Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 16 februari 2017 (19:30)

Datum: 16-02-2017Tijd: 19:30 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: J. van VeldhuizenGriffier: drs. G.H. VeermanNotulist: E.J.H. Linssen-NijlandGenodigden: AanwezigNaamVoorzitterJ....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 16 februari 2017 (19:30)

Datum: 16-02-2017
Tijd: 19:30 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:
AanwezigNaam
VoorzitterJ. van Veldhuizen
SGPdr. ir. A.S. Haase en J. ter Keurs
CDAH.J. Nijkamp en F.J. Wessels
ChristenUniemr. W.L. Riezebos-Tessemaker en B.J. Blaazer
GemeentebelangJ. Beunk en P. Kroeze
PvdAR.W. Meijerink en S. Kök
VVD LokaalE.J.W. Deijk en B.J. van den Berg
D66ir. H. Klein Velderman en J. van Veen
Griffierdrs. G.H. Veerman
Het collegeA.J. Aanstoot, R.J. Cornelissen
OndersteunersB. Keurhorst, M. van Dijk
Publiek8

1 Opening 
De VOORZITTER opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Inventarisatie spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Verslag van de vergadering van 19 januari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
Er zijn geen mededelingen.

6 Voortgang invoering Omgevingswet
Wethouder CORNELISSEN zegt dat het gesprek met de commissie MER heeft plaatsgevonden. Dit betrof een tweede sessie, waarin erover is gesproken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de milieueffectrapportage een dynamisch proces is, zonder dat harde en strakke normen worden vastgelegd. Er zijn vervolgafspraken gemaakt en het ziet er positief uit. De pilot die de commissie MER met de gemeente Rijssen-Holten doet zal gepresenteerd worden op 12 april a.s., als er ook landelijk aandacht is voor de nieuwe omgevingswet. Dan zal ook bekend worden gemaakt wie de ‘Eenvoudig Beter Trofee’ heeft gewonnen. Hier kan op gestemd worden via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.
Het gesprek met de commissie MER heeft er ook voor gezorgd dat de notitie over thema’s, waarmee het college bij de commissie terugkomt, wordt aangepast. De commissie MER vroeg met name aandacht voor de gebiedsinrichting en het feit dat daarin duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Dit zal ook bij de thema’s terugkomen.

7 Presentatie Omgevingsdienst Twente
De heren KEURHORST en VAN DIJK houden een presentatie. De presentatie Omgevingsdienst Twente (ODT) i.o. is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Vragen
De heer KLEIN VELDERMAN geeft aan dat er voorheen sprake was van een netwerk RUD, dat door de wetgever is afgeschaft. Nu wordt overgegaan op de Omgevingsdienst Twente (samenwerking). Hij constateert dat alleen de basistaken worden overgebracht en dat de gemeente zoveel mogelijk taken bij zichzelf wil houden. Hij vraagt of deze constatering klopt.
De heer VAN DIJK zegt dat ook in de netwerkconstructie is uitgegaan van het basistakenpakket. Toen waren hierin ook geen plustaken en andere Wabo-taken ondergebracht. De mogelijkheid was er wel om dit via het netwerk te doen. Wat de kennispunten betreft participeerden ambtenaren die verstand van zaken hadden in zo’n kennispunt. Er was sprake van een hoeveelheid werkt, gelieerd aan de milieutaken zoals deze ook in het basistakenpakket waren ondergebracht. Elke gemeente deed feitelijk haar eigen werk, behalve bij de punten waar specialistisch werk noodzakelijk was. Dat was de kracht van de netwerk RUD.
De heer KLEIN VELDERMAN begrijpt dat dit goed bevalt, maar vraagt zich af of dit wel het uitgangs-punt van de wetgever is geweest. Is het niet zo dat de wetgever heeft gesteld dat gemeenten geen eilandjes moesten creëren en ervoor moesten zorgen dat de kennis werd gebundeld in de RUD, waarbij er dan voor gezorgd moest worden dat de kennis bijgehouden werd, ook voor de eenvoudiger taken? Als echter gekeken wordt naar de gemeenten met meer ervaring met de RUD, dan zie je hetzelfde terug. Er zijn gemeenten die een groot takenpakket in eigen huis houden en het basispakket aan de RUD hebben uitbesteed. Dit vindt spreker vreemd overkomen.
De heer VAN DIJK zegt dat het basistakenpakket niet een klein gedeelte is. Dit betreft een substantieel deel van de milieutaken, die bij de  uitvoerings- of omgevingsdienst  komen te liggen. De landelijke discussie gaat hier nu wel over. Dat is een politieke discussie waar spreker zich niet in wil mengen. Ook in Den Haag zijn ze het er nog niet over eens. Er is sprake van een behoorlijk gat tussen wat de VNG vindt dat er afgesproken is in 2012 en 2013 en wat er nu in de ontwerpwet van terechtgekomen is. De gemeente moet afwachten wat eruit komt. Omdat wij door moeten en
1 januari 2018 op ons afkomt, is de gemeente uitgegaan van hetgeen er in de ontwerpregelgeving staat (dat is een substantieel deel, 80%/90% van de milieutaken). De vraag is of de overige milieutaken in een gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht of in een DVO (dienstverleningovereenkomst), zodat het allemaal wat makkelijker te regelen is. De kans dat Rijssen-Holten het kleine gedeelte van de taken volledig in eigen huis kan blijven doen acht spreker niet erg groot.

Mevrouw RIEZEBOS vraagt naar de betekenis van de afkortingen VTH, DVO en SLA.
De heer VAN DIJK zegt dat VTH vergunningverlening toezicht en handhaving betekent, DVO staat voor dienstverleningovereenkomst en SLA voor service level agreement.

De heer BLAAZER gaat in op het toezicht en het feit dat werkzaamheden overgeheveld worden. Hij vraagt hoe het gaat met de in- en uittreding van personeel.
De heer KEURHORST zegt dat het principe geldt: mens volgt werk. Medewerkers gaan dus met hun taken mee. Daardoor wordt de gemeenschappelijke BOR (bijzondere ondernemingsraad) voor het personeel in het leven geroepen. Bekeken wordt om hoeveel werk het precies gaat. Geprobeerd wordt hele fte’s over te hevelen. Nu is 3,5 fte verdeeld over 5 medewerkers. Als meer duidelijkheid bestaat over welk (deel van de) werkzaamheden precies wordt overgeheveld, wordt gekeken of dit geclusterd kan worden.
De gemeente heeft er vertrouwen in dat dit goedkomt. Spreker verwijst daarbij naar het bedrijfsplan en de maatregelen die hiervoor worden getroffen. De intentie is dat dit op een nette en ordentelijke manier verloopt.

De heer BEUNK vraagt of er ook sprake is van een alternatief en of dit geregeld wordt in de statuten. Hij gaat in op het werkbudget van € 50.000, vraagt naar de verhouding tussen de kosten en de leges en vraagt of de raad iets moet doen en wanneer?
De heer KEURHORST zegt dat het in- en uittreden in eerste instantie is bedoeld voor de plustaken. De vraag over de alternatieven legt hij voor aan wethouder Aanstoot.

Wethouder AANSTOOT zegt dat het in- en uittreden in de concept Wgr is geregeld. Het is een wettelijke taak die de gemeente, gezamenlijk met de 13 andere gemeenten en de provincie als aandeelhouder, volgens een Wgr-constructie, moet neerzetten. Dat is de enige mogelijkheid die er is. Wellicht dat de gemeente Rijssen-Holten kan overstappen naar IJsselland. IJsselland hanteert echter dezelfde constructie, dus daar zitten weinig voordelen aan. Als voorwaarde geldt dat voor de uitvoeringsorganisatie eenzelfde grens wordt gehanteerd als voor de veiligheidsregio.
Deze presentatie is bedoeld om de commissie mee te nemen in het proces. Op 1 januari 2018 moet het een en ander operationeel zijn en de bedoeling is dat de besluitvorming bij de partners voor de zomer 2017 is afgerond. De Wgr-regeling is een collegeregeling, maar het is wel zo dat als het leidt tot het beschikbaar stellen van financiële middelen (en dat ziet er wel naar uit), dan heeft de raad het budgetrecht. Daarom wordt er een scan gemaakt van € 50.000 om in de kadernota mee te nemen. In de tussentijd wordt er via de werkgroep financiën gekeken in hoeverre er nog aan deze begroting kan worden gesleuteld, in verband met de overheadkosten, de inverdieneffecten e.d.

De heer VAN DIJK geeft aan dat er geen leges zijn gemoeid met de milieutaken die overgegaan.

De heer KLEIN VELDERMAN gaat in op de woorden van wethouder Aanstoot over de grens van de veiligheidsregio die wordt aangehouden en vraagt of dit een vereiste of een beleidskeuze is.
Het lijkt spreker verstandig uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn als besloten wordt aan te sluiten bij een andere omgevingsdienst. Als er een keuzemogelijkheid is, is het wellicht handig dit in de overweging mee te nemen. 
De heer AANSTOOT vindt de optie IJsselland, los van de kwaliteit, ook financieel geen betere optie. Aansluiten bij de regio Achterhoek zou een optie zijn, maar ook dat lijkt hem geen goede keuze.

De heer HAASE merkt op dat de wethouder aangeeft dat dit structureel € 50.000 meer gaat kosten en vraagt waarom dit zo is.
Wethouder AANSTOOT gaat in op de extra kosten en verwijst naar de ruwe begroting bij de achterliggende stukken. Deze begroting is naast de kosten gelegd, die er op dit moment worden gemaakt. Daar komt dit verschil uit. In feit is het zo dat de kennis en kunde en de taken die wij nu ook uitvoeren één op één overgaan. Er is sprake van huisvestingskosten en een redelijke post voor overheadkosten. Geprobeerd wordt deze terug te dringen.

De heer NIJKAMP gaat in op het feit dat een aantal taken bij de gemeente blijven liggen en wijst daarbij op het risico qua kwetsbaarheid. Hij vraagt om welke taken het gaat en welke mogelijkheden er zijn om de kwetsbaarheid op te lossen.
De heer VAN DIJK zegt dat de mogelijkheden om de kwetsbaarheid op te lossen nog in beeld gebracht wordt. Hij refereert aan specialismen op het gebied van geluid en bodemexterne veiligheid en zegt dat dit niet alleen milieu, maar ook ruimtelijke ordening raakt. Met de nieuwe omgevingswet wordt duidelijk dat de gemeente niet zonder die specialismen kan. Op dit moment is dit ondergebracht in één functie, maar er moet over nagedacht worden waar deze deskundigheid in de toekomst vandaag gehaald kan worden. Willen we dit in eigen huis houden of willen we daarvoor een beroep doen op de Omgevingsdienst Twente? Het streven is om zoveel mogelijk taken binnen de gemeente te houden, omdat een goede plaatselijke bekendheid rondom de omgevingswet/een bestemmingsplan van belang is. Een ander aspect is de deskundigheid, ook op milieugebied, bij de juristen. Willen we hiervoor naar de Omgevingsdienst Twente of vinden wij het belangrijk dat de gemeente bevoegd gezag blijft en de lokale afweging een rol kan blijven spelen?
Het college heeft ervoor gekozen dit zoveel mogelijk in eigen huis te houden, waarbij het mogelijk blijft een beroep te doen op andere juristen. Dat gebeurt nu ook al in de netwerkconstructie, maar hiervoor hoeft geen GR te worden opgericht. Ook gaat spreker in op de Frontoffice en andere kanalen waar de burger en bedrijven v.w.b. milieutaken rechtstreeks contact met de gemeente zoeken.

De heer BEUNK refereert nogmaals aan de € 50.000 en vraagt of de andere gemeenten dit bedrag ook hebben opgenomen, want dan gaat het om een totaalbedrag van € 700.000. Hij vraagt waar de kosten in zitten. Is er sprake van extra plus op taken, of komt er wellicht extra personeel bij of komen wij nu ook al tekort?
Wethouder AANSTOOT geeft aan dat de gemeentelijke organisatie het op dit moment erg goed doet. Hij wijst op het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 bij de informatieve stukken en zegt dat er qua programmering meestal sprake is van een tekort in uren. Nagenoeg ieder jaar is het ook zo dat onze medewerkers meer prestaties leveren en toch met de uren uitkomen.
In feite wordt de gemeente, als goed presterende organisatie, gestraft. Dat effect zit hier ook in. In alle gremia, zowel ambtelijk als bestuurlijk, is wel aangegeven dat bij de verdere inrichting en de proces-beschrijvingen moet worden gekozen voor de best practices.

De heer WESSELS merkt op dat de gemeente te maken heeft met een verplichte Wgr. Stel dat de regeling over een aantal jaren wordt uitgebreid met extra activiteiten of dat er extra handhaving, ook voor een andere regio, wordt uitgevoerd, moet Rijssen-Holten hier dan in meegaan of kan gesteld worden dat deze taken ‘in huis’ worden verricht?
Wethouder AANSTOOT zegt dat in de aanvankelijke Wgr-regeling sprake was van een andere stemverhouding en wegingsfactor. Hier heeft de gemeente Rijssen-Holten bezwaar tegen gemaakt en uiteindelijk is eruit gekomen dat elke partner eenzelfde stem heeft.
Het basistakenpakket wordt verplicht ingezet en als er extra taken bijkomen dan gebeurt dit op basis van een DVO (dienstverleningovereenkomst) of SLA (service level agreement). Hier worden dus aparte afspraken over gemaakt en moet ook extra voor worden betaald.

De VOORZITTER bedankt voor de presentatie en de beantwoording van de vragen.

8 Raadsvoorstel vaststellen "bestemmingsplan buitengebied, Helhuizerweg 1 in Holten" (Cornelissen)
Er worden geen vragen gesteld.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert het raadsvoorstel vaststellen ‘bestemmingsplan buitengebied, Helhuizerweg 1 in Holten’ als hamerstuk te behandelen in de raad.

9 Actiepuntenlijst
Mevrouw Deijk geeft aan dat actiepunt 16-23: Woonvisie en Nota Woningbouw van de actiepuntenlijst verwijderd kan worden. VVD Lokaal is niet van plan hiermee iets te doen.

De VOORZITTER concludeert dat hiermee alle actiepunten zijn afgedaan.

10 Rondvraag
De heer BEUNK zegt dat Gemeentebelang heeft gemerkt dat de Hoge Wal is gereconstrueerd in een 30 km zone. Theoretisch is het niet nodig dat in zo’n gebied speciale maatregelen voor voetgangers worden getroffen, maar de fractie heeft vernomen dat inwoners de overgang, ter hoogte van de fietswinkel van Kastenberg, gevaarlijk vinden. Hij vraagt het college hiernaar te kijken, wellicht kan er alsnog een zebrapad worden aangelegd, of dat het voorgelegd wordt aan de Verkeersadviesraad.
Wethouder AANSTOOT is op de hoogte van deze signalen en merkt op dat er ook klachten zijn over het punt waar de Walstraat aansluit op het Hoge Pad. Het college neemt dit in overweging.
College van B en W, Beantwoording vragen verkeersveiligheid Hogepad
Situatieschets te realiseren voetgangsoversteekplaatsen

11 Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.25 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 16 maart 2017

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous