de bijna lege zuidkant. Hierdoor kan de kiosk worden gesloopt en ontstaat een mooi terrassenplein, met een vrij uitzicht op de kerk en de bomen. Wellicht kan de gemeente hier een stimuleringsregeling voor in het leven roepen en/of het Deltaplan hierbij betrekken.
Parkeren op het Europlein vindt de fractie geen goed idee en spreker stelt voor hiermee te wachten zolang er onduidelijkheid is over een definitieve  invulling.
Een kunstwerk kan de sfeer van het plein volgens spreker wel verhogen, maar dan moet het geen ‘dood’ object  zijn. Wellicht kan er een permanente mini-dagmarkt of enkele goede doelen kramen worden gerealiseerd.
Op het stationsgebied hoeft de nieuwe fietsenstalling niet te wachten tot de herontwikkeling van het hele gebied. Gemeentebelang pleit ervoor om de fietsenstalling, in overleg met Prorail, zo snel als mogelijk is te realiseren.
Spreker stelt voor dat het college de ingeslagen weg blijft volgen.

De heer NOORDAM merkt op dat kunstwerken vaak doods zijn en wijst erop dat er ook bewegende kunstwerken te realiseren zijn.

De heer KEVELAM zegt dat de VVD het voorstel steunt. Hij wijst op een artikel uit de Telegraaf waarin gesproken wordt over de gevolgen voor de gehele sector wanneer ergens meer horeca wordt toegestaan. De fractie zegt dat wellicht andere functies kunnen worden overwogen om de bestaande horeca meer toekomst te bieden.

De heer DE KOE vindt het een mooi visiedocument, waarin de lijn wordt aangegeven waarlangs de gemeente moet en kan werken. Hij vindt de aangeven afkadering een grote beslissing en vindt het belangrijk dat het centrum op lange termijn net zo aantrekkelijk blijft als nu.
Lokaal Liberaal is blij dat er naar het Europaplein wordt gekeken. De fractie is ook tegen parkeren op het Europaplein.  

De heer VAN VEEN zegt dat D66 de reacties van de bevolking afwacht.
Parkeren op het Europaplein heeft ook de voorkeur van D66 niet. Geparkeerde auto’s beïnvloeden de levendigheid van het plein zeker niet in positieve zin. Wat D66 betreft kan het vestigen van horeca gestimuleerd worden als daar behoefte aan is. Vroeger waren er immers ook cafés gevestigd.

De heer H. KREIJKES zegt dat het CDA ook de reacties van de inwoners op de terinzagelegging afwacht.

De heer HAASE zegt dat deze structuurvisie laat zien dat onze gemeente in staat is de realiteit onder ogen te zien en daarnaar te handelen. De visie is gedegen, doordacht en innovatief. De SGP complimenteert het team dat deze visie heeft samengesteld. Positief zijn bijvoorbeeld de innovatieve woonvormen, het Schild als centrale plein en de constatering dat het centrum meer is dan alleen een winkelgebied.
Sommige punten leiden echter tot vragen of daarin zou de SGP andere keuzes hebben gemaakt.
De fractie stelt de volgende vragen:

  1. Er worden een aantal gebieden aangewezen waar supermarkten zich mogelijk zouden kunnen vestigen. Is het verstandig om een supermarkt toe te staan aan de kop van de Elsenerstraat?
  2. Het kleine pleintje Hogepad-Elsenerstraat-Walstraat oftewel de kop van de Elsenerstraat verdient als entree van het winkelgebied een kwaliteitsimpuls. Het hoeft niet veel te zijn, maar wat groen en een paar bankjes zou deze locatie al veel goeds doen. De noodzaak hiertoe wordt te weinig benadrukt in de visie. Er worden nu twee pleinen aangepakt in onze stad; er staan er nog twee op de agenda, en wat de SGP betreft wordt dit pleintje daaraan toegevoegd.
  3. Over de mogelijke invulling rondom het Europaplein/Tusveldplein is de SGP een andere mening toegedaan dan wordt beschreven in de structuurvisie. De Ruimtelijke Economische Visie (REV) lezend sterkt hen in de overtuiging dat dit gedeelte van het centrum niet als secundair winkelgebied dient te worden bestemd. De REV geeft ook aan dat er weinig perspectief is voor uitbreiding van het winkelbestand. In de optiek van de SGP moet dit gebied daarom als ‘werken met/zonder baliefunctie’ worden bestemd en wellicht moet hier zelfs ‘wonen met zorg’ worden toegestaan. Het Europaplein moet immers nog herontwikkeld worden. De SGP denkt dat een revitalisatie van dit plein ook mogelijk is met bijvoorbeeld stads- dan wel hofjeswoningen en kantoorfuncties. En mocht er in de toekomst behoefte zijn aan meer winkeloppervlak, dan kan hier altijd nog een winkelfunctie aan toegevoegd worden. Op dit moment denkt de SGP echter dat minder, meer is!
  4. Daarentegen denkt de SGP dat juist het Tusveldcomplex wel een winkelfunctie moet kunnen krijgen. Dit gebied is al naar een mooi plein getransformeerd, en van belang is dat een verdere versterking hiervan niet wordt belemmerd door geen winkels toe te staan.

Dit kan leiden tot verdere versterking van ons centrum. Maar dit zijn, gezien de omvang en reikwijdte van de visie, slechts kleine punten. De SGP schaart zich dan ook van harte achter deze visie.

De heer OTTEN zegt dat de ChristenUnie zeer positief tegenover het voorstel staat en de terinzagelegging afwacht.

De heer MEIJERINK steunt de woorden van de heer Kreijkes en wacht de terinzagelegging af. De PvdA vindt parkeren op het Europaplein ook niet het beste idee.

Wethouder CORNELISSEN bedankt de commissieleden voor de complimenten. Op een vernieuwende manier is geprobeerd draagvlak te creëren, waarbij begonnen is met de uitleg van het begrip structuurvisie. Het is een ruimtelijk document op basis waarvan heldere keuzes kunnen worden gemaakt. Spreker refereert aan de kracht van het winkelgebied, gelet op  het kernwinkelgebied en zegt dat er bij het Deltaplan ook middelen beschikbaar zijn gesteld om met de structuurvisie aan de gang te gaan. Inhoudelijk zijn de opinies gegeven, die voor een deel worden uitgewerkt, waarna ze terugkomen in de raad. Hij geeft aan dat de ondernemers ter plaatse de wens geuit hebben om te kunnen parkeren op het Europaplein. Het college heeft inmiddels al kaders meegegeven aan de invulling van het Europlein. Er zijn ook vragen binnengekomen en interesses geuit over de leegstaande panden. Parkeren op het Europaplein zou een plus zijn voor betreffend pand.
Hij hoopt dit traject op een goede en mooie manier te lopen, waarbij er sprake blijft van een vitaal centrum.

De VOORZITTER concludeert dat de commissieleden instemmen met de terinzagelegging.

13 Verlichting parallelweg N350 wegvak Rijssen-Holten (opiniërend; Aanstoot)
De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang de motie heeft gesteund waar dit voorstel een uitwerking van is. De fractie is er voorstander van omdat het gaat om een weg die tussen 2 woonkernen loopt. De ledverlichting, die alleen aan is wanneer er verkeersbewegingen zijn, zorgt daarbij voor veiligheidsbeleving. Gemeentebelang staat zeer positief tegenover het voorstel.  

De heer NIJKAMP geeft aan dat het CDA de motie ook gesteund heeft. Hij merkt op de bijdrage van de provincie, € 20.000 op € 120.000, gering te vinden. De fractie is van mening dat dergelijke voorstellen tijdens de kadernotavergadering behandeld moeten worden, zodat er een totale afweging kan worden gemaakt. Hij vraagt naar de exploitatielasten.

De heer TER KEURS laat weten dat de SGP een groot voorstander is van deze verlichting en dat het de kosten van € 100.000 waard is. Spreker sluit zich aan bij de woorden van de heer Nijkamp over de vraag of de provincie meer kan bijdragen.

De heer DE KOE sluit zich aan bij de woorden van de vorige sprekers. Lokaal Liberaal is er voorstander van dat deze weg wordt verlicht. De weg wordt veel gebruikt door schoolgaande jongeren. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de omgeving op peil blijft en de situatie ter plaatse veiliger wordt. Ook hij vindt de bijdrage van de provincie mager en vraagt om een toelichting door de wethouder.

De heer BLAAZER sluit zich aan bij de woorden van de heer Nijkamp. Hij wijst erop dat er nog veel meer niet verlichte wegen zijn, waar veel meer gebruik van wordt gemaakt.

De heer VAN VEEN vraagt welk contact er met de provincie is geweest. Er staat immers niets over in de stukken. Ook hij refereert aan de andere niet verlichte wegen.

Mevrouw DEIJK zegt dat de VVD ook positief tegenover het voorstel staat. Zij merkt op dat regio Twente € 20.000 beschikbaar stelt en de provincie niets en vraagt naar de reden hiervoor. Ook zij vraagt aandacht voor de overige niet verlichte wegen en vraagt of er een evaluatiemoment komt.

De heer KÖK bedankt het college dat ze zo snel in actie is gekomen, terwijl buurgemeenten soms jaren bezig zijn voordat N-wegen verlicht worden.
Hij wijst op de eerdere discussie over duurzaamheid en zegt dat het aanbrengen van ledverlichting het gebruik van de fiets stimuleert.

Wethouder AANSTOOT zegt ambtelijke en bestuurlijke contact met de provincie te hebben gehad (met dhr. Boerman en Lievers vanuit duurzaamheid en infra) . De provincie wil geen geld beschikbaar stellen omdat ze bang is voor precedentwerking.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en zegt contact te hebben gehad met de heer Lievers, die aangaf zich het gesprek met wethouder Aanstoot niet te kunnen herinneren. Spreker vraagt naar een gesprekverslag of iets dergelijks waaruit blijkt dat het gesprek heeft plaatsgevonden.
De heer Lievers is bereid met de wethouder in gesprek te gaan en de bijdrage wellicht iets te verhogen. Ook hij vond de bijdrage vanuit de provincie erg laag aldus spreker.

Wethouder AANSTOOT zegt dat uit eerdere telefonische contacten niet bleek dat de provincie een bijdrage wilde leveren. Hij zal z.s.m. contact hierover opnemen. De € 23.000 is inderdaad vanuit het project ‘Bewust verlichten Twente’ aan Rijssen-Holten beschikbaar gesteld. De heer Lievers heeft het geld symbolisch aan spreker overgedragen. Mochten andere deelprojecten niet doorgaan dan vloeien deze middelen ook richting Rijssen-Holten. Dit is schriftelijk vastgelegd.
De exploitatielasten zijn laag volgens spreker. Er komen 60 masten bij, met een gering energieverbruik.

De GRIFFIER merkt op dat gesuggereerd werd dit voorstel bij de kadernota te behandelen. Hij vraagt of besluitvorming i.v.m. de subsidie kan wachten tot de begroting 2017.

Wethouder AANSTOOT zegt dat regio Twente per 1 juli 2016 verantwoording moet afleggen richting de provincie over de subsidiebedragen. Dat betekent dat de gemeente dit in het voorjaar moet oppakken en afronden.

Tweede termijn
De heer NOORDAM wijst er ook op dat er nog een aantal wegen zijn die niet verlicht zijn en spreker vraagt specifiek aandacht voor de wegen Markelo-Holten en Bathmen-Holten. Hij vraagt hoe de wethouder hiermee omgaat.

De heer TER KEURS interrumpeert en zegt dat voorliggend voorstel een uitwerking is van een motie. Andere wegen liggen daarbij niet voor. Het college voert slecht de motie uit.

De heer KLEIN VELDERMAN interrumpeert en wijst op de achterliggende stukken. Hij vindt het belangrijk dat de commissie zich hierover uitspreekt.

De heer DE KOE zegt een voorstander van het voorliggende voorstel te zijn. Hij steunt de vragen van de VVD en D66 hierover. De vraag is hoe moet worden omgegaan met de overige niet verlichte wegen.

De heer NIJKAMP geeft aan er niet van op de hoogte te zijn dat de subsidie dit jaar besteed moet worden. Hij wil dit binnen de fractie bespreken en is benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde op het telefoontje van wethouder Aanstoot.

De heer BLAAZER zegt dat de ChristenUnie het voorstel steunt en sluit zich aan bij de woorden van de heer De Koe.

De heer KÖK vindt het positief dat Rijssen-Holten weer voorop loopt als dit plan doorgaat.

Wethouder AANSTOOT hoopt dat hij voor de raadsvergadering van 28 januari aanvullende informatie heeft.
Wat de precedentwerking betreft zegt spreker dat dit niet aan de orde is, omdat deze route binnen de gemeente Rijssen-Holten valt. Alle andere routes verbinden kernen binnen en buiten onze gemeente.
Er is sprake van verkeersonveiligheid en sociale onveiligheid, dus maatregelen zijn goed te verdedigen.
Vanuit Dijkerhoek is het verzoek gekomen de verlichting op kruispunten aan te pakken.  

De VOORZITTER stelt voor dit voorstel via het presidium op de raadsagenda te zetten.

Wethouder TIJHOF verlaat de vergadering om 21.30 uur.

15 Actiepuntenlijst
De VOORZITTER merkt op dat alle actiepunten zijn beantwoord en van de actiepuntenlijst verwijderd kunnen worden.

16 Rondvraag
De heer KÖK wijst op het zebrapad bij het Hogepad en vraagt of het mogelijk is een extra zebrapad bij de Esstraat aan te leggen.
Wethouder AANSTOOT informeert de commissie of het wenselijk/nodig is een tweede zebrapad aan te leggen bij het Hogepad - Esstraat.
(NB.: De reactie van het college is op 11 februari 2016 gemaild aan de raadsleden).

17 Sluiting
De VOORZITTER merkt op dat dit de laatste vergadering van de commissie Grondgebied van de griffier is. Zijn aangekondigde vertrek verraste spreker. Namens alle leden van de commissie Grondgebied dankt spreker de griffier voor de ondersteuning en adviezen en wenst hij hem veel succes in Brummen.

De GRIFFIER dankt de voorzitter voor de mooie woorden en zegt de commissieleden met plezier te hebben ondersteund.

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.50 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 10 maart 2016

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous